Wikipedia:Revisor ortográfico/Listaxe

Atallos:
WP:Lista
WP:RO/Lista
 • Nesta listaxe detállanse os termos que o revisor ortográfico detecta como erróneos.
 • Sintaxe: termo erróneo|parámetro|termo suxerido
 • O único parámetro dispoñible é cs (case sensitive), sensible a letras maiúsculas e minúsculas.
 • A lista é moi ampliable con termos que se adoitan escribir mal de forma consciente ou inconsciente.
 • Exemplo de erro consciente sería escribir *camion en lugar de camión.
 • Exemplo de erro inconsciente sería *qeu en lugar de que. Destes últimos só se recomenda incluír os casos frecuentes.
 • Só admite un termo por liña e sen espazos, ex. a basto||abasto non funcionará.
 • Tampouco se admiten outros caracteres á marxe das letras do abecedario da lingua galega, con ou sen acentos gráficos. Exemplos de casos que non se detectarán son: ".", "-", "2" ou "'".
 • Débense poñer as palabras en todas as formas posibles: masculino, feminino e os seus plurais. Ex: *basco, *basca, *bascos, *bascas, en lugar de vasco, vasca, vascos, vascas. Nos erros de ortografía do tipo b/v, se a palabra leva acento gráfico, cómpre poñer todas as formas. Ex: *abion, *abión en lugar de avión.
 • O formato desta listaxe baséase nunha similar á presente na Wikipedia en alemán.
 • Nota: Os cambios feitos nesta listaxe non se aplican inmediatamente, actualízanse ás 4:00 UTC.
 • Para que novas ferramentas de revisión que usan esta lista poidan aproveitar toda a súa información, hai que unificar a parte do termo suxerido. O formato axeitado é "opción 1 (explicación), opción 2 (explicación), etc". As explicacións só se engadirán en caso de ser necesarias. Por exemplo: "aceitar||aceptar, aceitar (é correcto se é engraxar con aceite)".
abaco||ábaco
abacos||ábacos
abad||abade
aballoar||avelloar (de vello)
abate||abade
abates||abades
abadia||abadía
abadias||abadías
abagar||avagar
abancar||avantar
abandoada||abandonada
abandoadas||abandonadas
abandoado||abandonado
abandoados||abandonados
abandoar||abandonar
abandoamon||abandonamos
abandou||abandonou
abandoou||abandonou
abañon||frieira
abañón||frieira
abañons||frieiras
abañóns||frieiras
abarga||varga
abargas||vargas
abasoirada||vasoirada
abatimento||abatemento
abatir||abater
abdomen||abdome
abduccion||abdución
abducción||abdución
abduccions||abducións
abduccións||abducións
abducion||abdución
abducions||abducións
abductor||abdutor
abductora||abdutora
abductoras||abdutoras
abductores||abdutores
abela||abelá
abelas||abelás
abesoireiro||avespeiro
abesoireiros||avespeiros
abesoureiro||avespeiro
abesoureiros||avespeiros
abesullon||abesullón
abesullons||abesullóns
abeado||arroutado
abeados||arroutados
abeada||arroutada
abeadas||arroutadas
abecer||avecer
abechornado||abafado, avergoñado
abechornada||abafada, avergoñada
abechornados||abafados, avergoñados
abechornadas||abafadas, avergoñadas
abechornar||abafar, avergoñar
abecabrumar||abafar, avergoñar
abedueira||bidueiro
abedueiras||bidueiros
abegar||avegar
abegoso||avogoso
abegosa||avogosa
abegosos||avogosos
abegosas||avogosas
abelencia||habelencia
abelencias||habelencias
abelencioso||habelencioso
abelenciosa||habelenciosa
abelenciosos||habelenciosos
abelenciosas||habelenciosas
abellaruxo||abellaruco, ave rubideira
abellaruxos||abellarucos, aves rubideiras
abellizcar||beliscar
abellota||belota
abellotas||belotas
abeño||aveño
aber||haber
aberia||avaría
abería||avaría
aberias||avarías
aberías||avarías
abermellada||avermellada
abermelladas||avermelladas
abermellado||avermellado
abermellados||avermellados
abexorro||abellón
abexorros||abellóns
abezar||avezar
abichornar||abafar, avergoñar
abichornado||abafado, avergoñado
abichornada||abafada, avergoñada
abichornados||abafados, avergoñados
abichornadas||abafadas, avergoñadas
abierto||aberto
abiertos||abertos
abierta||aberta
abiertas||abertas
abinza||avinza
abiñanza||avinza
abiñanzas||avinzas
abiñanzar||avinzar
abion||avión
abión||avión
abions||avións
abións||avións
abisedo||avesedo
abiseda||aveseda
abisedos||avesedos
abisedas||avesedas
abiseiro||avesedo
abiseira||aveseda
abiseiros||avesedos
abiseiras||avesedas
abisío||avismo
abisíos||avismos
abiso||aviso
abisos||avisos
abitillar||avetillar
ablancazada||abrancuzada
ablancazadas||abrancuzadas
ablancazado||abrancuzado
ablancazados||abrancuzados
ablandar||abrandar
abo||avó
abó||avó
aboa||avoa (se é a nai dos pais dunha persoa), aboa (se é do verbo aboar)
abos||avós
abós||avós
aboas||avoas
aboengo||avoengo
aboengos||avoengos
aboenza||avoengo
aboenzas||avoengos
abofetear||losquear, dar unha losqueada, dar un lapote
abogacía||avogacía
abogacías||avogacías
abogacia||avogacía
abogacias||avogacías
abogado||avogado
abogados||avogados
abogada||avogada
abogadas||avogadas
abogar||avogar
abogoso||avogoso
abogosa||avogosa
abogosos||avogosos
abogosas||avogosas
aboitre||voitre
aboitres||voitres
abolencia||avoengo
abolengo||avoengo
abolladura||aboladura
abolladuras||aboladuras
abollar||abolar
abombada||empenada
abombadas||empenadas
abombado||empenado
abombados||empenados
abombar||empenar
abondante||abundante
abondantes||abundantes
abono||fertilizante, abono (é correcto se é do verbo abonar ou se é o conxunto de entradas ou billetes: "foi retirar o abono para a piscina")
aborcallar||envorcallar
aborixen||aborixe
aborixenes||aborixes
aborrescemento||aborrecemento
aborrescer||aborrecer
abotonar||abotoar
abranxe||abrangue
abranxen||abranguen
abranxer||abranguer
abranxeron||abrangueron
ábrego||ávrego
ábregos||ávregos
abrego||ávrego
abregos||ávregos
abrevar||abeberar
Abril|cs|abril
abrilantador||abrillantador
abrilantadores||abrillantadores
abrilantar||abrillantar
abríu||abriu
abríuse||abriuse
abrocallar||envorcallar
abrumador||abafador
abrumadora||abafadora
abrumadores||abafadores
abrumadoras||abafadoras
abrumar||abafar
absorver||absorber
abside||ábsida
absides||ábsidas
ábside||ábsida
ábsides||ábsidas
abstraccion||abstracción
abstraccions||abstraccións
abstraguer||abstraer
abstraición||abstracción
abstrauto||abstractor
abstencion||abstención
abstencions||abstencións
abstracion||abstracción
abstración||abstracción
abstracions||abstraccións
abstracións||abstraccións
abubilla||bubela
abubillas||bubelas
abuchear||apupar
abucheo||apupada
abucheos||apupadas
abuela||avoa
abuelas||avoas
abuelo||avó
abuelos||avós
abultar||avultar
abultado||avultado
abultada||avultada
abultados||avultados
abultadas||avultadas
abundanza||abundancia
abutre||voitre
abutres||voitres
abuxeirar||afuracar
académicamente||academicamente
acabalo||cabalo
acabalos||cabalos
acaescemento||acaecemento
acaescer||acaecer
acaico||acadio
acaica||acadia
acaicos||acadios
acaicas||acadias
acaloñar||calumniar
acañoar||canonear
acapás||capaz
acarabellar||acaravillar
acarabullar||cravuñar
acarabuñar||cravuñar
acarranchaperna||carranchapernas, carranchaperna
acarranchapernas||carranchapernas, carranchaperna
acarrear||carrexar, carrear
acaudalado||adiñeirado
acaudalada||adiñeirada
acaudalados||adiñeirados
acaudaladas||adiñeiradas
accessed||consultado, consultada
acebeda||acevedo
acebedas||acevedos
acebedo||acevedo
acebedos||acevedos
acebeiro||acevedo
acebeiros||acevedos
acebo||acivro, acevo
acebos||acivros, acevos
acebral||acevedo
acebrais||acevedos
acebreiro||acevo
acebreiros||acevos
acebro||acivro, acevos
acebros||acivros, acevos
acechar|| asexar, axexar, espreitar, guichar
acecho||asexo
acecinar||facer chacina
aceder||acceder
acedera||aceda
acederas||acedas
aceira||beirarúa
aceiras||beirarúas
aceirico||alfineteiro
aceiricos||alfineteiros
aceitona||oliva
aceitonas||olivas
aceitonado||oliváceo
aceitonada||olivácea
aceitonados||oliváceos
aceitonadas||oliváceas
aceitar||aceptar, aceitar (é correcto se é engraxar con aceite)
aceitaches||aceptaches
aceitou||aceptou
aceitamos||aceptamos
aceitastes||aceptastes
aceitaron||aceptaron
aceitei||aceptei
aceituna||oliva
aceitunas||olivas
aceleracion||aceleración
aceleracions||aceleracións
aceña||acea
aceñas||aceas
aceptacion||aceptación
aceptacions||aceptacións
acequia||quenlla
acequias||quenllas
acerbaiano||acerbaixano
acerbaiana||acerbaixana
acerbaianos||acerbaixanos
acerbaianas||acerbaixanas
acerbaixanés||acerbaixano
acerbaixanesa||acerbaixana
acerbaixaneses||acerbaixanos
acerbaixanesas||acerbaixanas
acerola||estripeiro
acerolas||estripeiros
aceroleira||estripeiro
aceroleiras||estripeiros
aceroleiro||estripeiro
aceroleiros||estripeiros
acera||beirarrúa
aceras||beirarrúas
acessado||consultado
acessados||consultados
acessada||consultada
acessadas||consultadas
achacable||atribuíble, atribuíbel
achacables||atribuíbles, atribuíbeis
achádego||achado
achádegos||achados
achapante||carniceiro
achapantes||carniceiros
achapar||morrer
acharolar||acharoar
achicoria||chicoria
acibache||acibeche
acibaches||acibeches
acibeira||acivro
acibeiras||acivros
acibeiro||acivro
acibeiros||acivros
acibo||acivro
acibos||acivros
acibre||acivro, acibre (é correcto como sinónimo de áloe)
acibres||acivros, acibres (é correcto como sinónimo de áloe)
acibreiro||acivro
acibreiros||acivros
acibro||acivro
acibros||acivros
aclareación||aclaración
aclareacións||aclaracións
aclavixar||acaravillar
aclimar||aclimatar
acné||acne
acnés||acnes
acobardada||acovardada
acobardadas||acovardadas
acobardado||acovardado
acobardados||acovardados
acobardamento||acovardamento
acobardar||acovardar
acobeixar||acubillar
acobexado||acubillado
acobexada||acubillada
acobexados||acubillados
acobexadas||acubilladas
acobexar||acubillar
acobexo||acubillo
acobexos||acubillos
acobixar||acubillar
acogollar||agromar
acolloante||caralludo
acolloantes||caralludos
acollonar||acolloar
aconchabar||confabular
acongoxado||apesarado
acongoxados||apesarados
acongoxada||apesarada
acongoxadas||apesaradas
acongoxarse||apesararse
acontecimento||acontecemento
acontecimentos||acontecementos
acontentar||contentar
acopiar||amorear
acoraxarse||acovardarse
acorazado||acoirazado
acorazados||acoirazados
acorazada||acoirazada
acorazadas||acoirazadas
acordonar||acordoar
acorralar||acurralar
acorralado||acurralado
acorralados||acurralados
acorralada||acurralada
acorraladas||acurraladas
acortar||acurtar
acostar||deitar, acostar (é correcto se é chocar)
acostumbrar||acostumar
acotación||acoutación
acotacións||acoutacións
acotar||acoutar
acourazado||acoirazado
acourazados||acoirazados
acramación||aclamación
acramacións||aclamacións
acramar||aclamar
acraración||aclaración
acraracións||aclaracións
acrarar||aclarar
acraratorio||aclaratorio
acraratoria||aclaratoria
acraratorios||aclaratorios
acraratorias||aclaratorias
acrarear||aclarear
acrarexar||aclarar
acrecer||acrecentar
acreedor||acredor
acreedora||acredora
acreedoras||acredoras
acreedores||acredores
acrescemento||acrecentamento
acrescentamento||acrecentamento
acrescentar||acrecentar
acrescer||acrecentar
acretado||acreditado
acretados||acreditados
acretada||acreditada
acretadas||acreditadas
acretar||acreditar
acretativo||acreditativo
acretativa||acreditativa
acretativos||acreditativos
acretativas||acreditativas
acribillar||cribar
acribillado||cribado
acribillada||cribada
acribillados||cribados
acribilladas||cribadas
acrimar||aclimatar
acrimatación||aclimatización
acrimatar||aclimatar
acriminación||incriminación
acriminacións||incriminacións
acriminar||incriminar
acrotera||acroterio
acroteras||acroterios
actuálmente||actualmente
actuacion||actuación
actuacions||actuacións
acuatlón||ácuatlon
acuatlon||ácuatlon
acuchilado||acoitelado
acuchilada||acoitelada
acuchilados||acoitelados
acuchiladas||acoiteladas
acuchillar||acoitelar
acuciante||urxente, perentorio
acuciar||urxir, aguilloar
acueducto||acueduto
acueductos||acuedutos
acumulacion||acumulación
acumulacions||acumulacións
acumulo||acumulación
acúmulo||acumulación
acumulos||acumulacións
acúmulos||acumulacións
acunar||arrolar
acuquinarse||acovardarse
acusanza||acusación
acusanzas||acusacións
acuse||aviso
acuses||avisos
actualidade||(estilo) procure evitar "actualmente", "na actualidade", ... Mellor "no ano X", "dende o ano X", ...
actualmente||(estilo) procure evitar "actualmente", "na actualidade", ... Mellor "no ano X", "dende o ano X", ...
adefesio||esperpento
adefesios||esperpentos
adelantar||adiantar
adelanto||adianto
adelantos||adiantos
ademáis||ademais, amais
ademirar||admirar
ademitir||admitir
adeprender||aprender, deprender
adeudar||deber, cargar na conta (no caso de "adeudar en conta")
adéus||adeus
adiós||adeus
adios||adeus
administracion||administración
administracions||administracións
administrazon||administración
administrazón||administración
administrazons||administracións
adoctrinar||adoutrinar
adoitar||adoptar, adoitar (é correcto co significado de ter por costume, ser habitual)
adoquín||lastra
adoquíns||lastras
adoquinado||empedrado
adoquinar||lastrar
adosar||arrimar, acaroar
adosado||acaroado
adosados||acaroados
adosada||acaroada
adosadas||acaroadas
adscripción||adscrición
adscripcións||adscricións
aducción||adución
aduccións||aducións
aductor||adutor
aductora||adutora
aductoras||adutoras
aductores||adutores
advenimento||chegada
adxetivo||adxectivo
adxetivos||adxectivos
adxuntar||achegar
aerea||aérea
aereo||aéreo
aereas||aéreas
aereos||aéreos
aerolito||aerólito
aerolitos||aerólitos
aerostato||aeróstato
aerostatos||aeróstatos
afadigar||fatigar
afeizoada||afeccionada
afeizoado||afeccionado
afeizoar||afeccionar
afeminado||efeminado
afeta||afecta
afetou||afectou
afgana||afgá, afgán
afganas||afgás, afgáns
afialapices||afialapis
afialápices||afialapis
afialapiz||afialapis
afialápiz||afialapis
afición||afección
aficion||afección
aficións||afeccións
aficiones||afeccións
afincarse||establecerse, afincarse (é correcto se é sinónimo de fincarse)
afixar||fixar
afliccion||aflición
aflicción||aflición
afliccions||aflicións
afliccións||aflicións
aflicion||aflición
aflicions||aflicións
aflictivo||aflitivo
aflictivos||aflitivos
aflictiva||aflitiva
aflictivas||aflitivas
aflicto||aflito
aflictos||aflitos
aflicta||aflita
aflictas||aflitas
afluinte||afluente
afluínte||afluente
afluintes||afluentes
afluíntes||afluentes
afóra||fóra
aforo||capacidade, aforamento (se é do verbo aforar), medición (se é de estación de medición de caudal)
afoscar||afuscar
afrentar||afrontar
afrenta||afronta
afrentas||afrontas
agá||agás, aga
agasaxar||agasallar
agavear||gabear
Agosto|cs|agosto
agotar||esgotar
agobiar||angustiar
agobio||angustia
agrio||agre
agrios||agres
agujetas||maniotas
águia||aguia
águias||aguias
agulletas||maniotas
aguxeiro||burato, buraco, furado
aguxeiros||buratos, buracos, furados
aguxetas||maniotas
ahi||aí
ahí||aí
aillamento||illamento
aillamentos||illamentos
aillar||illar
aillada||illada
ailladas||illadas
aillado||illado
aillados||illados
ainda||aínda
airada||irada
airadamente||iradamente
airadas||iradas
airado||irado
airados||irados
aislada||illada
aisladamente||illadamente
aislado||illado
aislamento||illamento
aislante||illante
aiunar||xaxuar
aiuno||xaxún
al||ó, al (é correcto se é o símbolo do aluminio)
alambre||arame
alambres||arames
alambrado||aramado
alambrados||aramados
alambrada||aramada
alambradas||aramadas
alambrar||aramar
alantoides||alantoide
alazana||alazán, alazá
alaxa||alfaia
alaxas||alfaias
albacea||testamenteiro
albaceas||testamenteiros
albañil||albanel
albañís||albaneis
albañis||albaneis
albañilería||albanelería
albaran||albará
albarán||albará
albarans||albarás
albaráns||albarás
albóndiga||albóndega
albóndigas||albóndegas
albugo||albuxe
albugos||albuxes
album||álbum
álbume||albume (se é a parte do ovo ou da semente), álbum (se é un disco ou libro)
álbumes||álbums
albums||álbums
albúmina||albumina
albúminas||albuminas
albuns||álbums
alcantarilla||sumidoiro
alcantarillado||rede de sumidoiros
alcantarillas||sumidoiros
alcoholica||alcohólica
alcoholicas||alcohólicas
alcoholico||alcohólico
alcoholicos||alcohólicos
alcurnia||liñaxe
aldehído||aldehido
aleacion||aliaxe
aleación||aliaxe
aleacions||aliaxes
aleacións||aliaxes
alear||aliar
alegacion||alegación
alegacions||alegacións
alegato||alegación
alegatos||alegacións
aleiro||aleiro (é correcto se é o xogador que xoga polas bandas), beirado, beiril
aleiros||aleiros (é correcto se son os xogadores que xogan polas bandas), beirados, beirís
alemana||alemá
alemanas||alemás
almeiro||armeiro
almeiros||armeiros
almexa||ameixa
almexas||ameixas
alema||alemá
aleman||alemán
alemanes||alemáns
alemans||alemáns
alemania||Alemaña
alemas||alemás
alevosía||aleivosía
alevoso||aleivoso
alexada||afastada, arredada
alexadas||afastadas, arredadas
alexado||afastado, arredado
alexados||afastados, arredados
alexarse||afastarse, arredarse
alfarería||olaría
alfeizar||peitoril
algibe||alxibe
algibes||alxibes
algodon||algodón
algodons||algodóns
algun||algún
algúnos||algúns
alguns||algúns
ali||alí
aliación||aliaxe
aliacións||aliaxes
alicante||Alacant
algeciras||Alxeciras
alinear||aliñar
alineación||aliñación (en caso dos deportes), aliñamento (en caso de tipografía e para os menhires)
allanar||achaiar, achandar, achanzar
almena||amea
almenas||ameas
almea||amea
almeas||ameas
almendra||améndoa
almendras||améndoas
almíbar||caldo de azucre, xarope
almíbares||caldos de azucre, xaropes
almibar||caldo de azucre, xarope
almibares||caldos de azucre, xaropes
almidon||amidón
almidón||amidón
almidons||amidóns
almidóns||amidóns
almidonar||amidonar
almohada||almofada
almohadas||almofadas
almorávide||almorábide
almorávides||almorábides
almorta||pedrelo
almortas||pedrelos
alomenos||ao menos, polo menos
alonxar||afastar
alquilar||alugar
alquiler||alugueiro
alquitrán||alcatrán
alquitranar||alcatranar
alrededor||arredor
altanero||altivo, arrogante, soberbio
altanera||altiva, arrogante, soberbia
altaneros||altivos, arrogantes, soberbios
altaneras||altivas, arrogantes, soberbias
altavoz||altofalante
altavoces||altofalantes
alunaxe||aluaxe
alubia||feixón
alubias||feixóns
alud||alude
aluguer||alugueiro, alugamento
alunizar||aluar
alunizaxe||aluaxe
alunizou||aluou
alveolo||alvéolo
alveolos||alvéolos
alxeria|cs|Alxeria
amabel||amábel
amabeis||amábeis
amaestrar||amestrar, adestrar
amáis||amais
amalgama||amálgama
amalgamas||amálgamas
amamantar||aleitar, dar de mamar
amateur||afeccionado, afeccionada
amateurs||afeccionados, afeccionadas
amatista||ametista
amatistas||amestistas
ambente||ambiente
ambentes||ambientes
amberes||Antuerpen
ámbeto||ámbito
ámbetos||ámbitos
ambiguidade||ambigüidade
ambiguidades||ambigüidades
ambigüo||ambiguo
ambigüos||ambiguos
ambito||ámbito
ambitos||ámbitos
america||América
américa|cs|América
ámerica||América
amerizar||amarar
amerizaxe||amaraxe
amerizou||amarou
ametralladora||metralladora
ametralladoras||metralladoras
amial||ameneiral
amidon||amidón
amidons||amidóns
amigabel||amigábel
amigabeis||amigábeis
amilanarse||acovardarse
aminorar||minorar
amistade||amizade
amistades||amizades
amistar||amigar
amistoso||amigábel, amigable
amistosos||amigábeis, amigables
amiúde|| a miúdo
amnion||amnio
ámnion||amnio
amnios||amnio
amonestar||amoestar
amonestación||amoestación
amonestacións||amoestacións
amonestaciónes||amoestacións
amoniaco||amoníaco
amoniacos||amoníacos
amontonar||amontoar
amplia||ampla
amplias||amplas
amplio||amplo
amplios||amplos
