Wikipedia:Política de protección

Protección completa Protección completa
Semiprotección Semiprotección
Protección fronte á creación Protección fronte á creación
Protección fronte ao traslado Protección fronte ao traslado
Protección fronte á carga Protección fronte á carga

A protección de páxinas na Wikipedia significa a restrición ao acceso ao modo de edición a un grupo determinado de usuarios. A Wikipedia constrúese ó redor do principio de que calquera pode editala, e polo tanto procura ter o maior número de páxinas abertas á edición pública que sexa posible, para que calquera poida engadir información e corrixir erros. Porén, baixo circunstancias determinadas e polo perigo identificado que suporía telas abertas, algunhas páxinas individuais poden quedar suxeitas a unha restrición técnica (habitualmente temporal pero en ocasións indefinida) que limita quen pode editalas. A protección de páxinas só poden aplicala ou eliminala os administradores da Wikipedia, pero calquera outro usuario pode facer unha petición de protección ou desprotección dunha páxina concreta. A protección aplicada en cada caso pode ser indefinida ou por un período de tempo específico.

Os tipos de protección máis habituais son a protección completa, que supón que unha páxina só poida ser modificada polos administradores, e a semiprotección, que supón que unha páxina só poida ser editada por usuarios que están rexistrados e que posúan unha conta confirmada (isto é automático cando o usuario realiza 10 edicións). Nesta páxina detállanse outras formas de protección adicionais existentes. As páxinas protexidas adoitan marcarse cun símbolo dun cadeado na esquina superior dereita. Para incluílos nas páxinas emprégase o modelo {{Protexido}}, e a cor destes cadeados representa os diferentes tipos de protección existentes.

Descrición xeral dos tipos de protección

editar

Os administradores teñen a capacidade de aplicar os seguintes tipos de proteccións técnicas nas páxinas:

 • Protección completa: Non permite a edición de ningún usuario, agás dos administradores. Os ficheiros baixo protección completa non poden sobreescribirse por medio dunha nova carga.
 • Semiprotección: Non permite a edición por parte de usuarios anónimos e usuarios non confirmados ou autoconfirmados.
 • Protección fronte á creación: Non permite crear unha páxina determinada (habitualmente unha que fose eliminada previamente).
 • Protección fronte ao traslado: Non permite mover a páxina a outro nome para cambiarlle o título.
 • Protección fronte á carga: Non permite cargar novas versións dun ficheiro, agás para os administradores, aínda que si permite editar a páxina de descrición do ficheiro.

Calquera usuario pode solicitar calquera tipo de protección (agás a protección en serie). Os cambios de protección poden propoñerse páxina de conversa do artigo correspondente ou no taboleiro dos administradores, e un administrador pode levalos a cabo se non son controvertidos ou se hai un consenso para facelos.

Na maioría dos casos os administradores poden retirar a protección dunha páxina se o motivo da súa protección xa non aplica, pasou un período de tempo razoable dende a protección e non hai un consenso que indique que esa protección aínda é necesaria. Hai un rexistro de proteccións e desproteccións dispoñible en Especial:Rexistros/protect

Os usuarios da Wikipedia e a protección e edición de páxinas
  Anónimos e usuarios novos Usuarios autoconfirmados e confirmados Administradores
Sen protección poden editar
Semiprotección non poden editar poden editar
Protección completa non poden editar poden editar

Tipos de protección e aplicacións

editar
Se queres solicitar a protección ou desprotección dunha páxina, vai a Wikipedia:Taboleiro dos administradores/Bloqueos e proteccións.

Protección completa

editar
 

Só os administradores poden editar as páxinas completamente protexidas. A protección pode ser por un período de tempo especificado ou indefinido. A lapela que habitualmente leva ao modo de edición queda substituída por outra co texto "Ver o código fonte", que permite aos usuarios ver e copiar o texto da páxina. Aos administradores si lles aparece a lapela "Editar", pero verán a caixa de edición cun fondo vermello e un aviso como advertencias.

A protección completa non significa que o administrador estea de acordo cos contidos que haxa nese momento no artigo. As modificacións relevantes feitas nas páxinas con protección completa deben discutirse na páxina de conversa correspondente ou no taboleiro dos administradores. Unha vez acadado o consenso, un administrador procederá a realizar o cambio na páxina protexida.

