Grupo (matemáticas)

estrutura alxébrica que consta dun conxunto cunha operación que combina calquera par dos seus elementos para formar un terceiro elemento

En álxebra abstracta, un grupo é unha estrutura alxébrica que consta dun conxunto cunha operación que combina calquera par dos seus elementos para formar un terceiro elemento. Para que se poida cualificar como un grupo o conxunto e a operación deben satisfacer os axiomas de grupo: ter a propiedade asociativa, elemento neutro e elemento inverso.

As posibles manipulacións do cubo de Rubik forman un grupo.

A teoría de grupos estuda os grupos en si.

Historia editar

O concepto de grupo xurdiu do estudo das ecuacións polinómicas comezado por Évariste Galois durante a década de 1830. Despois de contribucións desde outros campos como a teoría dos números e a xeometría, a noción xeneralizouse e estableceuse fortemente en torno a 1870.

A definición formal de grupo (G, *) foi formulada por Ferdinand Georg Frobenius en 1887, advertindo que os teoremas que demostraba dependían unicamente dos axiomas propostos e non tiña que acudir ao grupo das permutacións que empregaban os seus antecesores Cauchy, Jordan e Sylow.[1]

Unha teoría especialmente rica foi desenvolvida para grupos finitos, culminada co teorema de clasificación de grupos simples, completado en 1983. Así mesmo, desde mediados da década de 1980 a teoría de grupos xeométricos, que estuda os grupos de xeración finita como obxectos xeométricos, converteuse nunha área particularmente activa na teoría dos grupos.

Definición editar

Un grupo é un conxunto, G, cunha operación binaria «•» que compón dous elementos calquera a e b de G para formar outro elemento denotado como a • b o ab. Para poder cualificar como un grupo a (G, •), deben satisfacer catro propiedades:[2]

Operación interna

Para todo a, b de G, o resultado da operación a • b tamén pertence a G.
 

Asociatividade

Para todos os a, b e c de G, cúmprese que (a • b) • c = a • (b • c).

Elemento neutro

Existe un elemento e de G, tal que para todos os elementos a de G se cumpre que e • a = a • e = a. O elemento neutro dun grupo G escríbese en ocasións como 1 ou 1G,[3] notación herdada da identidade multiplicativa.
 

Elemento inverso

Para todo a de G, existe un elemento b de G tal que a • b = b • a = e.
 

A orde na que se realiza a operación do grupo pode ser significativa, é dicir, o resultado de operar o elemento a co elemento b non é necesariamente igual que o resultado de b con a; a expresión

a • b = b • a

pode non ser certa. Os grupos nos que si se cumpre chámanse grupos abelianos, en honor a Niels Henrik Abel.

Exemplos editar

 • O conxunto dos números enteiros Z coa suma teñen estrutura de grupo abeliano, xa que:
 1. Para calquera par de enteiros a e b, a suma a + b tamén é enteiro.
 2. Para todos os enteiros a, b e c, (a + b) + c = a + (b + c).
 3. Para calquera enteiro a, 0 + a = a + 0 = a.
 4. Para cada enteiro a, existe un enteiro b tal que a + b = b + a = 0. O enteiro b denomínase elemento inverso de a e denótase como -a.
 • As simetrías (rotacións e reflexións) dun cadrado forma un grupo chamado diédrico, que se expresa como D4.
 • O produto define unha estrutura de grupo conmutativo nos números racionais non nulos Q*.
 • As matrices cadradas de n columnas con elementos reais e determinante distinto de cero forman un grupo co produto de matrices.
 • O grupo de movementos no espazo ou grupo de isometría do espazo euclidiano.
 • O grupo de Galileo está formado polas transformacións do espazo e o tempo que conservan os sistemas de referencia inercais.

Notas editar

 1. Introducción a la Teoría de Grupos ( 2009) Zaldívar, Felipe ISBN 978-968-36-3591-4 e outros; páx. 17
 2. (Herstein 1975, p. §2, p. 27)
 3. Weisstein, Eric W. "Identity Element"; extraído de MathWorld.

Véxase tamén editar

Bibliografía editar

Outros artigos editar