Wikipedia:O que a Wikipedia non é

(Redirección desde «Wikipedia:O que a wikipedia non é»)

A Wikipedia é unha enciclopedia en liña e, como medio para acadar un fin, unha comunidade en liña de xente interesada en construír unha enciclopedia de alta calidade cun espírito de respecto mutuo. Debido a isto, existen certas cousas que a Wikipedia non é.

Estilo e formato

editar

A Wikipedia non é unha enciclopedia impresa

editar

Atallo:
WP:NON#IMPRESA

A Wikipedia non é unha enciclopedia impresa, senón un proxecto de enciclopedia dixital. Á marxe da verificabilidade e os outros puntos presentados nesta páxina, non hai límite práctico no número de temas a tratar nos seus artigos nin no tamaño total do contido. Non obstante, cómpre facer unha importante distinción entre o que pode facerse e o que debería facerse, cuestión que se trata na sección de "Contido enciclopédico" desta mesma páxina. A consecuencia disto, esta política non é unha carta branca para a inclusión de contidos. Os artigos deben cumprir as políticas de contido, e en particular os cinco piares.

Conseguir que o tamaño dos artigos sexa razoable é importante para que a Wikipedia teña unha mellor accesibilidade, sobre todo desde conexións lentas e dispositivos móbiles. Dividir artigos noutros menores e deixar resumos axeitados no artigo principal é unha parte natural da evolución dun tema dentro da Wikipedia. Algunhas enciclopedias impresas recollen certos temas só de xeito breve, en artigos estáticos, pero o medio da Wikipedia permite incluír información máis completa e máis actualizada. Os outros aspectos nos que a Wikipedia difire das publicacións en papel están recompilados no noso libro de estilo.

Contido enciclopédico

editar

Non se debe incluír calquera información nesta enciclopedia soamente por que sexa verdade ou teña certa utilidade. Os artigos da Wikipedia non són unha exposición completa de tódolos detalles posibles sobre un tema, senón un resumo do coñecemento aceptado que existe sobre ese tema. As afirmacións verificables e referenciadas deben tratarse co seu debido peso específico. As seguintes seccións inclúen unha serie de exemplos do que a Wikipedia non é, aínda que non representan unha lista exhaustiva.

A Wikipedia non é un dicionario

editar

Atallo:
WP:NON#DICIONARIO

A Wikipedia non é un dicionario nin unha guía de uso ou guía de xergas. Os artigos da Wikipedia non son:

 1. Definicións. Aínda que o mellor xeito de comezar un artigo sexa cunha boa definición e descrición do tema que vai abordar, tamén deben achegar outro tipo de información sobre o tema. Os artigos que non contan con máis ca unha definición teñen que se ampliar con contidos enciclopédicos adicionais máis aló dunha simple definición. Se non poden expandirse máis, a Wikipedia non é lugar para eles. O proxecto irmán que si é un dicionario é o Galizionario; as definicións de dicionario da Galipedia deben trasladarse alí.
 2. Entradas de dicionario. Os artigos da enciclopedia son sobre unha persoa ou un grupo, un concepto, un lugar, unha cousa, un acontecemento etc. Nalgunhas ocasións, unha palabra ou frase pode ser un tema enciclopédico en si mesmo, mais non é o habitual. Por norma xeral os artigos non conteñen máis dunha definición ou uso distintivo sobre o título do artigo, desenvolvendo unicamente a temática principal que representa o mesmo.
 3. Guías de uso, idiomáticas ou explicacións de xergas. Mentres que os artigos descritivos sobre linguas, dialectos ou tipos de xergas son aceptables, as guías descritivas para os posibles falantes das mesmas non son axeitadas, xa que a Wikipedia non é un manual de uso. O proxecto irmán que si contén guías é o Galilibros; os libros e guías de uso deben trasladarse alí.

A Wikipedia non é unha fonte de información orixinal

editar
Atallos:
WP:NON#FONTE
WP:NON#FORO

A Wikipedia non é o lugar para publicar os pensamentos e análises propios ou nova información. Segundo a nosa política de non sermos unha fonte primaria, a Wikipedia non se debe empregar para:

