Variable estatística

Unha variable é unha característica (magnitude, vector ou número) que pode ser medida, adoptando diferentes valores en cada un dos casos dun estudo.

Clasificación das variables

editar

Nun estudo científico, podemos clasificar as variables segundo a escala de medición ou a influencia que asignemos a unhas variables sobre outras.

Segundo a escala de medición

editar
  • Variables cualitativas: Son as variables que expresan distintas cualidades, características ou modalidade. Cada modalidade que se presenta denomínase atributo ou categoría e a medición consiste nunha clasificación dos devanditos atributos. As variables cualitativas poden ser ordinais e nominais. As variables cualitativas poden ser dicotómicas cando só poden tomar dous valores posibles como si e non, home e muller ou son politómicas cando poden adquirir tres ou máis valores. Dentro delas podemos distinguir:
  1. Variable cualitativa ordinal: A variable pode tomar distintos valores ordenados seguindo unha escala establecida, aínda que non é necesario que o intervalo entre medicións sexa uniforme; por exemplo, leve, moderado, grave
  2. Variable cualitativa nominal: Nesta variable os valores non poden ser sometidos a un criterio de orde; por exemplo, as cores ou o lugar de residencia.
  • Variables cuantitativas: Son as variables que se expresan mediante cantidades numéricas. As variables cuantitativas ademais poden ser:
  1. Variable discreta: É a variable que presenta separacións ou interrupcións na escala de valores que pode tomar. Estas separacións ou interrupcións indican a ausencia de valores entre os distintos valores específicos que a variable poida asumir. Un exemplo é o número de fillos.
  2. Variable continua: É a variable que pode adquirir calquera valor dentro dun intervalo especificado de valores. Por exemplo o peso ou a altura, que soamente limitado pola precisión do aparello medidor, en teoría permiten que sempre existe un valor entre dous calquera.

Segundo a influencia asignada a unhas variables sobre outras

editar
  • Variables independentes: Son as que o investigador escolle para establecer agrupacións no estudo, clasificando intrinsecamente aos casos do mesmo. Un tipo especial son as variables de confusión, que modifican ao resto das variables independentes e que de non terse en conta adecuadamente poden alterar os resultados por medio dun erro sistémático.
  • Variables dependentes: Son as variables de resposta que se observan no estudo e que poderían estar influídas polos valores das variables independentes.