ampolla||ampola
ampollas||ampolas
ampurdanés||empordanés
ampurdaneses||empordaneses
ampurdanesa||empordanesa
ampurdanesas||empordanesas
ámsterdam|cs|Ámsterdan (en galego), Amsterdam (en neerlandés)
amsterdam|cs|Amsterdam
amortiguador||amortecedor
amortiguadores||amortecedores
amortiguar||amortecer
analise||análise
analises||análises
ancestro||antecesor, antepasado, devanceiro
ancestros||antecesores, antepasados, devanceiros
ancla||áncora
anclas||áncoras
anclaxe||ancoraxe
anclaxes||ancoraxes
ancora||áncora
ancoras||áncoras
and||e
andacio||andazo
andacios||andazos
andamio||estadal
andamios||estadais
andén||plataforma
andéns||plataformas
análisis||análise
anfitriona||anfritrioa
anfitrionas||anfritrioas
angola|cs|Angola
anglosaxona||anglosaxoa
anglosaxonas||anglosaxoas
anicrar||anicar
anidar||aniñar
anilla||anel
anillas||aneis
animales||animais
ankara||Ancara
anodino||anódino
anodinos||anódinos
anodina||anódina
anodinas||anódinas
anque||aínda que
antidiluviano||antediluviano
antidiluvianos||antediluvianos
antidiluviana||antediluviana
antidiluvianas||antediluvianas
antidóping||antidopaxe
antidoping||antidopaxe
antifaz||anteface
antifaces||antefaces
antigüalla||antigalla
antigüallas||antigallas
antiguo||antigo
antiguos||antigos
antigüedade||antigüidade
antigüedades||antigüidades
antítesis||antítese (plural antíteses)
antorcha||facho
antorchas||fachos
antoxar||antollar
antoxo||antollo
antoxos||antollos
anudar||anoar
añadir||engadir
añexa||vella, anella
añexas||vellas, anellas
año||ano, año (é correcto cando é a cría da ovella)
añoranza||morriña
años||anos, años (é correcto cando son crías de ovella)
apaciguar||tranquilizar, apazugar, acougar
apacigua||tranquiliza, apazuga, acouga
apaixoada||apaixonada
apaixoadas||apaixonadas
apaixoado||apaixonado
apaixoados||apaixonados
apaixoante||apaixonante
apaixoantes||apaixonantes
aparcamento||aparcadoiro, aparcamento (é correcto se é á acción e efecto de aparcar)
aparcamentos||aparcadoiros
aparexador||aparellador
aparexadora||aparelladora
apasionada||apaixonada
apasionadas||apaixonadas
apasionado||apaixonado
apasionados||apaixonados
aparcelamento||parcelamento
aparcelamentos||parcelamentos
aparcelar||parcelar
apariencia||aparencia
apariencias||aparencias
aparte||á parte, aparte (é correcto se é un comentario ou sitio retirado)
apeadeiro||apeadoiro
apeadeiros||apeadoiros
apendicitis||apendicite
apesar||a pesar
apito||asubío, chifre, subiote
aplastamento||esmagamento
aplastamentos||esmagamentos
aplastar||esmagar
aplastado||esmagado
aplastados||esmagados
aplastada||esmagada
aplastadas||esmagadas
aplazar||aprazar
apodar||alcumar, alcume
apodo||alcume
apodos||alcumes
apófisis||apófise
apofisis||apófise
apolillar||trazar
apoteósico||apoteótico
apoteósica||apoteótica
apoteósicos||apoteóticos
apoteósicas||apoteóticas
apostilla||apostila
aposento||apousento, aposento (é correcto se é "Regalía de aposento")
aposentos||apousentos
apremiar||apremar
apresenta||presenta
apresentaba||presentaba
apresentaban||presentaban
apresentada||presentada
apresentadas||presentadas
apresentado||presentado
apresentados||presentados
apresentan||presentan
apresentando||presentando
apresentar||presentar
apresentara||presentara
apresentará||presentará
apresentaran||presentaran
apresentarán||presentarán
apresentaren||presentaren
apresentaria||presentaría
apresentaría||presentaría
apresentarian||presentarían
apresentarían||presentarían
apresentaron||presentaron
apresentarse||presentarse
apresentase||presentase
apresentasen||presentasen
apresente||presente
apresenten||presenten
apresentou||presentou
apretado||apertado
apretada||apertada
apretados||apertados
apretadas||apertadas
apretar||apertar
apreta||aperta
apretas||apertas
apreto||aperto, apuro
apretos||apertos, apuros
aprezar||apreciar
aprezo||aprecio
april||abril
apromar||achumbar
apromo||seguridade, decisión
apunte||apuntamento
apuntes||apuntamentos
aquelo||aquilo, aquelo (é correcto se é do verbo aquelar)
aramio||arame
aramios||arames
arándano||arando
arándanos||arandos
aras||co fin de, aras (é correcto se é do verbo arar)
arbore||árbore
arbotante||arcobotante
arbotantes||arcobotantes
arcén||beiravía
arcéns||beiravías
archi||arqui, prefixo
archivo||ficheiro, arquivo
archivos||ficheiros, arquivos
arcilla||arxila
arcillas||arxilas
ardilla||esquío
ardillas||esquíos
arista||aresta
aristas||arestas
Argelia|cs|Alxeria
argelina||alxeriana
argelinas||alxerianas
argelino||alxeriano
argelinos||alxerianos
argentina|cs|Arxentina
argentino||arxentino
argentinos||arxentinos
argentinas||arxentinas
argón||argon
armonía||harmonía
armonías||harmonías
arpía||harpía
arpías||harpías
arquiteto||arquitecto
arquitetos||arquitectos
arquiteta||arquitecta
arquitetas||arquitectas
arquitetónica||arquitectónica
arquitetónicas||arquitectónicas
arquitetónico||arquitectónico
arquitetónicos||arquitectónicos
arquitetura||arquitectura
arrabal||arrabalde
arrabaldo||arrabalde
arrabaldos||arrabaldes
arranxista||arranxador, arranxadora
arrañar||rañar
arregalar||regalar
arreglar||arranxar, amañar
arreglista||arranxador, arranxadora
arreglo||amaño, arranxo (En música: instrumentación ou arranxo.), baseándose (Se é a expresión "con arreglo a": baseándose en)
arreglos||amaños, arranxos (En música: instrumentación ou arranxo.)
arrente||a rentes
arrentes||a rrentes
arriano||ariano
arrianos||arianos
arriana||ariana
arrianas||arianas
arriesgada||arriscada
arriesgado||arriscado
arrinconar||acantoar, acurrunchar, arrecunchar
arrinconado||acantoado, acurrunchado, arrecunchado
arrinconados||acantoados, acurrunchados, arrecunchados
arrinconada||acantoada, acurrunchada, arrecunchada
arrinconadas||acantoadas, acurrunchadas, arrecunchadas
arroxar||arrebolar
arroxa|| provoca, ten, dá, guinda, bota, tira, arroxa (é correcto se é facer que se volva roxo.)
arroxada|| guindada, lanzada, botada, dada, atrevida, arroxada (é correcto se é que tira a roxo.)
arroxadas|| guindadas, lanzadas, botadas, dadas, proxectadas, atrevidas, arroxadas (é correcto se é que tiran a roxo.)
arroxado|| guindado, lanzado, botado, dado, atrevido, arroxado (é correcto se é facer que se volva roxo)
arroxados|| guindados, quitados, atrevidos, arroxados (é correcto se é que tiran a roxo.)
arroxaran || botaran, arroxaran (é correcto se é que tira a roxo.)
arroxaron || botaron, lanzaron, guindaron, deron, botaron luz, tiveron, arroxaron (é correcto se é que tira a roxo.)
arroxo||afouteza, coraxe, denodo, ousadía
arroxou||guindou, deu, botou, arroxou (é correcto se é facer que se volva roxo.)
arroyo||arroio
arroyos||arroios
arrousar||rousar
arrumbar||arrombar
arrumbado||arrombado
arrumbada||arrombada
arrumbados||arrombados
arrumbadas||arrombadas
artesonada||artesoada
artesonadas||artesoadas
artesonado||artesoado
artesonados||artesoados
artígo||artigo
artígos||artigos
artrigos||artigos
arxelia||Alxeria
arzebispado||arcebispado
arzebispo||arcebispo
arzebispados||arcebispados
arzebispos||arcebispos
arzobispado||arcebispado
arzobispados||arcebispados
arzobispo||arcebispo
arzobispos||arcebispos
asamblea||asemblea, xunta, xuntanza, reunión
asambleas||asembleas, xuntas, xuntanzas, reunións
asasiño||asasino
asasiños||asasinos
asco||noxo
asén||sen
asequible||accesible, alcanzable
asequibeis||accesíbeis, alcanzábeis
asequíbeis||accesíbeis, alcanzábeis
asequibleis||accesíbeis, alcanzábeis
asequíbleis||accesíbeis, alcanzábeis
aserradoiro||serradoiro
aserradoiros||serradoiros
asesinar||asasinar
asesina||asasina
asesinas||asasinas
asesinato||asasinato
asesinatos||asasinatos
asesino||asasino
asesinos||asasinos
asi||así
asignatura||materia, disciplina
asignaturas||materias, disciplinas
asimesmo||así mesmo
asinalar||sinalar
asinatura||sinatura
asinaturas||sinaturas
asoprar||soprar
asosegar||sosegar
aspavento||espavento
aspaventos||espaventos
asqueroso||noxento
asquerosa||noxenta
asquerosos||noxentos
asquerosas||noxentas
asta||hasta (mastro ou corno de animal)
astas||hastas (mastros ou cornos de animais)
astato||ástato
asteleiro||estaleiro
asteleiros||estaleiros
astil||hastil
astilleiro||estaleiro
astilleiros||estaleiros
astillero||estaleiro
astilleros||estaleiros
astrictivo||adstritivo
astrictivos||adstritivos
astrinxencia||adstrinxencia
astrinxente||adstrinxente
astrinxentes||adstrinxentes
astrinxir||adstrinxir
atagallido||alarido
atagallidos||alaridos
atalar||entalar
atallarido||alarido
atallaridos||alaridos
atarraxa||tarraxa
atarraxas||tarraxas
atarraxar||tarraxar
ateitiñar||atoutiñar
atemperar||temperar
aterrizar||aterrar
aterrizaxe||aterraxe
atirar||tirar
atividade||actividade
atividades||actividades
atmósfera||atmosfera
atmósferas||atmosferas
atollar||atrollar
atolon||atol
atolón||atol
atolons||atois
atolóns||atois
atornillar||aparafusar
atraida||atraída
atraidas||atraídas
atraido||atraído
atraidos||atraídos
atras||atrás
atuacion||actuación
atuación||actuación
atuacions||actuacións
atuacións||actuacións
atual||actual
atuais||actuais
atuar||actuar, atuar (é correcto se é "tratar de ti"), atoar (se é de atascar)
aturdir||atordar
aturullar||encerellar
audio||son (audio- soamente como prefixo)
augua||auga
auguas||augas
august||agosto
aunar||unificar
aurela||orela, ourela
aurelas||orelas, ourelas
austrica||austríaca
austriacas||austríacas
austriaco||austríaco
austriacos||austríacos
autoinduccion||autoindución
autoinducción||autoindución
autoinduccions||autoinducións
autoinduccións||autoinducións
autoinducion||autoindución
autoinducions||autoinducións
automáticamente||automaticamente
automobil||automóbil
automobiles||automóbiles
automóvil||automóbil
automovil||automóbil
automóviles||automóbiles
automoviles||automóbiles
autopista||autoestrada
autopistas||autoestradas
autoservicio||autoservizo
autoservicios||autoservizos
avaliacion||avaliación
avaliacions||avaliacións
avanear||abalar, abanear
avanico||abanico, abano
avanicos||abanicos, abanos
aventaxar||avantaxar
avantaxe||vantaxe
avantaxes||vantaxes
avantaxoso||vantaxoso
avantaxosos||vantaxosos
avantaxosa||vantaxosa
avantaxosas||vantaxosas
avaria||avaría
avarias||avarías
avela||abelá
avelá||abelá
avelas||abelás
avelás||abelás
aver||haber, a ver
averia||avaría
averias||avarías
avería||avaría
averías||avarías
averiar||avariar
averiguar||descubrir
avesullar||abesullar
avesullon||abesullón
avesullón||abesullón
avesullona||abesullona
avesullonas||abesullonas
avesullons||abesullóns
avesullóns||abesullóns
avion||avión
avions||avións
avoitre||voitre
avoitres||voitres
avóvada||bóveda
axedrezado||axadrezado
axedrezados||axadrezados
axetreo||atafego
axuntamento||concello, axuntamento (é correcto se é de axuntar ou axuntarse)
axuntamentos||concellos, axuntamentos (é correcto se é de axuntar ou axuntarse)
azabache||acibeche
azaballar||azafallar
azarapallar||zarapallar
azotar||azoutar
azote||azouta, azote (é correcto como sinónimo de nitróxeno en contextos populares ou textos antigos)
azotes||azoutas
azucarillo||terrón
azucarillos||terróns
azúcre||azucre
azúcres||azucres
azucar||azucre
azucares||azucres
azúcar||azucre
azúcares||azucres
azufre||xofre
babosa||lesma, limacha, limaco, babosa (correcto se é que segrega moita baba ou está envolta nela, tamén que fala moito ou sen sentido)
babosas||lesmas, limachas, limacos, babosas (correcto se é que segregan moita baba ou están envoltas nela, tamén que fala moito ou sen sentido)
bacaladilla||lirio
bacaladillas||lirios
bacalao||bacallau
bacalaos||bacallaus
bacallao||bacallau
bacallaos||bacallaus
bacarrá||bacará
bache||fochanca, crise
bacheler||bacharel
bacherelato||bacharelato
bacheleres||bachareis
bachillerato||bacharelato
baches||fochancas, crises
badajoz||Badaxoz
badaxo||badalo
badén||lomba (elevación en camiños ou estradas)
badexo||abadexo
badexos||abadexos
baffle||pantalla acústica
baffles||pantallas acústicas
bafle||pantalla acústica
bafles||pantallas acústicas
bagdalí||bagdadí
bagdalís||bagdadís
bahía||baía
bahías||baías
baia||baga (se é un froito), baía (se é un accidente xeográfico)
baias||bagas (se son froitos), baías (se son accidentes xeográficos)
baínzo||maínzo
baínzos||maínzos
baira||vaira
bairas||vairas
baixel||vaixel
baixosaxona||baixosaxón, baixosaxoa
baixosaxonas||baixosaxóns, baixosaxoas
balaguste||balaústre
balagustes||balaústres
balagustro||balaústre
balagustros||balaústres
ballena||balea
ballenas||baleas
bandera||bandeira
banderas||bandeiras
bandolina||mandolina
bandolinas||mandolinas
banquillo||banco
baranda||varanda
barandas||varandas
barandilla||varanda
baravento||balavento
baraventos||balaventos
baraventa||balaventa
baraventas||balaventas
baraxa||baralla
baraxas||barallas
barcia||varcia
barcias||varcias
bareixa||vareixa
bareixas||vareixas
barga||varga
bargas||vargas
bargado||vargado
bargados||vargados
bargo||vargo
bargos||vargos
barnices||vernices
barniz||verniz
barnizes||vernices
barnizar||vernizar
barragán||barregán (se é de persoa), barragán (é correcto se é unha tea)
barragáns||barregáns (se é de persoa), barragáns (é correcto se é unha tea)
barragana||barregá (se é de persoa)
barraganas||barregás (se é de persoa)
barrendeiro||varredor
barrendeiros||varredores
barrendeira||varredora
barrendeiras||varredoras
barrendero||varredor
barrenderos||varredores
barrendera||varredora
barrenderas||varredoras
barrer||varrer
barriles||barrís
barudo||varudo
barudos||varudos
baruda||varuda
barudas||varudas
barxa||varxal (terreo), vaxa (vaíña dos legumes)
barxas||varxais (terreo), vaxas (vaíñas dos legumes)
basa||base
basado||baseado
basada||baseada
basados||baseados
basadas||baseadas
basar||basear
basca||vasca
bascas||vascas
bascallo||vascallo
bascallos||vascallos
bascalla||vascalla
bascallas||vascallas
bascullo||vascullo
bascullos||vascullos
basculla||vasculla
bascullas||vascullas
basco||vasco
bascos||vascos
baseda||baseada
basedas||baseadas
basedo||baseado
basedos||baseados
baso||vaso
basoira||vasoira
basoiras||vasoiras
basquiña||vasquiña
basquiñas||vasquiñas
basos||vasos
basura||lixo
basuras||lixos
basureiro||vertedoiro, recolledor do lixo
basureiros||vertedoiros, recolledores do lixo
basureira||recolledora do lixo
basureiras||recolledoras do lixo
batalada||badalada
bataladas||badaladas
bataría||batería
batarías||baterías
baterista||batería
bateristas||baterías
baterísta||batería
baterístas||baterías
bateria||batería
baterias||baterías
batir||bater
béboda||bébeda
bébodas||bébedas
beboda||bébeda
bebodas||bébedas
beca||bolsa, bolsa de estudos
becas||bolsas, bolsas de estudos
becar||conceder unha bolsa, conceder unha bolsa de estudos
becado||bolseiro (se é do participio, o verbo é conceder unha bolsa)
becados||bolseiros (se é do participio, o verbo é conceder unha bolsa)
becada||bolseira (se é do participio, o verbo é conceder unha bolsa)
becadas||bolseiras (se é do participio, o verbo é conceder unha bolsa)
becario||bolseiro
becarios||bolseiros
becaria||bolseira
becarias||bolseiras
beduina||beduína
beduinas||beduínas
beduino||beduíno
beduinos||beduínos
belice||Belize
belorizo||velorizo
belorizos||velorizos
bellota||landra, belota
bellotas||landras, belotas
beirarrua||beirarrúa
beirarruas||beirarrúas
benedictino||beneditino
benedictinos||beneditinos
benedictina||beneditina
benedictinas||beneditinas
benines||beninés
benquerencia||benquerenza
benquerencias||benquerenzas
beo||beo (é correcto se é o son da cabra, ovella ou carneiro), veo, vío, prenda de roupa
berbiquí||berbequí
berbiquís||berbequís
berbiqui||berbequí
berbiquis||berbequís
ber||ver
bereber||bérber
bereberes||bérberes
bergallán||vergallán
bergalláns||vergalláns
bermudiano||bermudano
bermudianos||bermudanos
bermudiana||bermudana
bermudianas||bermudanas
bérrago||vérrago
bérragos||vérragos
berroallo||verroallo
berroallos||verroallos
berroeira||verroeira
berroeiras||verroeiras
berron||verrón (de porco), berrón (é correcto se é de berrar)
berrón||verrón (de porco), berrón (é correcto se é de berrar)
berrons||verróns, berróns (é correcto se é de berrar)
berróns||verróns, berróns (é correcto se é de berrar)
berza||verza
berzas||verzas
besgo||vesgo
besgos||vesgos
besga||vesga
besgas||vesgas
beta||veta, beta (é correcta se fai referencia á letra grega)
betas||vetas, betas (é correcta se fai referencia á letra grega)
betillo||vetillo
betillos||vetillos
betis|cs|Betis
bever||beber
bilbaino||bilbaíno
bilbainos||bilbaínos
bilbo||Bilbao (cidade), Bilbo (é correcto se é o personaxe de Tolkien)
bilis||bile
billo||bulló
billó||bulló
billos||bullós
billós||bullós
bimbán||bambán
bimbáns||bambáns
bío||vío, veo
biológica||biolóxica
biológicas||biolóxicas
biológico||biolóxico
biológicos||biolóxicos
bíos||víos, veos
bípedo||bípede
bípeda||bípede
bípedos||bípedes
bípedas||bípedes
bisiesto||bisesto
bisiestos||bisestos
bistec||bisté
bistecs||bistés
bisutería||quincalla
bituron||viturón
biturón||viturón
biturons||vituróns
bituróns||vituróns
bizkaia||Biscaia
blanco||branco
blancos||brancos
blanca||branca
blancas||brancas
bloco||bloque
blocos||bloques
blogue||blog
bó||bo
bós||bos
boceto||esbozo
bocetos||esbozos
boda||voda
bodas||vodas
boga||voga (se é de vogar), boga (é correcto se é o peixe ou a baga)
bogar||vogar
boíña||voíña
boiña||voíña
boíñas||voíñas
boiñas||voíñas
boitirón||voitirón
boitiróns||voitiróns
boitre||voitre
boitres||voitres
bolchevique||bolxevique
bolcheviques||bolxeviques
bolchevismo||bolxevismo
bolo||birlo (cando é o xogo), bolo (é correcto se é algo con forma de esfera, unha peza de pan ou un tipo de pastel)
bolos||birlos (cando é o xogo), bolos (é correcto se é algo con forma de esfera, unha peza de pan ou un tipo de pastel)
bon||bo
book||libro
books||libros
boquerón||bocareu, bocarte
boqueróns||bocareus, bocartes
borcalladas||vorcalladas
borcallás||vorcallás
borcar||envorcar
borde||beira, marxe, bordo, canto, esquina
bordes||beiras, marxes, bordos, cantos, esquinas
bormo||mormo
borma||morma
bormos||mormos
bormas||mormas
borno||morno
borna||morna
bornos||mornos
bornas||mornas
borroallo||verroallo
borroallos||verroallos
borron||verrón (cando é de porco), borrón (é correcto se é unha mancha)
borrón||verrón (cando é de porco), borrón (é correcto se é unha mancha)
borrons||verróns (cando é de porcos), borróns (é correcto se é unha mancha)
borróns||verróns (cando é de porcos), borróns (é correcto se é unha mancha)
bosniaca||bosníaca
bosniacas||bosníacas
bosniaco||bosníaco
bosniacos||bosníacos
bosnio||bosníaco
bosnia||bosníaca
bosnios||bosníacos
bosnias||bosníacas
bostezo||bocexo
bostezos||bocexos
botellon||botellón
botellons||botellóns
botiquín||botica de primeiros auxilios
botiquíns||boticas de primeiros auxilios
botixo||porrón
botixos||porróns
botswana|cs|Botswana
botsuaniana||botswaniana
botsuanianas||botswanianas
botsuaniano||botswaniano
botsuanianos||botswanianos
boulla||broulla
boullas||broullas
bozal||bozo, embozo
bozais||bozos, embozos
brasileña||brasileira
brasileñas||brasileiras
brasileño||brasileiro
brasileños||brasileiros
brea||verea, senda (cando é de carreiro), brea (é correcto se é chuvia ou a parte do petróleo)
breas||vereas, sendas (cando é de carreiros), breas (é correcto se é chuvia ou a parte do petróleo)
breixa||freixa
breixas||freixas
brelo||varelo
brelos||varelos
bretona||bretón, bretoa