Disputas sobre o contido

editar

Nas páxinas inmersas nunha guerra de edicións, unha protección completa temporal pode obrigar ás partes a debater as edicións desexadas na páxina de conversa do artigo, axudando na procura dun consenso. Os incidentes illados de guerras de edicións e o comportamento reiterado neste aspecto por parte de usuarios particulares pode ter repercusións tal e como se indica na política de bloqueo correspondente.

Á hora de protexer unha páxina por mor dunha disputa polo contido, os administradores habitualmente protexen a versión actual do mesmo, agás cando esta contén material que viole algunha das políticas de contido, coma por exemplo cando foron obxectivo de vandalismo ou inclúen violacións dos dereitos de autoría ou difamacións a persoas vivas. Xa que a protección da versión máis actual pode "recompensar" á propia guerra de edicións ó establecer unha revisión disputada, os administradores poden reverter a páxina a unha versión previa anterior á propia guerra de edicións, se existe un punto claro como tal. As páxinas protexidas por mor de disputas sobre o contido non se deben editar agás para realizar cambios non controvertidos ou cambios para os que exista un consenso claro.

Pola súa banda, os administradores non deben protexer unha páxina co propósito de apoiar o seu propio punto de vista durante unha disputa sobre o contido da mesma.

Vandalismo

editar

Aplicar a protección completa indefinida a unha páxina como medida preventiva é algo contrario á natureza aberta da Wikipedia e non está permitido por norma xeral cando só existe este motivo. Porén, permítese aplicar un nivel axeitado de protección durante un período de tempo razoable en situacións nas que teña lugar un vandalismo obvio e continuado con moita frecuencia. A duración destas proteccións debe ser o máis curta que sexa posible, co nivel de protección máis baixo que sexa posible para permitir a outros editores produtivos que continúen a realizar cambios construtivos.

Revisión de historial

editar

Cando se precisa unha revisión dunha páxina borrada, só os administradores poden revisar as edicións eliminadas da mesma. Se consideran que pode ser beneficioso permitir a outros usuarios revisar o contido da páxina eliminada, poden restaurar a páxina por un período de tempo determinado, deixándoa en branco ou cunha mensaxe de aviso, e aplicar unha protección completa temporal para evitar máis edicións. Desta forma o contido previo da páxina estará accesible para tódolos editores por medio do historial da mesma.

Nomes xenéricos de ficheiros

editar

Os ficheiros de nome e propósito xenérico, como por exemplo Ficheiro:wiki.png ou Ficheiro:Exemplo.jpg adoitan ter unha protección completa para previr que se carguen novas versións dos mesmos.

Protección permanente

editar

Algunhas partes da Wikipedia están protexidas de forma permanente polo propio software MediaWiki. O nome de espazos propio MediaWiki, que define diversas partes da interface, está baixo protección completa permanente, e os administradores non poden suprimir esta protección. Ademais, as páxinas CSS e JavaScript de usuario, coma Usuario:Exemplo/monobook.css e Usuario:Exemplo/cologneblue.js, están baixo protección completa de forma automática, e só as contas de usuario relacionadas mais os administradores poden editalas. Esta protección aplica a calquera subpáxina de usuario creada cunha extensión ".css" ou ".js". Os administradores poden modificar este tipo de páxinas cando o usuario determinado estea a utilizar un script de forma non apropiada.

A maiores destas proteccións por defecto, as páxinas seguintes adoitan ter unha protección permanente:

Semiprotección

editar
 

A semiprotección impide a edición por parte de usuarios anónimos (enderezos IP), así como contas recentemente creadas que non chegaron ao nivel de autoconfirmación. Este tipo de protección é a máis habitual en artigos, sobre todo aqueles que son obxecto de vandalismos recorrentes e persistentes ou por mor de violacións de políticas de contido como biografías de persoas vivas ou punto de vista neutral. Tamén entran nesta saca aquelas páxinas que sufran guerras de edicións, xa sexa por seren acerca de temas que crean controversia ou que estean de actualidade, por exemplo. A semiprotección non se debe empregar como medida contra vandalismo que aínda non ocorreu. Ademais, unha páxina e a súa conversa asociada nunca poden estar protexidas á vez.

