Wikipedia:Citar as fontes/proposta 2019

Unha cita ou referencia é unha liña de texto que identifica de xeito único unha fonte de información. Por exemplo:

Ritter, R. M. (2003). The Oxford Style Manual (en inglés). Oxford University Press. p. 1. ISBN 978-0-19-860564-5. 

Na Wikipedia, a política de verificabilidade require citar as fontes cando haxa algún material cuestionable ou suxeito a selo, e para todas as citas textuais, para posibilitar a verificación dos contidos do artigo. Con todo, aconséllase aos editores engadir referencias para calquera material engadido. As citas son unha parte importante de calquera artigo da Wikipedia, xa que serven para identificar as fontes acreditadas nas que se basea. Na maioría dos casos, as citas sobre pezas específicas de información contida no artigo achéganse en forma de notas ao pé. Estas citas aparecen numeradas ao longo de todo o corpo do artigo e reciben o nome de citas en liña co texto.

Unha cita ou referencia dun artigo adoita ter dúas partes. Na primeira parte, cada sección do texto que está baseado nunha fonte ou citado dunha fonte márcase como tal cunha cita en liña co texto, que adoita representarse cun número sobrescrito. A segunda parte necesaria da cita ou referencia é a lista de referencias completas, que fornece detalles completos e formateados sobre as fontes, para que calquera lector do artigo poida localizar a fonte e verificar a información.

Esta páxina explica como colocar e darlle formato a ámbalas partes das citas. Cada artigo debe manter un mesmo método ou estilo de citas en todo o seu corpo. Non obstante, o máis importante sempre é achegar a suficiente información para identificar a fonte da referencia. Os detalles de formato pódense mellorar máis tarde, se fose necesario.

Tipos de citas

editar
 • Unha cita completa identifica perfectamente unha fonte acreditada e, se fose necesario, o lugar no que se atopa dentro da fonte (como o número de páxina). Por exemplo: Rawls, John. A Theory of Justice. Harvard University Press, 1971, p. 1. Este tipo de cita adoita presentarse en forma de cita ó pé do artigo.
 • Unha cita curta é unha cita en liña co texto que identifica o lugar dentro dunha fonte onde se atopa a información específica, pero sen dar os detalles completos da fonte, que se indican en forma de cita completa na sección de bibliografía do artigo. Por exemplo: Rawls 1971, p. 1.
 • Unha atribución no propio texto implica dicir dentro da redacción do artigo de onde vén unha afirmación en particular. Isto adóitase facer especialmente con declaracións de opinións, feitos dubidosos e citas textuais. Estes recoñecementos non dan detalles completos da fonte, que normalmente se inclúe tamén en formato de cita en liña, completa ou curta. Por exemplo: Segundo escribiu John Rawls,[5]...
 • Unha referencia xeral é unha cita que apoia o contido do artigo, mais non ligada a ningunha parte concreta do mesmo en forma de cita en liña. As referencias xerais adoitan listarse ó final do artigo, dentro da sección de bibliografía do artigo. Adoitan atoparse en artigos pouco desenvolvidos, particularmente cando todo o contido dos mesmos está apoiado por unha única fonte.

Cando e por que citar

editar

Citar as fontes nas que se basean os contidos da Wikipedia permite aos lectores verificar que a información dada está apoiada en fontes acreditadas, mellorando a fiabilidade da Wikipedia ó mesmo tempo que se demostra que o contido non é unha investigación orixinal. Tamén se axuda ós lectores a atopar información adicional sobre o tema do artigo, é o atribuír o texto evítase plaxiar á fonte do texto.

En particular, cómpre dar fontes cando exista material cuestionable ou suxeito a selo. Se non se poden atopar referencias para estes contidos, é probable que se eliminen do artigo. As referencias tamén son necesarias ao citar as verbas dunha persoa ou ao parafrasear unha fonte. Porén, a cita das fontes non está limitada a estas situacións unicamente; engadir, aumentar ou mellorar as referencias é tamén unha boa forma de ampliar os artigos.