bretonas||bretóns, bretoas
breva||bévera
brevas||béveras
brilar||brillar
brilo||brillo
britanicas||británicas
britanica||británica
britanico||británico
britanicos||británicos
brixeira||virxe
brixeiras||virxes
brocar||envorcar
bróchega||bocha, bóchega
bróchegas||bochas, bóchegas
bronca||rifa
broncas||rifas
bronquiolo||bronquíolo
bronquiolos||bronquíolos
broo||bruñol
broos||bruñoles
bruño||abruño (cando é o froito), bruño (é correcto se é a cría da centola)
bruños||abruños (cando é o froito), bruños (é correcto se é a cría da centola)
brúxula||compás
brúxulas||compás
bucear||mergullar, nadar ao somorgullo
buceo||mergullo
buceador||mergullador
buceadores||mergulladores
buceadora||mergulladora
buceadoras||mergulladoras
bucio||mucio (cando é de murcho), bucio (é correcto se é unha bugina, ou un mergullador, ou unha medida de capacidade)
bucios||mucios (cando é de murchos), bucio (é correcto se é unha bugina, ou un mergullador, ou unha medida de capacidade)
bucia||mucia (cando é de murcha), bucio (é correcto se é unha bugina, ou un mergullador, ou unha medida de capacidade)
bucias||mucias (cando é de murchas), bucio (é correcto se é unha bugina, ou un mergullador, ou unha medida de capacidade)
buhardilla||faiado, faio
buhardillas||faiados, faios
buitre||voitre
buitres||voitres
bullar||debullar
bulmeiro||brumeiro
bulmeiros||brumeiros
bulto||vulto
bultos||vultos
búmeran||búmerang
búmerans||búmerangs
burbuxa||burbulla
burbuxas||burbullas
burdel||bordel
burdeis||bordeis
burkina|cs|Burkina
burladero||abeiro
burladeros||abeiros
burmeiro||brumeiro
burmeiros||brumeiros
burquina||Burkina
burquinense||burkinense
burquinenses||burkinenses
burrumbiada||rebumbio
bursátil||bolsista
bursáteis||bolsistas
bursatil||bolsista
bursateis||bolsistas
burudes||burundiano
burudés||burundiano
burudesa||burundiana
burudesas||burundianas
burudeses||burundiano
burudi|cs|Burundi
burullo||vurullo
burullos||vurullos
burundés||burundiano
burundesa||burundiana
burundeses||burundianos
burundesas||burundianas
búsqueda||busca
búsquedas||buscas
busqueda||busca
busquedas||buscas
buzo||mergullador, buzo (é correcto se é o aparello para poñer no fuciño ós animais, bozo)
buzos||mergulladores, buzos (é correcto se é o aparello para poñer no fuciño ós animais, bozo)
buzon||caixa de correos, caixa do correo
buzón||caixa de correos, caixa do correo
buzons||caixas de correos, caixas do correo
buzóns||caixas de correos, caixas do correo
ca||coa, que, ca (é correcto se é o símbolo de centiárea, do calcio ou conxunción comparativa)
cabala||cábala
cabalaria||cabalaría
cabalarias||cabalarías
cabalas||cábalas
cabalistica||cabalística
cabalisticas||cabalísticas
cabalistico||cabalístico
cabalisticos||cabalísticos
caballeria||cabalaría
caballería||cabalaría
caballerias||cabalarías
caballerías||cabalarías
caballete||cabalete
caballetes||cabaletes
caballo||cabalo
caballos||cabalos
cabecilla||líder
cabecillas||líderes
cabestrillo||estribeira
cabestrillos||estribeiras
cabidad||cavidade
cabidades||cavidades
cabildo||cabido
cabildos||cabidos
cabilla||cavilla
cabillas||cavillas
cabofa||cagofo
cabofas||cagofos
caborco||cavorco
caborcos||cavorcos
caboza||cavoza
cabozas||cavozas
cabroa||cabrona
cabroas||cabronas
cabron||cabrón
cabrons||cabróns
cabul|cs|Cabul
caceres||Cáceres
cáceres|cs|Cáceres
cacerio||casarío
cacerío||casarío
cacerios||casaríos
caceríos||casaríos
cacerola||pota, ola
cacerolas||potas, olas
cache||caché
caches||cachés
cachete||lapada
cachetes||lapadas
cachifo||cacifo
cachifos||cacifos
cachifro||cacifo
cachifros||cacifos
cachoeiro||cacheiro
cachoeiros||cacheiros
cachondeo||mofa, bromas
cachondo||cacheiro
cachondos||cacheiros
cachonda||cacheira
cachondas||cacheiras
cadalso||cadafalso
cadalsos||cadafalsos
cadaseu||cadanseu
cadaseus||cadanseus
cadaver||cadáver
cadaveres||cadáveres
cadiz||Cádiz
cádiz|cs|Cádiz
cadrangular||cuadrangular
cadrangulares||cuadrangulares
cadrángulo||cuadrángulo
cadrángulos||cuadrángulos
cadrante||cuadrante
cadrantes||cuadrantes
cáe||cae
caella||quella (rúa), quenlla (canle), quenlla (peixe)
caellas||quella (rúas), quenllas (canles), quenllas (peixes)
cáen||caen
caeria||caería
caerian||caerían
caerias||caerías
cafe||café
cafes||cafés
cafeses||cafés
cafeteria||cafetería
cafeterias||cafeterías
caiado||caxato
caiados||caxatos
caiada||caxata (cando é un pau), caiada (é correcto se é a loita corpo a corpo)
caiadas||caxatas (cando é un pau), caiada (é correcto se é a loita corpo a corpo)
caiches||caíches
caida||caída
caidas||caídas
caido||caído
caidos||caídos
cain||caín
caír||caer
cair||caer
cais||cales
calabacin||cabazo
calabacín||cabazo
calabacins||cabazos
calabacíns||cabazos
calabaza||cabaza
calabazas||cabazas
caladeiro||caladoiro
caladeiros||caladoiros
calamar||lura
calamares||luras
calambre||cambra
calambres||cambras
calaveira||caveira
calaveiras||caveiras
calcarea||calcárea
calcareas||calcáreas
calcareo||calcáreo
calcareos||calcáreos
calculo||cálculo (substantivo), calculo (verbo)
calculos||cálculos
calexon||ruela, corredoira, canella (canella sen saída), canellón, vieiro choído (canella sen saída)
calexón||ruela, corredoira, canella (canella sen saída), canellón, vieiro choído (canella sen saída)
calexons||ruelas, corredoiras, canellas (canellas sen saída), canellóns, vieiros choídos (canellas sen saída)
calexóns||ruelas, corredoiras, canellas (canellas sen saída), canellóns, vieiros choídos (canellas sen saída)
calices||cálices
calida||cálida
calidas||cálidas
calido||cálido
calidos||cálidos
calificable||cualificable
calificables||cualificables
calificacion||cualificación
calificación||cualificación
calificacions||cualificacións
calificacións||cualificacións
calificado||cualificado
calificados||cualificados
calificada||cualificada
calificadas||cualificadas
calificador||cualificador
calificadores||cualificadores
calificadora||cualificadora
calificadoras||cualificadoras
calificar||cualificar
calificativo||cualificativo
calificativos||cualificativos
calificativa||cualificativa
calificativas||cualificativas
calivera||caveira
caliveras||caveiras
caliveira||caveira
caliveiras||caveiras
caliz||cáliz
calizes||cálices
cálizes||cálices
caliza||calcaria
calizas||calcarias
calle||rúa (agás se é o presente de subxuntivo do verbo callar)
calleja||quella
callejas||quellas
callejón||calella, calello, canella, canellón, quella
callejones||calellas, calellos, canellas, canellóns, quellas
calles||rúas (agás se é o presente de subxuntivo do verbo callar)
callexeiro||rueiro, da rúa, na rúa (protesta da rúa, violencia das rúas, festa na rúa)
callexeira||da rúa, na rúa (protesta da rúa, violencia das rúas, festa na rúa)
callexeiros||rueiros, das rúas, nas rúas (protesta da rúa, violencia das rúas, festa na rúa)
callexeiras||das rúas, nas rúas (protesta da rúa, violencia das rúas, festa na rúa)
caloria||caloría
calorica||calórica
caloricas||calóricas
calorico||calórico
caloricos||calóricos
calqueira||calquera
calquer||calquera
calsificacion||calcificación, clasificación
calsificación||calcificación, clasificación
calsificacions||calcificacións, clasificacións
calsificacións||calcificacións, clasificacións
calurosa||calorosa
calurosas||calorosas
caluroso||caloroso
calurosos||calorosos
calzoncillo||calzón
calzoncillos||calzóns
camaleon||camaleón
camaleons||camaleóns
camara||cámara
camaraderia||camaradería
camaraderias||camaraderías
camaras||cámaras
camberra|cs|Camberra
camboia||Camboxa
camboya||Camboxa
cambrica||cámbrica
cambricas||cámbricas
cambrico||cámbrico
cambricos||cámbricos
camerun||Camerún
camerún|cs|Camerún
camerunes||camerunés
camilla||padiola, angarellas, cama
camillas||padiolas, angarellas, camas
camilleiro||padioleiro
camilleiros||padioleiros
camino||camiño
caminos||camiños
camion||camión
camions||camións
campanada||badalada
campanadas||badaladas
campeon||campión
campeón||campión
campeons||campións
campeóns||campións
campeona||campioa
campeonas||campioas
campeonato||campionato
campeonatos||campionatos
campiona||campioa
campionas||campioas
camuflage||camuflaxe
camuflages||camuflaxes
camuflaje||camuflaxe
camuflajes||camuflaxes
canada||Canadá (país), canada (é correcto se é un recipiente)
canadá|cs|Canadá
canadiense||canadense
canadienses||canadenses
canadiña||quenlla
canadiñas||quenllas
canaleta||quenlla
canaletas||quenllas
canalon||canlón
canalón||canlón
canalons||canlóns
canalóns||canlóns
cancer||cáncer
canceres||cánceres
canciller||chanceler
cancilleres||chanceleres
cancillería||chancelería
cancillerías||chancelerías
cancillers||chanceleres
cancion||canción
cancions||cancións
candado||cadeado
candados||cadeados
candeon||candeón
candeons||candeóns
candida||cándida
candidas||cándidas
candido||cándido
candidos||cándidos
candion||candeón
candión||candeón
candions||candeóns
candións||candeóns
canibal||caníbal
canibales||caníbales
canibais||caníbales
caníbais||caníbales
canica||bóla
canicas||bólas
canlon||canlón
canlons||canlóns
cangrena||gangrena
cangrenas||gangrenas
canilla||canela
canillas||canelas
cannabis||cánnabis
canonica||canónica
canonicas||canónicas
canonico||canónico
canonicos||canónicos
canonigo||cóengo
canónigo||cóengo
canonigos||cóengos
canónigos||cóengos
canonizacion||canonización
canonizacions||canonizacións
cansanzo||cansazo
cansion||canción
cansión||canción
cansions||cancións
cansións||cancións
cantaautor||cantautor
cantaautora||cantautora
cantaautoras||cantautoras
cantaautores||cantautores
cantanta||cantante
cantantas||cantantes
cantarida||cantáride
cantárida||cantáride
cantaridas||cantárides
cantáridas||cantárides
cantaride||cantáride
cantarides||cantárides
cantaro||cántaro
cantaros||cántaros
canteiría||cantaría
canteirías||cantarías (se é de cantaría), cantarían (se é de cantar)
cantico||cántico
canticos||cánticos
cantidad||cantidade
cantides||cantidades
cantiis||cantís
canton||cantón
cantons||cantóns
cantro||centro
cantros||centros
canxe||troco, intercambio
canxes||trocos, intercambios
caña||augardente, cana (planta, utensilio para a pesca, etc)
cañas||augardentes, canas (plantas, utensilios para a pesca, etc)
cañada||canellón
cañadas||canellóns
cañamo||cáñamo
cañamos||cáñamos
cañon||canón
cañón||canón
cañons||canóns
cañóns||canóns
cañonazo||canonazo
cañonazos||canonazos
cañonear||canonear
cañoneiro||canoneiro
cañoneiros||canoneiros
cañoneira||canoneira
cañoneiras||canoneiras
cañoneo||canoneo
cañoneos||canoneos
canuto||canudo
canutos||canudos
caor||calor
caotica||caótica
caoticas||caóticas
caotico||caótico
caoticos||caóticos
capacitacion||capacitación
capacitacions||capacitacións
caparazón||casca
capás||capaz
capáz||capaz
capiduo||capítulo
capiduos||capítulos
capíduo||capítulo
capíduos||capítulos
capilla||capela
capillas||capelas
capitan||capitán
capitania||capitanía
capitanias||capitanías
capitans||capitáns
capitulo||capítulo (substantivo), capitulo (do verbo capitular)
capitulos||capítulos
cappuchina||capuchina
cappuchinas||capuchinas
cappuchino||capuchino
cappuchinos||capuchinos
cappucina||capuchina
cappucinas||capuchinas
cappucino||capuchino
cappucinos||capuchinos
capsula||cápsula
capsulas||cápsulas
capuccina||capuchina
capuccinas||capuchinas
capuccino||capuchino
capuccinos||capuchinos
carabeliña||caraveliña
carabeliñas||caraveliñas
caractaristica||característica
caractaristicas||características
caractarística||característica
caractarísticas||características
caracter||carácter
carácteres||caracteres
caracterisa||caracteriza
caracterisaba||caracterizaba
caracterisabas||caracterizabas
caracterisada||caracterizada
caracterisadas||caracterizadas
caracterisado||caracterizado
caracterisados||caracterizados
caracterisan||caracterizan
caracterisando||caracterizando
caracterisaría||caracterizaría
caracterísica||característica
caracterísicas||característica
caracterísico||característico
caracterísicos||característicos
caracteristica||característica
caracterìstica||característica
caracteristicas||características
caracterìsticas||características
caracteristico||característico
caracteristicos||característicos
caráter||carácter
carbon||carbón
carbonifera||carbonífera
carboniferas||carboníferas
carbonifero||carbonífero
carboniferos||carboníferos
carbons||carbóns
carbunco||carafuncho, carbuncho, nacida
carbuncos||carafunchos, carbunchos, nacidas
carcava||cárcava
carcavas||cárcavas
carcel||cárcere
cárcel||cárcere
carceles||cárceres
cárceles||cárceres
carcere||cárcere
carceres||cárceres
carcoma||caruncho, couza
carcomas||carunchos, couzas
cardenas||Cárdenas
cardiologa||cardióloga
cardiologas||cardiólogas
cardiologo||cardiólogo
cardiologos||cardiólogos
cardioloxia||cardioloxía
cardioloxias||cardioloxías
cardioloxica||cardiolóxica
cardioloxicas||cardiolóxicas
cardioloxico||cardiolóxico
cardioloxicos||cardiolóxicos
careo||acareo
careos||acareos
carepa||carapa, paraza
carepas||carapas, parazas
caribe|cs|Caribe
caries||carie
carismatica||carismática
carismaticas||carismáticas
carismatico||carismático
carismaticos||carismáticos
carlor||calor
carlos|cs|Carlos
carneceria||carnicería
carnecería||carnicería
carnecerias||carnicerías
carnecerías||carnicerías
carnica||cárnica
carnicas||cárnicas
carnico||cárnico
carnicos||cárnicos
carnivora||carnívora
carnivoras||carnívoras
carnivoro||carnívoro
carnivoros||carnívoros
carotida||carótide
carótida||carótide
carotidas||carótides
carótidas||carótides
carrera||carreira
carreras||carreiras
carreteira||estrada
carreteiras||estradas
carretera||estrada
carreteras||estradas
carroceria||carrocería
carrocerias||carrocerías
carroña||prea
carroñeiro||preeiro
carroñeira||preeira
carroñeiros||preeiros
carroñeiras||preeiras
cartaxines||cartaxinés
cartaxinéses||cartaxineses
cartél||cartel
carter||cárter
cartilago||cartilaxe (fem)
cartílago||cartilaxe (fem)
cartilagos||cartilaxes (fem)
cartílagos||cartilaxes (fem)
cartografa||cartógrafa, cartografa (é correcto se é de cartografar)
cartografas||cartógrafas, cartografas (é correcto se é de cartografar)
cartografia||cartografía
cartografiar||cartografar
cartografiadas||cartografadas
cartografiaron||cartografaron
cartografias||cartografías, cartografas (se é de cartografar)
cartografo||cartógrafo, cartografo (é correcto se é de cartografar)
cartografos||cartógrafos
casaquistan||Casaquistán
casaquistán|cs|Casaquistán
casario||casarío
casarios||casaríos
casáronse||casaron
casarse||casar
cascara||casca (substantivo), cascara (é correcto se é do verbo cascar), cascará (é correcto se é do verbo cascar)
cascaras||cascas (substantivo), cascaras (é correcto se é do verbo cascar), cascarás (é correcto se é do verbo cascar)
cáscara||casca (substantivo), cascara (é correcto se é do verbo cascar), cascará (é correcto se é do verbo cascar)
cáscaras||cascas (substantivo), cascaras (é correcto se é do verbo cascar), cascarás (é correcto se é do verbo cascar)
caseina||caseína
caseinas||caseínas
caserio||casarío
caserío||casarío
caserios||casaríos
caseríos||casaríos
casette||casete
casettes||casetes
casi||case
casí||case
casilla||cadro, compartimento, posto
casillas||cadros, compartimentos, postos
casique||cacique, casique (é correcto se é o apelido)
casiques||caciques
casouse||casou
cassete||casete
cassetes||casetes
cassette||casete
cassettes||casetes
castillo||castelo
castillos||castelos
catala||catalá
catalan||catalán
catalans||cataláns
catalas||catalás
catalejo||anteollos
catalejos||anteollos
catalogacion||catalogación
catalogacions||catalogacións
catalunya||Cataluña
cataluña|cs|Cataluña
catastrofe||catástrofe
catastrofes||catástrofes
catastrofica||catastrófica
catastroficas||catastróficas
catastrofico||catastrófico
catastroficos||catastróficos
catecumena||catecúmena
catecumenas||catecúmenas
catecumeno||catecúmeno
catecumenos||catecúmenos
catedra||cátedra
catedras||cátedras
catedratica||catedrática
catedraticas||catedráticas
catedratico||catedrático
catedraticos||catedráticos
categoria||categoría
categorias||categorías
categorica||categórica
categoricas||categóricas
categorico||categórico
catégorico||categórico
categoricos||categóricos
catégoricos||categóricos
cation||catión
cations||catións
catodica||catódica
catodicas||catódicas
catodico||catódico
catodicos||catódicos
catolica||católica
catolicas||católicas
catolico||católico
catolicos||católicos
caucasica||caucásica
caucasicas||caucásicas
caucasico||caucásico
caucasicos||caucásicos
cauce||leito (do río)
cauces||leitos (do río)
caul||cal
caundo||cando
caustica||cáustica
causticas||cáusticas
caustico||cáustico
causticos||cáusticos
cautiva||cativa
cautivo||cativo
cautivas||cativas
cautivos||cativos
cautiverio||cativerio
cautividade||catividade
cave||cabe
cavaleiro||cabaleiro
cavaleiros||cabaleiros
cavalo||cabalo
cavalos||cabalos
cavidad||cavidade
cavroa||cabrona
cavroas||cabronas
cavron||cabrón
cavrón||cabrón
cavrona||cabrona
cavronas||cabronas
cavrons||cabróns
cavróns||cabróns
caxetilla||paquete
caxetillas||paquetes
cecais||quizais
cecina||chacina
cedula||cédula
cedulas||cédulas
cefalica||cefálica
cefalicas||cefálicas
cefalico||cefálico
cefalicos||cefálicos
cefalorraquidea||cefalorraquídea
cefalorraquideas||cefalorraquídeas
cefalorraquideo||cefalorraquídeo
cefalorraquideos||cefalorraquídeos
cefiro||céfiro
cefiros||céfiros
ceilan||Ceilán
ceilán|cs|Ceilán
celda||cela
celdas||celas
celebracion||celebración
celebracions||celebracións
celebraronme||celebráronme
celebraronse||celebráronse
celtica||céltica
celticas||célticas
celtico||céltico
celticos||célticos
celula||célula
celulas||células
cenicero||cinseiro
ceniceros||cinseiros
cenisa||cinza
cenisas||cinza
ceniza||cinza
cenizas||cinzas
centanario||centenario
centanarios||centenarios
centigrado||centígrado
centigrados||centígrados
centimetro||centímetro
centimetros||centímetros
centinela||sentinela
centinelas||sentinelas
centralizacion||centralización
centralizacions||centralizacións
centrica||céntrica
centricas||céntricas
centrico||céntrico
centricos||céntricos
centripeta||centrípeta
centripetas||centrípetas
centripeto||centrípeto
centripetos||centrípetos
centroamerica||Centroamérica
centroamérica|cs|Centroamérica
centurion||centurión
centurions||centurións
ceñir||cinguir, cinxir
ceramica||cerámica
céramica||cerámica
ceramicas||cerámicas
céramicas||cerámicas
ceramico||cerámico
céramico||cerámico
ceramicos||cerámicos
céramicos||cerámicos
cercana||próxima, achegada
cercanas||próximas, achegadas
cercania||proximidade
cercanía||proximidade
cercanias||proximidades
cercanías||proximidades
cercano||próximo, achegado
cercanos||próximos, achegados
cercelo||sarcelo
cercelos||sarcelos
ceremonia||cerimonia
ceremonial||cerimonial
ceremoniais||cerimoniais
ceremonias||cerimonias
cerilla||misto
cerillas||mistos
cerre||cerramento, peche (substantivo), cerre (é correcto se é do verbo cerrar)
cerres||cerramentos, peches (substantivo), cerres (é correcto se é do verbo cerrar)
cerrollo||ferrollo
cerrollos||ferrollos
certamen||certame
certámen||certame
certamenes||certames
certámenes||certames
césar|cs|César (nome propio), césar (emperador)
cese||cesamento, cese (é correcto se é do verbo cesar)
ceses||cesamentos, ceses (é correcto se é do verbo cesar)
cesped||céspede
césped||céspede
