Constante física

magnitude física considerada universal e estable no tempo

Unha constante física é unha cantidade numérica invariable empregada na física para relacionar determinadas magnitudes en fórmulas. Algunhas son universais como a velocidade da luz no baleiro

Lista de constantes físicas editar

Cantidade Símbolo Valor Ref.
velocidade da luz no baleiro c 299 792 458 m·s−1 (definida) a
permeabilidade no baleiro μ0 4π × 10−7 N A−2 (definida) a
    12.566 370 614... × 10−7 N

A−2

a
permitividade no baleiro ε0 =

1/(μ0c2)

8.854 187 817 ... × 10−12

F·m−1

a
impedancia característica no baleiro Z0 = μ0c 376.730 313 461... Ω (definida) a
constante gravitacional G 6.672 59(85) × 10−11

m3·kg−1·s−2

?
Constante de Planck h 6.626 068 76(52) × 10−34 J·s a
Constante de Dirac h = h / (2π) 1.054 571 596(82) × 10−34 J·s a
Masa de Planck mp = (hc /

G)1/2

2.1767(16) × 10−8 kg a
Lonxitude de Planck lp= (hG / c3)

1/2

1.6160(12) × 10−35 m a
Tempo de Planck tp = (hG /

c5)1/2

5.3906(40) × 10−44 s a
carga do electrón e 1.602 176 462(63) × 10−19 C a
electrón masa en repouso me 9.109 381 88(72) × 10−31 kg a
protón masa en repouso mp 1.672 621 58(13) × 10−27 kg a
neutrón masa en repouso mn 1.674 927 16(13) × 10−27 kg a
constante de masa atómica, (unificada unidade de masa atómica) mu = 1 u 1.660 538 73(13) × 10−27 kg a
Número de Avogadro L, NA 6.022 141 99(47) × 1023 a
Constante de Boltzmann k 1.380 6503(24) × 10−23 J·K−1 a
Constante de Faraday F 9.648 534 15(39) × 104

C·mol−1

a
Constante dos gases R 8.314 472(15) J·K−1·mol−1 a
Cero na escala Celsius   273.15 K (defininda) ?
Volume molar dun gas ideal, p = 1 bar, θ =

00C

  22.710 981(40) L·mol−1 a
Atmosfera estándar atm 101 325 Pa (definida) a
Constante de estrutura fina α =

μ0e2c / (2h)

7.297 352 533(27) × 10−3 a
  α−1 137.035 999 76(50) a
Radio de Bohr a0 5.291 772 083(19) × 10−11 m a
Enerxía de Hartree Eh 4.359 743 81(34) × 10−18 J a
Constante de Rydberg R 1.097 373 156 8549(83) × 107

m−1

a
Magnetón de Bohr μB 9.274 008 99(37) × 10−24

J·T−1

a
Momento magnético do electrón μe -9.284 763 62(37) × 10−24

J·T−1

a
Lande - factor g de electrón libre ge 2.002 319 304 386(20) ?
Magnetón nuclear μN 5.050 786 6(17) × 10−27 J·T−1 ?
Momento magnético do protón μp 1.410 607 61(47) × 10−26

J·T−1

?
Radio xiromagnético do protón γp 2.675 221 28(81) × 108

s−1·T−1

?
Momento magnético dos protóns en H20,

μ'p

μ'p / μB 1.520 993 129(17) × 10−3 ?
Frecuencia de resonancia do protón en H20 γ'p / (2π) 42.576 375 (13) M·Hz·T−1 ?
Constante de Stefan-Boltzmann σ 5.670 400(40) × 10−8

W·m−2·K−4

a
Primeira constante de radiación c1 3.741 774 9(22) × 10−16 W·m2 ?
Segunda constante de radiación c2 1.438 769 (12) × 10−2 m·K ?
Aceleración estándar de caída libre gn 9.80665 m·s−2 (definida) ?