As citas son especialmente necesarias para as afirmacións sobre persoas vivas, en particular cando estas afirmacións son contenciosas ou potencialmente difamatorias. Segundo a política sobre biografías de persoas vivas, a información deste tipo non referenciada elimínase por norma destes artigos de forma case inmediata.

Ficheiros multimedia

editar

No caso das imaxes ou do resto de ficheiros multimedia, os detalles sobre a súa orixe e o estado dos dereitos de autoría deben aparecer na páxina de información do propio ficheiro. Os pés de foto que inclúan afirmacións sobre o tema tratado deben referenciarse como calquera outra parte do artigo. Non obstante, non é necesaria unha cita cando a descrición simplemente identifica o que aparece na imaxe.

Cando non citar

editar

As páxinas de homónimos non conteñen citas, xa que calquera información contida nestas páxinas estará referenciada nos artigos ligados. Tamén é habitual e recomendable deixar a introdución dos artigos sen referencias, dado que o que se fai nestas seccións é resumir a información que despois se tratará no desenvolvemento do artigo, no que si cómpren as referencias. Non obstante as afirmacións potencialmente controvertidas e as citas textuais si deben apoiarse con citas en liña nas introducións dos artigos, particularmente nas biografías de persoas vivas.

Información a incluír nas citas

editar
Modelos de citas
{{Cita arXiv}}pre-impresións de arXiv
{{Cita audiovisual}}medios audiovisuais
{{Cita audiovisual notas}}notas e libretos de medios audiovisuais
{{Cita conferencia}}conferencias publicadas
{{Cita DVD notas}}notas e libretos de DVDs/BRs
{{Cita enciclopedia}}coleccións editadas
{{Cita entrevista}}entrevistas
{{Cita episodio}}episodios de televisión ou radio
{{Cita discurso}}discursos
{{Cita grupo novas}}grupos de novas online
{{Cita informe}}informes
{{Cita informe técnico}}informes técnicos
{{Cita libro}}libros
{{Cita lista correo}}listas de distribución correo electrónico públicas
{{Cita mapa}}mapas
{{Cita nota de prensa}}notas de prensa
{{Cita novas}}artigos de noticias
{{Cita podcast}}podcast de son ou video
{{Cita publicación periódica}}revistas, xornais, papeis académicos
{{Cita serie}}series de son ou video
{{Cita sinal}}sinais, placas, carteis
{{Cita tese}}teses
{{Cita tweet}}chíos
{{Cita videoxogo}}videoxogos
{{Cita web}}fontes web
Citas en formato curto

A continuación resúmese a información que se adoita incluír nas citas en liña ou nas referencias xerais, aínda que poden engadirse máis detalles se fose necesario. Esta información inclúese para facilitar a identificación da fonte, para axudarlle ó lector a localizala e, no caso das citas en liña, para indicar o lugar exacto dentro da fonte onde se atopa a información. (Se o artigo usa o formato de citas curtas, as citas en liña farán referencia a esta información de forma abreviada, ligando coa información completa correspondente na sección de bibliografía).

Exemplos

editar

Libros

editar

As citas de libros adoitan incluír habitualmente o nome do autor ou autores, o título do libro, o volume dentro da colección á que pertence, a editorial que publicou a obra, o lugar de publicación, o ano da publicación, o capítulo ou números de páxinas citadas, a edición do libro consultada e, se dispón del, o ISBN

As citas para capítulos con autores individuais dentro de obras colectivas adoitan incluír en particular o nome do autor do capítulo, o título do capítulo e o nome do editor ou editores do libro, xunto co resto de elementos indicados anteriormente.

Artigos científicos

editar

As citas de artigos científicos adoitan incluír habitualmente o nome do autor ou autores, a data de publicación, o título do artigo, o nome da publicación na que se inclúe o artigo, o volume, número e páxinas nas que se atopa o artigo e identificadores opcionais como por exemplo o DOI.

Novas en xornais

editar

As citas sobre novas de xornais adoitan incluír habitualmente o nome do autor, se se indica, o título do artigo, o nome do xornal ou publicación, o lugar e data da publicación e o número de páxina ou páxinas.