cespede||céspede
cespedes||céspedes
cetacea||cetácea
cetaceas||cetáceas
cetaceo||cetáceo
cetaceos||cetáceos
chad|cs|Chad
chancelers||chanceleres
chalet||chalé
chalets||chalés
chamabase||chamábase
chamabanse||chamábanse
chamán||xamán
chamanismo||xamanismo
chambrico||chambaril
chambricos||chambaris
champán||champaña
champáns||champañas
chandais||chándales
chándais||chándales
chandal||chándal
chandales||chándales
chaparron||chaparrada, chuvascada, chuvasco
chaparrón||chaparrada, chuvascada, chuvasco
chaparrons||chaparradas, chuvascadas, chuvascos
chaparróns||chaparradas, chuvascadas, chuvascos
chapuzón||mergullo, chapuzón (é correcto se significa chapuceiro)
chapuzóns||mergullo, chapuzóns (é correcto se significa chapuceiros)
chasís||chasis
chavez||Chávez
chávez|cs|Chávez
checoslovaquia|cs|Checoslovaquia
chelín||xilin
chelíns||xilins
chelin||xilin
chelins||xilins
chequeo||recoñecemento, exame, comprobación
chequeos||recoñecementos, exames, comprobacións
chichón||croque, pote
chichóns||croques, potes
chicle||goma de mascar
chicles||gomas de mascar
chiflada||tola, chalada
chifladas||tola, chaladas
chiflado||tolo, chalado
chiflados||tolo, chalados
chii||xiíta
chií||xiíta
chiis||xiítas
chiís||xiítas
chiismo||xiísmo
chiísmo||xiísmo
chiismos||xiísmos
chiísmos||xiísmos
chiita||xiíta
chíita||xiíta
chiitas||xiítas
chíitas||xiítas
chilaba||xilaba
chilabas||xilabas
chimenea||cheminea
chimeneas||chemineas
chipre|cs|Chipre
chombo||chumbo
chombos||chumbos
choupo||chopo (trago), chopo (árbore)
choupos||chopos (tragos), chopos (árbores)
churume||chorume
churumes||chorumes
chuva||chuvia
chuvas||chuvias
ciapio||sipaio
ciapios||sipaios
ciar||cear
cibela||fibela
cibelas||fibelas
ciclon||ciclón
ciclons||ciclóns
cíclope||ciclope
ciclopea||ciclópea
ciclopeas||ciclópeas
ciclopeo||ciclópeo
ciclopeos||ciclópeos
cíclopes||ciclopes
ciclotimica||ciclotímica
ciclotimicas||ciclotímicas
ciclotimico||ciclotímico
ciclotimicos||ciclotímicos
ciclotron||ciclotrón
ciclotrons||ciclotróns
cidada||cidadá
cidadan||cidadán
cidadania||cidadanía
cidadanias||cidadanías
cidadans||cidadáns
cidadas||cidadás
cienaga||lamazal
ciénaga||lamazal
cienagas||lamazais
ciénagas||lamazais
cienega||lamazal
cienegas||lamazais
cientifica||científica
científicamente||cientificamente
cientificas||científicas
cientifico||científico
cientificos||científicos
cífra||cifra
cífras||cifras
cigomatica||cigomática
cigomaticas||cigomáticas
cigomatico||cigomático
cigomaticos||cigomáticos
cigoña||cegoña
cigoñas||cegoñas
cigueña||cegoña
cigüeña||cegoña
cigueñas||cegoñas
cigüeñas||cegoñas
cimbabue|cs|Cimbabue
cimborrio||ciborio
cimborrios||ciborios
cincel||cicel
cinceis||ciceis
cínco||cinco
cinematografica||cinematográfica
cinematograficas||cinematográficas
cinematografico||cinematográfico
cinematograficos||cinematográficos
cinetica||cinética
cineticas||cinéticas
cinetico||cinético
cineticos||cinéticos
cinica||cínica
cinicas||cínicas
cinico||cínico
cinicos||cínicos
cinturón||cinto
cinturóns||cintos
cinturon||cinto
cinturons||cintos
cinxa||cinza, cinsa
cinxas||cinzas, cinsas
cipaio||sipaio
cipaios||sipaios
cipela||erisipela
cipelas||erisipelas
circuito||circuíto
circuitos||circuítos
circulacion||circulación
circulacions||circulacións
circulasion||circulación
circulasión||circulación
circulasions||circulacións
circulasións||circulacións
circulo||círculo (substantivo), circulo (é correcto se é do verbo circular)
circulos||círculos
circumnavegacion||circunnavegación
circumnavegación||circunnavegación
circumnavegacions||circunnavegacións
circumnavegacións||circunnavegacións
circunnavegacion||circunnavegación
circunnavegacions||circunnavegacións
circunscripción||circunscrición
circunvalacion||circunvalación
circunvalacions||circunvalacións
circustancia||circunstancia
circustancias||circunstancias
cirineo||cireneo
cirineos||cireneos
cirinea||cirenea
cirineas||cireneas
cirscunstancias||circunstancias
ciruela||ameixa
ciruelas||ameixas
ciruhela||ameixa
ciruhelas||ameixas
cirumvalacion||circunvalación
cirumvalación||circunvalación
cirumvalacions||circunvalacións
cirumvalacións||circunvalacións
cirurxá||cirurxiá
cirurxán||cirurxián
cirurxáns||cirurxiáns
cirurxás||cirurxiás
ciruxia||cirurxía
ciruxía||cirurxía
ciruxias||cirurxías
ciruxías||cirurxías
ciste||quiste
cistes||quistes
citrica||cítrica
citricas||cítricas
citrico||cítrico
citricos||cítricos
ciuda||cidade
ciudad||cidade
ciudadania||cidadanía
ciudadanía||cidadanía
ciudadanias||cidadanías
ciudadanías||cidadanías
ciudade||cidade
ciudades||cidades
ciumes||celos
ciúmes||celos
ciumosa||celosa
ciumosas||celosas
ciumoso||celoso
ciumosos||celosos
civica||cívica
cívicamente||civicamente
civicas||cívicas
civico||cívico
civicos||cívicos
civíl||civil
civilizacion||civilización
civilizacions||civilizacións
civilizasion||civilización
civilizasión||civilización
civilizasions||civilizacións
civilizasións||civilizacións
cizaña||discordia, xoio
cizañas||discordias, xoios
clabellina||caraveliña
clabellinas||caraveliñas
clamide||clámide
clamides||clámides
clarin||clarín
clarins||claríns
clasica||clásica
clasicas||clásicas
clasico||clásico
clasicos||clásicos
clasifiacion||clasificación
clasifiación||clasificación
clasifiacions||clasificacións
clasifiacións||clasificacións
clasificacion||clasificación
clasificacions||clasificacións
clausula||cláusula
clausulas||cláusulas
clavellina||caraveliña
clavellinas||caraveliñas
cleopatra|cs|Cleopatra
clerigo||clérigo
clerigos||clérigos
click||clic
clicks||clics
clinica||clínica
clinicas||clínicas
clinico||clínico
clinicos||clínicos
clitoris||clítoris
clón||clon
clóns||clons
clube||club
clubes||clubs
cms||cm
coalicion||coalición
coalicions||coalicións
coallar||callar
coar||colar (adorno), coar (filtar)
coares||colares
cobarde||covarde
cobardes||covardes
cobardemente||covardemente
cobardía||covardía
cobardia||covardía
covardia||covardía
coccis||cóccix
cóccis||cóccix
cochinada||cochada
cochinadas||cochadas
cochino||cocho
cochinos||cochos
cochina||cocha
cochinas||cochas
cocodrilo||crocodilo
cocodrilos||crocodilos
cocodilo||crocodilo
cocodilos||crocodilos
crocodrilo||crocodilo
crocodrilos||crocodilos
codigo||código
codigos||códigos
codo||cóbado
codos||cóbados
codearse||equipararse
codear||equiparar, tratar
coengo||cóengo
coengos||cóengos
coeógrafa||coreógrafa
coeógrafas||coreógrafas
coeógrafo||coreógrafo
coeógrafos||coreógrafos
coerente||coherente
coerentes||coherentes
cofrade||confrade
cofrades||confrades
cofrada||confrada
cofradas||confradas
cofradia||confraría
cofradía||confraría
cofradias||confrarías
cofradías||confrarías
cogote||cocote
cogotes||cocotes
cohartada||coartada
cohartadas||coartadas
cohartado||coartado
cohartados||coartados
cohecho||suborno
cohechos||subornos
coiñar||cuiñar
coincar||cuincar
coincidíu||coincidiu
colaboracion||colaboración
colaboracions||colaboracións
colageno||coláxeno
colágeno||coláxeno
colagenos||coláxenos
colágenos||coláxenos
colaxeno||coláxeno
colaxenos||coláxenos
colchete||corchete
colchetes||corchetes
colchon||colchón
colchons||colchóns
coleccion||colección
coleccions||coleccións
coleoptero||coleóptero
coleopteros||coleópteros
colerica||colérica
colericas||coléricas
colerico||colérico
colericos||coléricos
coletazo||rabexada
coletazos||rabexadas
coletilla||apostila, engadido
coletillas||apostilas, engadidos
coletiva||colectiva
coletivas||colectivas
coletivo||colectivo
coletivos||colectivos
colibri||colibrí
colibris||colibrís
colica||cólica
colicas||cólicas
colicion||colisión, coalición
colición||colisión, coalición
colicions||colisións, coalicións
colicións||colisións, coalicións
colico||cólico
colicos||cólicos
colilla||cabicha
colillas||cabichas
colina||outeiro
colinas||outeiros
colinda||linda
colindando||lindando
colindante||lindeiro, lindeira
colindantes||lindeiros, lindeiras
colisionar||colidir
collarín||colariño
collaríns||colariños
collia||collía
collian||collían
collias||collías
colocacion||colocación
colocacions||colocacións
colocandoa||colocándoa
colocandoas||colocándoas
colocandoma||colocándoma
colocandomas||colocándomas
colocandome||colocándome
colocandomo||colocándomo
colocandomos||colocándomos
colocandoo||colocándoo
colocandoos||colocándoos
colocandose||colocándose
colocandote||colocándote
colombia|cs|Colombia
colonbia||Colombia
coloniales||coloniais
colonical||colonial
colonicales||coloniais
colonizacion||colonización
colonizacions||colonizacións
columan||columna
columas||columnas
columpio||bambán, carrandiola, carriola, dindán, randeeira
columpios||bambáns, carrandiolas, carriolas, dindáns, randeeiras
colunna||columna
colunnas||columnas
com||con
comandad||comandada, comandado, comandade (verbo)
comandadad||comandadas
comandadada||comandada
comandadadas||comandadas
comandadado||comandado
comandadados||comandados
combatir||combater
combinacion||combinación
combinacions||combinacións
comediografa||comediógrafa
comediografas||comediógrafas
comediografo||comediógrafo
comediografos||comediógrafos
comemoracion||conmemoración
comemoración||conmemoración
comemoracions||conmemoracións
comemoracións||conmemoracións
comepetencia||competencia
comepetencias||competencias
comic||cómic
comica||cómica
comicas||cómicas
comico||cómico
comicos||cómicos
comics||cómics
cómida||comida
comilona||enchente, enchedela, chea, farta, lupanda, atracada
comilonas||enchentes, enchedelas, cheas, fartas, lupandas, atracadas
comino||comiño
cominos||comiños
comisaria||comisaría (edificio), comisaria (é correcta se é a profesión)
comite||comité
comites||comités
commons|cs|Commons
comoda||cómoda
cómodamente||comodamente
comodas||cómodas
comodo||cómodo
comodos||cómodos
comorana||comoriana
comoranas||comorianas
comorano||comoriano
comoranos||comorianos
comoras||Comores
comores|cs|Comores
compaixon||compaixón
compaixons||compaixóns
compania||compañía
companía||compañía
companias||compañías
companías||compañías
compañia||compañía
compañias||compañías
comparacion||comparación
comparacions||comparacións
comparasion||comparación
comparasión||comparación
comparasions||comparacións
comparasións||comparacións
compas||compás
compasion||compaixón
compasión||compaixón
compasions||compaixóns
compasións||compaixóns
compende||comprende
competicion||competición
competicions||competicións
competíu||competiu
complementadno||complementando
complice||cómplice
complices||cómplices
complir||cumprir
componente||compoñente
componentes||compoñentes
compoñia||compoñía
compoñias||compoñías
composicion||composición
composicions||composicións
comprension||comprensión
comprensions||comprensións
comprovar||comprobar
comulgar||comungar
comun||común
comunicacion||comunicación
comunicacions||comunicacións
comunion||comuñón
comunión||comuñón
comunions||comuñóns
comunións||comuñóns
comuñon||comuñón
comuñons||comuñóns
comúnmente||comunmente
comuns||comúns
conbinacion||combinación
conbinación||combinación
conbinacions||combinacións
conbinacións||combinacións
concava||cóncava
concavas||cóncavas
concavo||cóncavo
concavos||cóncavos
concebía||concibía
concebían||concibían
concebida||concibida
concebidas||concibidas
concebido||concibido
concebidos||concibidos
concebindo||concibindo
concebir||concibir
concebira||concibira
concebirá||concibirá
concebiran||concibiran
concebirán||concibirán
concebiren||concibiren
concebiría||concibiría
concebirían||concibirían
concebiron||concibiron
concebise||concibise
concebisen||concibisen
concebiu||concibiu
conceito||concepto
conceitos||conceptos
concejais||concelleiros
concejal||concelleiro
concejala||concelleira
concejalas||concelleiras
concejales||concelleiros
concejalía||concellaría, concellería
concejalías||concellarías, concellerías
concejería||consellaría
concejerías||consellarías
concejeria||consellaría
concejerias||consellarías
concencia||conciencia
concenciaba||concienciaba
concenciada||concienciada
concenciadas||concienciadas
concenciado||concienciado
concenciados||concienciados
concencias||conciencias
concenso||consenso
concensos||consensos
concentracion||concentración
concentracions||concentracións
concentrica||concéntrica
concentricas||concéntricas
concentrico||concéntrico
concentricos||concéntricos
concepcion||concepción
concepcions||concepcións
conceptualizacion||conceptualización
conceptualizacions||conceptualizacións
concerbaron||conservaron
concesion||concesión
concesions||concesións
concetra||concentra
concetracion||concentración
concetración||concentración
concetracions||concentracións
concetracións||concentracións
concetrada||concentrada
concetradas||concentradas
concetrado||concentrado
concetrados||concentrados
concetran||concentran
concetrandose||concentrándose
concetrándose||concentrándose
concetrar||concentrar
concetrara||concentrara
concetraron||concentraron
concetrarse||concentrarse
concetras||concentras
concetrica||concéntrica
concétrica||concéntrica
concetricas||concéntricas
concétricas||concéntricas
concetrico||concéntrico
concétrico||concéntrico
concetricos||concéntricos
concétricos||concéntricos
concetro||concentro
concexais||concelleiros
concexal||concelleiro
concexala||concelleira
concexalas||concelleiras
concexales||concelleiros
concibiria||concibiría
concibirian||concibirían
conciderable||considerable
conciderables||considerables
conciderada||considerada
concideradas||consideradas
conciderado||considerado
conciderados||considerados
concienciacion||concienciación
concienciacions||concienciacións
conciente||consciente
concientes||conscientes
concienzacion||concienciación
concienzación||concienciación
concienzacions||concienciacións
concienzacións||concienciacións
concienzada||concienciada
concienzadas||concienciadas
concienzado||concienciado
concienzados||concienciados
concienzar||concienciar
concienzaron||concienciaron
concistorial||consistorial
concistoriales||consistoriais
cónclave||conclave
cónclaves||conclaves
concluente||concluínte
concluir||concluír
concluiron||concluíron
concluiu||concluíu
conclusion||conclusión
conclusions||conclusións
concretizar||concretar
concurrir||concorrer
concurriran||concorreran
concurrirán||concorrerán
concurro||concorro
concurre||concorre
concurren||concorren
condea||condena
condear||condenar
condeas||condenas
condescendiente||condescendente
condescendientes||condescendentes
condicion||condición
condicions||condicións
condor||cóndor
condores||cóndores
conduccion||condución
conducción||condución
conduccions||conducións
conduccións||conducións
conducia||conducía
conducian||conducían
conducias||conducías
conducion||condución
conducions||conducións
conducta||conduta
conductas||condutas
conductor||condutor
coneccion||conexión
conección||conexión
coneccions||conexións
coneccións||conexións
conesion||conexión
conesión||conexión
conesions||conexións
conesións||conexións
conectándo||conectando
conexion||conexión
conexions||conexións
conexo||coello, conexo (é correcto se se trata do adxectivo, que ten conexión ou relación)
conexos||coellos, conexos (é correcto se se trata do adxectivo, que ten conexión ou relación)
confeccion||confección
confeccions||confeccións
confecion||confesión, confección
confeción||confesión, confección
confecions||confesións, confeccións
confecións||confesións, confeccións
confecionar||confeccionar
confederacion||confederación
confederacions||confederacións
confederazon||confederación
confederazón||confederación
confederazons||confederacións
confederazóns||confederacións
confesion||confesión
confesions||confesións
configuracion||configuración
configuracions||configuracións
confima||confirma
confimada||confirmada
confimadas||confirmadas
confimado||confirmado
confimados||confirmados
confiman||confirman
confimar||confirmar
confimaron||confirmaron
confimarse||confirmarse
confimas||confirmas
confimo||confirmo
confite||confeito
confites||confeitos
confitería||confeitaría
confiterías||confeitarías
conflicto||conflito
conflictos||conflitos
confluida||confluída
confluidas||confluídas
confluido||confluído
confluidos||confluídos
confluin||confluín
confluindo||confluíndo
confluir||confluír
confluiron||confluíron
confluiu||confluíu
conformandoa||conformándoa
conformandoas||conformándoas
conformandolla||conformándolla
conformandollas||conformándollas
conformandolle||conformándolle
conformandollela||conformándollela
conformandollelas||conformándollelas
conformandollelo||conformándollelo
conformandollelos||conformándollelos
conformandolles||conformándolles
conformandollo||conformándollo
conformandollos||conformándollos
conformandoo||conformándoo
conformandoos||conformándoos
conformandose||conformándose
confradia||confraría
confradía||confraría
confradias||confrarías
confradías||confrarías
confraria||confraría
confrarias||confrarías
confucion||confusión
confucionismo||confucianismo
confucionismos||confucianismos
confucions||confusións
confusion||confusión
confusions||confusións
congestion||conxestión
congestión||conxestión
congestions||conxestións
congestións||conxestións
congo|cs|Congo
congoleña||congolesa
congoleñas||congolesas
congoleño||congolés
congoleños||congoleses
congoles||congolés
congregacion||congregación
congregacions||congregacións
conica||cónica
conicas||cónicas
conico||cónico
conicos||cónicos
conifera||conífera
coniferas||coníferas
conleva||implica, supón, significa
conlevaba||implicaba, supuña, significaba
conlevan||implican, supón, significan
conlevar||implicar, supoñer, significar
conlevará||implicará, suporá, significará
conlevaría||implicaría, suporía, significaría
conlevaron||implicaron, supuxeron, significaron
conleven||impliquen, supoñan, signifiquen
conlevou||implicou, supuxo, significou
conmemoracion||conmemoración
conmemoracions||conmemoracións
conmigo||comigo
conocido||coñecido
conocida||coñecida
conocidos||coñecidos
conocidas||coñecidas
conotacion||connotación
conotacions||connotacións
conotada||connotada
conotadas||connotadas
conotado||connotado
conotados||connotados
conplementadno||complementando
conplementando||complementando
conposicion||composición
conposición||composición
conposicions||composicións
conposicións||composicións
conquerir||conseguir
consagracion||consagración
consagracions||consagracións
consecion||concesión
conseción||concesión
consecions||concesións
consecións||concesións
conseguíu||conseguiu
conseguíron||conseguiron
consejais||concelleiros
consejal||concelleiro
consejala||concelleira
consejalas||concelleiras
consejales||concelleiros
consequencia||consecuencia
consequencias||consecuencias
conservacion||conservación
conservacions||conservacións
consideracion||consideración
consideracions||consideracións
considereando||considerando
consideraronse||consideráronse
consiguiu||conseguiu
consiguiron||conseguiron
consiguíu||conseguiu
consiguíron||conseguiron
consistia||consistía
consistian||consistían
consistias||consistías
consistoriales||consistoriais
cónsola||consola
cónsolas||consolas
consume||consome
consumen||consomen
contato||contacto
contatos||contactos
contener||conter
contínua||continua
contínuas||continuas
contínuos||continuos
contributo||contribución
contributos||contribucións
consigue||consegue (se é presente), consigue (é correcto se é imperativo)
constitucinal||constitucional
