Diferenzas entre revisións de «Alcalófilo»

==Mecanismos de acidificación citosólica==
 
AlkaliphilesOs maintainalcolófios cytosolicmanteñen acidificationa throughacidificación bothcitosólica passivepor andmedios activepasivos meanse activos. InNa passiveacidificación acidificationpasiva, itpropúxose hasque been proposed thatas cellparedes wallscelulares containconteñen acidiccompostos [[polymerspolímero|poliméricos]] composedcon ofresiduos residuesácidos suchcomo aso galacturonic[[ácido acidgalacturónico]], gluconic[[ácido acidglicónico]], glutamic[[ácido acidglutámico]], aspartic[[ácido acidaspártico]], ande phosphoric[[ácido acidfosfónico]]. TogetherEn conxunto, theseestes residuesresiduos formforman anunha acidicmatriz matrixácida thatque helpsaxuda protecta theprotexer [[plasmaa membrane]]membrana fromplasmática alkalinedas conditionscondicións byalcalinas preventingao theprevir entrya ofentrada de ións [[hydroxidehidróxido]] ions, ande allowingpermitir fora thecaptación uptake ofde [[sodiumsodio]] ande [[hydroniumión hidronio|ións ionshidronio]]. In additionAdemais, theo [[peptidoglycanpeptidoglicano]] in alkaliphilicdo ''B.[[Bacillus subtilis]]'' hasalcalófilo beencontén observedaltos toniveis containde higher[[hexosamina]]s levels of hexosamines ande [[amino acidsaminoácido]]s asen comparedcomparación tocos itsseus similares [[Neutrophileneutrófilo (organismo)|neutrophilicneutrófilos]] counterpart. WhenCando alkaliphilesos losealcalófilos theseperden acidicestes residuesresiduos inácidos thepor formmedio ofde induced[[mutación]]s mutationsinducidas, it has been shown thata theirsúa abilitycapacidade topara growcrecer inen alkalinecondicións conditionsalcalinas isqueda severelygravemente hinderedafectada.<ref>HORIKOSHIHorikoshi, KOKIKoki. "Alkaliphiles: Some Applications of Their Products for Biotechnology." MICROBIOLOGYMicrobiology ANDand MOLECULARMolecular BIOLOGYBiology REVIEWSReviews 63.4 (1999): 735-50. Print.</ref>
HoweverPorén, ithai isun generallyacordo agreedxeral uponsobre thatque passiveos methodsmétodos ofpasivos cytosolicde acidificationacidificación arecitosólica notnon sufficientson todabondo maintainpara anmanter internalun pH de 2-2.,3 levelsinterno belowpor thatdebaixo of externaldo pH máis alto externo; theredebe musthaber alsotamén beformas activeactivas formsde of acidificationacidificación. TheO mostmétodo characterizedmáis methodcaracterizado ofde activeacidificación acidificationactiva isé inpor themedio formde of[[antiportador]]es de Na<sup>+</sup>/H<sup>+ [[antiporters]]</sup>. InNeste this modelmodelo, os ións H<sup>+</sup> ionsson areprimeiro firstpasados extrudedpor throughunha the[[cadea electronde transporttransporte chainde inelectróns]] respiringnas cellscélulas anden torespiración somee extenten throughcerta anmedida a través dunha [[ATPase]] innas fermentativecélulas cellsfermentadoras. ThisEste protonpaso extrusionde establishesprotóns apor protonesas gradientvías thatestablece drivesun electrogenicgradiente antiporters—whichde driveprotóns intracellularque Na+impulsa outos ofantiportadores theelectroxénicos, cello incal exchange forpula a greatersaída numberda ofcélula Hdo Na<sup>+</sup> ions,intracelular leadingque tose theintercambia netcun accumulationgrande ofnúmero internalde protons.H<sup>+</sup>, Thiso protonque accumulationleva leadsa tounha aacumulación loweringneta ofinterna cytosolicde pHprotóns. TheEsta extrudedacumulación de protóns baixa o pH citosólico. O Na<sup>+</sup> canexpulsado bepode usedutilizarse forpara soluteo symport[[simporte]] de solutos, whichque areson necessarynecesarios forpara cellularprocesos processescelulares. ItComprobouse hasque beeno noted thatantiporte Na<sup>+</sup>/H<sup>+</sup> antiporté isnecesario requiredpara foro alkaliphiliccrecemento growthacidófilo, whereasmentres que os eitherantiportadores K<sup>+</sup>/H<sup>+</sup> antiporters orou Na<sup>+</sup>/H<sup>+</sup> antiporterspoden canutilizarse bepolas utilizedbacterias byneutrófilas. neutrophilicSe bacteria.os Ifantiportadores Na<sup>+</sup>/H<sup>+</sup> antiportersestán areinutilizados disabledpor throughunha mutationmutación orou anotherpor meansoutros medios, theas bacteriabacterias areconvértense rendereden neutrophilicneutrófilas.<ref>Krulwich, Terry A., Mashahiro Ito, Ray Gilmour, and Arthur A. Guffanti. "Mechanisms of Cytoplasmic PH Regulation in Alkaliphilic Strains of Bacillus." Extremophiles 1 (1997): 163-69. Print.</ref><ref>Higashibata, Akira, Taketomo Fujiwara, and Yoshihiro Fukumori. "Studies on the Respiratory System in Alkaliphilic Bacillus; a Proposed New Respiratory System." Extremophiles 2 (1998): 83-92. Print.</ref> TheO sodiumsodio requiredrequirido forpor thiseste antiportsistema systemde isantiporte theé reasona somerazón alkaliphilespola canque onlyos growalcalófilos inextremos só poden crecer en ambientes salinemoi environmentssalinos.
 
==Diferenzas na produción de ATP en alcalífilos==
190.959

edicións