En estatística, unha mostra é un subconxunto de casos ou individuos dunha poboación estatística.

As mostras obtéñense coa intención de inferir propiedades da totalidade da poboación, para o que deben ser representativas desta. Para cumprir esta característica a inclusión de individuos debe seguir unha técnica de mostraxe. Neses casos pode obterse unha información semellante á dun estudo exhaustivo en menos tempo e con menos custo.

O número de individuos que compoñen a mostra adoita ser bastante inferior á poboación total, aínda que grande abondo como para que a estimación dos parámetros determinados teña un nivel de confianza axeitado. Para que o tamaño da mostra sexa o idóneo cómpre recorrer ao cálculo.

Vantaxes da elección dunha mostra

editar

O estudo de mostras en lugar de toda a poboación é preferible na maioría dos casos polas seguintes razóns:

  1. Se a poboación é moi grande (ou infinita, como ocorre nalgúns experimentos aleatorios) é imposible analizala na súa totalidade.
  2. As características da poboación poden variar se o estudo se prolonga demasiado tempo.
  3. De estudarmos unha pequena parte da poboación, os gastos de recollida e tratamento dos datos son menores que se tivermos que obtelos do total da poboación.
  4. Ao reducir o tempo de recollida e análise dos datos conséguese maior rapidez.
  5. Algúns estudos non serían viables se se fixesen sobre toda a poboación.
  6. A poboación é suficientemente homoxénea respecto da caractrerística medida, polo que resulta inútil malgastar recursos nunha análise exhaustiva. Ocorre por exemplo, nas mostras sanguíneas.
  7. En ocasións o proceso de estudo é destrutivo ou é necesario consumir un artigo para extraer a mostras. Por exemplo, se pretendemos estudar a vida media dunha bombilla, a carga soportada por unha corda ou a precisión dun proxectil.

Descrición matemática dunha mostra aleatoria

editar

O uso de mostras para deducir de xeito fiable as características da poboación require que se traballe con mostras aleatorias. Se a mostra estatística considerada non constitúe unha mostra aleatoria as conclusións baseadas na devandita mostra non son fiables e en xeral estarán nesgadas nalgún aspecto.

En termos matemáticos, dada unha variable aleatoria X cunha distribución de probabilidade F, unha mostra aleatoria de tamaño N é un conxunto finito de N variables independentes coa mesma distribución de probabilidade F.[1]

En xeral, resulta difícil comprobar se unha determinada mostra é aleatoria ou non, o que só pode facerse considerando outros tipos de mostraxes aleatorias robustas que permitan decidir se a primeira mostra era aleatoria.

  1. Wilks, Samuel S. (1962). "8.1". En John Wiley. Mathematical Statistics.