constitucinales||constitucionais
constitucion||constitución
constitucionales||constitucionais
constitucions||constitucións
constitue||constitúe
constituen||constitúen
constituia||constituía
constituian||constituían
constituias||constituías
constituida||constituída
constituidas||constituídas
constituido||constituído
constituidos||constituídos
constituimos||constituímos
constituin||constituín
constituindo||constituíndo
constituindoa||constituíndoa
constituindoas||constituíndoas
constituindolla||constituíndolla
constituindollas||constituíndollas
constituindolle||constituíndolle
constituindollela||constituíndollela
constituindollelas||constituíndollelas
constituindollelo||constituíndollelo
constituindollelos||constituíndollelos
constituindolles||constituíndolles
constituindollo||constituíndollo
constituindollos||constituíndollos
constituindome||constituíndome
constituindoo||constituíndoo
constituindoos||constituíndoos
constituindose||constituíndose
constituindote||constituíndote
constituir||constituír
constituirme||constituírme
constituiron||constituíron
constituirse||constituírse
constituiu||constituíu
constreñir||constrinxir
constriccion||constrición
constricción||constrición
constriccions||constricións
constriccións||constricións
constricion||constrición
constricions||constricións
construccion||construción
construcción||construción
construccions||construcións
construccións||construcións
construcion||construción
construcions||construcións
constructor||construtor
constructora||construtora
constructoras||construtoras
constructores||construtores
construida||construída
construidas||construídas
construido||construído
construidos||construídos
construimos||construímos
construir||construír
construiu||construíu
construiuse||construíuse
construin||construín
construindo||construíndo
construindocha||construíndocha
construindochas||construíndochas
construindoche||construíndoche
construindocho||construíndocho
construindochos||construíndochos
construindolla||construíndolla
construindollas||construíndollas
construindolle||construíndolle
construindollela||construíndollela
construindollelas||construíndollelas
construindollelo||construíndollelo
construindollelos||construíndollelos
construindolles||construíndolles
construindollo||construíndollo
construindollos||construíndollos
construindoma||construíndoma
construindomas||construíndomas
construindome||construíndome
construindomo||construíndomo
construindomos||construíndomos
construindose||construíndose
construindota||construíndocha
construíndota||construíndocha
construindotas||construíndochas
construíndotas||construíndochas
construindote||construíndote
construindoto||construíndocho
construíndoto||construíndocho
construíndotod||construíndochos
construindotos||construíndochos
construiria||construiría
construirian||construirían
construirias||construirías
construiron||construíron
constumbre||costume
constumbres||costumes
constumbrismo||costumismo
constumbrismos||costumismos
constumbrista||costumista
constumbristas||costumistas
consul||cónsul
consúl||cónsul
consules||cónsules
container||contedor
contáiner||contedor
containers||contedores
contáiners||contedores
contame||cóntame
contaminacion||contaminación
contaminacions||contaminacións
contario||contrario
contarios||contrarios
conteciosa||contenciosa
conteciosas||contenciosas
contecioso||contencioso
conteciosos||contenciosos
conteiner||contedor
contéiner||contedor
conteineres||contedores
contéineres||contedores
contemporanea||contemporánea
contemporaneas||contemporáneas
contemporaneo||contemporáneo
contemporaneos||contemporáneos
contenedor||contedor
contenedores||contedores
contino||decontino (hai que cambiar "de contino" por "decontino")
continuacion||continuación
continuacions||continuacións
contínuamente||continuamente
continuan||continúan
contínuo||continuo
contractil||contráctil
contractiles||contráctiles
contrada||contrata, contratada, encontrada
contradas||contratas, contratadas, encontradas
contradeciria||contradiría
contradeciría||contradiría
contradecirian||contradirían
contradecirían||contradirían
contradicción||contradición
contrado||contrato, contratado, encontrado
contrados||contratos, contratados, encontrados
contrareforma||contrarreforma
contrareformas||contrarreformas
contrareloxo||contra o reloxo
contrareplica||contrarréplica
contrareplicas||contrarréplicas
contrarevolucion||contrarrevolución
contrarevolución||contrarrevolución
contrarevolucions||contrarrevolucións
contrarevolucións||contrarrevolucións
contrarreloxo||contra o reloxo
contrarrevolucion||contrarrevolución
contrarrevolucions||contrarrevolucións
contraseña||contrasinal
contraseñas||contrasinais
contrasinales||contrasinais
contratacar||contraatacar
contratacion||contratación
contratacions||contratacións
contrataque||contraataque
contrataques||contraataques
contratarón||contrataron
contribucion||contribución
contribucions||contribucións
contribuida||contribuída
contribuidas||contribuídas
contribuido||contribuído
contribuidos||contribuídos
contribuimos||contribuímos
contribuindo||contribuíndo
contribuir||contribuír
contribuiron||contribuíron
contriccion||contrición (arrepentimento), constrición (de constrinxir)
contricción||contrición (arrepentimento), constrición (de constrinxir)
contrucción||construción (arrepentimentos), constricións (de constrinxir)
contruccións||construcións (arrepentimentos), constricións (de constrinxir)
contruia||construía
contruía||construía
contruian||construían
contruían||construían
contruias||construías
contruías||construías
contruiria||construiría
contruiría||construiría
contruirian||construirían
contruirían||construirían
contruirias||construirías
contruirías||construirías
convaleciente||convalecente
convalecientes||convalecentes
convalescencia||convalecencia
convalescencias||convalecencias
convalescer||convalecer
convalesciente||convalecente
convalescientes||convalecentes
convalidación||validación, revalidación, confirmación
convalidacións||validacións, revalidacións, confirmacións
convencion||convención
convencions||convencións
convercion||conversión
converción||conversión
convercions||conversións
convercións||conversións
conversion||conversión
conversions||conversións
converteria||convertería
converterian||converterían
converterias||converterías
convertindo||convertendo
convertindose||converténdose
convertíndose||converténdose
convertir||converter
convertiria||convertería
convertiría||convertería
convertirian||converterían
convertirían||converterían
convertirias||converterías
convertirías||converterías
convertiron||converteron
converíronse||convertéronse
convertiu||converteu
convertiuse||converteuse
convertíu||converteu
convertíuse||converteuse
convina||combina
convinar||combinar
convinarse||combinarse
convinte|| conveniente
convirte||converte
conxa||coxa
conxas||coxas
conxugandoa||conxugándoa
conxugandoas||conxugándoas
conxugandolla||conxugándolla
conxugandollas||conxugándollas
conxugandolle||conxugándolle
conxugandollela||conxugándollela
conxugandollelas||conxugándollelas
conxugandollelo||conxugándollelo
conxugandollelos||conxugándollelos
conxugandolles||conxugándolles
conxugandollo||conxugándollo
conxugandollos||conxugándollos
conxugandoo||conxugándoo
conxugandoos||conxugándoos
conxuxe||cónxuxe
conxuxes||cónxuxes
cooperacion||cooperación
cooperacions||cooperacións
cooproduccion||coprodución
cooproducción||coprodución
cooproduccions||coproducións
cooproduccións||coproducións
cooproducida||coproducida
cooproducidas||coproducidas
cooproducido||coproducido
cooproducidos||coproducidos
cooproducion||coprodución
cooprodución||coprodución
cooproducions||coproducións
cooproducións||coproducións
cooproducir||coproducir
coor||cor
coordinacion||coordinación
coordinacions||coordinacións
coorporacion||corporación
coorporación||corporación
coorporacions||corporacións
coorporacións||corporacións
coperacion||cooperación
coperación||cooperación
coperacions||cooperacións
coperacións||cooperacións
coperar||cooperar
coproduccion||coprodución
coproduccions||coproducións
corage||coraxe
coraje||coraxe
corazon||corazón
corazons||corazóns
corbata||gravata, garavata
corbatas||gravatas, garavatas
corbeta||corveta
corbetas||corvetas
corcho||cortiza
corchos||cortizas
cordoba||córdoba
cordobas||córdobas
cordobes||cordobés
coríntia||corintia
coríntias||corintias
coríntio||corintio
coríntios||corintios
cornea||córnea (substantivo ou adxectivo), cornea (é correcto se é do verbo cornear)
corneas||córneas (substantivo ou adxectivo), cornea (é correcto se é do verbo cornear)
corneo||córneo (adxectivo), corneo (é correcto se é do verbo cornear)
corneos||córneos
cornisa||cornixa
cornisas||cornixas
corondollo||colondrollo
corondollos||colondrollos
corotide||corótide
corotides||corótides
corporacion||corporación
corporacions||corporacións
corporasion||corporación
corporasión||corporación
corporasions||corporacións
corporasións||corporacións
corrada||currada
corradas||curradas
corrais||currais
corral||curral
corrales||currais
correccion||corrección
correccions||correccións
correcion||corrección
correción||corrección
correcions||correccións
correcións||correccións
correio||correo
correios||correos
corretamente||correctamente
correto||correcto
corretos||correctos
correta||correcta
corretas||correctas
correxir||corrixir
correxiron||corrixiron
correxiu||corrixiu
corresponsal||correspondente
corresponsales||correspondentes
corresponsais||correspondentes
corria||corría
corrian||corrían
corrias||corrías
corrucion||corrupción
corrución||corrupción
corrucions||corrupcións
corrucións||corrupcións
corrupcion||corrupción
corrupcions||corrupcións
corruptibel||corruptíbel
corruptibeus||corruptíbeis
corruta||corrupta
corrutas||corruptas
corrutela||corruptela
corrutelas||corruptelas
corrutibel||corruptíbel
corrutíbel||corruptíbel
corrutibeis||corruptíbeis
corrutíbeis||corruptíbeis
corrutible||corruptible
corrutibles||corruptibles
corrutiva||corruptiva
corrutivas||corruptivas
corrutivo||corruptivo
corrutivos||corruptivos
corruto||corrupto
corrutor||corruptor
corrutora||corruptora
corrutoras||corruptoras
corrutores||corruptores
corrutos||corruptos
corta||curta (subst. e adx.), corta (é correcto se é do verbo cortar)
cortafogos||devasa, cortalumes
cortas||curtas (subst. e adx.), cortas (é correcto se é do verbo cortar)
cortésmente||cortesmente
corteza||codia
cortezas||codias
cortocircuito||curtocircuíto
cortocircuíto||curtocircuíto
cortometraxe||curtametraxe
cortometraxes||curtametraxes
coruto||curuto
corutos||curutos
coruxa||curuxa
coruxas||curuxas
corvata||gravata
corvatas||gravatas
cosmica||cósmica
cosmicas||cósmicas
cosmico||cósmico
cosmicos||cósmicos
cosmologa||cosmóloga
cosmologas||cosmólogas
cosmologo||cosmólogo
cosmologos||cosmólogos
cosquin||Cosquín
cosquín|cs|Cosquín
costar||custar
costarricense||costarriqueño
costarricenses||costarriqueños
coste||custo
costear||custear (de custar), costear (é correcto se é de navegar seguindo a costa)
costes||custos
costitucion||constitución
costitución||constitución
costitucions||constitucións
costitucións||constitucións
costituida||constituída
costituída||constituída
costituidas||constituídas
costituídas||constituídas
costituido||constituído
costituído||constituído
costituidos||constituídos
costituídos||constituídos
costituirse||constituírse
costituírse||constituírse
costo||custo (importe, prezo), costo (é correcto como adxectivo, costento)
costumbre||costume
costumbres||costumes
costumbrismo||costumismo
costumbrismos||costumismos
costumbrista||costumista
costumbristas||costumistas
cote||decote (hai que cambiar "de cote" por "decote"), cote (é correcto se é o nó)
cotidiana||cotiá
cotidiano||cotián
cotilla||rexoubeiro, laretas
cotillas||rexoubeiros, laretas
cotillear||rexoubar, laretar
cotío||acotío, decotío (hai que cambiar "a cotío" por "acotío" ou "de cotío" por "decotío")
cotio||acotío, decotío (hai que cambiar "a cotío" por "acotío" ou "de cotío" por "decotío")
cotra||contra, corta, curta
cotrae||contrae
cotras||contras, cortas, curtas
cotro||corto (verbo), curto (adxectivo), Cotro (substantivo)
covertura||cobertura
coverturas||coberturas
craneal||cranial
craneais||craniais
craneo||cranio
cráneo||cranio
craneos||cranios
cráneos||cranios
cránio||cranio
cránios||cranios
craniana||cranial
cranianas||craniais
craniano||cranial
cranianos||craniais
crapula||crápula
crapulas||crápulas
crater||cráter
crateres||cráteres
crave||clave
craves||claves
creacion||creación
creacions||creacións
crecimento||crecemento
crecimentos||crecementos
crecin||crecín
credito||crédito
creditos||créditos
creer||crer
crepusculo||crepúsculo
crepusculos||crepúsculos
cresta||crista
crestas||cristas
crestáceo||crustáceo
crestáceos||crustáceos
Cretácico|cs|Cretáceo
Cretacico|cs|Cretáceo
cretácica||cretácea
cretacica||cretácea
cretácico||cretáceo
cretacico||cretáceo
criáda||criada
criádas||criadas
criádo||criado
criádos||criados
crimen||crime
crímen||crime
crimens||crimes
crímens||crimes
crín||crin
criptica||críptica
cripticas||crípticas
criptico||críptico
cripticos||crípticos
cristál||cristal
cristáis||cristais
cristianizacion||cristianización
cristianizacions||cristianizacións
cristobal||Cristóbal
cristóbal|cs|Cristóbal
critério||criterio
critérios||criterios
critica||crítica (substantivo), critica (é correcto se é do verbo criticar)
criticas||críticas (substantivo), criticas (é correcto se é do verbo criticar)
critico||crítico (substantivo), critico (é correcto se é do verbo criticar)
criticos||críticos
croacia|cs|Croacia
cronica||crónica
cronicas||crónicas
cronico||crónico
cronicos||crónicos
cronoloxia||cronoloxía
cronoloxias||cronoloxías
cronoloxica||cronolóxica
cronolóxicamente||cronoloxicamente
cronoloxicas||cronolóxicas
cronoloxico||cronolóxico
cronoloxicos||cronolóxicos
cronometro||cronómetro (substantivo), cronometro (é correcto se é do verbo cronometrar)
cronometros||cronómetros
croquis||bosquexo, bosquexos
crotalo||crótalo
crotalos||crótalos
cruce||cruzamento (substantivo), cruce (é correcto se é do verbo cruzar)
crucigrama||encrucillado
crucigramas||encrucillados
cruda||crúa
crudas||crúas
crudo||cru
crudos||crus
crustacea||crustácea
crustaceas||crustáceas
crustaceo||crustáceo
crustaceos||crustáceos
cua||cúa
cuas||cúas
cuaderna||caderna
cuadernas||cadernas
cuadno||cando
cuado||cando, cadro
cuados||candos, cadros
cuadrado||cadrado
cuadrados||cadrados
cuadrangulo||cuadrángulo
cuadrangulos||cuadrángulos
cuadratin||cuadratín
cuadratins||cuadratíns
cuadratlón||cuádratlon
cuadratlon||cuádratlon
cuadraxesima||cuadraxésima
cuadraxesimas||cuadraxésimas
cuadraxesimo||cuadraxésimo
cuadraxesimos||cuadraxésimos
cuadriceps||cuadríceps
cuádriceps||cuadríceps
cuadricromia||cuadricromía
cuadricromias||cuadricromías
cuadricula||cuadrícula (substantivo), cuadricula (é correcto se é do verbo cuadricular)
cuadriculas||cuadrículas (substantivo), cuadriculas (é correcto se é do verbo cuadricular)
cuadrifido||cuadrífido
cuadrifidos||cuadrífidos
cuadrifida||cuadrífida
cuadrifidas||cuadrífidas
cuádriga||cuadriga
cuádrigas||cuadrigas
cuadrilatero||cuadrilátero
cuadrilateros||cuadriláteros
cuadrilatera||cuadrilátera
cuadrilateras||cuadriláteras
cuadrilitero||cuadrilítero
cuadriliteros||cuadrilíteros
cuadrilitera||cuadrilítera
cuadriliteras||cuadrilíteras
cuadrillon||cuadrillón
cuadrillons||cuadrillóns
cuadrisilabico||cuadrisilábico
cuadrisilabicos||cuadrisilábicos
cuadrisilabica||cuadrisilábica
cuadrisilabicas||cuadrisilábicas
cuadrisilabo||cuadrisílabo
cuadrisilabos||cuadrisílabos
cuadrisilaba||cuadrisílaba
cuadrisilabas||cuadrisílabas
cuadrumano||cuadrúmano
cuadrumanos||cuadrúmanos
cuadrumana||cuadrúmana
cuadrumanas||cuadrúmanas
cuadrupede||cuadrúpede
cuadrupedes||cuadrúpedes
cuadrupedo||cuadrúpede
cuadrúpedo||cuadrúpede
cuadrupedos||cuadrúpedes
cuadrúpedos||cuadrúpedes
cuadrupla||cuádrupla
cuadruplas||cuádruplas
cuadruple||cuádruplo, cuádrupla
cuadruples||cuádruplos, cuádruplas
cuadruplo||cuádruplo
cuadruplos||cuádruplos
cuádruple||cuádruplo, cuádrupla
cuádruples||cuádruplos, cuádruplas
cualificabel||cualificábel
cualificabeis||cualificábeis
cualificacion||cualificación
cualificacions||cualificacións
cuallar||callar
cualquera||calquera
cuando||cando
cuantica||cuántica
cuanticas||cuánticas
cuantico||cuántico
cuanticos||cuánticos
cuantidad||cantidade
cuantidades||cantidades
cuantificacion||cuantificación
cuantificacions||cuantificacións
cuaño||caño, coaño
cuaños||caños, coaños
cuaquero||cuáquero
cuaqueros||cuáqueros
cuaquera||cuáquera
cuaqueras||cuáqueras
cuarcifero||cuarcífero
cuarciferos||cuarcíferos
cuarcifera||cuarcífera
cuarciferas||cuarcíferas
cuarentena||corentena
cuarentenas||corentenas
cuartana||cuartá
cuartanas||cuartás
cuarteiron||cuarteirón
cuarteirons||cuarteiróns
cuatro||catro
cuátro||catro
cuatros||catros
cuátros||catros
cuba|cs|Cuba
cubica||cúbica
cubicas||cúbicas
cubicacion||cubicación
cubicacions||cubicacións
cubico||cúbico
cubicos||cúbicos
cubiculo||cubículo
cubiculos||cubículos
cubilete||gobelete
cubiletes||gobeletes
cubilon||cubilón
cubilons||cubilóns
cubricion||cubrición
cubricions||cubricións
cucaracha||cascuda
cucarachas||cascudas
cuchara||culler
cucharas||culleres
cucharilla||culleriña
cucharillas||culleriñas
cucharón||garfelo, cazo, cullerón
cucharóns||garfelos, cazos, culleróns
cucharon||garfelo, cazo, cullerón
cucharons||garfelos, cazos, culleróns
cuchichear||bisbar, moumear
cuchicheo||murmurio, moumeo
cuchicheos||murmurios, moumeos
cuclillas||en crequenas, de crequenas, anicado, anicada, anicados, anicadas
cuculido||cucúlido
cuculidos||cucúlidos
cucurbita||cucúrbita
cucurbitas||cucúrbitas
cucurbitacea||cucurbitácea
cucurbitaceas||cucurbitáceas
cucurucho||cornete
cucuruchos||cornetes
cuestion||cuestión
cuestions||cuestións
cuestionabel||cuestionábel
cuestionabeis||cuestionábeis
cufico||cúfico
cuficos||cúficos
cufica||cúfica
cuficas||cúficas
cuhna||cunha
cuhnas||cunhas
cuia||cuxa
cuias||cuxas
cuio||cuxo
cuios||cuxos
culeiro||coleiro
culeiros||coleiros
culicido||culícido
culicidos||culícidos
culleron||cullerón
cullerons||culleróns
culminacion||culminación
culminacions||culminacións
culpabel||culpábel
culpabeis||culpábeis
cultivabel||cultivábel
cultivabeis||cultivábeis
cumaceo||cumáceo
cumaceos||cumáceos
cumpleanos||aniversario
cumplin||cumprín
cumplín||cumprín
cumplir||cumprir
cumplír||cumprir
cumpreanos||aniversario
cumulo||cúmulo
cumulos||cúmulos
cuna||berce
cunas||berces
cundir||render, estender
cuon||cuón
cuons||cuóns
cuota||cota
cuotas||cotas
cupe||cupé
cupes||cupés
cuple||cuplé
cuples||cuplés
cupo||cota
cupon||cupón
cupons||cupóns
cupos||cotas
cupresacea||cupresácea
cupresaceas||cupresáceas
cuprico||cúprico
cupricos||cúpricos
cuprifero||cuprífero
cupriferos||cupríferos
cuproniquel||cuproníquel
cuproniqueis||cuproníqueis
cupula||cúpula
cupulas||cúpulas
cupulifera||cupulífera
cupuliferas||cupulíferas
curabel||curábel
curabeis||curábeis
curacion||curación
curacions||curacións
curadoria||curadoría
curadorias||curadorías
curculionido||curculiónido
curculionidos||curculiónidos
curcuma||cúrcuma
curcumas||cúrcumas
curiosear||remexer
curion||curión