Páxinas web

editar

As citas de páxinas web adoitan incluír habitualmente o enderezo URL da páxina, o nome do autor ou autores, o título do artigo referenciado dentro da páxina, o título ou nome do dominio do sitio web, a editora ou distribuidora da web (se se coñece), a data de publicación, o número de páxina ou páxinas (se aplica) e a data na que se accedeu á páxina para consultar a fonte.

Identificar partes dunha fonte

editar

Cando se citan fontes extensas, debe identificarse a parte da fonte que se está a citar.

Libros e artigos

editar

Cando se cita un libro ou un artigo, cómpre especificar o número de páxina ou rango de páxinas no que se atopa a información citada. Cando se especifica un número de páxina é recomendable especificar a versión da fonte (data e número de edición para os libros), xa que o formato, paxinación e lonxitude dos mesmos pode variar entre edicións. No caso de non existir números de páxinas, poden utilizarse outros métodos para identificar a sección relevante dentro dunha obra, como por exemplo o número de capítulo ou o título de sección. Nalgunhas obras, como obras teatrais e obras antigas, existen tamén outros métodos estándar para referirse as seccións das mesmas, como por exemplo "Acto 1, escena 2" ou a numeración Bekker.

Fontes audiovisuais

editar

Para as fontes audiovisuais cómpre especificar o momento no que sucede o evento referenciado. É importante precisar a versión da fonte que se está a citar, xa que por exemplo os filmes adoitan publicarse en diferentes edicións. Con todo, debido as variacións entre formatos e reprodutores, estas indicacións poden non ser completamente precisas nalgunhas ocasións.

Ligazóns e identificadores

editar

As citas idealmente inclúen unha ligazón ou identificador que lle axuda ós editores e lectores a localizar a fonte. Os enderezos URL poden engadirse ós títulos das citas, para que se poida acceder a elas facendo clic no título mostrado. Para as fontes que só se atopan na web e que non teñen data de publicación, debe incluírse unha data de consulta, por se a páxina web cambia nun futuro. Por exemplo: Consultado o 15 de xullo de 2011

Tamén se pode engadir un identificador á cita. Este identificador pode ser un número ISBN para un libro, un DOI para un artigo ou libro electrónico, ou algún outro número identificador de bases de datos de artigos, como pode ser o número PMID para os artigos presentes en PubMed.

Indica onde o liches

editar

Indica onde o liches segue a práctica académica de citar as fontes directamente só se un mesmo lee a fonte. Se o coñecemento da fonte é de segunda man, isto é, cando se lee a Jones (2010) que á súa vez cita a Smith (2009), e se quere referenciar a afirmación de Smith (2009), debe quedar claro que o coñecemento do indicado por Smith provén da lectura de Jones.

Á hora de citar a fonte, debe indicarse isto último, por exemplo da forma:

John Smith (2009). Nome do libro non lido, Cambridge University Press, p. 99, citado en Paul Jones (2010). Nome da enciclopedia lida, Oxford University Press, p. 29.

Ou en caso de usar citas curtas:

Smith (2009), p. 99, citado en Jones (2010), p. 29.

Nota: A recomendación de "indicar onde o liches" non significa que se deba dar crédito a motores de procura, páxinas web, bibliotecas, catálogos, arquivos, servizos de subscrición, bibliografías ou outras fontes usadas para chegar ata a fonte. Non é necesario especificar como se obtivo e se leu a fonte indicada.

Datas e reimpresións de publicacións antigas

editar

Os editores deben ter en conta que as fontes antigas (en particular as que se atopan no dominio público) adoitan reeditarse con datas de publicación máis novas. Cando sucede isto cómpre citar tanto a data de publicación orixinal coma a data da nova publicación. Por exemplo:

 • Darwin, Charles (1964) [1859]. On the Origin of Species (en inglés) (fascímile da 1ª ed.). Harvard University Press. 

Isto faise automaticamente nos modelos de citas cando se usa o parámetro |ano-orixinal=.

De forma alternativa, a información sobre a reedición pode incluírse en forma de nota textual adicional:

 • Boole, George (1854). An Investigation of the Laws of Thought on Which are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities. Macmillan.  Reeditado con correccións, Dover Publications, Nova York, 1958.