 1. Investigacións orixinais (primarias). As propostas de novas teorías e solucións, ideas orixinais, definicións de termos, palabras inventadas etc. non son válidas para a Wikipedia. As investigacións primarias nun determinado tema deben publicarse noutros lugares, coma revistas académicas ou publicacións en liña. No caso de haber unha investigación sobre un tema publicada en fontes, libros, xornais ou revistas, acreditadas e fiables, así como en sitios web respectados e de confianza cómpre fornecer referencias e citas das devanditas fontes para demostrar que os contidos e materiais son verídicos e non expresan soamente a opinión do editor, de xeito que se poida comprobar que aquilo que está escrito é certo.
 2. Invencións persoais. As palabras inventadas ou empregadas en ambientes familiares para describir accións, obxectos ou calquera outra cousa non posúen relevancia abonda para ter un artigo de seu ata que diferentes fontes secundarias dean mostras de aceptalas.
 3. Ensaios persoais. Os escritos que declaran un sentimento en particular sobre un tema, máis aló do consenso entre expertos, tampouco están permitidos. Aínda que a Wikipedia ten o obxectivo de compilar a suma de todo o coñecemento humano, non é un vehículo para conseguir que as opinións persoais se convertan en parte dese coñecemento. No caso pouco usual de que as opinións dun individuo sexan importantes dabondo para facer mención, é preferible deixar que outros escriban sobre elas primeiro.
 4. Foro de discusión. Hai que ter en mente a tarefa de crear unha enciclopedia, e deste xeito, é posible conversar cos usuarios nas súas páxinas de conversa sobre asuntos relacionados coa Wikipedia, seguindo unhas normas de conduta. Tamén se deben resolver os problemas dos artigos nas súas páxinas de conversa asociadas, pero sen levar o obxecto de discusión aos artigos. Ademais, cómpre lembrar que estas conversas existen co propósito de debater o xeito de mellorar os artigos; non son meras discusións xerais sobre o tema do artigo, nin sitios onde pedir e obter axuda, instrucións ou asistencia técnica.

A Wikipedia non fai propaganda nin é un medio de promoción

editar

Atallo:
WP:NON#PROPAGANDA

A Wikipedia non é un taboleiro de anuncios, un campo de batalla ou un medio para facer propaganda, anuncios ou promoción. Isto aplícase a tódolos espazos de nomes da Wikipedia.[1] Por este motivo, os contidos almacenados na Wikipedia non son para:

 1. Apoio, propaganda ou recrutamento de ningún tipo: comercial, político, científico, nacional, deportivo, relixioso ou calquera outro. Por suposto, un artigo pode informar obxectivamente sobre este tipo de temas, sempre que describa o tema desde un punto de vista neutral. Existen outros lugares máis aló da Wikipedia para convencer xente sobre determinadas opinións, como poden ser os blogs ou foros.
 2. Artigos de opinión. Malia que algúns temas, en particular aqueles relacionados con afinidades políticas ou eventos de actualidade, poden incitar paixóns e dar lugar a un intento de impoñer unha forma de pensar, a Wikipedia non é o medio para facer isto. Os artigos deben ter contidos equilibrados, sen decantarse por ningunha postura, e estar redactados desde unha perspectiva razoable que represente un punto de vista neutral. Ademais, os editores da Wikipedia deben esforzarse por escribir artigos de forma que non queden obsoletos ao pouco tempo.
 3. Dixomedíxomes. Os artigos sobre persoas vivas necesitan cumprir un estándar de alta calidade, para non conter mentiras nin difamacións mediante ruxerruxes ou infrinxir o dereito á privacidade do suxeito. Deste xeito, os artigos non poden atacar a reputación dunha persoa.
 4. Promoción propia. Pode resultar tentador escribir sobre un mesmo ou sobre algún dos proxectos nos que un está persoalmente involucrado, pero isto non é recomendable xa que é difícil manter a obxectividade neste tipo de casos. O mellor é agardar a que outros se encarguen da creación, edición, corrección e ampliación do artigo para non caer nun conflito de intereses. A creación e inclusión excesiva de ligazóns e referencias a fontes autobiográficas tampouco é algo aceptable.
 5. Publicidade, mercadotecnia ou relacións públicas. A información sobre compañías, empresas ou produtos debe estar escrita nun estilo neutral e obxectivo, sen linguaxe promocional, e a información debe ser verificable por fontes de terceiras partes alleas. As ligazóns externas cara a organizacións comerciais tan só son aceptables cando identifican as propias organizacións das que trata o artigo. Os artigos da Wikipedia sobre unha compañía ou organización non poden ser unha extensión das súas páxinas web ou un medio de promoción social das mesmas. A promoción de causas, eventos ou anuncios públicos, aínda non sendo de carácter comercial, deben facerse noutros foros distintos da Wikipedia. Os editores deben declarar publicamente se reciben algún tipo de retribución por editar na Wikipedia.

