Wikipedia:Artigos vitais/Expandido/Matemáticas

Atallo:
WP:AV/E/M
Artigos vitais Número
de
artigos
Estado
Biografías 2 000 2 000 (100%)
Historia 800 541 (71,37%)
Xeografía 1 000 1 000 (100%)
Arte 600 474 (79%)
Filosofía e relixión 350 284 (81,14%)
Antropoloxía, psicoloxía e vida diaria 800 720 (90%)
Sociedade e ciencias sociais 900 716 (79,55%)
Bioloxía e ciencias da saúde 1 100 1100 (100%)
Ciencias físicas 1 350 1139 (84,37%)
Tecnoloxía 800 580 (72,5%)
Matemáticas 300 300 (100%)
Total 10 000 8 850 (88,50%)
Baseado na versión de Meta-Wiki do 9 de outubro de 2017

Matemáticas, 300

editar

Básico, 58

editar
 1. Matemáticas
 2. Matemático, matemática
 3. Aritmética
  1. Suma
  2. División (matemáticas)
   1. Algoritmo de Euclides
  3. Fracción (matemáticas)
  4. Aritmética modular
  5. Multiplicación
  6. Porcentaxe
  7. Subtracción
 4. Conxectura
 5. Constante matemática
  1. Cero
  2. Un
  3. −1
  4. Número pi
  5. Número e
 6. Cifra
 7. Ecuación
  1. Resolución de ecuacións
  2. Polinomio
  3. Ecuación de segundo grao
  4. Sistema de ecuacións lineais
  5. Serie (matemáticas)
 8. Factorial
  1. Función gamma
 9. Fórmula (expresión)
 10. Función
  1. Potenciación
  2. Función exponencial
  3. Composición de funcións
  4. Logaritmo
  5. Raíz cadrada
 11. Problemas de Hilbert
 12. Número
  1. Número complexo
  2. Número imaxinario
  3. Número enteiro
  4. Número irracional
  5. Número natural
  6. Número racional
  7. Número real
 13. Notación posicional
  1. Numeración arábiga
  2. Código binario
  3. Sistema de numeración decimal
  4. Numeración romana
 14. Teorema
  1. Teorema de Pitágoras
 15. Trigonometría
  1. Funcións trigonométricas inversas
  2. Función trigonométrica
  3. Función hiperbólica
 16. Variábel
 17. Constante (matemáticas)
 18. Número áureo
 19. Táboa de multiplicar

Álxebra, 41

editar
 1. Álxebra
 2. Álxebra abstracta
  1. Topoloxía alxébrica
   1. Teoría de feixes
  2. Asociatividade (álxebra)
  3. Álxebra conmutativa
  4. Conmutatividade
  5. Distributividade
  6. Corpo (álxebra)
  7. Teorema fundamental da álxebra
  8. Grupo (matemáticas)
   1. Grupo abeliano
   2. Clasificación dos grupos simples finitos
   3. Grupo fundamental
   4. Representación de grupo
   5. Teoría de grupos
  9. Álxebra homolóxica
  10. Isomorfismo
  11. Módulo (álxebra)
  12. Teoría da representación
  13. Teoría de aneis
   1. Anel conmutativo
   2. Teoría de corpos
   3. Teoría de Galois
   4. Anel (álxebra)
 3. Xeometría alxébrica
  1. Variedade alxébrica
 4. Álxebra de Boole
 5. Álxebra elemental
  1. Ecuación linear
 6. Inecuación
 7. Álxebra lineal
  1. Eliminación de Gauss
  2. Matriz (matemáticas)
   1. Determinante (matemáticas)
   2. Valor propio, vector propio e espazo propio
  3. Espazo vectorial
   1. Vector
    1. Produto vectorial
    2. Produto escalar
 8. Álxebra multilinear

Cálculo e análise, 38

editar

Matemática discreta, 22

editar

Xeometría, 64

editar
 1. Xeometría
 2. Xeometría analítica
 3. Ángulo
 4. Congruencia (xeometría)
 5. Sistema de coordenadas
  1. Sistema de coordenadas cartesianas
  2. Coordenadas polares
 6. Xeometría diferencial
  1. Teorema do índice de Atiyah-Singer
 7. Dimensión
 8. Distancia
 9. Área
 10. Eslora
 11. Volume (magnitude)
  1. Plano (xeometría)
  2. Espazo tridimensional
  3. Espazo bidimensional
 12. Xeometría euclidiana
  1. Espazo euclidiano
 13. Fractal
  1. Conxunto de Mandelbrot
 14. Espazo de Hilbert
 15. Recta
 16. Espazo métrico
 17. Xeometría non euclidiana
 18. Paralelismo (xeometría)
 19. Punto (xeometría)
 20. Xeometría de Riemann
 21. Semellanza (xeometría)
 22. Simetría
 23. Tensor
 24. Topoloxía
  1. Espazo compacto
  2. Característica de Euler
  3. Topoloxía xeral
  4. Homoloxía (matemáticas)
  5. Homotopía
  6. Teoría de nós
  7. Variedade (xeometría)
  8. Conxunto aberto
  9. Conxectura de Poincaré
  10. Espazo topolóxico
Figuras
 1. Sección cónica
  1. Círculo
  2. Elipse (xeometría)
  3. Parábola (xeometría)
  4. Hipérbole (xeometría)
 2. Polígono
  1. Hexágono
  2. Pentágono
  3. Cuadrilátero
   1. Paralelogramo
   2. Rectángulo
   3. Rombo
   4. Cadrado
   5. Trapecio
  4. Triángulo
   1. Triángulo de Reuleaux
 3. Poliedro
  1. Cubo
  2. Prisma (xeometría)
  3. Pirámide (xeometría)
 4. Esfera
 5. Conxunto convexo

Outros, 32

editar

Probabilidade e estatística, 45

editar
 1. Probabilidade
  1. Teoría da probabilidade
  2. Teorema de Bayes
  3. Teorema central do límite
  4. Valor esperado
  5. Lei dos grandes números
  6. Cadea de Markov
  7. Función de densidade
  8. Distribución de probabilidade
   1. Distribución binomial
   2. Distribución khi cadrado
   3. Distribución exponencial
   4. Distribución normal
    1. Distribución normal multivariante
   5. Distribución de Pareto
   6. Distribución de Poisson
   7. Distribución t de Student
   8. Distribución uniforme continua
   9. Distribución uniforme discreta
  9. Espazo de probabilidade
  10. Proceso estocástico
 2. Estatística
  1. Inferencia bayesiana
  2. Test khi cadrado
  3. Correlación
  4. Regresión lineal
  5. Marxe de erro
  6. Media (estatística)
   1. Media aritmética
  7. Mediana (cálculo)
  8. Máxima verosimilitude
  9. Moda (estatística)
  10. Valor p
  11. Variable aleatoria
  12. Análise da regresión
  13. Desviación típica
  14. Erro padrón
  15. Contraste de hipóteses
  16. Test t de Student
 3. Varianza
 4. Deseño de experimentos
 5. Estudo aleatorizado controlado
 6. Enquisa
 7. Poboación estatística
 8. Mostraxe