Citas en liña co texto

editar
Atallo:
WP:CITAENLIÑA

As citas en liña co texto permiten ao lector asociar un anaco do material dun artigo coa(s) fonte(s) acreditada(s) que apoia(n) o material. Estas citas engádense a modo de notas ao pé. Esta sección describe como engadir estas citas e como crear a lista completa de bibliografía á que fan referencia.

Como crear as citas ao pé

editar

Para crear unha cita ao pé, cómpre facer uso da sintaxe <ref>...</ref> no lugar axeitado do texto. Por exemplo:

A xustiza é un invento humano.<ref>Rawls, John. A Theory of Justice. Harvard University Press, 1971, p. 1.</ref> Con ela...

No artigo aparecerá así:

A xustiza é un invento humano.[1] Con ela...

As etiquetas das referencias deben ir despois dos signos de puntuación (como puntos e comas). Non debe haber ningún espazo entre o texto e a apertura da referencia.

A cita debe engadirse preto do material que apoia, ofrecendo integridade entre a fonte e o texto. Se unha palabra ou frase é especialmente polémica, pódese engadir a cita ao carón desa palabra ou frase dentro da oración. Con todo, normalmente é suficiente engadir a cita ao final dunha oración, sempre que quede claro que fonte apoia cada parte do texto.

Como crear a lista de citas

editar

O primeiro editor que engada citas ao pé a un artigo debe crear unha sección na que apareza o texto desas citas. Esta sección, chamada ==Notas==, colócase preto do final do artigo, antes da sección ==Véxase tamén==. Para atopar máis información sobre a estrutura dos artigos, véxase Wikipedia:Libro de estilo#Subdivisións do texto.

Salvo algunhas excepcións, as citas aparecen nunha única sección, agrupadas grazas ao modelo {{Listaref}}. Deste xeito:

==Notas==
{{Listaref}}

Todas as notas ao pé aparecerán listadas baixo a sección. As etiquetas <ref>...</ref> presentes no texto crean unha ligazón na que se pode premer para ir ata a cita correspondente. Á súa vez, cada cita contén unha ligazón que leva de volta ao lugar apropiado do texto.

En caso de que o artigo conteña unha lista de referencias xerais, estas dispóñense nunha subsección separada, titulada ===Bibliografía===, que vai dentro da sección ==Véxase tamén==.

Referencias repetidas

editar

Para facer uso da mesma cita en varios lugares do texto, pódense empregar as referencias con nome, elixindo un nome para a cita e escribindo o seguinte código:

<ref name="nome">texto da cita</ref>

En diante, basta utilizar o código <ref name="nome" /> para usar varias veces a mesma referencia, sen necesidade de repetila.

Citas curtas

editar

As citas curtas úsanse a miúdo cando un artigo utiliza diferentes páxinas dunha mesma fonte. Estas citas breves dan unha información resumida sobre a fonte xunto ao número da páxina. Por exemplo: <ref>Smith 2010, p. 1.</ref>. Estas citas van xunto a unha referencia xeral que achega a información completa sobre a fonte sen especificar a páxina.

Así é como se ven as citas curtas na caixa de edición:

O Sol é ben grande,<ref>Miller 2005, p. 23.</ref> pero a Lúa non é tal.<ref>Brown 2006, p. 46.</ref> O Sol tamén é bastante quente.<ref>Miller 2005, p. 34.</ref>

== Notas ==
{{Listaref}}

== Véxase tamén ==
=== Bibliografía ===
*Brown, Rebecca (2006). "Size of the Moon," ''Scientific American'', 51(78).
*Miller, Edward (2005). ''The Sun''. Academic Press.

Así é como aparece no artigo:

O Sol é ben grande,[1] pero a Lúa non é tal.[2] O Sol tamén é bastante quente.[3]

Notas


 1. ^ Miller 2005, p. 23.
 2. ^ Brown 2006, p. 46.
 3. ^ Miller 2005, p. 34.


Véxase tamén


Bibliografía

 • Brown, Rebecca (2006). "Size of the Moon", Scientific American, 51(78).
 • Miller, Edward (2005). The Sun. Academic Press.