Indicacións para administradores

editar

Os administradores poden aplicar unha semiprotección por un período de tempo indefinido a páxinas que son obxectivo dun vandalismo persistente ou que violen as políticas de contido (coma as biografías de persoas vivas ou o punto de vista neutral). A semiprotección non debe utilizarse como medida preventiva perante o vandalismo que aínda non tivo lugar, nin para darlle un privilexio ós usuarios rexistrados fronte a usuarios anónimos nunha disputa lexítima polo contido.

A maiores, os administradores poden aplicar unha semiprotección temporal en páxinas que cumpren o seguinte:

 • Páxinas baixo un vandalismo ou disrupción considerable pero temporal (por exemplo, por ser un tema de actualidade), cando o bloqueo dun usuario individual non é unha opción eficaz.
 • Páxinas baixo unha guerra de edicións cando tódalas partes involucradas son usuarios anónimos ou non confirmados.
 • Páxinas baixo vandalismo continuo ou guerra de edicións cando os usuarios anónimos saltan dun enderezo IP a outro usando un método de IP dinámica ou outro semellante.
 • Páxinas de conversas de artigos cando sofren unha disrupción persistente. Este tipo de protección debe aplicarse con tino xa que prevén que outros usuarios anónimos participen na conversa. Agás en situacións excepcionais, unha páxina e a súa páxina de conversa non deberían estar protexidas ó mesmo tempo. Se ámbalas dúas estiveran protexidas, a páxina de conversa debería dirixir ós editores á Taberna para asegurar que ningún editor queda sen poder contribuír.
 • No lugar de protexer as páxinas de conversa de usuarios bloqueados, incluíndo enderezos IP, os usuarios deberían bloquearse de novo coa opción de editar páxinas de conversa desactivada. Se aínda así se considera necesario, a protección das conversas debe facerse por un período de tempo breve, sen exceder a duración do propio bloqueo do usuario.

Protección fronte á creación

editar
 

Os administradores poden previr a creación dunha páxina determinada por medio da interface de protección. Isto resulta útil para evitar a recreación de artigos eliminados previamente que volven a crearse de forma repetida. Este tipo de protección ten en conta maiúsculas e minúsculas. Hai varios niveis de protección fronte á creación que se poden aplicar ás páxinas, semellantes ós distintos niveis de protección fronte a edición. Pode atoparse unha lista de títulos protexidos fronte á creación en Especial:Títulos protexidos.

As restricións preventivas en novos títulos de artigos defínense por medio do sistema de lista negra de títulos, que permite un método de protección máis flexible con posibilidade de definir subcadeas e expresións regulares.

Os editores que desexen recrear unha páxina eliminada protexida fronte á creación cun contido máis axeitado deben contactar a un administrador ou realizar unha petición no taboleiro. Neste caso recoméndase ter preparado un bosquexo previo do artigo que se desexa crear (por exemplo nunha subpáxina de usuario).

Protección fronte ao traslado

editar
 

As páxinas protexidas fronte ao traslado non poden moverse cara a un novo título agás a mans dun administrador. A protección fronte ao traslado adoita aplicarse nos seguintes casos:

 • Páxinas baixo un vandalismo persistente que inclúa traslados de títulos.
 • Páxinas baixo unha disputa sobre o seu título.
 • Páxinas moi visibles que non teñan un motivo para mudar de título, coma o Taboleiro dos administradores ou as subpáxinas da Portada.

As páxinas con protección completa reciben tamén unha protección implícita fronte ao traslado.

A protección dunha páxina fronte ao traslado non supón un apoio ao título actual nunha guerra de edicións. Cando se aplica esta protección durante unha disputa polo título dun artigo, a páxina debe protexerse co título que tiña cando comezou a mesma.

