Planificación, no sentido máis universal implica ter un ou varios obxectivos a realizar xunto coas accións requiridas para concluír exitosamente.

Dado que a planificación pode aplicarse en moi diversos ámbitos da acción do home, mencionaremos algúns dos máis populares:

a. Empresas

b. Goberno

c. Demografía

d. Persoal

e. Enxeñaría civil

f. Enxeñaría de Software

g. Contabilidade

Por exemplo:

No ámbito empresarial a Planificación Estratéxica axuda a que as empresas teñan claros os seus obxectivos e así poidan definir un programa de accións para realizalos. Dese xeito separan un problemática complexa en porcións pequenas que se han de ir realizando aos poucos.

Asignar os recursos a cada tarefa, xa sexan tempo, diñeiro ou horas/home é responsabilidade dos encargados da planificación. Así como a orde en que se realizará cada tarefa.

Na maioría das empresas os obxectivos de planificación resúmense en obter beneficios para os seus accionistas, empregados, a sociedade e o medio ambiente.

A planificación divídese en: estratéxica, táctica, operativa e normativa. A primeira realízase a longo prazo, as seguintes a mediano prazo e a última a curto prazo. Dependendo da natureza da organización deberanse aplicar un conxunto de plans aliñados para a súa actuación.

A planificación estratéxica dáse dentro das organizacións no nivel directivo, ou no máis alto nivel de mando. A planificación táctica, adoita chamarse media, dáse en directivos medios. A planificación operativa dáse nos empregados, no nivel máis baixo da organización. A planificación normativa é a encargada de fixar as normas coas cales se rexerá a organización, determinar as regras ou leis dentro do sistema, sexa cal fose a súa natureza.

Para lograr unha adecuada función das organizacións hai que aliñar os tres tipos de planificacións, realizando en cada tramo as adecuacións pertinentes.

A actitude de cada planificación, realizada no nivel desexado, require unha definición, pode ser:

1.- Planificación interactiva.

2.- Planificación reactiva.

3.- Planificación normativa.

A planificación interactiva oriéntase para ter o control sobre o futuro, polo que o presente é moi importante xa que dá pauta a dicir como se vai a ir construíndo o futuro desexable e o reproducilo fielmente como se desexa. Actualmente as empresas máis fortes e de tecnoloxía adoitan empregala.

A planificación reactiva, é simplemente realizar accións encamiñadas a seguir como actualmente se atopa a organización, non se pensa no futuro, se non en manter o que actualmente ten a organización.

Ackoff, Russell. "El paradigma de Ackoff".

Miklos, Tello. "Planificación interactiva".

Miklos, Tello. "Planificación prospectiva".

Juárez, Socorro. "Sistema de Administración Integral para a E.B.R.C.E.B.D.F."

Véxase tamén

editar