Referencias xerais

editar
Atallo:
WP:REFXERAL

Unha referencia xeral é unha cita dunha fonte acreditada que apoia o contido do artigo, pero que non se indica ligada a ningunha parte concreta do artigo en forma de cita en liña co texto. As referencias xerais lístanse ao final do artigo na subsección de bibliografía, e adoitan ordenarse por orde alfabética dos apelidos dos autores ou editores. As referencias xerais adóitanse atopar en artigos pouco desenvolvidos, especialmente cando todo o contido do artigo está baseado nunha única fonte. A desvantaxe das referencias xerais é que se perde a integridade entre a fonte e o texto, a menos que o artigo sexa moi curto. É habitual que estas se reutilizen en desenvolvementos posteriores dos artigos en forma de citas en liña.

Recoñecemento no texto

editar
Atallo:
WP:RECOÑECEMENTO

Facer un recoñecemento no texto significa indicar na propia redacción do artigo a fonte da cal procede o material, xunto a unha cita en liña co texto. Estes recoñecementos débense facer tanto no estilo directo (ao reproducir entre comiñas as palabras textuais dunha persoa), como no estilo indirecto e ao parafrasear. Tamén se pode utilizar ao resumir vagamente a posición dunha fonte. Isto último serve para evitar o plaxio e axuda ao lector a comprender de onde vén unha determinada posición. Os recoñecementos no texto deben ir seguidos dunha cita, a miúdo ao final da oración ou parágrafo onde se atopan.

Exemplos

editar

  Para alcanzar decisións xustas, as partes deben considerar as cuestións coma se estivesen tras un velo de ignorancia.[2]

  John Rawls argumentou que, para alcanzar decisións xustas, as partes deben considerar as cuestións coma se estivesen tras un velo de ignorancia.[2]

  John Rawls argumentou que, para alcanzar decisións xustas, as partes deben considerar as cuestións "coma se estivesen tras un velo de ignorancia".[2]

Ao empregar os recoñecementos, cómpre asegurarse de que non dan pé a unha violación da neutralidade. Por exemplo, na seguinte frase existe unha igualdade entre as fontes, sen deixar claro que a posición de Dawkins é a maioritaria:

  Richard Dawkins argumentou que o ser humano evolucionou mediante selección natural, pero John Smith escribiu que o ser humano chegou desde Marte.

  O ser humano evolucionou mediante selección natural, como explicou por primeira vez Charles Darwin na súa obra The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex.

Deixando a un lado os problemas coa neutralidade, hai outros modos de recoñecemento que levan a engano. A seguinte oración suxire que The New York Times foi o único en realizar este importante descubrimento:

  Segundo o xornal The New York Times, o Sol vaise poñer polo oeste este serán.

  O Sol ponse polo oeste cada serán.

Algúns feitos simples como o seguinte poden ter citas en liña co texto cara a fontes acreditadas como axuda ao lector, pero normalmente o texto por si só pode quedar como unha afirmación sen recoñecemento:

  En masa, o osíxeno é o terceiro elemento máis abundante no Universo despois do hidróxeno e do helio.[3]

Estilo das citas

editar

Calquera cita debe aspirar a proporcionar toda a información detallada anteriormente. Porén, a Wikipedia non ten un único estilo de formatear as citas, aínda que estas deben seguir un estilo consistente dentro dun mesmo artigo. Na Wikipedia existe a liberdade de elixir un estilo para as citas, xa sexa o estilo APA, o estilo MLA, o estilo ASA, o Manual de estilo Chicago, o estilo Bluebook, o sistema Vancouver ou calquera outro.

Cambios nas citas

editar

A continuación indícanse prácticas habituais e aceptadas en relación as citas:

 • Melloras nas citas existentes engadindo información faltante, ou substituíndo ou corrixindo ligazóns incrustadas. Isto mellora a verificabilidade e axuda a combater as ligazóns mortas.
 • Substituír parte ou tódalas referencias xerais con citas en liña. Isto mellora a verificabilidade da información para o lector e axuda a manter a integridade entre a fonte e o texto.
 • Impoñer un estilo de citas nun artigo que contén varios estilos de forma inconsistente. Isto mellora a comprensión lectora e a edición das propias referencias.
 • Arranxar erros no código das citas, incluíndo parámetros de modelos incorrectos, e problemas de código <ref>. Isto contribúe a que os navegadores representen as citas de forma correcta.
 • Combinar citas duplicadas nunha única.

