Bacharelato

etapa educativa postobrigatoria
Sistema educativo español
Réxime xeral
Réxime especial

O Bacharelato é un título ou unha etapa educativa moi diferente en distintos países e épocas.

No sistema educativo español actual, que foi deseñado na LOXSE, o bacharelato é a derradeira etapa do Ensino Secundario. Ten carácter voluntario e unha duración de dous cursos, normalmente entre os 16 e os 18 anos.

Pode ser:

 • Ciencias
 • Humanidades e ciencias sociais
 • Arte
 • Xeral

Os estudos desta etapa perseguen os seguintes obxectivos:

 • Formación xeral, que favoreza unha maior madurez intelectual e persoal, así como unha maior capacidade para adquirir unha ampla gama de saberes e habilidades.
 • Preparatoria, que asegure as bases para estudos posteriores, tanto universitarios como de formación profesional.
 • Orientadora, que lles permita aos alumnos canalizar as súas preferencias e intereses.

As materias que se imparten son máis especializadas que no Ensino Secundario Obrigatorio.

Ao finalizar o bacharelato o alumno pode presentarse a un exame de selectividade, o cal consiste nunhas probas escritas que permiten ter acceso aos estudos universitarios, ou ben acceder a ciclos formativos de grao superior.

Historia

editar

Materias do primeiro curso

editar

Materias troncais

Materias de opción de Ciencias (elección de dúas)

editar
 • Debuxo Técnico
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e química

Materias de opción de Humanidades e Ciencias Sociais (elección de dúas)

editar
 • Grego
 • Economía
 • Literatura Universal
 • Historia do mundo contemporáneo

Materias de opción de Arte (elección de dúas)

editar
 • Literatura Universal
 • Historia do mundo contemporáneo
 • Cultura audiovisual

Materias específicas

 • Educación Física

Un mínimo de 2 e un máximo de 3 das seguintes:

 • Análise Musical I
 • Segunda Lingua Estranxeira I
 • Anatomía Aplicada
 • Tecnoloxía Industrial I
 • Cultura Científica
 • Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
 • Debuxo Artístico I
 • Volume
 • Linguaxe e Práctica Musical
 • Relixión
 • Unha materia do bloque de materias troncais ou específicas

Materias do segundo curso

editar

Materias troncais

editar
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Estranxeira (Normalmente Inglés)
 • Historia de España
 • Lingua cooficial (galego, catalán ou éuscaro).
 • Matemáticas (Ciencias)
 • Matemáticas orientadas ás CC. SS. (Ciencias Sociais)
 • Latín (Humanidades)
 • Fundamentos de Arte (Arte)

Materias de opción de Ciencias (elección de dúas)

editar
 • Bioloxía
 • Debuxo Técnico II
 • Xeología
 • Física
 • Química

Materias de opción de Humanidades e Ciencias Sociais (elección de dúas)

editar
 • Economía da Empresa
 • Grego II
 • Historia da Arte
 • Historia da Filosofía
 • Xeografía

Materias de opción de Arte (elección de dúas)

editar
 • Cultura Audiovisual II
 • Artes Escénicas
 • Deseño

Materias específicas

editar

Un mínimo de 2 e un máximo de 3 das seguintes:

 • Análise Musical II
 • Ciencias da Terra e do Medioambiente
 • Debuxo Artístico II
 • Debuxo Técnico II (agás se xa é cursada)
 • Fundamentos de Administración e Xestión
 • Relixión
 • Historia da Música e da Danza
 • Imaxe e Son
 • Psicoloxía
 • Técnicas de Expresión Gráfico-plástica
 • Segunda Lingua Estranxeira II
 • Tecnoloxía Industrial II
 • Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
 • Historia da Filosofía
 • Unha materia do bloque de materias troncais non cursada.