Lista de siglas e acrónimos

artigo de listas da Wikimedia

Esta é unha lista de siglas e acrónimos.

A editar

B editar

C editar

D editar

E editar

 • ECU: Unidade de Conta Europea
 • EDAR: Estación depuradora de augas residuais
 • EEES: Espazo europeo de educación superior
 • EGAP: Escola Galega de Administración Pública
 • EGPGC: Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive
 • EI: Estado Islámico (ver ISIS)
 • Eme-un: Profesor emérito de Universidade
 • ENDESA: Empresa Nacional de Electricidade, Sociedade Anónima
 • EP: Ensino Primario
 • EPA: Enquisa de poboación activa
 • EPI: Equipo de protección individual
 • ERC: Esquerra Republicana de Catalunya (Esquerda Republicana de Cataluña)
 • ERE: Expediente de Regulación de Emprego
 • ERTE: Expediente de Regulación Temporal de Emprego
 • ESA: European Space Agency (Axencia Espacial Europea)
 • ESO: Ensino Secundario Obrigatorio
 • ETB: Euskal Telebista (Televisión de Euskadi)
 • EU: European Union (Unión Europea)
 • EU: Esquerda Unida
 • EURIBOR: Europe Interbank Offered Rate (Tipo europeo de oferta interbancaria)
 • Eurostat: Oficina Estatística da Unión Europea
 • EXB: Educación Xeral Básica

F editar

 • FAI : Federación Anarquista Ibérica
 • FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations
 • FAS: Forzas armadas
 • FBI: Federal Bureau of Investigation (Axencia Federal de Investigación)
 • FCI: Fondo de compensación interterritorial
 • FED: Fondo europeo de desenvolvemento
 • FEDER: Fondo europeo de desenvolvemento rexional
 • FEGA: Fondo español de garantía agraria
 • FEGAMP: Federación Galega de Municipios e Provincias
 • FEMP: Federación Española de Municipios y Provincias
 • Fenosa: Forzas Eléctricas do Noroeste, Sociedade Anónima
 • FEOGA: Fondo europeo de orientación e garantía agrícola
 • Feuga: Fundación Empresa-Universidade Galega
 • FEVE: Ferrocarrís Españois de Vía Estreita
 • FIFA: Federación Internacional do Fútbol Asociado
 • Figa: Federación Independente Galega
 • FIJL: Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (tamén como FIJA).
 • Finsa: Financeira Madeireira, Sociedade Anónima
 • FMI: Fondo Monetario Internacional
 • FP: Formación profesional
 • FPI: Formación do persoal investigador
 • FSE: Fondo social europeo

G editar

 • GATT: General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Xeral sobre Tarifas aduaneiras e Comercio internacional)
 • GIS: Geographic Information System (sistemas de información xeográfica)
 • GMT: Greenwich Mean Time (hora principal de Greenwich)
 • GOT: Glutamic Oxalic Transaminase (transaminase glutámica)
 • GPRS: General Packet Radio Service (paquete xeral de servizos de radio) (sistema de telefonía móbil)
 • GPS: Global Position System (Sistema de Posicionamiento Global)
 • Grapo: Grupos de Resistencia Antifascista Primeiro de Outubro

H editar

 • HB: Herri Batasuna

I editar

 • I+D: Investigación e desenvolvemento
 • IAE: Imposto sobre actividades económicas
 • IBI: Imposto sobre bens inmobles
 • IBM: International Business Machines. Empresa de informática
 • ICCROM: Centro Internacional de Estudos para a Conservación e Restauración dos Bens Culturais
 • ICE: Instituto de Ciencias da Educación
 • ICO: Instituto de Crédito Oficial
 • ICOM: Consello Internacional de Museos
 • ICOMOS: Consello Internacional de Monumentos e Sitios Histórico-Artísticos
 • ICONA: Instituto para la Conservación de la Naturaleza
 • Idega: Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia
 • Ieco: Instituto de Estudo da Comunicación
 • IEO: Instituto español de oceanografía
 • IES: Instituto de Educación Secundaria
 • IGAEM: Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais
 • Igape: Instituto Galego de Promoción Económica
 • IIM: Instituro de Investigacións Mariñas
 • IGVS: Instituto Galego da Vivenda e Solo
 • ILG: Instituto da Lingua Galega
 • IMELGA: Instituto de Medicina Legal de Galicia
 • IMIO: Instituto da Muller para a Igualdade de Oportunidades
 • IMSERSO: Instituto de Maiores e Servizos Sociais (antes Instituto de Migracións e Servizos Sociais, e antes aínda Inserso: Instituto Nacional de Servizos Sociais)
 • INAP: Instituto nacional da administración pública
 • INE: Instituto Nacional de Estadística
 • INEF: Instituto Nacional de Educación Física
 • Inem: Instituto Nacional de Emprego
 • Ingabad: Instituto Galego de Bacharelato a Distancia
 • INI: Instituto nacional de industria
 • INIA: Instituto nacional de investigacións agrarias
 • Inludes: Instituto Lucense de Desenvolvemento
 • Inorde: Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico
 • Insalud: Instituto Nacional de la Salud
 • INSS: Instituto Nacional da Seguridade Social
 • Internet: International Net Internet: Rede internacional de comunicacións por ordenador
 • Interpol: Organización Internacional de Policía Criminal
 • IPC: Índice de Prezos de Consumo
 • IRA: Exército Republicano Irlandés
 • IRYDA: Instituto de Reforma e Desenvolvemento Agrario
 • IRPF: Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
 • ISBN: International Standard Book Number (Número estándar internacional de libro)
 • ISEP: International Student Exghange Program
 • ISIS: Islamic State of Iraq and Syria, mellor: Estado Islámico de Iraq e Levante. Tamén se coñece como EI
 • ISO: Organización Internacional de Estandarización
 • ITV: Inspección Técnica de Vehículos
 • IU: Izquierda Unida (Esquerda Unida)
 • IVE: Imposto sobre o valor engadido

