Diferenzas entre revisións de «Amilosa»

 
==Funcións==
A amilosa é unha molécula na que a planta almacena enerxía en forma de moléculas de glicosa que poden ser oxidadas na [[respiración celular]]. Dixírese con máis dificultade ca a amilopectina porque esta, ao estar ramificada, ten máis extremos por onde poden atacar os encimas. Porén, como a amilopectina é máis liñal, ocupa menos espazo no gránulo, razón pola que é a principal molécula de reserva enerxética da planta. Supón o 30 % do amidón almacenado polas plantas, aínda que as porcentaxes varían dunha especie a outra. O encima dixestivo α-[[amilase]] é o responsable da degradación da molécula.
Amylose is important in plant energy storage. It is less readily digested than [[amylopectin]]; however, because it is more linear than amylopectin, it takes up less space. As a result, it is the preferred starch for storage in plants. It makes up about 30% of the stored starch in plants, though the specific percentage varies by species. The digestive enzyme α-[[amylase]] is responsible for the breakdown of the starch molecule into [[maltotriose]] and [[maltose]], which can be used as sources of energy.
 
AmyloseA isamilosa alsoé anun importantimportante thickenerespesante, waterfavorece bindera retención de auga, emulsioné estabilizante de stabilizeremulsións, ande gellingaxente agentxelificante, inque bothé industrialutilizado anden food-basedusos contextsindustriais ou alimentarios. LooseAs helicalcadeas amylosede chainsamilosa havehelicoidais afrouxas [[hydrophobic]]teñen un interior thathidrofóbico canque bindse topode hydrophobicunir moleculesa suchmoléculas ashidrofóbicas como [[lipidslípido]]s ande [[aromaticcomposto compoundsaromático|compostos aromáticos]]. ThePero oneisto problempresenta withun thisproblema, isxa that,que whencando itcristaliza crystallizesou orse associatesasocia, itpode canperder losecerta some stabilityestabilidade, oftena releasingmiúdo waterliberando inauga thedurante processo proceso ([[syneresis (chemistry)|syneresissinérese]]). WhenCando amyloseas concentrationconcentracións isde increasedamilosa se incrementan, geldiminúe stickinessa decreasesadhesividade butdo gelxel firmness increasesmenos pegañento) pero aumenta a consistencia do xel (firmeza). Cando Whenoutras othermoléculas thingscomo includinga [[amylopectin]]amilopectina bindse tounen amyloseá amilosa, thepode verse afectada a [[viscosityviscosidade]], canpero be affected,a butincorporación incorporatingde κ-[[carrageenancarraxenato]], [[alginatealxinato]], [[xanthangoma gumxanthan]], orou low-molecular-weightazucres sugarsde canbaixo reducepeso themolecular poden reducir a lossperda inde stabilityestabilidade. TheA abilitycapacidade tode bindreter waterauga canpode addengadir substancesubstancia toá foodcomida, possiblyservindo servingcomo assubstituto adas fatgraxas replacement.<ref>H.-J. Chung, Q. Liu, Impact of molecular structure of amylopectin and amylose on amylose chain association during cooling, Carbohydr. Polymers 77 (2009) 807-815</ref>. ForPor exampleexemplo, amylosea isamilosa responsibleé fora causingresponsable whitedo sauceespesamento tode thicken,certos butprebes, uponaínda cooling,que somedurante separationo betweencociñado thepode solidproducirse andalgunha theseparación waterentre willas partes sólidas e a occurauga.
 
InNo alaboratorio laboratorypode setting,utilizarse itcomo canun actmarcador. asAs amoléculas marker.de [[Iodineiodo]] moleculesadsórbense fitnas neatlyespiras insideda the [[helix|helical structure]]hélice ofde amyloseamilosa, bindingfacendo withque theo starchpolímero polymerde thatamidón absorbsabsorba certaincertas knownlonxitudes [[wavelengths]]de ofonda light.da Hence,luz ae commonse testfaga isvioleta theou [[iodineazul test]]moi for starchescuro. MixPor starchtanto, withpode autilizar smallun amountpreparado ofcon yellowiodo iodinecomo solution.o In[[lugol]] thepara presence of amylose,detectar a blue-blackpresenza colorde will be observedamidón. TheA intensityintensidade ofda thecor colorpode canmedirse be tested with acun [[colorimetercolorímetro]], usingo aque redse filterutiliza topara discerncalcular the concentrationa ofconcentración starchde presentamidón inpresente thena solutiondisolución. ItTamén isé alsoposible possibleutilizar too useamidón [[starchcomo indicator|starchun asindicador annas indicator]]titracións inque titrationsimplican involvingunha iodineredución do iodo reduction.<ref>http://dwb.unl.edu/Teacher/NSF/C10/C10Links/mills.edu/RESEARCH/FUTURES/JOHNB/structurefunction/722.html</ref>. ItTamén isse alsousan usedbólas ine amyloseresinas magneticmagnéticas beadsde andamilosa resinpara toseparar separateas [[maltose-bindingproteínas proteinde unión á maltosa]] <ref>http://www.neb.com/nebecomm/products/productE8035.asp</ref>.
 
==Investigacións recentes==
183.327

edicións