A Wikipedia non é un sitio espello ou unha colección de ligazóns, imaxes ou ficheiros

editar

Atallo:
WP:NON#COLECCIÓN

A Wikipedia non é nin un sitio espello nin un repositorio dixital de ligazóns, imaxes ou ficheiros. Os artigos da Wikipedia non son simples coleccións de:

 1. Ligazóns externas ou directorios de Internet. Non hai nada malo en engadir unha ou máis ligazóns con contidos útiles e que completan a información dun artigo; porén, un exceso de ligazóns en forma de listas pode desviar a Wikipedia do seu propósito. Nos artigos sobre temas que posúen moitas páxinas web de afeccionados, por exemplo, abonda con incluír unha ligazón externa cara ao principal ou máis importante.
 2. Ligazóns internas. Agás nas páxinas de homónimos que serven para aqueles artigos que comparten título e nalgúns artigos en forma de listas. Non é necesario repetir na sección "Véxase tamén" aquelas ligazóns que xa aparecen no texto.
 3. Materiais no dominio público ou procedentes doutras fontes. Libros, documentos históricos, cartas, leis, proclamacións e outros materiais semellantes que soamente son útiles presentes na súa redacción orixinal poden achegarse en anacos ou pequenos fragmentos no texto dos artigos, mesmo en forma de citas, indicando a orixe mediante unha referencia. O proxecto irmán que si ten copias ao completo de fontes orixinais son as Galifontes; estes textos presentes na Galipedia deben trasladarse alí.
 4. Fotografías e outros ficheiros Agás algúns artigos en forma de galerías, aqueles que conten con imaxes carentes de texto que achegue contidos enciclopédicos non teñen razón de ser na Wikipedia. O proxecto irmán que si é un repositorio de imaxes, vídeos e sons é Commons.

A Wikipedia non é un blog, aloxamento web ou rede social

editar

Atallos:
WP:NON#BLOG
WP:NON#ALOXAMENTO

A Wikipedia non é unha rede social como o Facebook ou Twitter. Non se pode empregar a Wikipedia como se fose unha páxina web, un blog, unha wiki ou un aloxamento web propio. As páxinas da Wikipedia, incluíndo as páxinas no espazo de nomes de usuario, non son:

 1. Páxinas web persoais. Cada wikipedista ten a súa propia páxina de usuario individual, que debe usarse principalmente para conter información relevante relacionada co traballo na enciclopedia. As páxinas de usuario son parte da Wikipedia, e existen para axudar na colaboración, non para a autopromoción. Unha presentación xeral sobre un mesmo para darse a coñecer á comunidade é axeitada, mais non debe empregarse coma páxina persoal, blog ou repositorio para grandes cantidades de material persoal irrelevante para a colaboración na Wikipedia. Hai moitos servidores en Internet que ofrecen espazos para crear páxinas web ou blogs persoais onde cadaquén pode incluír o que considere oportuno. O obxectivo destas páxinas non é servir de rede social ou coma entretemento, senón para axudar nunha colaboración efectiva.
 2. Aloxamento web. Só se deben subir ficheiros que vaian usarse ou teñan un posible uso en artigos da enciclopedia ou páxinas do proxecto. Os ficheiros sen un propósito enciclopédico serán eliminados. Se posúes imaxes relevantes, considera cargalas en Wikimedia Commons, para que estean dispoñibles dende calquera Wikipedia.
 3. Servizos de citas. A Wikipedia non é o sitio axeitado para procurar relacións amorosas ou encontros sexuais. A Wikipedia ten unha serie de normas de conduta que cómpre seguir para asegurar o ambiente colaborativo e profesional. Non obstante, é habitual que na Wikipedia acaben por forxarse novas amizades a medida que se avanza na mellora da enciclopedia.
 4. Memoriais. As persoas que teñen un artigo de seu na Wikipedia téñeno pola súa relevancia e verificabilidade. A Wikipedia non é o lugar para lembrar os familiares, amigos, coñecidos finados ou outros que non cumpran estes criterios.