Modelos de citas

editar

Os modelos de citas son unha boa axuda para manter a coherencia en todas as referencias do artigo. Aconséllase o uso destes modelos aínda que non son estritamente requiridos. Non se deben mudar as citas formateadas con modelos de citas a citas planas sen o uso de modelos sen presentar un motivo xustificado.

Integridade entre a fonte e o texto

editar
Atallo:
WP:INTEGRIDADE

Ao utilizar as citas en liña co texto é importante manter a integridade entre a fonte e o texto. A función das citas en liña co texto é permitir aos lectores e aos demais editores a comprobación de que o material está referenciado; isto pérdese se a cita non está colocada no lugar adecuado. Con todo, a distancia entre o material e a súa fonte non é algo que se poida limitar, pero engadir texto sen situar claramente a súa fonte pode dar lugar a alegacións de investigacións primarias, violacións da verificabilidade e incluso plaxio.

Manter a integridade

editar

Ao engadir texto novo a un parágrafo ou reordenar o xa existente cómpre asegurarse de manter a integridade da fonte e o texto, deixando claro a que feitos apoia cada referencia. As referencias non deben moverse unicamente para manter a orde cronolóxica de aparición no artigo. Se unha oración ou parágrafo está apoiada por unha fonte, engadir novo material non apoiado por esa mesma fonte sen fornecer a nova fonte da que procede pode dar lugar a enganos e aparentar que a fonte citada apoia esa nova información. Cando se insire novo texto nun parágrafo, cómpre asegurarse de que este texto estea apoiado por unha fonte existente ou por outra nova. Por exemplo ao partir do texto:

 

O Sol é ben grande.[1]

Notas


 1. ^ Miller, Edward. The Sun. Academic Press, 2005, p. 1.

unha edición que non implica que o novo material está apoiado pola mesma referencia é:

 

O Sol é ben grande.[1] O Sol tamén é bastante quente.[2]

Notas


 1. ^ Miller, Edward. The Sun. Academic Press, 2005, p. 1.
 2. ^ Smith, John. The Sun's Heat. Academic Press, 2005, p. 2.

Non se deben engadir outros feitos ou afirmacións directamente nun parágrafo ou oración referenciada:

 

O Sol é ben grande, pero a Lúa non é tal.[1] O Sol tamén é bastante quente.[2]

Notas


 1. ^ Miller, Edward. The Sun. Academic Press, 2005, p. 1.
 2. ^ Smith, John. The Sun's Heat. Academic Press, 2005, p. 2.

No seu lugar debe indicarse a fonte que apoia a nova información. Hai varias formas de facer isto, por exemplo:

 

O Sol é ben grande,[1] pero a Lúa non é tal.[2] O Sol tamén é bastante quente.[3]

Notas


 1. ^ Miller, Edward. The Sun. Academic Press, 2005, p. 1.
 2. ^ Brown, Rebecca. "Size of the Moon", Scientific American, 51(78):46.
 3. ^ Smith, John. The Sun's Heat. Academic Press, 2005, p. 2.

Ligazóns nas citas

editar

Evitar ligazóns incrustadas

editar

As ligazóns incrustadas a páxinas web externas non deben usarse como citas en liña, xa que son altamente susceptibles de quedar mortas. Non se recomenda incluír ligazóns sen formato en lugar de citas propiamente definidas, incluso cando se fai entre etiquetas <ref>...</ref>. Xa que calquera referencia que identifica de forma precisa unha fonte é mellor que non ter ningunha, non se aconsella reverter as achegas de boa fe deste tipo de citas parciais. Deben considerarse temporais, e substituírse eventualmente con citas máis completas e correctamente formateadas.