curions||curións
curman||curmán
curmans||curmáns
curma||curmá
curmas||curmás
currales||currais
curricán||corricán
curricáns||corricáns
curriculo||currículo (educación)
curriculos||currículos (educación)
cursi||remirado
curtocircuito||curtocircuíto
curtometraxe||curtametraxe
curtometraxes||curtametraxes
curvilineo||curvilíneo
curvilineos||curvilíneos
curvilinea||curvilínea
curvilineas||curvilíneas
curvimetro||curvímetro
curvimetros||curvímetros
cuscus||cuscús
cuscutacea||cuscutácea
cuscutaceas||cuscutáceas
cuspide||cúspide (substantivo), cuspide (é correcto se é do verbo cuspir)
cuspides||cúspides (substantivo), cuspides (é correcto se é do verbo cuspir)
custes||custos, custes (é correcto se é do verbo custar)
cuticula||cutícula
cuticulas||cutículas
cutin||cutín
cutins||cutíns
cutis||cute
cutrillón||cotellón
cutrillóns||cotellóns
cutrillon||cotellón
cutrillons||cotellóns
cutuluvía||cotovía
cutuluvías||cotovías
cutuluvia||cotovía
cutuluvias||cotovías
cuxillo||coxillo
cuxillos||coxillos
dacion||dación
dacions||dacións
dacordo||de acordo
dacorromanes||dacorromanés
dactilica||dactílica
dactilicas||dactílicas
dactilico||dactílico
dactilicos||dactílicos
dactilo||dáctilo
dactilos||dáctilos
dactilografia||dactilografía
dactilografias||dactilografías
dactilografico||dactilográfico
dactilograficos||dactilográficos
dactilografa||dactilógrafa
dactilografas||dactilógrafas
dactilografo||dactilógrafo
dactilografos||dactilógrafos
dactiloscopica||dactiloscópica
dactiloscopicas||dactiloscópicas
dactiloscopico||dactiloscópico
dactiloscopicos||dactiloscópicos
dadaismo||dadaísmo
dadaismos||dadaísmos
dadiva||dádiva
dadivas||dádivas
dai||de aí
daí||de aí
dakar|cs|Dakar
dalgo||de algo
dalguén||de alguén
dalgun||dalgún
dalguns||dalgúns
dalle||dálle
dalmata||dálmata
dalmatas||dálmatas
dalmatica||dalmática
dalmaticas||dalmáticas
daltonico||daltónico
daltonicos||daltónicos
daltonica||daltónica
daltonicas||daltónicas
damnacion||damnación
damnacions||damnacións
damnificacion||damnificación
damnificacions||damnificacións
dandole||dándolle
dandoles||dándolles
dandolla||dándolla
dandollas||dándollas
dandolle||dándolle
dandollela||dándollela
dandollelas||dándollelas
dandollelo||dándollelo
dandollelos||dándollelos
dandolles||dándolles
dandollo||dándollo
dandollos||dándollos
danes||danés (substantivo), danes ( é correcto se é do verbo danar)
danésa||danesa
danésas||danesas
danéses||daneses
danzarin||danzarín
danzarins||danzaríns
dañar||danar
dañina||daniña
dañinas||daniñas
dañino||daniño
dañinos||daniños
daquelo||daquilo
dara||dará
daras||darás
dario||Darío, diario
darío|cs|Darío
dárlle||darlle
darsena||dársena
darsenas||dársenas
dasiuro||dasiúro
dasiuros||dasiúros
databel||datábel
datacion||datación
datacions||datacións
dataria||dataría
datarias||datarías
datil||dátil
datiles||dátiles
datis||dátiles
dátis||dátiles
deacuerdo||de acordo
debalde||de balde
debastador||devastador
debastadora||devastadora
debastadoras||devastadoras
debastadores||devastadores
debatir||debater
debatira||debaterá
debatirá||debaterá
debatiran||debaterán
debatirán||debaterán
debecer||devecer
debera||deberá (futuro), debera (é correcto se é o pluscuamperfecto)
deberan||deberán (futuro), deberan (é correcto se é o pluscuamperfecto)
deberia||debería
deberian||deberían
deberias||deberías
debéu||debeu
debil||débil
debiles||débiles
débilmente||debilmente
debio||debeu
debur||debut
deborcar||debrocar
deboucar||demoucar
deburando||debutando
deburar||debutar
deburó||debutou
debutóu||debutou
decada||década
decadas||décadas
decapodo||decápodo
decapodos||decápodos
decathlon||décatlon
decathlón||décatlon
décathlon||décatlon
decatlón||décatlon
decatlon||décatlon
decea||decena (se é un conxunto de dez unidades), desexa (se é do verbo desexar)
deceas||decenas (se é un conxunto de dez unidades), desexas (se é do verbo desexar)
december||decembro
Decembro|cs|decembro
decende||descende
decender||descender
decendería||descendería
decenderías||descenderías
decendes||descendes
decendia||descendía
decendía||descendía
decendian||descendían
decendían||descendían
decendias||descendías
decendías||descendías
decendido||descendido
decendidos||descendidos
decendiente||descendente
decendientes||descendentes
decenso||descenso
decensos||descensos
deceo||desexo
decercion||deserción
decerción||deserción
decercions||desercións
decercións||desercións
decersion||deserción
decersión||deserción
decersions||desercións
decersións||desercións
decertar||desertar
decicion||decisión
decición||decisión
decicions||decisións
decicións||decisións
decidia||decidía, desidia
decidio||decidiu
decidíu||decidiu
decidíuse||decidiuse
deciende||descende
decienden||descenden
deciendes||descendes
decima||décima (substantivo), decima (é correcto se é do verbo decimar)
decimas||décimas (substantivo), decimas (é correcto se é do verbo decimar)
decimo||décimo (substantivo), decimo (é correcto se é do verbo decimar)
decimoprimeira||décimo primeira
decimoprimeiras||décimo primeiras
decimoprimeiro||décimo primeiro
decimoprimeiros||décimo primeiros
decimosegunda||décimo segunda
decimosegundas||décimo segundas
decimosegundo||décimo segundo
decimosegundos||décimo segundos
decimoterceira||décimo terceira
decimoterceiras||décimo terceiras
decimoterceiro||décimo terceiro
decimoterceiros||décimo terceiros
decimocuarta||décimo cuarta
decimocuartas||décimo cuartas
decimocuarto||décimo cuarto
decimocuartos||décimo cuartos
decimoquinta||décimo quinta
decimoquintas||décimo quintas
decimoquinto||décimo quinto
decimoquintos||décimo quintos
decimosexta||décimo sexta
decimosextas||décimo sextas
decimosexto||décimo sexto
decimosextos||décimo sextos
decimosétima||décimo sétima
decimosétimas||décimo sétimas
decimosétimo||décimo sétimo
decimosétimos||décimo sétimos
decimoséptima||décimo sétima
decimoséptimas||décimo sétimas
decimoséptimo||décimo sétimo
decimoséptimos||décimo sétimos
decimoctava||décimo octava
decimoctavas||décimo octavas
decimoctavo||décimo octavo
decimoctavos||décimo octavos
decimooctava||décimo octava
decimooctavas||décimo octavas
decimooctavo||décimo octavo
decimooctavos||décimo octavos
decimonovena||décimo novena
decimonovenas||décimo novenas
decimonoveno||décimo noveno
decimonovenos||décimo novenos
decimos||décimos
decir||dicir
declaracion||declaración
declaracions||declaracións
decomisar||comisar
decomiso||comiso
decomisos||comisos
decrepita||decrépita
decrepitas||decrépitas
decrepito||decrépito
decrepitos||decrépitos
decribe||describe
decribes||describes
decubito||decúbito
dedalo||dédalo
dedalos||dédalos
dedicacion||dedicación
dedicacions||dedicacións
dediciden||deciden
dedicido||decidiu
dedicidó||decidiu
defendia||defendía
defendian||defendían
defendias||defendías
defendio||defendeu
defendiu||defendeu
defesa||defensa
defesas||defensas
deficit||déficit
deficits||déficits
definicion||definición
deflacción||deflación
deflacciones||deflación
deflacion||deflación
deicada||dedicada
deicadas||dedicadas
deicado||dedicado
deicados||dedicados
deican||dedican
deicandose||dedicándose
deicándose||dedicándose
del||do (contracción "de + o"), del (é correcta se é contracción "de + el")
delagacion||delegación
delagación||delegación
delagacions||delegacións
delagacións||delegacións
delfin||delfín
delfins||delfíns
delicto||delito
delictos||delitos
deliverada||deliberada
deliveradas||deliberadas
deliverado||deliberado
deliverados||deliberados
demaciada||demasiada
demaciadas||demasiadas
demaciado||demasiado
demaciados||demasiados
demacrado||consumido
demacrados||consumidos
demacrada||consumida
demacradas||consumidas
demáis||demais
demarcacion||demarcación
demarcacions||demarcacións
demas||demais
demerito||demérito (3ª pers. ou sust.), demerito (1ª pers.)
demeritos||deméritos
demision||dimisión
demisión||dimisión
demisions||dimisións
demisións||dimisións
demisionario||dimisionario
demisionarios||dimisionarios
demisionaria||dimisionaria
demisionarias||dimisionarias
demita||dimita
demitan||dimitan
demite||dimite
demiten||dimiten
demitia||dimitía
demitía||dimitía
demitian||dimitían
demitían||dimitían
demitido||dimitido
demitindo||dimitindo
demitir||dimitir
demitira||dimitira
demitirá||dimitirá
demitiran||dimitiran
demitirán||dimitirán
demitiren||dimitiren
demitiria||dimitiría
demitiría||dimitiría
demitirian||dimitirían
demitirían||dimitirían
demitiron||dimitiron
demitise||dimitise
demitisen||dimitisen
demitiu||dimitiu
democrata||demócrata
democratas||demócratas
democratica||democrática
democraticas||democráticas
democratico||democrático
democraticos||democráticos
demografia||demografía
demografica||demográfica
demograficas||demográficas
demografico||demográfico
demograficos||demográficos
dempois||despois
den||dean
denada||de nada
denominacion||denominación
denominacions||denominacións
denominava||denominaba
denominavas||denominabas
dentifrica||dentífrica
dentifricas||dentífricas
dentifrico||dentífrico
dentifricos||dentífricos
dentrifica||dentífrica
dentrífica||dentífrica
dentrificas||dentífricas
dentríficas||dentífricas
dentrifico||dentífrico
dentrífico||dentífrico
dentrificos||dentífricos
dentríficos||dentífricos
deparatamento||departamento
deparatamentos||departamentos
departamente||departamento
departamenteo||departamento
departamentes||departamentos
depatamento||departamento
depois||despois
depositaría||tesouraría
depositarías||tesourarías
depresion||depresión
depresions||depresións
deputacion||deputación
deputacions||deputacións
deireito||dereito
deireitos||dereitos
derrame||derramamento, derramo
deribar||derivar
dermica||dérmica
dermicas||dérmicas
dermico||dérmico
dermicos||dérmicos
derrabar||desrabar
derretir||derreter
derrumbar||derrubar
desafio||desafío
desafios||desafíos
desaglutinar||separar
desague||desaugadoiro
desagüe||desaugadoiro
desagües||desaugadoiros
desagues||desaugadoiros
desaugue||desaugadoiro, desaugue (é correcto se é do subxuntivo do verbo desaugar)
desaugues||desaugadoiros, desaugues (é correcto se é do subxuntivo do verbo desaugar)
desahuciar||desafiuzar
desahucio||desafiuzamento
desahucios||desafiuzamentos
desaiuno||almorzo
desaiunos||almorzos
desalar||desalgar
desapacibeis||desapracíbeis
desapacíbeis||desapracíbeis
desapacible||desapracible
desapacibles||desapracibles
desapacibleis||desapracíbeis
desapacíbleis||desapracíbeis
desaparesca||desapareza
desaparescas||desaparezas
desaparezca||desapareza
desaparezcas||desapareza
desapromar||desachumbar
desarrollado||desenvolvido, desenvolto
desarrollados||desenvolvidos, desenvoltos
desarrollada||desenvolvida, desenvolta
desarrolladas||desenvolvidas, desenvoltas
desarrollar||desenvolver
desarrollador||desenvolvedor
desarrolladores||desenvolvedores
desarrolladora||desenvolvedora
desarrolladoras||desenvolvedoras
desarrollo||desenvolvemento
desarrollos||desenvolvementos
desarbolado||desarborado
desarbolados||desarborados
desarbolar||desarborar
desatornillar||desaparafusar
desatre||desastre
desatres||desastres
desatrosa||desastrosa
desatrosas||desastrosas
desatroso||desastroso
desatrosos||desastrosos
desavenencia||desavinza
desavenencias||desavinzas
desavogoso||desavegoso
desavogosos||desavegosos
desavogosa||desavegosa
desavogosas||desavegosas
desbaraxuste||desfeita
desbaraxustes||desfeitas
desblokeando||desbloqueando
descabelado||desatinado
descabelados||desatinados
descalabro||desfeita
descalabros||desfeitas
descalificación||descualificación
descalificacións||descualificacións
descalificacion||descualificación
descalificacions||descualificacións
descalificador||descualificador
descalificadores||descualificadores
descalificadora||descualificadora
descalificadoras||descualificadoras
descalificar||descualificar
descanzar||descansar
descapacidad||discapacidade
descapacidades||discapacidades
descapotable||convertible
descapotables||convertibeis
descapotabel||convertible
descapotabeis||convertibeis
descárrega || descarga
descarrega || descarga
descárregas || descargas
descarregas || descargas
descarregado || descargado
descarregar || descargar
descendiente || descendente
descendientes || descendentes
descentralizacion||descentralización
descentralizacions||descentralizacións
descerrajar||desferrollar
descicion||decisión
descición||decisión
descicions||decisións
descicións||decisións
descide||decide
descides||decides
descobrimento||descubrimento
descobrir||descubrir
descobriu||descubriu
descobría||descubría
desconformidad||desconformidade
desconocer||descoñecer
desconocido||descoñecido
desconocidos||descoñecidos
desconocimiento||descoñecemento
desconoser||descoñecer
desconosido||descoñecido
desconosidos||descoñecidos
desconosimiento||descoñecemento
desconxurar||esconxurar
descornar||escornar
descrebe||describe
descreber||describir
descrebía||describía
describia||describía
describian||describían
descricion||descrición
descricions||descricións
descrimina||discrimina
descriminación||discriminación
descriminacións||discriminacións
descriminada||discriminada
descriminadas||discriminadas
descriminado||discriminado
descriminados||discriminados
descriminar||discriminar
descripcion||descrición
descripción||descrición
descripcions||descricións
descripcións||descricións
descripsion||descrición
descripsión||descrición
descripsions||descricións
descripsións||descricións
descuartizar||despezar
descubillar||desacubillar
descubrimiento||descubrimento
descubrimientos||descubrimentos
desden||desdén
desecación||desecamento
desecacións||desecamentos
desembrullar||desenvurullar
desembrullo||desenvurullo
desembrullos||desenvurullos
desencadeante||causante
desencadeantes||causantes
desencadenante||causante
desencadenantes||causantes
desencadenaria||desencadearía
desencadenaría||desencadearía
desencadenarias||desencadearías
desencadenarías||desencadearías
desendería||descendería
desenderías||descenderías
desentrenar||desadestrar
desentrenado||desadestrado
desentrenados||desadestrados
desentrenada||desadestrada
desentrenadas||desadestradas
desenvocar||desembocar
desenvolveronse||desenvolvéronse
desenvolvimento||desenvolvemento
desenvolvimentos||desenvolvementos
desestimacion||desestimación
desestimacions||desestimacións
desinterés||desinterese
desfachatez||descaro
desglose||detalle, repartición, especificación
desguace||despedazamento
desguaces||despedazamentos
desguazar||despezar
desgracia||desgraza
desgracias||desgrazas
deshidratacion||deshidratación
deshidratacions||deshidratacións
desicion||decisión
desición||decisión
desiciones||decisións
designacion||designación
desintegracion||desintegración
desintegracions||desintegracións
desisiva||decisiva
desisivas||decisivas
desisivo||decisivo
desisivos||decisivos
deslumbrar||cegar
deslumbrante||cegador, cegadora
deslumbrantes||cegadores, cegadoras
desmo||décimo (imposto)
desmoronar||esborrallar
desnudar||espir, espirse, denudar, denudarse, desvestir, desvestirse
desnudo||espido, nu
desnudos||espidos, nus
desnuda||espida, núa
desnudas||espidas, núas
deso||diso
desodorante||desodorizante
desodorantes||desodorizantes
desos||deses
desorientacion||desorientación
desorientacions||desorientacións
desovediente||desobediente
desovedientes||desobedientes
despacio||amodo, paseniño, devagar
despampanante||rechamante
despampanantes||rechamantes
desparafusador||desaparafusador
desparafusadores||desaparafusadores
despegue||engalaxe (se é de levantar o voo), despegue (é correcto se é do verbo despegar)
despegar||engalar (se é de levantar o voo), despegar (é correcto se é o verbo)
desperfecto||estrago
desperfectos||estragos
despiadado||desapiadado
despiadados||desapiadados
despiadada||desapiadada
despiadadas||desapiadadas
desplazar||desprazar
desplomarse||esbarroarse
despóis||despois
despota||déspota
despotas||déspotas
despotica||despótica
despoticas||despóticas
despotico||despótico
despoticos||despóticos
desprecia||despreza
despreciable||desprezable
despreciables||desprezables
despreciada||desprezada
despreciadas||desprezadas
despreciado||desprezado
despreciados||desprezados
despresia||despreza
despresiable||desprezable
despresiada||desprezada
despresiado||desprezado
desprevenidamente||desprevidamente
desprevenido||desprevido
desprevenidos||desprevidos
desprevenida||desprevida
desprevenidas||desprevidas
desputa||disputa
desputaba||disputaba
desputaban||disputaban
desputada||disputada
desputadas||disputadas
desputado||disputado
desputados||disputados
desputan||disputan
desputando||disputando
desputar||disputar
desputara||disputara
desputará||disputará
desputaran||disputaran
desputarán||disputarán
desputaren||disputaren
desputaria||disputaría
desputaría||disputaría
desputarian||disputarían
desputarían||disputarían
desputaron||disputaron
desputase||disputase
desputasen||disputasen
despute||dispute
desputen||disputen
desputou||disputou
destacadada||destacada
destacadadas||destacadas
destacadado||destacado
destacadados||destacados
destacadan||destacaban, destacadas
destacadandose||destacándose
destallo||traballo feito
destartalado||escangallado, escanastrado
destellar||escintilar
destello||lampo
destellos||lampos
destiño||destino
destiños||destinos
destituido||destituído
desto||disto
destornillador||desaparafusador
destornilladores||desaparafusadores
destos||destes
destrozada||esnaquizada
destrozado||esnaquizado
destrozadas||esnaquizadas
destrozados||esnaquizados
destrozar||esnaquizar
destrucción||destrución
destruccións||destrucións
destruida||destruída
destruidas||destruídas
destruido||destruído
destruidos||destruídos
destruimos||destruímos
destruir||destruír
desvaer||esvaecer
desvan||faiado
desván||faiado
desvans||faiados
desváns||faiados
desvario||desvarío
desvastada||devastada
desvastadas||devastadas
desvastado||devastado
desvastador||devastador
desvastadora||devastadora
desvastadoras||devastadoras
desvastadores||devastadores
desvastados||devastados
desviandose||desviándose
desvio||desvío
desvios||desvíos
desxelo||desxeo
desxelos||desxeos
detaca||destaca
detacaba||destacaba
detacable||destacable
detacables||destacables
detacada||destacada
detacadas||destacadas
detacado||destacado
detacados||destacados
detacan||destacan
detacando ||destacando
detacándose||destacándose
detacar||destacar
detentar||deter (só no caso de uso ilexítimo), exercer
detenta||detén (só no caso de uso ilexítimo), exerce
deterioro||deterioración
detín||detiven
deteron||detiveron
detras||detrás
detrozado||esnaquizado
detrozar||esnaquizar
déulle||deulle
devaluación||desvalorización, depreciación
devaluar||desvalorizar
deve||debe
dever||deber
devia||debía
devía||debía
devido||debido
deviu||deveu
devocion||devoción
devonica||devónica
devonico||devónico
dezmo||décimo
dezmos||décimos
dezmar||decimar
dí||di
dia||día
diabetica||diabética
diabeticas||diabéticas
diabetico||diabético
diabeticos||diabéticos
diabolica||diabólica
diabolicas||diabólicas
diabolico||diabólico
diabolicos||diabólicos
diabolo||diábolo
diabolos||diábolos
diacono||diácono
diaconos||diáconos
diafise||diáfise
diafisis||diáfise
diáfisis||diáfise
diafragmatica||diafragmática
diafragmaticas||diafragmáticas
diafragmatico||diafragmático
diafragmaticos||diafragmáticos
diagolo||diálogo
diagolos||diálogos
dialectica||dialéctica
dialecticas||dialécticas