A Wikipedia non é un directorio

editar

Atallo:
WP:NON#DIRECTORIO

A Wikipedia non é un directorio de todo o que existe ou existiu. Os artigos da Wikipedia non son:

 1. Listas de temas libremente relacionados coma (mais non limitado a) citas, aforismos ou personalidades (reais ou ficticias). As listas de citas teñen o seu lugar nas Galicitas. As listas considéranse axeitadas cando as súas entradas son relevantes e verificables, achegan información adicional, están asociadas á temática e contribúen a ela.
 2. Entradas xenealóxicas. Os historiais familiares deben presentarse só cando son axeitados para achegar máis información relevante e axudar a que o lector teña un mellor entendemento do tema tratado.
 3. Páxinas brancas ou amarelas. A información de contacto, como números de teléfono e fax e enderezos de correo electrónico, non é enciclopédica. De forma semellante, as páxinas de homónimos non procuran ser listaxes completas de tódalas personalidades no mundo que comparten o mesmo nome, só aqueles notables.
 4. Directorios, guías electrónicas de programas ou recursos para negocios. Por exemplo, un artigo sobre unha cadea de televisión non precisa listar tódolos eventos futuros, promocións, horarios, formatos etc., aínda que segundo o contexto pode ser aceptable indicar os eventos máis importantes ou listaxes de programas e horarios históricos significativos. Noutro exemplo, un artigo sobre un negocio non precisa conter unha lista de tódalas patentes da empresa.
 5. Catálogos de vendas. Un artigo non debería incluír o prezo dun produto ou información sobre a súa dispoñibilidade agás cando haxa unha fonte fiable e un motivo xustificado para a súa mención. A significatividade enciclopédica estará xustificada se existen fontes independentes que fornecen detalles e información dos determinados produtos. Os prezos e dispoñibilidade dun produto poden variar amplamente de lugar en lugar e durante o tempo. A Wikipedia non é un servizo de comparación de prezos de diferentes produtos ou de dispoñibilidade dun produto en diversos servizos de venda.
 6. Categorizacións desproporcionadas. As interseccións entre categorías deben constituír un fenómeno cultural significativo. Incluír personalidades dentro de categorías de etnia, cultura ou grupo relixioso que traballe para unha determinada organización ou incluír nunha categoría os restaurantes especializados nun certo tipo de comida nunha determinada cidade pode resultar nunha categorización excesiva e completamente innecesaria.
 7. Listaxes simples sen información adicional que forneza un contexto. Algúns exemplos disto poden ser as listas de alianzas de negocios, clientes, competidores, empregados, equipamento, oficinas, produtos e servizos, patrocinadores, subdivisións ou atraccións turísticas. A información sobre entradas individuais con relevancia enciclopédica debería engadirse en forma de prosa referenciada.
 8. Unha exposición completa de todos os posibles detalles. No canto diso, un artigo é un resumo de todo o coñecemento aceptado con respecto ao tema. Os datos verificables e referenciados deben ter un tamaño apropiado e axustado á súa relevancia.

A Wikipedia non é un manual, guía, libro de texto ou xornal científico

editar

Atallo:
WP:NON#MANUAL

A Wikipedia é unha referencia enciclopédica, non un manual de instrucións, unha guía ou un libro de texto. Os artigos da Wikipedia non deben ter aspecto de:

 1. Manuais de instrucións. Aínda que a Wikipedia contén descricións de xente, lugares e cousas, os artigos non deben ter un estilo de manual de instrucións, tutorial, guía de xogo, columna de consellos, guía lega, receita de cociña ou opinións e suxestións médicas ou legais. A descrición sobre como a xente fai algo ou utiliza algo é enciclopédica, pero a instrución imperativa sobre como usar ou facer algo non o é. O proxecto irmán que si é unha guía e pode albergar este tipo de contidos é o Galilibros.
 2. Guías de viaxe. Un artigo sobre París debe mencionar os puntos destacados, como poden ser a Torre Eiffel e mais o Museo do Louvre, pero non o número de teléfono ou a rúa dos "mellores" hoteis ou restaurantes, nin o prezo actual dun café au lait nos Campos Elisios. A Wikipedia non é o sitio axeitado para pór os contidos que irían nunha guía culinaria ou nun documental ou unha reportaxe turística sobre a cidade. As localizacións máis notables poden ser relevantes para o artigo, pero estes non precisan incluír tódalas actracións turísticas, hoteis, restaurantes ou lugares da cidade. As guías de viaxe dunha cidade poden incluír mencións a atraccións turísticas distantes da cidade, pero os artigos da Wikipedia deben incluír so aqueles relevantes que están na propia cidade.
 3. Guías de videoxogos. Un artigo sobre un videoxogo debe resumir as principais accións e mecánicas de xogo, pero xeralmente cómpre evitar as listaxes de armas, obxectos ou conceptos do propio xogo agás cando resulten notables e estean apoiados por fontes secundarias e teñan un contexto propio. As guías paso a paso ou os detalles exhaustivos sobre valores de puntos, logros, límites de tempo, niveis, tipos de inimigos, movementos especiais, clases de personaxes e demais non se consideran axeitadas. Un resumo conciso deste tipo de elementos é axeitado cando resulta esencial para entender o xogo ou a súa significatividade dentro da industria dos videoxogos.
 4. Guías de Internet. Os artigos da Wikipedia non deben existir soamente para describir a natureza, o aspecto ou os servizos que ofrece unha páxina web, senón que deben describir o sitio web nunha forma enciclopédica, dando detalles sobre os logros da devandita web ou o seu impacto ou significancia histórica.
 5. Preguntas frecuentes. Os artigos da Wikipedia non deben listar preguntas frecuentes sobre un determinado tema. No seu lugar, a información debe presentarse nun formato de prosa neutral dentro do artigo ou artigos relacionados.
 6. Libros de texto e textos anotados. A Wikipedia é unha obra enciclopédica de referencia, non un libro de texto. O obxectivo da Wikipedia é presentar feitos, non ensinar a materia que haxa sobre algún tema. Non é xeitoso crear ou editar artigos dándolles unha redacción de libro de texto, con formulación de preguntas e solucións sistemáticas a problemas como exemplos. O texto dos artigos da Wikipedia debe informar, máis ca instruír.
 7. Xornais científicos e artigos de investigación. Un artigo da Wikipedia non pode presentarse dando por suposto que o lector está versado no asunto. A lingua da introdución e das primeiras seccións do artigo debe empregar termos sinxelos e dar conceptos que calquera sen coñecementos no campo poida saber. Logo xa se poderá afondar en explicacións máis detalladas, tendo en conta que as ligazóns internas achegan información máis avanzada. Non obstante, a redacción dos artigos débese facer supoñendo que o lector non vai ou non pode seguir estas ligazóns, para non desviar a lectura do texto principal.
 8. Linguaxe académica. Os textos deben estar escritos para calquera tipo de lector, non so para académicos. Os títulos dos artigos deben reflectir usos comúns, evitando terminoloxías académicas, agás cando non sexa posible.
 9. Casos de estudo. Moitos temas están baseados na relación dun factor A cun factor B, que dan coma resultado un ou máis artigos completos. Por exemplo, unha situación A no lugar B, ou a versión A do obxecto B. Este tipo de artigos son perfectamente aceptables cando as dúas variables xuntas representan un fenómeno social ou cultural significativo ou de interese notable. É habitual ter artigos separados para unha temática dentro dun rango de contextos diferentes, particularmente distintos países ou territorios xa que existen diferenzas substanciais entre fronteiras internacionais.

A Wikipedia non é unha bóla de cristal

editar
Atallo:
WP:NON#BÓLA

A Wikipedia non é unha colección de especulacións non verificables, nin predicións de futuro. Todos os artigos sobre acontecementos anticipados deben ser verificables, e o asunto tratado debe ter un interese o suficientemente grande para merecer un artigo unha vez que o acontecemento pase. Segundo o contexto pode ser axeitado informar sobre debates e argumentacións sobre as perspectivas de éxito, proxectos e desenvolvementos futuros, sempre que os propios debates e argumentacións estean referenciadas. Non é axeitado que un editor inclúa a súa propia opinión ou análise. As predicións, especulacións, prognósticos e teorías sostidas por fontes fiables ou entidades recoñecidas nun determinado campo poden incluírse, mais os editores deben ter coidado de non darlle un peso específico indebido a un determinado punto de vista. Nos artigos sobre produtos futuros, coma filmes ou xogos, cómpre ter coidado especial para evitar afirmacións promocionais e non verificadas. En particular:

 1. Os acontecementos programados e futuros teñen cabida se o acontecemento posúe relevancia e está a piques de se celebrar. Na meirande parte dos casos, as datas non son definitivas ata que o evento ten lugar. Se a preparación aínda non se está levando a cabo, as especulacións sobre o mesmo deben estar moi ben documentadas. Algúns exemplos poden ser os vindeiros Xogos Olímpicos ou as vindeiras eleccións xerais. Pola contra, os eventos máis distantes coma as Olimpíadas ou as eleccións a oito anos vista son máis difíciles de referenciar, e non son axeitados cando non se pode dicir nada deles que sexa verificable e non unha investigación orixinal.
 2. Os elementos individuais dunha lista predeterminada ou padrón de nomes sistemático, preasignados a eventos ou descubertas futuras, non son axeitados para artigos de seu cando só se coñece información xenérica sobre o elemento. Unha lista sobre nomes de ciclóns tropicais pode ser enciclopédica, un artigo sobre un posible ciclón tropical particular dentro dun ano non, aínda que a comunidade científica teña por certo que vaia a ter lugar. De forma semellante os artigos sobre palabras formadas nun sistema numérico predicible non son enciclopédicos a menos que estean definidos por unha autoridade notable ou estean xenuinamente en uso. Determinadas extrapolacións científicas si se consideran enciclopédicas, como por exemplo os elementos químicos documentados pola IUPAC antes de que se consiga illalos nun laboratorio, sempre que os científicos teñan predicións non triviais significativas sobre as súas propiedades.
 3. Os artigos que presentan investigacións orixinais en forma de extrapolacións, especulacións e "historia futura" non son axeitados. Malia que as normas científicas e culturais evolucionan continuamente, cómpre agardar a que ocorra esta evolución, e non intentar predicila.
 4. Aínda que existen paradigmas científicos que poden ser rexeitados posteriormente, e hipóteses previamente controvertidas ou ás veces incorrectas que remataron por ser aceptadas pola comunidade científica, a Wikipedia non é o lugar para aventurar este tipo de proxeccións.
 5. A Wikipedia non é unha colección de anuncios e rumores sobre produtos. Aínda que a Wikipedia inclúe información actualizada sobre produtos novidosos, os artigos que só conteñen información promocional dun produto non son axeitados. Ata que se poida recompilar información máis enciclopédica sobre un determinado produto que sexa verificable, a información sobre estes debe fusionarse nunha temática maior (coma por exemplo o artigo sobre o creador ou creadores, unha serie de produtos ou un produto previo) se é posible.

A Wikipedia non é un xornal

editar
Atallo:
WP:NON#XORNAL

Como a Wikipedia non é un medio impreso en papel, os editores poden incluír sucesos actuais e información actualizada, e desenvolver artigos propios sobre eventos actuais significativos. Porén, non tódolos eventos verificables son axeitados para a súa inclusión na Wikipedia. Os artigos da Wikipedia non poden ser:

 1. Reportaxes orixinais. A Wikipedia non debe ofrecer reportaxes de primeira man sobre historias de actualidade. A Wikipedia non é unha fonte primaria. Non obstante, a Wikipedia pode conter moitos artigos enciclopédicos sobre temas de significatividade histórica que estean actualmente nos noticiarios, e poden actualizarse con información recente sempre que sexa relevante e verificable.
 2. Artigos de xornais. A Wikipedia ten en consideración a notabilidade duradeira de persoas e eventos. Aínda que os artigos informativos de xornais poden ser fontes útiles para temas enciclopédicos, gran parte dos eventos cubertos nas novas non cualifican para a súa inclusión coma artigos. A información rutineira sobre anuncios, deportes ou celebridades non é por si mesma unha base suficiente para a súa inclusión na enciclopedia. Malia que incluír información sobre desenvolvementos recentes pode ser axeitado en determinadas ocasións, as novas de última hora non deben presentarse cun maior énfase do debido ou tratarse de forma distinta ó resto da información. Ademais, a Wikipedia está escrita nun ton enciclopédico, e non nun estilo xornalístico.
 3. Un quen é quen. Aínda cando un evento é notable, moitos dos individuos participantes nel poden non selo. Agás nos casos nos que o tratamento nos medios dun individuo vaia máis aló do contexto dun evento único, a inclusión de información sobre devandito individuo na Wikipedia debería limitarse ó propio artigo do evento, co peso específico que lle corresponda en relación ó tema xeral.
 4. Un diario biográfico. Aínda que un individuo sexa notable, non tódolos eventos e sucesos nos que estea involucrado teñen por que ser notables. Por exemplo, os artigos xornalísticos sobre celebridades e persoeiros do deporte poden ser moi frecuentes e incluír unha gran cantidade de curiosidades, pero empregar todas estas fontes daría lugar a artigos sobredetallados que semellan ser un diario do persoeiro.

