Biblioteca Virtual Galega

A Biblioteca Virtual Galega, tamén coñecida polas siglas BVG, é unha biblioteca dixital da Universidade da Coruña e a deputación provincial, accesible a través de Internet, estreada no ano 2002.[1]

Descrición

editar

Feita por especialistas en Filoloxía Galego-Portuguesa (dirixidos por María Pilar García Negro) e Informática (dirixidos por Nieves Rodríguez Brisaboa), conta cun amplo abano de autores e títulos e ten os obxectivos de:

Autores

editar

Os contidos do sitio web son biografías e fragmentos de obras, en formato texto e mesmo gravacións de son e vídeo, de preto de 370 autores e autoras galegos:[2]

Xoán Abeleira
Xosé Agrelo Hermo
Xavier Alcalá
Marilar Aleixandre
Fran Alonso
Xesús Alonso Montero
Xosé M.ª Álvarez Blázquez
Alfonso Álvarez Cáccamo
Celso Álvarez Cáccamo
Xosé M.ª Álvarez Cáccamo
Francisco Álvarez de Nóvoa
Sabela Álvarez Núñez
Manuel Álvarez Torneiro
Luís Amado Carballo
Diego Ameixeiras
Anxo Angueira
Francisco Añón
Vicente Araguas
Xela Arias
Azucena Arias Correa
Ramón Armada Teixeiro
Avilés de Taramancos
Xoán Babarro
Tomás Barros
Xosé Manuel Beiras
Ben-Cho-Shey
Kike Benlloch
Xoán Bernárdez Vilar
Carmen Blanco
Concha Blanco
Eduardo Blanco Amor
Roberto Blanco Torres
Borobó
Xurxo Borrazás
Fermín Bouza-Brey
Lino Braxe
Xosé Manuel Cabada
Darío Xohán Cabana
Ramón Cabanillas
Tucho Calvo
Marica Campo
Xosé Carlos Caneiro
María Canosa
Johán Carballeira
Paula Carballeira
Francisco Carballo
Pepe Carballude
Ramón Caride Ogando
Leandro Carré Alvarellos
Valentín Carrera
Xavier Carro
Ricardo Carballo Calero
Uxía Casal
Fina Casalderrey
Carlos Casares
Álvaro das Casas
Arturo Casas
Yolanda Castaño
Castelao
Francisco Castiñeira
Francisco Castro Veloso
Rosalía de Castro
Xavier Castro
Manuel Catoira
Laura Caveiro
Celso Emilio Ferreiro
Diego Antonio Cernadas
Xosé Chao Rego
Chumín de Céltegos
Amadeo Cobas
Alfredo Conde
Xosé de Cora
Xabier Cordal
José Cornide
José Alberte Corral Iglesias
Daniel Cortezón
Antón Cortizas
Xosé María Costa
Xavier Costa Clavell
Armando Cotarelo Valledor
Emma Couceiro
Xosé Ramón Crecente Vega
Xoán R. Cuba
Florentino López Cuevillas
Álvaro Cunqueiro
César Cunqueiro
Cura de Fruíme
Manuel Curros Enríquez
Beatriz Dacosta
Marta Dacosta
Raúl Dans
Manuel Darriba
Filomena Dato Muruais
Florencio Delgado Gurriarán
Nicomedes Pastor Díaz
Xosé María Díaz Castro
Isaac Díaz Pardo
Lois Diéguez
Uxío-Breogán Diéguez
Rafael Dieste
Manuel Diz Ramos
X. Antón L. Dobao
Xabier P. Docampo
Francisco Domínguez Romero
Afonso Eiré
Estíbaliz Espinosa
Eduardo Estévez
Neves Estévez
Antonio Bieito Fandiño
Gabriel Feixó de Araúxo
Miguel Anxo Fernán-Vello
C. Fernández de la Vega
Fco. Fernández del Riego
Marcelino Fernández Mallo
Francisco X. Fernández Naval
Agustín Fernández Paz
Remedios Fernández Romero
Isaac Ferreira
Celso Emilio Ferreiro
Manuel Ferreiro Fernández
Xosé Luís Méndez Ferrín
Xesús Ferro Couselo
Moncho de Fidalgo
Adela Figueroa
Xosé Filgueira Valverde
Ánxel Fole
Manuel Forcadela
Antom Fortes Torres
Modesto Fraga
Xesús Fraga
Xavier Franco Alonso
Xosé Luis Franco Grande
Víctor F. Freixanes
Xosé Ramón Freixeiro Mato
Xavier Frías Conde
Manuel García Barros
Raimundo García "Borobó"
María Pilar García Negro
Salvador García-Bodaño
Xoán Carlos Garrido Couceiro
Lupe Gómez
Joel R. Gômez
M.ª del Mar Gómez Fernández
Camilo Gonsar
Xoán Xesús González
Xesús González Gómez
Luís González Tosar
Xoán González-Millán
Ánxela Gracián
Bernardino Graña
Antón Grande
Ernesto Guerra da Cal
João Guisan Seixas
Francisca Herrera Garrido
Francisco María de la Iglesia
Aquilino Iglesia Alvariño
Bieito Iglesias
Serxio Iglesias
Emílio Xosé Ínsua
Santiago Jaureguizar
Joan de Cangas
Ken Keirades
M.ª do Carme Kruckenberg
Heidi Kühn-Bode
María Lado
Arcebispo Lago
Xavier Lama
Valentín Lamas Carvajal
Margarita Ledo Andión
Manuel Leiras Pulpeiro
Amancio Liñares Giraut