L editar

 • LAC: Lei de axuizamento civil
 • láser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (amplificación de luz mediante emisión estimulada de radiación)
 • LAU: Lei de autonomía universitaria
 • LCD: Liquid Crystal Display (pantalla de cristal líquido)
 • LCE: Lei de Contratos do Estado
 • LED: Light Emitting Diode (diodo emisor de luz)
 • LEF: Lei de expropiación forzosa
 • LGTB: Movemento integrado por Lesbianas, Gais, Transexuais/transxéneros e Bisexuais
 • LIC: Lugar de importancia comunitaria
 • LIDAR: Light Detection and Ranging; ou (Laser Imaging Detection and Ranging)
 • LOCE: Lei orgánica de calidade da educación
 • LOMCE: Lei orgánica para a mellora da calidade educativa
 • LOMG: Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia
 • LOMLOE: Lei Orgánica pola que se modifica a Lei Orgánica de Educación de 2006
 • LOU: Lei Orgánica de Universidades
 • LOXSE: Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo
 • LRU: Lei de reforma universitaria
 • LRXAP-PAC: Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común

M editar

 • MAP: Ministerio para as Administracións públicas
 • MEC: Ministerio de Educación e Cultura
 • MEU: Movemento Estudantil Universitario
 • MBA: Master in Business Administration (Máster en Administración de Empresas)
 • MERS: Síndrome Respiratoria de Oriente Medio (Middle East Respiratory Syndrome)
 • MIR: Médico interno e residente
 • MIT: Massachusetts Institute of Technology (Instituto Tecnolóxico de Massachusetts)
 • MNL: Mesa pola Normalización Lingüística
 • MUFACE: Mutualidade xeral de funcionarios da administración central

N editar

 • NASDAQ: National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Cotización Automatizada da Asociación Nacional de Axentes de Valores)
 • NATO: North Atlantic Treaty Organization (Organización do Tratado dos países do Atlántico Norte)
 • NIF: Número de Identificación Fiscal
 • NRP: Número de rexistro persoal

O editar

 • OCDE: Organisation for Economic Co-operation and Development (Organización para a Cooporación e o Desenvolvemento Económico)
 • OCPM: Organización de Cidades Patrimonio Mundial
 • OCU: Organización de Consumidores e Usuarios
 • OEA: Organización de Estados Americanos
 • OIT: Organización Intenacional do Traballo
 • OMS: Organización Mundial da Saúde
 • ONG: Organización Non Gobernamental
 • ONU: Organización das Nacións Unidas
 • OOPP: Obras públicas
 • OPA: Oferta Pública de Adquisicións
 • OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
 • OTAN: Organización do Tratado do Atlántico Norte
 • OTRI: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
 • Ovni: Obxecto voante non identificado

