Partidos políticos en España

O artigo 6 da Constitución Española de 1978 establece que:

Exemplar da Constitución Española de 1978
Os partidos expresan o pluralismo político, concorren á formación e expresión da vontade popular e son un instrumento fundamental para a participación política. A súa creación e o exercicio da súa actividade son libres, respectando a Constitución e a Lei. A súa estrutura interna e funcionamento deberán ser democráticos.

Actualmente, a Lei 6/2002, de 27 de xuño, de Partidos Políticos regula a súa creación e funcionamento. O que describimos neste artigo axústase a esta norma.

Tipos de partidos políticosEditar

Os partidos políticos son entes privados de base asociativa que forman parte esencial da arquitectura constitucional que lles otorga unha certa garantía institucional, cunha organización e funcionamento democráticos e cunha actuación acorde coa Constitución e as Leis. Os partidos poden organizarse en federacións, confederacións e unións de partidos. Ademais, poden constituírse outros tipos de formacións políticas que non son partidos: as coalicións electorais e as agrupacións de electores:

  • As coalicións electorais son formacións temporais, formadas por partidos ou asociacións coa finalidade de presentar candidatos a unhas eleccións.
  • As agrupacións de electores son grupos políticos que son establecidos co apoio dun número variábel de sinaturas de electores e que só poden presentar unha candidatura a unhas eleccións específicas.

Réxime xurídicoEditar

Os partidos regúlanse polas seguintes leis e decretos:

  • Lei Orgánica 5 / 1985 de 19 de xuño, de Réxime Electoral Xeral.
  • Lei Orgánica 1 / 2002 reguladora do dereito de asociación.
  • Lei 6 / 2002 do 27 de xuño, de Partidos Políticos.
  • Lei Orgánica 8 / 2007 de 4 de xullo, de Financiamento dos partidos políticos.
  • Real Decreto 2281/1976 de 16 de setembro, polo que se regula o rexistro das asociacións políticas.

Constitución dun partidoEditar

 
Logo do Ministerio do Interior, España

Para a constitución dun partido, precísanse a identificación persoal dos promotores, a denominación do partido, os integrantes dos órganos directivos provisionais, o domicilio social e os estatutos do partido. Os estatutos describirán a denominación, fins, domicilio, dereitos e deberes dos afiliados, órganos de representación, goberno e administración, réxime económico e patrimonial, disolución do partido, entre outros epígrafes.
Para ser recoñecido como tal, o partido ten que inscribirse no Rexistro de Partidos Políticos e adquirir personalidade xurídica (Ministerio del Interior, Registro de Partidos Políticos. C/ Amador de los Ríos, 7. 28071.- Madrid). A partir dese momento, comeza a computar o prazo de 20 días que o encargado do rexistro ten para proceder á súa inscrición e conseguinte adquisición de personalidade xurídica.

Disolución dun partidoEditar

Un partido pode disolverse cando se promovan, se xustifiquen ou exculpen os atentados contra a vida ou a integridade das persoas, cando se exclúan ou se persigan persoas por razón da súa ideoloxía, relixión ou crenzas, nacionalidade, raza, sexo ou orientación sexual, cando se fomente, propicie ou lexitime a violencia como método para a consecución de obxectivos políticos ou para facer desaparecer as condiciones para o exercicio da democracia, do pluralismo e das liberdades públicas, ou cando se complemente ou apoie politicamente a acción de organizacións terroristas para a consecución dos seus fins de subverter a orde constitucional ou alterar gravemente a paz pública.

Documentación sobre rexistro de partidosEditar

Partidos inscritos no Rexistro de Partidos Políticos do Ministerio de Interior de EspañaEditar

Véxase taménEditar

Ligazóns externasEditar