Gonzalo López Abente
Antonio López Ferreiro
Xabier López López
Xavier López Rodríguez
Arcadio López-Casanova
Xaquín Lorenzo
Eusebio Lorenzo Baleirón
Antón Losada Diéguez
Ramón Loureiro
Carlos Loureiro Rodríguez
Manuel Lourenzo
Manuel Lourenzo González
Narciso Luaces Pardo
Manuel Lugrís Freire
Xosé Luna Sanmartín
Lourdes Maceiras
Bernardo Máiz
Manuel Antonio
Manuel María
Amador Marán
María do Cebreiro
Jenaro Marinhas
María Mariño
Ramón Mariño Paz
Paco Martín
Martín Codax
X. M. Martínez Oca
Carlos Paulo Martínez
X. L. Martínez Pereiro
Vicente Martínez Risco
Ricardo Martínez-Conde
Sebastián Martínez-Risco
Miguel A. Mato Fondo
Meendinho
Carlos Mella
Xosé Luís Méndez Ferrín
Franck Meyer
Xosé M. Millán Otero
Minus-bálido
Raquel Miragaia
Anisia Miranda
Xosé Miranda
Alberte Momán
Xosé Monteagudo
Amador Montenegro
José-Maria Monterroso
Eva Moreda
María Victoria Moreno
Roque Morteiro
Carlos Mosteiro
Teresa Moure
Miguel Anxo Mouriño
Miguel-Anxo Murado
Manuel Murguía
Gonzalo Navaza
Carlos Negro
Xoán Neira López
Xosé Neira Vilas
Alexandre Nerium
Antonio Noriega Varela
Lucía Novas
Isidro Novo
Olga Novo
Uxío Novoneyra
Manuel Núñez Singala
Ramón Otero Pedrayo
Padre Sarmiento
Pilar Pallarés
Xulio Pardo de Neyra
Chus Pato
Xabier Paz
Valentín Paz-Andrade
Emma Pedreira
Ánxeles Penas
Aureliano Pereira
Manuel Pereira Valcárcel
Lois Pereiro
Paulino Pereiro
Nacho Pérez
Victorino Pérez Prieto
Gustavo Pernas Cora
Xavier Picallo
Millán Picouto
Francisco Pillado Mayor
Luís Pimentel
Ramón Piñeiro
Xoán Manuel Pintos
Xesús Pisón
Emilio Pita
Eduardo Pondal
Carlos Posada
Avelino Pousa Antelo
Luz Pozo Garza
Xavier Prado "Lameiro"
Xavier Queipo
Mercedes Queixas Zas
María Xosé Queizán
Xaime Quintanilla
Xerardo Quintiá
Xabier Quiroga
Xesús Rábade Paredes
Henrique Rabuñal
X. R. Fernández-Oxea
Conchi Regueiro
Anxo A. Rei Ballesteros
Luís Rei Núñez
Antonio Reigosa
Carlos G. Reigosa
María Reimóndez
Xulio Ríos
Xosé Lois Ripalda
Vicente Martínez Risco
X. H. Rivadulla Corcón
Manuel Rivas
Xosé Manuel Rivas
Antón Riveiro Coello
Manoel Riveiro Loureiro
Elvira Riveiro Tobío
J. R. Rodrigues Fernandes
Eladio Rodríguez González
Francisco Rodríguez
Xavier Rodríguez Baixeras
Xavier Rodríguez Barrio
Afonso Rodríguez Castelao
Claudio Rodríguez Fer
Fernando Rodríguez Gómez
Manuel Rodríguez López
Xesús Rodríguez López
Alfonso Rodríguez Rodríguez
Ana Romaní
Marga Romero
Medos Romero
Rosalía de Castro
Concha Rousia
Francisco Rozados "Rochi"
Euloxio R. Ruibal
Xoán Antonio Saco Arce
Roberto Salgueiro
Galo Salinas
Francisco Salinas Portugal
Xesús San Luís Romero
Cesáreo Sánchez
Gloria Sánchez
Miguel Sande
Antón Santamarina
Xosé Luís Santos Cabanas
Padre Sarmiento
Luís Seoane
Xavier Seoane
José Sousa Jiménez
Miguel Suárez Abel
Carlos Taibo
Nacho Taibo
Victoriano Taibo
Avilés de Taramancos
Anxo Tarrío
Laura Tato Fontaíña
Francisco Taxes
Lois Tobío Fernández
Suso de Toro
Xelís de Toro
Xohana Torres
Antón Tovar
trobadores
Manuel Uhía Lima
Pablo Vaamonde
Marga do Val
Xulio L. Valcárcel
Ramón de Valenzuela
Avelina Valladares
Marcial Valladares
Xaquín del Valle-Inclán
Vítor Vaqueiro
Lorenzo Varela
Montse Varela
Daniel Varela Buxán
Dora Vázquez
Pura Vázquez
Vázquez Chantada
Xosé Vázquez Pintor
Enrique Vázquez Pita
Paulino Vázquez Vázquez
Eva Veiga
Manuel Veiga
Carlos Velasco
Xerardo Vidal Rivas
Francisco A. Vidal
Rosa Vidal Vázquez
Roberto Vidal Bolaño
Miguel Vila Pernas
Xabier Vila-Coia
Antón Villar Ponte
Ramón Villar Ponte
Dolores Vilavedra
Luísa Villalta
Miro Villar
Helena Villar Janeiro
Xoán Vicente Viqueira
Xocas

  1. Valcárcel, Marcos: "A crónica cultural de 25 anos". p. 209 en Galicia 25, unha cultura para un novo século (2008). CCG. ISBN 978-84-96530-73-7.
  2. No índice algúns aparecen varias veces baixo distintos nomes.

Véxase tamén

editar

Bibliografía

editar

Outros artigos

editar

Ligazóns externas

editar