P editar

 • PC: computador persoal
 • PAAU: Probas de aptitude para o acceso á universidade
 • PAL: Phase Alternation Line (liña de reversión de fase - sistema de televisión)
 • PAS: Persoal de administración e servizos
 • PEME: Pequena e Mediana Empresa
 • PET: Polyethilene Trephthalate (Tereftalato de polietileno)
 • PG: Partido Galeguista
 • PIB: Produto Interior Bruto
 • PIN: Personal Identification Number (número de identificación persoal)
 • PNN: Produto nacional neto
 • PNN: Profesor non numerario
 • PNG-PG: Partido Nacionalista Galego - Partido Galeguista
 • PNV-EAJ: Partido Nacionalista Vasco/Eusko Alberdi Jeltzalea
 • PNV: Partido Nacionalista Vasco
 • PP: Partido Popular
 • PSA: Prostate Specific Antigen (antíxeno prostático específico)
 • PSdG-PSOE: Partido Socialista de Galicia-Partido Socialista Obreiro Español
 • PSG-EG: Partidi Socialista Galego- Esquerda Galega
 • PSOE: Partido Socialista Obreiro Español
 • PUK: Personal Unblocking Key (clave persoal de desbloqueo)
 • PVP: Prezo de Venda ao Público
 • PXOU: Plan Xeral de Ordenación Urbana

R editar

 • RACE: Real Automóvil Club de España
 • Radar: Radio Detection and Ranging (detección e medición distancia por radio)
 • RAG: Real Academia Galega
 • RAM: Random Access Memory (Memoria de Acceso Aleatorio)
 • Renfe: Rede Nacional de Ferrocarrís Españois
 • RG: Resistencia Galega
 • RPT: Relación de postos de traballo
 • RTVE: Radio televisión española
 • RTVG: Radio Televisión de Galicia

S editar

 • SARS:Síndrome Respiratoria Aguda Grave (ou Severa) (Secere Acute Respiratory Syndrome)
 • SENPA: Servizo Nacional de Produtos Agrarios
 • SEPI: Sociedade Española de Participacións Industriais
 • Sergas: Servizo galego de Saúde
 • SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence (busca de intelixencia extraterrestre)
 • SGAE: Sociedade Xeral de Autores e Editores
 • SGHN: Sociedade Galega de Historia Natural
 • SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
 • SIGMA: Estación Internacional para a Xeobotánica Mediterránea e Alpina
 • SITGA: Sistema de Información Territorial de Galicia
 • SIX: Sistema de información xeográfica
 • SL: Sociedade Limitada
 • SLG: Sindicato Labrego Galego
 • SME: Sistema monetario europeo
 • SMI: Sistema monetario internacional
 • SMS: Short Message Service (Servizo de mensaxes curtas - telefonía móbil)
 • SNL: Servizo de normalización Lingüística
 • Sonar: Sound Navigation and Ranging (navegación e medición distancia por son)
 • SOS: Salvade as nosas almas
 • SRI: Sistema de residencias integrado
 • SS: Seguridad Social
 • SUV: Vehículo deportivo utilitario, de sport utility vehicle, en inglés

T editar

 • TAC: Tomografía Axial Computadorizada
 • TAE: Taxa Anual de Equivalencia (tipo de xuro bancario nivelado para ser transparente e comparable)
 • TC: Tribunal Constitucional
 • TEA: Trastornos do espectro do autismo
 • TEDAX: Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos
 • TFT: Thin Film Transistor (transistor de película delgada)
 • TGSS: Tesorería Xeral da Seguridade Social
 • TIC: Tecnoloxías da Información e da Comunicación
 • Tit-eu: Titular da Escola Universitaria
 • Tit-un: Titular de Universidade
 • TPV: Terminal Punto de Venda
 • TS: Tribunal Supremo
 • TSXG: Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
 • TVG: Televisión de Galicia

U editar

 • UCI: Unidade de coidados intensivos
 • UDC: Universidade da Coruña
 • Udega: Unión de Estudantes Galegos
 • UDYCO: Unidade de Drogas e Crime Organizado
 • UE: Unión Europea
 • UHF: Ultra High Frequency (frecuencia ultra alta - ondas de radio)
 • UME: Unidade Militar de Emerxencia
 • UNED: Universidade Nacional de Educación a Distancia
 • UNESCO: United Nation's Educational, Scientific and Cultural Organization (organización das Nacións Unidas para educación, ciencia e cultura)
 • Unicef: United Nation's International Children's Emergency Fund (Fondo Internacional das Nacións Unidas para Emerxencias da Infancia)
 • UPG: Unión do Pobo Galego
 • USC: Universidade de Santiago de Compostela
 • USO: Unión Sindical Obreira
 • USPS: Unites States Postal Service (Servizo Postal dos Estados Unidos)
 • UTC: Universal Coordinated Time (hora universal coordinada)
 • UV: Universidade de Vigo
 • UXA: Unidade de Xestión Académica
 • UXT: Unión Xeral de Traballadores

V editar

 • VHF: Very High Frequency (frecuencia moi alta - ondas de radio)
 • VHS: Video Home System (sistema de vídeo domiciliario)

W editar

Z editar

 • ZEPA: Zonas de especial protección para as aves

Véxase tamén editar

Outros artigos editar

Ligazóns externas editar