O friso en arquitectura é a parte ancha do entaboamento comprendida entre a arquitrabe e a cornixa, pode ser plana ou estar ornamentalmente decorada con baixorrelevos.

Friso da catedral de Notre Dame de París, coñecido como Galería dos reis.