A Wikipedia non é unha colección indiscriminada de información

editar
Atallo:
WP:NON#INFORMACIÓN

Para fornecer valor enciclopédico, os datos deben presentarse dentro dun contexto e con explicacións referenciadas por fontes independentes. O simple feito de que algo sexa certo ou verificable non implica que sexa axeitado incluílo na enciclopedia. Os artigos da Wikipedia non deben ser:

 1. Resumos das tramas de obras de ficción. A Wikipedia trata as obras de ficción e artísticas dunha maneira enciclopédica, expoñendo a recepción e importancia de obras relevantes a maiores dun resumo conciso. Os artigos sobre obras de non-ficción, incluíndo documentais, libros e artigos de investigación, textos relixiosos e semellantes, deben conter máis que unha recapitulación ou resumo dos contidos da obra, ampliándose para incluír unha maior cobertura da mesma.
 2. Bases de datos de letras de cancións. A meirande parte das letras de cancións compostas a partir de 1922 están protexidas baixo as leis de dereitos de autor, e calquera cita delas debe manterse ao mínimo posible. En calquera caso, o seu uso está basicamente limitado ao propósito de comentar ou ilustrar algún aspecto do estilo. Naqueles casos en que a canción estea no dominio público o artigo tampouco debe consistir unicamente na letra, senón que cómpre achegar datos e información sobre autoría, data de publicación, impacto social e moitas outras cousas. Aínda así, nunca se debe incluír o texto ao completo. O proxecto irmán que si ten copias ao completo de fontes orixinais son as Galifontes; estes textos presentes na Galipedia deben trasladarse alí.
 3. Listas excesivas de estatísticas sen explicación. As listas estatísticas sen un contexto ou explicación reducen a lexibilidade e poden confundir os lectores. Xeralmente este tipo de datos estatísticos deberían incluírse en táboas que melloren a lexibilidade dos mesmos, e os artigos que as conteñen deben incluír un texto explicativo que forneza un contexto. Cando as estatísticas son demasiado extensas e afectan a lexibilidade do artigo, poden dividirse nun artigo de seu e resumirse no artigo principal.
 4. Rexistros exhaustivos de actualizacións de software. Cómpre utilizar fontes fiables de terceiros nos artigos que tratan sobre actualizacións de software para describir as versións listadas ou descritas no artigo. Cómpre utilizar o sentido común á hora de determinar o nivel de detalle a incluír neste tipo de artigos.

A Wikipedia non está censurada

editar
Atallo:
WP:NON#CENSURA
Véxase tamén: Wikipedia:Aviso de contido.

A Wikipedia pode incluír contidos que algúns lectores poden considerar molesto ou ofensivo. Tentar asegurarse de que os artigos e imaxes sexan aceptables para tódolos lectores, ou que se adhiran a determinadas normas sociais ou relixiosas é incompatible co propósito da enciclopedia.

Os contidos inadecuados elimínanse se a comunidade detecta que violan algunha das políticas e normas, especialmente os relacionados coas biografías de persoas vivas e o punto de vista neutral. Porén, xa que a maioría de edicións son visibles inmediatamente, algúns materiais inadecuados poden estar visibles para os lectores durante un determinado tempo, antes de que alguén os detecte e os elimine.

Algúns artigos poden conter textos, imaxes ou ligazóns que certa xente pode considerar molestos ou dubidosos, aínda que estes materiais sexan relevantes para o tratamento do tema. Os debates sobre contidos potencialmente ofensivos non se deben centrar na súa ofensividade, senón en se é axeitado que estean no artigo en cuestión.

A Wikipedia non eliminará contidos debido a regulamentos internos dalgunhas organizacións que prohiben que esa información apareza na rede. Calquera regra que prohiba ou obrigue aos membros dunha organización, fraternidade ou relixión publicar un nome ou unha imaxe non aplica na Wikipedia porque a Wikipedia non pertence a ningunha desas organizacións.

Comunidade

editar

As seguintes indicacións aplican ó funcionamento e procesos internos da Wikipedia.

A Wikipedia non é unha anarquía

editar

Atallo:
WP:NON#ANARQUÍA

A Wikipedia é libre e aberta, pero restrinxe a súa liberdade e apertura cando isto interfire coa creación dunha enciclopedia. En consecuencia, a Wikipedia non é un foro para abusar dunha liberdade de expresión sen regular. O feito de que a Wikipedia sexa un proxecto aberto que se rexe por si só non significa que unha parte do seu obxectivo sexa explorar a viabilidade das comunidades anárquicas. O noso propósito é o de construír unha enciclopedia, lonxe de probar os límites do anarquismo.

A Wikipedia non é unha democracia

editar

Atallo:
WP:NON#DEMOCRACIA

A Wikipedia non é un experimento democrático nin outro sistema político. O seu sistema principal para acadar consensos e tomar decisións é mediante a edición e a conversa, non a través de votacións. Malia que en determinados aspectos emprégase un sistema de votacións como intento de chegar a un consenso maioritario, estas votacións deben utilizarse con precaución, e non se poden considerar máis definitivas que calquera outra decisión consensuada nun debate.

