Triacontágono

En xeometría, triacontágono é un polígono de 30 lados. Os ángulos dun triacontágono regular miden 168º cada un, e a suma de todos eles é 5040º. A área dun triacontágono regular de lado a é:

Triacontágono regular cos vértices marcados.