dialectico||dialéctico
dialecticos||dialécticos
dialise||diálise
dialisis||diálise
diálisis||diálise
dialogo||diálogo
dialogos||diálogos
diametro||diámetro
diametros||diámetros
diapason||diapasón
diapasons||diapasóns
dias||días
diaspora||diáspora
diasporas||diásporas
diastole||diástole
diastoles||diástoles
diastolica||diastólica
diastolicas||diastólicas
diastolico||diastólico
diastolicos||diastólicos
diaz||Díaz
díaz|cs|Díaz
diccionario||dicionario
diccionarios||dicionarios
dicer||dicir
dicernimiento||discernimento
dicernir||discernir
diciembre||decembro, nadal
diciplina||disciplina
diciplinas||disciplinas
dicipula||discípula
dicípula||discípula
dicipulas||discípulas
dicípulas||discípulas
dicipulo||discípulo
dicípulo||discípulo
dicipulos||discípulos
dicípulos||discípulos
dicotiledonea||dicotiledónea
dicotiledoneas||dicotiledóneas
dicotiledoneo||dicotiledóneo
dicotiledoneos||dicotiledóneos
dicotoma||dicótoma
dicotomas||dicótomas
dicotomia||dicotomía
dicotomias||dicotomías
dicotomo||dicótomo
dicotomos||dicótomos
dictado||ditado
dictados||ditados
dictadura||ditadura
dictaduras||ditaduras
dictar||ditar
didactica||didáctica
didacticas||didácticas
didactico||didáctico
didacticos||didácticos
diego|cs|Diego
dierese||diérese
dieresis||diérese
diéresis||diérese
diesel||diésel, diesel (é correcto se é un apelido)
dietetica||dietética
dieteticas||dietéticas
dietetico||dietético
dieteticos||dietéticos
díez|cs|Díez
diez||dez
dieces||deces
diferencia||diferenza (substantivo), diferencia (é correcto se é 3p.s. p.i. diferenciar)
diferencias||diferenzas (substantivo), diferencia (é correcto se é 2p.s. p.i. diferenciar)
diferenzable||diferenciable
diferenzada||diferenciada
diferenzadas||diferenciadas
diferenzado||diferenciado
diferenzados||diferenciados
diferenzar||diferenciar
diferenzan||diferencian
diferénzase||diferénciase
diferénzanse||diferéncianse
diferenzación||diferenciación
dificil||difícil
dificiles||difíciles
difícilmente||dificilmente
dificuldade||dificultade
dificuldades||dificultades
difrente||diferente
difrentes||diferentes
difucion||difusión
difución||difusión
difuminar||esvaer
difusion||difusión
difusions||difusións
dimension||dimensión
dimensions||dimensións
dimitia||dimitía
dimitian||dimitían
dimitiria||dimitiría
dimitirian||dimitirían
dín||din
dinamarca|cs|Dinamarca
dinamarques||dinamarqués
dinamica||dinámica
dinamicas||dinámicas
dinamico||dinámico
dinamicos||dinámicos
dinastia||dinastía
dinastias||dinastías
dintel||lintel
dinteis||linteis
dinteles||linteis
diócese||diocese
dióceses||dioceses
diocesis||diocese
diócesis||diocese
diodo||díodo
diodos||díodos
dios||deus
dioses||deuses
dioxido||dióxido
diplomatica||diplomática
diplomaticas||diplomáticas
diplomatico||diplomático
diplomaticos||diplomáticos
diptera||díptera
dipteras||dípteras
diptero||díptero
dipteros||dípteros
diptico||díptico
dipticos||dípticos
diptongo||ditongo
diptongos||ditongos
diputación||Deputación
diputacion||Deputación
diputacións||Deputacións
diputacions||Deputacións
diminuir||diminuír
direccion||dirección
direccions||direccións
direcion||dirección
direción||dirección
direcions||direccións
direcións||direccións
direita||directa, dereita
direitamente||directamente
direitas||directas, dereitas
direito||directo
direitos||directos
dirreccion||dirección
dirrección||dirección
discapacidad||discapacidade
discernimiento||discernimento
discipula||discípula
discipulas||discípulas
discipulo||discípulo
discipulos||discípulos
discografia||discografía
discografias||discografías
discografica||discográfica
discograficas||discográficas
discografico||discográfico
discograficos||discográficos
disconforme||desconforme
disconformes||desconformes
disconformidad||desconformidade
disconformidades||desconformidades
discontinuidade||descontinuidade
discontinuidades||descontinuidades
discontinuo||descontinuo
discontinuos||descontinuos
discontinua||descontinua
discontinuas||descontinuas
discucion||discusión
discución||discusión
discucions||discusións
discucións||discusións
disculpa||desculpa
disculpas||desculpas
disculpar||desculpar
discurre||discorre
discurrir||discorrer
discurría||discorría
discursion||discusión
discursión||discusión
discursions||discusións
discursións||discusións
discusion||discusión
discusions||discusións
diseccion||disección
diseccions||diseccións
disención||disensión
disencións||disensións
disernimiento||discernimento
disernir||discernir
disfraz||disfrace
disfrazes||disfrace
disfrutar||gozar
disfrutado||gozado
disfrute||gozo
disgusto||desgusto
disgustos||desgustos
disminuir||diminuír
disminuír||diminuír
disminucion||diminución
disminución||diminución
disnea||dispnea
disolucion||disolución
dispocicion||disposición
dispocición||disposición
dispocision||disposición
dispocisión||disposición
disposicion||disposición
disponer||dispoñer
disponible||dispoñible, dispoñíbel
disponibles||dispoñibles, dispoñíbeis
disponibel||dispoñíbel, dispoñible
disponibeis||dispoñíbeis, dispoñibles
disponíbel||dispoñíbel, dispoñible
disponíbeis||dispoñíbeis, dispoñibles
dispoñibel||dispoñíbel
dispoñibeis||dispoñíbeis
disponibilidade||dispoñibilidade
disponibilidades||dispoñibilidades
dispois||despois
disputaria||disputaría
disputarian||disputarían
disticion||distinción
distición||distinción
disticions||distincións
disticións||distincións
distincion||distinción
distincions||distincións
distorción||distorsión
distribucion||distribución
distribuida||distribuída
distribuidas||distribuídas
distribuido||distribuído
distribuidos||distribuídos
districto||distrito
districtos||distritos
diuretica||diurética
diureticas||diuréticas
diuretico||diurético
diureticos||diuréticos
diurna||diúrna
diurnas||diúrnas
diurno||diúrno
diurnos||diúrnos
divicion||división
divición||división
divicions||divisións
divicións||divisións
dividia||dividía
division||división
divisions||divisións
doacion||doazón
doación||doazón
doacions||doazóns
doacións||doazóns
doazon||doazón
doazons||doazóns
documentacion||documentación
documentacions||documentacións
documentario||documental
documentarios||documentais
doctrina||doutrina
doctrinas||doutrinas
dogmatica||dogmática
dogmàtica||dogmática
dogmaticas||dogmáticas
dogmatico||dogmático
dogmaticos||dogmáticos
dogmatísmo||dogmatismo
dogmatísmos||dogmatismos
dolar||dólar
dolares||dólares
dolorido||dorido
doloridos||doridos
dolorida||dorida
doloridas||doridas
domicilo||domicilio
domicilos||domicilios
domigo||domingo
domigos||domingos
dominacion||dominación
dominacions||dominacións
dominguez||Domínguez
domínguez|cs|Domínguez
dominiques||dominiqués
donacion||doazón
donación||doazón
donante||doador
donde||onde
dónde||onde
dóping||dopaxe
dópings||dopaxes
doping||dopaxe
dopings||dopaxes
dormilón||durmiñón
dormilóns||durmiñóns
dormilones||durmiñóns
dormilona||durmiñona
dormiloas||durmiñonas
dormilonas||durmiñonas
dosier||informe, expediente
dosiers||informes, expediente
dossier||informe, expediente
dossiers||informes, expedientes
dotacion||dotación
dotacions||dotacións
dotrina||doutrina
dotrinas||doutrinas
doutorado||doutoramento (cando é substantivo), doutorado (é correcto cando é participio)
dragon||dragón
dragons||dragóns
dramatica||dramática
dramaticas||dramáticas
dramatico||dramático
dramaticos||dramáticos
drastica||drástica
drasticas||drásticas
drastico||drástico
drasticos||drásticos
drogadiccion||drogadicción
drogadiccions||drogadiccións
duatlón||dúatlon
duatlon||dúatlon
duas||dúas
dubida||dúbida (substantivo), dubida (é correcto se é do verbo dubidar)
dubidas||dúbidas (substantivo), dubidas (é correcto se é do verbo dubidar)
dublines||dublinés
dubres||dubrés
ductil||dúctil
dulcificacion||dulcificación
dulcificacions||dulcificacións
duda||dúbida
dudas||dúbidas
duha||dunha
duhas||dunhas
duhna||dunha
duhnas||dunhas
dulia||dulía
dulias||dulías
dum||dun
duma||dunha, Duma (parlamento ruso)
duo||dúo
duos||dúos
duodecima||duodécima
duodecimas||duodécimas
duodecimo||duodécimo
duodecimos||duodécimos
duplex||dúplex
duplicacion||duplicación
duplicacions||duplicacións
duplice||dúplice
duplices||dúplices
duqueza||duquesa
duquezas||duquesas
durabel||durábel
durabeis||durábeis
duracción||duración
duracion||duración
duramater||duramáter
duriante||durante
durminte||dormente
durmintes||dormentes
durmiñon||durmiñón
durmiñons||durmiñóns
duunviro||duúnviro
duunviros||duúnviros
ebano||ébano
ebanos||ébanos
ebook||libro electrónico
ebooks||libros electrónicos
ebro|cs|Ebro (río), ebrio (borracho)
ebullición||ebulición
ebullicion||ebulición
eccenario||escenario
eccenarios||escenarios
eccentrica||excéntrica
eccéntrica||excéntrica
eccentricas||excéntricas
eccéntricas||excéntricas
eccentricidad||excentricidade
eccentricidade||excentricidade
eccentricidades||excentricidades
eccentrico||excéntrico
eccéntrico||excéntrico
eccentricos||excéntricos
eccéntricos||excéntricos
ecclesiástica||eclesiástica
ecclesiastica||eclesiástica, ecclesiastica (é correcto en textos en latín)
ecclesiasticas||eclesiásticas
ecclesiásticas||eclesiásticas
ecclesiastico||eclesiástico
ecclesiástico||eclesiástico
ecclesiasticos||eclesiásticos
ecclesiásticos||eclesiásticos
ecepto||excepto
echague||Echagüe
echagüe|cs|Echagüe
echeverria||Echeverría
echeverría|cs|Echeverría
ecicion||edición
ecición||edición
ecicions||edicións
ecicións||edicións
ecision||escisión
ecisión||escisión
ecisions||escisións
ecisións||escisións
eclectica||ecléctica
eclecticas||eclécticas
eclectico||ecléctico
eclecticos||eclécticos
eclesiastica||eclesiástica
eclesiasticas||eclesiásticas
eclesiastico||eclesiástico
eclesiasticos||eclesiásticos
ecliptica||eclíptica
economia||economía
económia||economía
economias||economías
economica||económica
económicamente||economicamente
economicas||económicas
economico||económico
economicos||económicos
ecuacion||ecuación
ecuacions||ecuacións
ediccion||edición
edicción||edición
ediccions||edicións
ediccións||edicións
edicion||edición
edicions||edicións
edificos||edificios
eduardo|cs|Eduardo
educacion||educación
educacional||educativo
educacionais||educativos
educacions||educacións
efeito||efecto
efeitos||efectos
efemeride||efeméride
efemerides||efemérides
efetiva||efectiva
efetivas||efectivas
efetivo||efectivo
efetivos||efectivos
efeto||efecto
efetos||efectos
eficio||edificio
eficios||edificios
efímero||efémero
efímera ||efémera
efímeros||efémeros
efímeras||efémeras
egipcia||exipcia
egipcias||exipcias
egipcio||exipcio
egipcios||exipcios
Egipto|cs|Exipto
egloga||égloga
eglogas||églogas
egoista||egoísta
egoistas||egoístas
eimoloxia||etimoloxía
eimoloxias||etimoloxías
etimoloxia||etimoloxía
etimoloxias||etimoloxías
eibar||Éibar
eiquí||aquí
eiqui||aquí
eis||velaí, velaquí
ejemplo||exemplo
ejemplos||exemplos
el||o, el (é correcto cando é o pronome)
él||el
elastica||elástica
elasticas||elásticas
elastico||elástico
elasticos||elásticos
elastisidad||elasticidade
eleccion||elección
eleccions||eleccións
elecion||elección
elecions||eleccións
electrica||eléctrica
electricas||eléctricas
electrico||eléctrico
electricos||eléctricos
electrodo||eléctrodo
electrodos||eléctrodos
electronica||electrónica
electronicas||electrónicas
electronico||electrónico
electronicos||electrónicos
eleicion||elección
eleición||elección
eleicions||eleccións
eleicións||eleccións
eleito||electo
eleitor||elector
eleitores||electores
eleitoral||electoral
eleitorais||electorais
eleitoiral||electoral
eleitoirais||electorais
eleitos||electos
elétrica||eléctrica
elétricas||eléctricas
elétrico||eléctrico
elétricos||eléctricos
elevacion||elevación
elevacions||elevacións
elexida||elixida
elexidas||elixidas
elexido||elixido
elexidos||elixidos
elexir||elixir
elexiron||elixiron
elexira||elixira
elexiu||elixiu
elexíu||elixiu
elexiuse||elixiuse
elexíuse||elixiuse
eliminacion||eliminación
eliminacions||eliminacións
eliptica||elíptica
elipticas||elípticas
eliptico||elíptico
elipticos||elípticos
élite||elite
élites||elites
elixíu||elixiu
elixíuse||elixiuse
elle||ele dobre, élle (se é o verbo ser co pronome)
elles||eles dobres, élles (se é o verbo ser co pronome)
elmo||helmo
elmos||helmos
elo||iso, elo (é correcto se é unha parte dunha cadea)
em||en
email||correo electrónico
emails||correos electrónicos
embadurnar||enzoufar
embalde||en balde
embalse||encoro
embalses||encoros
embarcacion||embarcación
embarcacíon||embarcación
embarcacions||embarcacións
embarcacíons||embarcacións
embargo||porén, así a todo, así e todo, con todo, emporiso, no entanto, non obstante, secasí (se é *sen embargo), embargo (é correcto se é unha medida xudicial)
embaucar||enredar
embear||envear
embestida||turrada
embestidas||turradas
embigal||umbilical
emblematica||emblemática
emblematicas||emblemáticas
emblematico||emblemático
emblematicos||emblemáticos
embolía||embolia
embolías||embolias
embolo||émbolo
embolos||émbolos
emborca||envorca
emborcaba||envorcaba
emborcaban||envorcaban
emborcada||envorcada
emborcadas||envorcadas
emborcado||envorcado
emborcados||envorcados
emborcadura||envorcadura
emborcaduras||envorcaduras
emborcalla||envorcalla
emborcallaba||envorcallaba
emborcallaban||envorcallaban
emborcallábanse||envorcallábanse
emborcallábase||envorcallábase
emborcallan||envorcallan
emborcallando||envorcallando
emborcallándose||envorcallándose
emborcállanse||envorcállanse
emborcallar||envorcallar
emborcallara||envorcallara
emborcallará||envorcallará
emborcallaran||envorcallaran
emborcallarán||envorcallarán
emborcallaranse||envorcallaranse
emborcalláranse||envorcalláranse
emborcallarase||envorcallarase
emborcallárase||envorcallárase
emborcallaren||envorcallaren
emborcallárense||envorcallárense
emborcallaría||envorcallaría
emborcallaríase||envorcallaríase
emborcallarían||envorcallarían
emborcallaríanse||envorcallaríanse
emborcallaron||envorcallaron
emborcalláronse||envorcalláronse
emborcallarse||envorcallarse
emborcallase||envorcallase
emborcállase||envorcállase
emborcallasen||envorcallasen
emborcalle||envorcalle
emborcallen||envorcallen
emborcallouse||envorcallouse
emborcan||envorcan
emborcando||envorcando
emborcar||envorcar
emborcara||envorcara
emborcará||envorcará
emborcaran||envorcaran
emborcarán||envorcarán
emborcaren||envorcaren
emborcaria||envorcaría
emborcaría||envorcaría
emborcarian||envorcarían
emborcarían||envorcarían
emborcaron||envorcaron
emborcase||envorcase
emborcasen||envorcasen
emborco||envorco
emborcos||envorcos
emborcou||envorcou
emborque||envorque
emborquen||envorquen
embozaria||embozaría
embozarian||embozarían
embrioloxica||embriolóxica
embrioloxicas||embriolóxicas
embrioloxico||embriolóxico
embrioloxicos||embriolóxicos
embrion||embrión
embrions||embrións
embuce||emboce
embucen||embocen
embudo||funil, embude
embudos||funís, embude
emburulla||envurulla
emburullaba||envurullaba
emburullaban||envurullaban
emburullada||envurullada
emburulladas||envurulladas
emburullado||envurullado
emburullados||envurullados
emburullan||envurullan
emburullando||envurullando
emburullar||envurullar
emburullara||envurullara
emburullará||envurullará
emburullaran||envurullaran
emburullarán||envurullarán
emburullaren||envurullaren
emburullaría||envurullaría
emburullarían||envurullarían
emburullaron||envurullaron
emburullase||envurullase
emburullasen||envurullasen
emburulle||envurulle
emburullen||envurullen
emburullo||envurullo
emburullos||envurullos
emburullou||envurullou
embuza||emboza
embuzaba||embozaba
embuzabas||embozabas
embuzada||embozada
embuzadas||embozadas
embuzado||embozado
embuzados||embozados
embuzan||embozan
embuzando||embozando
embuzar||embozar
embuzara||embozara
embuzará||embozará
embuzaran||embozaran
embuzarán||embozarán
embuzaren||embozaren
embuzaria||embozaría
embuzaría||embozaría
embuzarian||embozarían
embuzarían||embozarían
embuzaron||embozaron
embuzase||embozase
embuzasen||embozasen
embuzo||embozo
embuzos||embozos
embuzou||embozou
emendaria||emendaría
emendarian||emendarían
emerita||emérita
emeritas||eméritas
emerito||emérito
emeritos||eméritos
emicion||emisión
emición||emisión
emicions||emisións
emicións||emisións
emigracion||emigración
emigracions||emigracións
emision||emisión
emisions||emisións
emitada||emitida
emitia||emitía
emitian||emitían
emitias||emitías
emocion||emoción
emocions||emocións
emparexada||emparellada
emparexadas||emparelladas
emparexado||emparellado
emparexados||emparellados
emparexando||emparellando
emparexar||emparellar
empaz||en paz
empazaba||empezaba
empazada||empezada
empazadas||empezadas
empazado||empezado
empazados||empezados
empazamiento||emprazamento
empazamientos||emprazamentos
empazando||empezando
empazaran||empezarán
empazarán||empezarán
empazaron||empezaron
empégase||emprégase
empeine||empeña
empeines||empeñas
emperatris||emperatriz
emperatrises||emperatrices
emperatríz||emperatriz
empesar||empezar
empirica||empírica
empiricas||empíricas
empirico||empírico
empiricos||empíricos
emplazamento||emprazamento
emplazamentos||emprazamentos
emplazamiento||emprazamento
emplazamientos||emprazamentos
empleada||empregada
empleadas||empregadas
empleado||empregado
empleados||empregados
emplear||empregar
empleo||emprego
empleos||empregos
empola||ampola
empolaba||ampolaba
empolaban||ampolaban
empolan||ampolan
empolando||ampolando
empolar||ampolar
empolara||ampolara
empolará||ampolará
empolaran||ampolaran
empolarán||ampolarán
empolaren||ampolaren
empolaría||ampolaría
empolarían||ampolarían
empolaron||ampolaron
empolas||ampolas
empolase||ampolase
empolasen||ampolasen
empole||ampole
empolen||ampolen
empolou||ampolou
emprazamento||situación, localización (emprazamento en galego significa comunicado, convocatoria, cita)
emprazamentos||situacións, localizacións (emprazamentos en galego significa comunicados, convocatorias, citas)
empréstamo||empréstito
empréstamos||empréstitos
empuxe||pulo
empuxes||pulos
emulsion||emulsión
emulsions||emulsións
enbalde||en balde
enbarcacion||embarcación
enbarcación||embarcación
enbarcacions||embarcacións
enbarcacións||embarcacións
encadre||encadramento
encadres||encadramentos
encaixonamento||encaixe
encaixonamentos||encaixes
encanto||en canto (cando é locución), encanto (é correcto como substantivo)
encaustica||encáustica
encausticas||encáusticas
encaustico||encáustico
encausticos||encáusticos
encender||acender, prender
encerrona||celada
encerronas||celadas
enchemento||enchedura
enciclica||encíclica
enciclicas||encíclicas
enciclopedica||enciclopédica
enciclopedicas||enciclopédicas
enciclopedico||enciclopédico
enciclopedicos||enciclopédicos
encina||carballo, aciñeira
encinas||carballos, aciñeiras
énclave||enclave
énclaves||enclaves
encono||asañamento
encuesta||enquisa
encuestas||enquisas
encurtadoiro||atallo
encurtadoiros||atallos
endeble||feble
endebles||febles
endemica||endémica
endemicas||endémicas
endemico||endémico
endemicos||endémicos
endocrina||endócrina
endocrinas||endócrinas
endocrino||endócrino
endocrinos||endócrinos
endorréica||endorreica
endorréicas||endorreicas
endorréico||endorreico
endorréicos||endorreicos
endulzar||adozar
enegrecida||ennegrecida
enegrecidas||ennegrecidas
enegrecido||ennegrecido
enegrecidos||ennegrecidos
engrova||engroba
engrovas||engrobas
enemiga||inimiga (substantivo), pon a mal (cando é o verbo)
