Futuro de subxuntivo

tempo verbal do galego

O futuro de subxuntivo tiña plena vixencia funcional no galego-portugués medieval, pervive no portugués actual, mais viuse desprazado no caso da lingua galega polas outras formas do subxuntivo e mais polo presente de indicativo.

O futuro de subxuntivo, que se acha fosilizado en refráns e no cancioneiro popular, pervive feblemente na fala e na literatura do século XIX e na lingua culta actual, fórmase co tema de perfecto e engádense a este os mesmos sufixos que ten o infinitivo conxugado. Por este motivo, nos verbos regulares hai sincretismo ao seren idénticas as formas do infinitivo conxugado e do futuro de subxuntivo (aínda que os usos son distintos). Este sincretismo non acontece naqueles verbos que teñen un tema de perfecto irregular.

O futuro de subxuntivo utilízase nos seguintes tipos de cláusulas:

  • Temporais (nexo cando), por exemplo: Cando estudares, regalereiche un xogo.
  • Locativas (nexo onde), p. ex.: Onde vires moito fume, non te vaias quentar.
  • Modais (nexo como)
  • Relativas (nexos quen, o que etc).
  • Condicionais (nexos se, no caso de etc), por ex.: Se estudares, pasas. Se estudares, pasarás.

A orientación temporal é habitualmente prospectiva (cara ao futuro), pero pode ter tamén valor atemporal. O seu significado modal é máis ben hipotético. O futuro de subxuntivo sempre irá en oracións cun verbo principal do que depende e este necesariamente irá en presente (de indicativo ou subxuntivo), en futuro ou en imperativo.

Formas editar

andar varrer partir for puxer
andares varreres partires fores puxeres
andar varrer partir for puxer
andarmos varrermos partirmos formos puxermos
andardes varrerdes partirdes fordes puxerdes
andaren varreren partiren foren puxeren

Vexamos algúns exemplos máis:

  • Se Deus quixer, mañá verémonos outra vez.
  • Empregue o futuro do subxuntivo nas frases onde for posíbel.
  • Cobrarán unha pensión especial os que cotizaren durante 20 anos.
  • Onde fores, fai como vires. (refrán popular)