Ligazóns de conveniencia

editar

Unha ligazón de conveniencia é unha ligazón a unha copia da fonte citada nunha páxina web fornecida por un terceiro alleo ó editor ou autor orixinal. Por exemplo, unha copia dunha nova nun xornal que xa non estea dispoñible na páxina web do propio xornal pode aloxarse noutro sitio web. Á hora de empregar ligazóns de conveniencia, é importante ter a certeza de que a copia é unha verdadeira copia do orixinal, sen cambios ou comentarios engadidos non axeitados, e que non infrinxe os dereitos de autor do editor orixinal. En xeral asúmese a certeza cando o sitio web de aloxamento semella ser fiable. Cando haxa varios sitios alternativos que manteñan copias do orixinal, o sitio elixido como ligazón de conveniencia debe ser aquel no que o contido xeral se aliñe máis co punto de vista neutral e coa verificabilidade.

Dispoñibilidade das fontes

editar

Se a fonte indicada non está dispoñible en liña, debería estar dispoñible en bibliotecas, arquivos ou coleccións. Se unha cita sen ligazón externa se debate por non estar dispoñible, calquera do indicado a continuación debería ser suficiente para demostrar que o material está razoablemente dispoñible (aínda que non sexa necesariamente fiable): Un número ISBN ou OCLC, unha referencia establecida na propia Wikipedia ou outro lugar á propia fonte (sobre a obra, o seu autor ou a súa editorial), ou unha cita literal do material na páxina de conversa, de forma breve e dentro do contexto preciso.

Cos modelos {{cita web}}, {{cita novas}} e outros modelos semellantes, recoméndase indicar o parámetro |rexistro=si para as fontes que requiran rexistrar unha conta de usuario para o seu acceso, e o parámetro |subscrición=si para as fontes que requiran unha conta de pago para o seu acceso.

Ligazóns ás fontes

editar

Para unha fonte dispoñible en copia física, microfilme e/ou en liña, debe omitirse na maioría de casos o formato empregado para consultar a fonte. Malia que é útil citar o autor, título, edición e outra información semellante, por norma xeral non é importante citar a base de datos (como por exemplo ProQuest, EbscoHost ou JStor) ou incluír unha ligazón á mesma cando estas requiren subscricións ou acceso por medio de terceiros. A información bibliográfica fornecida na propia cita debería ser suficiente como para procurar a fonte en calquera destas bases de datos que conteñen a fonte. Non se debe engadir unha URL que conteña parte dun contrasinal incrustado na propia URL. Porén, si se recomenda incluír o DOI, ISBN ou calquera outro identificador uniforme se está dispoñible. Se a editorial ofrece unha ligazón á fonte ou o seu resumo que non require pago ou ligazón por medio de terceiros, pode darse esa URL para a ligazón. Se a fonte só existe en liña, debe darse a ligazón aínda que esta estea restrinxida baixo rexistro ou subscrición.

Previr e reparar as ligazóns mortas

editar
Véxase tamén: Wikipedia:Ligazóns mortas.

Para axudar a previr as ligazóns mortas, poden usarse identificadores persistentes para algúns tipos de fontes. Algúns artigos científicos teñen un DOI, mentres que algúns xornais en liña e blogs teñen ligazóns permanentes que se manteñen estables. Cando non estean dispoñibles estas ligazóns permanentes, aconséllase arquivar o documento referenciado á hora de escribir o artigo. Existen servizos de arquivado web baixo demanda como WebCite ou Wayback Machine dispoñibles para isto. As ligazóns mortas deben repararse ou substituírse de ser posible, e non se debe eliminar unha referencia simplemente porque o seu enderezo URL deixe de funcionar.

Material sen referenciar

editar

Se un artigo carece de referencias, pódese marcar co modelo {{Sen referencias}}. Este marcador serve para etiquetar unha sección ou todo o artigo, pero poden darse outros casos:

 • Se unha afirmación é dubidosa pero non perniciosa, existe o modelo {{Cómpre referencia}}, que aparecerá como unha cita en liña co texto.
 • Se unha afirmación é dubidosa e perniciosa, cómpre retirala do artigo. Logo diso, pódese abrir un debate na páxina de conversa do artigo e pedir unha fonte.
 • Calquera material polémico pobremente referenciado ou sen referenciar sobre unha persoa viva debe eliminarse do artigo de inmediato. Véxase a política sobre as biografías de persoas vivas.