A Wikipedia non é unha burocracia

editar

Atallo:
WP:NON#BUROCRACIA

Malia que a Wikipedia ten varios elementos comúns a unha burocracia,[2] non está regulada por un estatuto: non hai un parlamento nin unhas cortes xerais que promulguen normativas, as regras non son o propósito que debe ter a comunidade. As normas escritas non fixan por si mesmas prácticas aceptadas, senón que documentan o consenso comunitario xa existente con respecto ao que se debería aceptar e ao que se debería rexeitar.

Aínda que as políticas e normas deben tomarse en serio, pódese facer un mal uso delas. Non sempre é bo facer unha interpretación demasiado estrita da redacción da política sen considerar o principio para o que foi creada. Se existe unha política que impide mellorar a enciclopedia, o máis sensato é ignorala. As discordancias resólvense mediante debates na procura dun consenso, sen necesidade de adherirse estritamente ás regras. Ademais, as políticas e normas poden cambiar en calquera momento para reflectir unha evolución no consenso da comunidade.

A Wikipedia non é un campo de batalla

editar

Atallo:
WP:NON#BATALLA

A Wikipedia non é o lugar para o resentimento, os conflitos persoais, as liortas ideolóxicas ou para potenciar prexuízos, odios e medos. Converter os debates da Wikipedia en batallas persoais está directamente en conta das políticas e obxectivos da Wikipedia. Ademais de evitar as batallas nas discusións, non se debe tentar promover un punto de vista nun desacordo facendo cambios unilaterais no contido ou nas políticas. Non sabotes a Wikipedia para apoiar o teu punto de vista.

Agárdase civismo, calma e un espírito de cooperación por parte de todos os usuarios. Non se permiten insultos, acosos ou intimidacións. O mellor é enfocar a materia intelixentemente e abordar unha conversa de forma educada, centrándose nos feitos e ignorando os comentarios inadecuados. De ser necesario, indica amablemente que consideras un determinado comentario incívico, clarificando que procuras seguir adiante e centrarte no problema de contido.

Nas disputas longas e continuadas cómpre resistir o impulso de converter a Wikipedia nun campo de batalla entre dúas faccións. Asumir a boa fe de cada editor nestes casos é vital para non afastarse do obxectivo de mellora da enciclopedia. Pódese traballar en conxunto mesmo con xente que non comparte mesmos puntos de vista; desta forma, feito ben, tamén se garante unha maior neutralidade.

Tampouco se pode empregar a Wikipedia como medio para emprender ameazas legais ou de calquera outro tipo contra a mesma Wikipedia, os wikipedistas ou a Fundación Wikimedia.

A Wikipedia non é unha obriga

editar

Atallo:
WP:NON#OBRIGA

Wikipedia é unha comunidade de voluntarios, polo tanto non require que os wikipedistas dean máis tempo e esforzo do que eles poden e desexan dar. Por favor, céntrate na mellora da propia enciclopedia, en lugar de esixir máis doutros wikipedistas. Os editores son libres de tomar un descanso ou ausentarse de Wikipedia en calquera momento.

Para rematar...

editar

Atallo:
WP:NON#IDEAS

A Wikipedia non é unha lista moi longa de ideas terribles. É imposible anticipar cada mala idea, polo que non teñen por que estar todas aquí recollidas. Os puntos indicados nesta páxina existen porque nalgún momento alguén levou a cabo unha mala idea que non se puido anticipar.

Como actuar en caso de violación das normas

editar

A mellor maneira de saber o que se debería ou non se debería facer nun artigo, é preguntándose que esperaría un lector atopar nun artigo de enciclopedia. Se dubidas de que algunha das normas indicadas nesta páxina estea a incumprirse, considera:

 1. Os artigos da Wikipedia (así coma outras páxinas técnicas: categorías, caixas de información e navegación, páxinas de axuda etc.) están fóra de límites para calquera tipo de promoción de ideas ou opinións. As páxinas de conversa, páxinas de usuario e ensaios son lugares nos que se pode debater a favor de determinadas opinións sempre que estas estean directamente relacionadas coa mellora da Wikipedia e non sexan disruptivas.
 2. Joseph Michael Reagle, Jr.; Lawrence Lessig (2010). Good Faith Collaboration: The Culture of Wikipedia (en inglés). MIT Press. pp. 90–91. ISBN 9780262014472.