Nun proceso de comunicación, emisor é o que produce unha mensaxe realizada de acordo coas regras dun código específico. O emisor é a persoa ou aparello que codifica determinada información e que orixina así a mensaxe, que se envía a continuación por medio dun canal a un receptor.