Zona especial de conservación do Río Anllóns

Véxase tamén: Río Anllóns.

Coordenadas: 42°N 8°O / 42., -8.

Río Anllóns
Río Anllóns no refuxio de Verdes, en Coristanco.
Marco Legal
Figura de Protección: ZEC
Ano de constitución: Decembro de 2004
Superficie: 161.99 ha.
Lexislación: LIC o 29 de decembro de 2004, ZEC o 27 de marzo de 2004 e 31 de marzo de 2014.[1][2][3]
Datos de interese
País: Galicia Galicia
Provincias: A Coruña
Concellos: Cabana de Bergantiños, Ponteceso, Coristanco e Carballo
Ríos: Río Anllóns
Picos
Direccións de interese:
Teléfonos:

O espazo natural do Río Anllóns é un contorno catalogado como zona especial de conservación (ZEC) que ampara as ribeiras do río Anllóns nos concellos de Ponteceso, Cabana de Bergantiños, Coristanco e Carballo. O espazo natural vai dende o seu alto cos regos de Calvelo, da Balsa ou río Rosende en Carballo e Coristanco ata o seu tramo final, xa chegando á ría de Corme e Laxe. Esta ZEC únese á ZEC da Costa da Morte.[1][2][3][4][5]

Hábitats editar

O espazo natural do río Anllóns conta con encostas ou rochedos silíceos nas súas marxes, coa súa vexetación pioneira e propia deses rochedos. Ten chairas de ribeiras lamacentas con vexetación acuática. Nas súas zonas de subestepa dominan as gramíneas anuais. Algúns prados están sobre de substratos calcáreos ou de turbeira, con arxila ou lima.[4] As zonas húmidas en penumbra e con solo nitroxenado e os prados pobres de sega son outros hábitats presente no espazo. Os bosques de ribeira son principalmente de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior. Tamén de carballeiras, como das especies Quercus robur e Quercus pyrenaica. Conta con zonas de queirogais.[4]

Flora e fauna editar

Flora editar

As especies da flora catalogadas como de interese no Anexo II da Directiva 92/43/CEE e presentes no catálogo de especies ameazadas son:[4]

Especie
Euphorbia uliginosa
Narcissus bulbocodium
Ruscus aculeatus
Sphagnum spp.
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sylvia undata
Tetrax tetrax
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus

Fauna editar

Invertebrados editar

As especies de invertebrados catalogadas como de interese no Anexo II da Directiva 92/43/CEE e presentes no catálogo de especies ameazadas son:[4]

Especie
Geomalacus maculosus
Hirudo medicinalis
Lucanus cervus

Peixes editar

As especies de peixes catalogadas como de interese no Anexo II da Directiva 92/43/CEE e presentes no catálogo de especies ameazadas son:[4]

Especie
Chondrostoma duriense
Petromyzon marinus

Anfibios editar

As especies de anfibios catalogadas como de interese no Anexo II da Directiva 92/43/CEE e presentes no catálogo de especies ameazadas son:[4]

Especie
Rana temporaria subsp. parvipalmata
Alytes obstetricans
Bufo calamita
Chioglossa lusitanica
Discoglossus galganoi
Hyla arborea
Rana iberica
Rana perezi
Rana temporaria
Triturus marmoratus

Réptiles editar

As especies de réptiles catalogadas como de interese no Anexo II da Directiva 92/43/CEE e presentes no catálogo de especies ameazadas son:[4]

Especie
Coronella austriaca
Lacerta schreiberi

Aves editar

As especies de aves catalogadas como de interese no Anexo II da Directiva 92/43/CEE e presentes no catálogo de especies ameazadas son:[4]

Especie
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Alectoris rufa
Anas platyrhynchos
Caprimulgus europaeus
Circus pygargus
Columba livia
Columba palumbus
Corvus corone
Coturnix coturnix
Fulica atra
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Himantopus himantopus
Lanius collurio
Larus cachinnans
Lullula arborea
Pica pica
Rallus aquaticus
Tetrax tetrax

Mamíferos editar

As especies de mamíferos catalogados como de interese no Anexo II da Directiva 92/43/CEE e presentes no catálogo de especies ameazadas son:[4]

Especie
Galemys pyrenaicus
Genetta genetta
Lutra lutra
Mustela putorius
Pipistrellus pipistrellus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Notas editar

Véxase tamén editar

Ligazóns externas editar