Protección fronte á carga

editar
 

Os ficheiros protexidos fronte á carga non poden substituírse por novas versións agás a mans dun administrador. Esta protección non prevén a edición das páxinas de descrición dos ficheiros. Pode aplicarse nos seguintes casos:

 • Ficheiros baixo un vandalismo constante.
 • Ficheiros baixo unha disputa entre varios editores.
 • Ficheiros que non deben substituírse nunca, como por exemplo imaxes empregadas na interface ou incluídas na Portada.
 • Ficheiros con nomes comúns ou xenéricos cun propósito determinado.

Protección en serie

editar

A protección en serie protexe unha páxina e estende esa protección automaticamente a calquera outra páxina incluída nela, directa ou indirectamente. Isto inclúe modelos e ficheiros aloxados na Wikipedia en galego (os ficheiros aloxados en Commons non se ven afectados desta forma). A protección en serie:

 • Debe usarse só para previr vandalismos en páxinas moi visibles, como a Portada.
 • Só está dispoñible para páxinas con protección completa. Non está dispoñible para páxinas semiprotexidas, xa que isto representa unha falla de seguridade (Ver Bugzilla:8796 para máis información).
 • Non é instantánea, pode tardar un tempo en ter efecto (Ver Bugzilla:18483 para máis información).
 • Non debe aplicarse xeralmente a modelos módulos, xa que non protexe as inclusións feitas dentro das etiquetas <includeonly> ou as inclusións que dependen de parámetros, pero si protexería as subpáxinas de documentación (Ver Protección de modelos e módulos para máis información).

Protección de páxinas de conversa

editar

As modificacións que se desexen realizar nunha páxina protexida poden propoñerse na súa páxina de conversa ou noutro foro axeitado para o mesmo. Os administradores poden facer modificacións nun artigo protexido sempre que reflictan un consenso.

As páxinas de conversa en si mesmas non adoitan protexerse, e só deben semiprotexerse por un período de tempo limitado nos casos máis severos de vandalismo.

Páxinas de conversa de usuario

editar

As páxinas de conversa de usuario non adoitan protexerse, só se lles aplica unha semiprotección de curta duración nos casos máis severos de vandalismo por parte de usuarios anónimos. A petición do propio usuario para protexer a súa propia páxina de conversa non é un motivo suficiente en si mesmo para a protección da páxina.

Usuarios bloqueados

editar

As páxinas de conversa de usuarios bloqueados non deben protexerse por norma xeral, xa que isto impide que poidan debater o seu propio bloqueo seguindo o proceso habitual. Tamén prevén a outros usuarios de que usen a páxina de conversa deste para comunicarse con el.

As contas monicreque confirmadas doutros usuarios rexistrados trátanse segundo o indicado en Wikipedia:Monicreques, e as súas páxinas de usuario e conversa non adoitan protexerse habitualmente.

Protección de páxinas de usuario

editar

As páxinas de usuario e subpáxinas poden protexerse a petición simple do propio usuario, sempre que exista unha necesidade obvia para o mesmo. As páxinas no espazo de nomes de usuario non deben protexerse de forma preventiva ou automática.

Usuarios finados

editar

No caso de que se confirme o falecemento dun usuario, a súa páxina de usuario (non a de conversa) debe protexerse por completo.

Protección de modelos e módulos

editar

Os modelos e módulos moi visibles, usados nun gran número de páxinas ou substituídos frecuentemente, adoitan protexerse ou semiprotexerse segundo o seu nivel de visibilidade, tipo de uso ou contido.

Os modelos e módulos protexidos deben posuír unha descrición de uso mediante o modelo {{Uso de marcador}}, que carga a subpáxina non protexida /uso, permitindo os usuarios anónimos e usuarios non administradores editar a documentación, categorías e demais datos do modelo.

A protección en serie non debe aplicarse directamente ós modelos por norma xeral, xa que non serve para protexer as inclusións dentro das etiquetas <includeonly> ou as inclusións que dependan de parámetros do modelo, máis si protexerá de forma incorrecta a subpáxina de documentación.No seu lugar cómpre considerar o seguinte:

 • Se o conxunto de sub-modelos é estático, cómpre protexelos polos métodos habituais.
 • Se o conxunto de sub-modelos non é estático, pode usarse MediaWiki:Titleblacklist para protexer tódolos sub-modelos que sigan un padrón de nome concreto.

Véxase tamén

editar