enemigando||poñendo a mal
enemigar||poñer a mal
enemigas||inimigas
enemigo||inimigo (substantivo), poño a mal (cando é o verbo)
enemigos||inimigos
enemizada||posta a mal con, enfrontada (segundo o contexto)
enemizadas||postas a mal con, enfrontadas (segundo o contexto)
enemizado||posto a mal con, enfrontado (segundo o contexto)
enemizados||postos a mal con, enfrontados (segundo o contexto)
energxas||enerxías
enerxia||enerxía
enerxias||enerxías
enero||xaneiro
enfase||énfase
enfasis||énfase
énfasis||énfase
enfatizar||salientar, destacar, resaltar, realzar, subliñar, recalcar…
enfermeria||enfermería
enfermerias||enfermerías
enfervorizar||afervoar
enfosca||enfusca
enfoscaba||enfuscaba
enfoscaban||enfuscaban
enfoscada||enfuscada
enfoscadas||enfuscadas
enfoscado||enfuscado
enfoscados||enfuscados
enfoscan||enfuscan
enfoscando||enfuscando
enfoscar||enfuscar
enfoscara||enfuscara
enfoscará||enfuscará
enfoscaran||enfuscaran
enfoscarán||enfuscarán
enfoscaren||enfuscaren
enfoscaría||enfuscaría
enfoscarían||enfuscarían
enfoscaron||enfuscaron
enfoscase||enfuscase
enfoscasen||enfuscasen
enfoscou||enfuscou
enfosque||enfusque
enfosquen||enfusquen
enfriar||arrefriar, arrefecer
enfriado||arrefriado, arrefecido
enfriados||arrefriados, arrefecidos
enfriada||arrefriado, arrefecida
enfriadas||arrefriados, arrefecidas
enfrenta||enfronta
enfrentamento||enfrontamento
enfrentamentos||enfrontamentos
enfrentan||enfrontan
enfrentando||enfrontando
enfrentandose||enfrontándose
enfrentándose||enfrontándose
enfrentanse||enfróntanse
enfréntanse||enfróntanse
enfrentar||enfrontar
enfrentara||enfrontara
enfrentará||enfrontará
enfrentaran||enfrontaran
enfrentarán||enfrontarán
enfrentaranse||enfrontaranse
enfrentáranse||enfrontáranse
enfrentarase||enfrontarase
enfrentárase||enfrontárase
enfrentaren||enfrontaren
enfrentaría||enfrontaría
enfrentarían||enfrontarían
enfrentarianse||enfrontaríanse
enfrentaríanse||enfrontaríanse
enfrentariase||enfrontaríase
enfrentaríase||enfrontaríase
enfrentarense||enfrontáronse
enfrentárense||enfrontárense
enfrentaron||enfrontaron
enfrentaronse||enfrontáronse
enfrentáronse||enfrontáronse
enfrentarse||enfrontarse
enfrentase||enfrontase
enfréntase||enfróntase
enfrentasen||enfrontasen
enfrente||enfronte
enfrenten||enfronten
enfrentou||enfrontou
enfrentouse||enfrontouse
enfría||arrefría
enfriaba||arrefriaba
enfriaban||arrefriaban
enfriabanse||arrefriábanse
enfriábanse||arrefriábanse
enfriabase||arrefriábase
enfriábase||arrefriábase
enfrian||arrefrían
enfrían||arrefrían
enfriando||arrefriando
enfriandose||arrefriándose
enfriándose||arrefriándose
enfrianse||arrefríanse
enfríanse||arrefríanse
enfriara||arrefriara
enfriará||arrefriará
enfriaran||arrefriaran
enfriarán||arrefriarán
enfriaranse||arrefriaranse
enfriáranse||arrefriáranse
enfriarase||arrefriarase
enfriárase||arrefriárase
enfriaren||arrefriaren
enfriárense||arrefriárense
enfriaria||arrefriaría
enfriaría||arrefriaría
enfriarian||arrefriarían
enfriarían||arrefriarían
enfriarianse||arrefriaríanse
enfriaríanse||arrefriaríanse
enfriariase||arrefriaríase
enfriaron||arrefriaron
enfriáronse||arrefriáronse
enfriarse||arrefriarse
enfríase||arrefríase
enfriase||arrefriase
enfriasen||arrefriasen
enfríe||arrefríe
enfríen||arrefríen
enfriou||arrefriou
enfriouse||arrefriouse
enfrontandose||enfrontándose
enfrontanse||enfróntanse
enfrontarense||enfrontárense
enfrontaria||enfrontaría
enfrontarian||enfrontarían
enfrontarianse||enfrontaríanse
enfrontariase||enfrontaríase
enfrontaronse||enfrontáronse
engadendo||engadindo
engadendose||engadíndose
engadéndose||engadíndose
engader||engadir
engadera||engadira
engaderá||engadirá
engaderan||engadiran
engaderán||engadirán
engaderen||engadiren
engaderense||engadírense
engadérense||engadírense
engaderia||engadiría
engadería||engadiría
engaderian||engadirían
engaderían||engadirían
engaderianse||engadiríanse
engaderíanse||engadiríanse
engaderiase||engadiríase
engaderíase||engadiríase
engaderon||engadiron
engaderonse||engadíronse
engadéronse||engadíronse
engaderse||engadirse
engadese||engadise
engadesen||engadisen
engadindose||engadíndose
engadirense||engadírense
engadiria||engadiría
engadirian||engadirían
engadirianse||engadiríanse
engadiriase||engadiríase
engadironse||engadíronse
engreida||fachendosa, presumida, presuntuosa, vaidosa, xactanciosa
engreída||fachendosa, presumida, presuntuosa, vaidosa, xactanciosa
engreidas||fachendosas, presumidas, presuntuosas, vaidosas, xactanciosas
engreídas||fachendosas, presumidas, presuntuosas, vaidosas, xactanciosas
engreido||fachendoso, presumido, presuntuoso, vaidoso, xactancioso
engreído||fachendoso, presumido, presuntuoso, vaidoso, xactancioso
engreidos||fachendosos, presumidos, presuntuosos, vaidosos, xactanciosos
engreídos||fachendosos, presumidos, presuntuosos, vaidosos, xactanciosos
engrana||engrena
engranaba||engrenaba
engranaban||engrenaban
engranada||engrenada
engranadas||engrenadas
engranado||engrenado
engranados||engrenados
engranan||engrenan
engranando||engrenando
engranar||engrenar
engranara||engrenara
engranará||engrenará
engranaran||engrenaran
engranarán||engrenarán
engranaren||engrenaren
engranaría||engrenaría
engranarían||engrenarían
engranaron||engrenaron
engranase||engrenase
engranasen||engrenasen
engrane||engrene
engranen||engrenen
engranou||engrenou
engranaxe||engrenaxe
engranaxes||engrenaxes
engrenaria||engrenaría
engrenarian||engrenarían
enlaze||enlace
enlazes||enlaces
enmenda||emenda
enmendaba||emendaba
enmendaban||emendaban
enmendada||emendada
enmendadas||emendadas
enmendado||emendado
enmendados||emendados
enmendan||emendan
enmendando||emendando
enmendar||emendar
enmendara||emendara
enmendará||emendará
enmendaran||emendaran
enmendarán||emendarán
enmendaren||emendaren
enmendaria||emendaría
enmendaría||emendaría
enmendarian||emendarían
enmendarían||emendarían
enmendaron||emendaron
enmendas||emendas
enmendase||emendase
enmendasen||emendasen
enmende||emende
enmenden||emenden
enmendou||emendou
enoxa||anoxa
enoxaba||anoxaba
enoxaban||anoxaban
enoxabanse||anoxábanse
enoxábanse||anoxábanse
enoxabase||anoxábase
enoxábase||anoxábase
enoxada||anoxada
enoxadas||anoxadas
enoxado||anoxado
enoxados||anoxados
enoxan||anoxan
enoxando||anoxando
enoxandose||anoxándose
enoxándose||anoxándose
enoxanse||anóxanse
enóxanse||anóxanse
enoxar||anoxar
enoxara||anoxara
enoxará||anoxará
enoxaran||anoxaran
enoxarán||anoxarán
enoxaranse||anoxaranse
enoxáranse||anoxáranse
enoxarase||anoxarase
enoxárase||anoxárase
enoxaren||anoxaren
enoxarense||anoxárense
enoxárense||anoxárense
enoxaria||anoxaría
enoxaría||anoxaría
enoxarían||anoxaría
enoxarianse||anoxaríanse
enoxaríanse||anoxaríanse
enoxariase||anoxaríase
enoxaríase||anoxaríase
enoxaron||anoxaron
enoxaronse||anoxáronse
enoxáronse||anoxáronse
enoxase||anoxase
enóxase||anóxase
enoxasen||anoxasen
enoxe||anoxe
enoxen||anoxen
enoxou||anoxou
enoxouse||anoxouse
enpezar||empezar
enriedar||enredar
enriedo||enredo
enriedos||enredos
enriquez||Enríquez
enríquez|cs|Enríquez
enroxecer||arroibar
enroxecido||arroibado
enroxecidos||arroibados
enroxecida||arroibada
enroxecidas||arroibadas
enrredada||enredada
enrredadas||enredadas
enrredado||enredado
enrredados||enredados
enrredar||enredar
ensañarse||asañarse
ensenada||enseada
ensenadas||enseadas
enseña||estandarte, insignia
enseñas||estandartes, insignias
enseres||aparellos
ensoso||eslamiado, insulso
ensosa||eslamiada, insulsa
ensosos||eslamiados, insulsos
ensosas||eslamiadas, insulsas
ensuciaria||ensuciaría
ensuciarian||ensuciarían
ensuxa||ensucia
ensuxaba||ensuciaba
ensuxabas||ensuciabas
ensuxada||ensuciada
ensuxadas||ensuciadas
ensuxado||ensuciado
ensuxados||ensuciados
ensuxan||ensucian
ensuxando||ensuciando
ensuxar||ensuciar
ensuxara||ensuciara
ensuxará||ensuciará
ensuxaran||ensuciaran
ensuxarán||ensuciarán
ensuxaren||ensuciaren
ensuxaría||ensuciaría
ensuxarían||ensuciarían
ensuxaron||ensuciaron
ensuxase||ensuciase
ensuxasen||ensuciasen
ensuxe||ensucie
ensuxen||ensucien
ensuxou||ensuciou
entablamento||entaboamento
entablar||principiar, iniciar, comezar (unha acción), entaboar (cubrir con táboas)
enteirarse||decatarse, saber de, coñecer, informarse, darse de conta, ter coñecemento
enterara||decatara, soubera de, coñecera, informárase, dérase de conta, tivera coñecemento
enterarse||decatarse, saber de, coñecer, informarse, darse de conta, ter coñecemento
enterou||decatou, soubo de, coñeceu, informou, deuse de conta, tivo coñecemento
enterouse||decatouse, soubo de, coñeceu, informouse, deuse de conta, tivo coñecemento
enterica||entérica
entericas||entéricas
enterico||entérico
entericos||entéricos
entoaria||entoaría
entoarian||entoarían
enton||entón
entona||entoa
entonaba||entoaba
entonaban||entoaban
entonada||entoada
entonadas||entoadas
entonado||entoado
entonados||entoados
entonan||entoan
entonando||entoando
entonar||entoar
entonara||entoara
entonará||entoará
entonaran||entoaran
entonarán||entoarán
entonaren||entoaren
entonaria||entoaría
entonaría||entoaría
entonarian||entoarían
entonarían||entoarían
entonaron||entoaron
entonase||entoase
entonasen||entoasen
entonces||entón
entone||entoe
entonen||entoen
entonou||entoou
entorno||contorno, contorna (substantivo), entorno (é correcto se é do verbo entornar)
entornos||contornos, contornas
entrena||adestra
entrenaba||adestraba
entrenaban||adestraban
entrenabanse||adestrábanse
entrenábanse||adestrábanse
entrenabase||adestrábase
entrenábase||adestrábase
entrenada||adestrada
entrenadas||adestradas
entrenado||adestrado
entrenador||adestrador
entrenadora||adestradora
entrenadoras||adestradoras
entrenadores||adestradores
entrenados||adestrados
entrenamento||adestramento
entrenan||adestran
entrenando||adestrando
entrenandose||adestrándose
entrenándose||adestrándose
entrenanse||adéstranse
entrénanse||adéstranse
entrenar||adestrar
entrenara||adestrara
entrenará||adestrará
entrenaran||adestraran
entrenarán||adestrarán
entrenaranse||adestraranse
entrenáranse||adestráranse
entrenarase||adestrarase
entrenárase||adestrárase
entrenaren||adestraren
entrenarense||adestrárense
entrenárense||adestrárense
entrenaria||adestraría
entrenaría||adestraría
entrenarian||adestrarían
entrenarían||adestrarían
entrenaron||adestraron
entrenaronse||adestráronse
entrenáronse||adestráronse
entrenarse||adestrarse
entrenase||adestrase
entrénase||adéstrase
entrenasen||adestrasen
entrene||adestre
entrenen||adestren
entrenou||adestrou
entrenouse||adestrouse
entretanto||entre tanto
entretenemento||entretemento
entretenementos||entretementos
entretener||entreter
entretenimento||entretemento
entretenimentos||entretementos
entrometemento||entremetemento
entrometementos||entremetementos
envargo||embargo
envargos||embargos
envexecer||avellentar, envellecer, avellar
envíada||enviada
envíadas||enviadas
envíado||enviado
envíados||enviados
envian||envían
envíaron||enviaron
envidia||envexa
envidiar||envexar
envio||envío
envios||envíos
envorcaria||envorcaría
envorcarian||envorcarían
envurullaria||envurullaría
envurullarian||envurullarían
enxaboandose||enxaboándose
enxaboabanse||enxaboábanse
enxaboabase||enxaboábase
enxaboanse||enxabóanse
enxaboarense||enxaboárense
enxaboaria||enxaboaría
enxaboarian||enxaboarían
enxaboarianse||enxaboaríanse
enxaboariase||enxaboaríase
enxaboaronse||enxaboáronse
enxabona||enxaboa
enxabonaba||enxaboaba
enxabonaban||enxaboaban
enxabonabanse||enxaboábanse
enxabonábanse||enxaboábanse
enxabonabase||enxaboábase
enxabonábase||enxaboábase
enxabonada||enxaboada
enxabonadas||enxaboadas
enxabonado||enxaboado
enxabonados||enxaboados
enxabonan||enxaboan
enxabonando||enxaboando
enxabonandose||enxaboándose
enxabonándose||enxaboándose
enxabonanse||enxabóanse
enxabónanse||enxabóanse
enxabonar||enxaboar
enxabonara||enxaboara
enxabonará||enxaboará
enxabonaran||enxaboaran
enxabonarán||enxaboarán
enxabonaranse||enxaboaranse
enxabonáranse||enxaboáranse
enxabonarase||enxaboarase
enxabonárase||enxaboarase
enxabonaria||enxaboaría
enxabonaría||enxaboaría
enxabonarian||enxaboarían
enxabonarían||enxaboarían
enxabonarianse||enxaboaríanse
enxabonaríanse||enxaboaríanse
enxabonariase||enxaboaríase
enxabonaríase||enxaboaríase
enxabonaren||enxaboaren
enxabonarense||enxaboárense
enxabonárense||enxaboárense
enxabonaron||enxaboaron
enxabonaronse||enxaboáronse
enxabonáronse||enxaboáronse
enxabonarse||enxaboarse
enxabonase||enxaboase
enxabónase||enxabóase
enxabonasen||enxaboasen
enxabone||enxaboe
enxabonen||enxaboen
enxabonou||enxaboou
enxabonouse||enxaboouse
enxabroa||enxaboa
enxabroaba||enxaboaba
enxabroaban||enxaboaban
enxabroando||enxaboando
enxabroándose||enxaboándose
enxabroar||enxaboar
enxabroara||enxaboara
enxabroará||enxaboará
enxabroaran||enxaboaran
enxabroarán||enxaboarán
enxabroaranse||enxaboaranse
enxabroáranse||enxaboáranse
enxabroarase||enxaboarase
enxabroárase||enxaboárase
enxabroaría||enxaboaría
enxabroarían||enxaboarían
enxabroaríanse||enxaboaríanse
enxabroaríase||enxaboaríase
enxabroaren||enxaboaren
enxabroárense||enxaboárense
enxabroarse||enxaboarse
enxabroaron||enxaboaron
enxabroáronse||enxaboáronse
enxabroase||enxaboase
enxabróase||enxabóase
enxabroe||enxaboe
enxabroen||enxaboen
enxabroou||enxaboou
enxabroouse||enxaboouse
enxerir||inxerir (tragar), inserir (introducir), enxerir (é correcto se é o verbo, sinónimo de enxertar)
eolica||eólica
eolicas||eólicas
eolico||eólico
eolicos||eólicos
epaper||papel electrónico
epecie||especie
epecies||especies
epica||épica
epicas||épicas
epico||épico
epicos||épicos
epicurea||epicúrea
epicureas||epicúreas
epicureo||epicúreo
epicureos||epicúreos
epifita||epífita
epifitas||epífitas
epifitica||epifítica
epifiticas||epifíticas
epifitico||epifítico
epifiticos||epifíticos
epifito||epífito
epifitos||epífitos
epistemoloxia||epistemoloxía
epistemoloxias||epistemoloxías
epistemoloxica||epistemolóxica
epistemoloxicas||epistemolóxicas
epistemoloxico||epistemolóxico
epistemoloxicos||epistemolóxicos
epistola||epístola
epistolas||epístolas
epoca||época
epocas||épocas
épocs||épocas
equacion||ecuación
equación||ecuación
equacions||ecuacións
equacións||ecuacións
equida||équida
equidas||équidas
equido||équido
equidos||équidos
equipa||equipo (se é substantivo), equipa (é correcto se é do verbo equipar)
equipas||equipos (se é substantivo), equipas (é correcto se é do verbo equipar)
equivocadamente||equivocamente
equívocadamente||equivocamente
equívocamente||equivocamente
ereccion||erección
ereccions||ereccións
erecion||erección
ereción||erección
erecions||ereccións
erecións||ereccións
erectil||eréctil
erectiles||eréctiles
erectis||eréctiles
eréctis||eréctiles
erevan||Ereván
ereván|cs|Ereván
ergonomia||ergonomía
ergonomias||ergonomías
ergonomica||ergonómica
ergonomicas||ergonómicas
ergonomico||ergonómico
ergonomicos||ergonómicos
ericacea||ericácea
ericaceas||ericáceas
ericaceo||ericáceo
ericaceos||ericáceos
erido||ferido
eridos||feridos
ermitaño||ermitán
ermitaños||ermitáns
ermitaña||ermitá
ermitañas||ermitás
erogación||errogación
erogacións||errogacións
eroga||erroga
erogaba||errogaba
erogaban||errogaban
erogada||errogada
erogadas||errogadas
erogado||errogado
erogados||errogados
erogan||errogan
erogando||errogando
erogar||errogar
erogara||errogara
erogará||errogará
erogaran||errogaran
erogarán||errogarán
erogaren||errogaren
erogaria||errogaría
erogaría||errogaría
erogarian||errogarían
erogarían||errogaría
erogaron||errogaron
erogase||errogase
erogasen||errogasen
erogue||errogue
eroguen||erroguen
erogou||errogou
erosion||erosión
erosions||erosións
erotica||erótica
eroticas||eróticas
erotico||erótico
eroticos||eróticos
erotísmo||erotismo
errogaria||errogaría
errogarian||errogarían
errogarias||errogarías
erronea||errónea
erroneas||erróneas
erroneo||erróneo
erroneos||erróneos
erróres||errores
esbelta||esvelta
esbeltas||esveltas
esbelto||esvelto
esbeltos||esveltos
escabacion||escavación
escabación||escavación
escabacions||escavacións
escabacións||escavacións
escabechina||desfeita
escabechinas||desfeitas
escadería||escalinata
escaderías||escalinatas
escadra||escuadra
escadras||escuadras
escadrón||escuadrón
escadróns||escuadróns
escalofriante||arrepiante
escalofriantes||arrepiantes
escalón||chanzo
escalonar||graduar
escalóns||chanzos
escandalo||escándalo
escandalos||escándalos
escaner||escáner
escaneres||escáneres
escarcha||lazada, carouxo, xeada, carazo
escarchado||xeado
escarchados||xeados
escasez||escaseza
escavacion||escavación
escavacions||escavacións
escazo||escaso
escazos||escasos
escea||escena
esceario||escenario
escearios||escenarios
esceas||escenas
escencia||esencia
escencial||esencial
escenciales||esenciais
escencias||esencias
esceptica||escéptica
escepticas||escépticas
esceptico||escéptico
escepticos||escépticos
escicion||escisión
escicions||escisións
esclavizada||escravizada
esclavizadas||escravizadas
esclavizado||escravizado
esclavizados||escravizados
esclavizando||escravizando
esclavizar||escravizar
esclavizaron||escravizaron
esclavizou||escravizou
esclue||exclúe
esclúe||exclúe
escluen||exclúen
esclúen||exclúen
esclues||exclúes
esclúes||exclúes
escluida||excluída
escluída||excluída
escluidas||excluídas
escluídas||excluídas
escluido||excluído
escluído||excluído
escluidos||excluídos
escluídos||excluídos
escluise||excluíse
escluíse||excluíse
escluir||excluír
escluír||excluír
escluiu||excluíu
escluíu||excluíu
escluiuse||excluíuse
escluíuse||excluíuse
escoba||vasoira, escoba (é correcto se é o xogo de cartas ou variedade de xesta de flores amarelas)
escobas||vasoiras, escobas (é correcto se é a variedade de xesta de flores amarelas)
escocer||proer
escocido||proído
escocidos||proídos
escocida||proída
escocidas||proídas
escolastica||escolástica
escolasticas||escolásticas
escolastico||escolástico
escolasticos||escolásticos
escombro||cascallo, cascote, entullo, escombro (é correcto se é o peixe)
escombros||cascallos, cascotes, entullos, escombro (é correcto se é o peixe)
escondídas||escondidas, ás escondidas
escondite||escondedoiro
escondites||escondedoiros
escopio||escoupro
escoria||escoura
escorias||escouras
escozor||proído
escozores||proídos
escribiase||escribíase
escritunio||escrutinio
escriva||escriba
escrupulo||escrúpulo
escrupulos||escrúpulos
escuadron||escuadrón
escualida||escuálida
escualidas||escuálidas
escualido||escuálido
escualidos||escuálidos
escuela||escola
escuelas||escolas
esdrujula||esdrúxula
esdrújula||esdrúxula
esdrujulas||esdrúxulas
esdrújulas||esdrúxulas
eselente||excelente
esena||escena
esenario||escenario
esenarios||escenarios
esenas||escenas
esenciales||esenciais
esensia||esencia
esferica||esférica
esfericas||esféricas
esferico||esférico
esfericos||esféricos
esgrevio||esgrevio (áspero, dificultoso), egrexio (ilustre, insigne)
esgrevios||esgrevios (áspero, dificultoso), egrexios (ilustre, insigne)
esgrevia||esgrevia (áspera, dificultosa), egrexia (ilustre, insigne)
esgrevias||esgrevias (áspera, dificultosa) egrexias (ilustre, insigne)
eshibidas||exhibidas
esicion||escisión
esición||escisión
esicions||escisións
esicións||escisións
esito||éxito
ésito||éxito
eslabón||elo
eslabóns||elos
eslabon||elo
eslabons||elos
eslálom||slálom (con acento)
eslavonia|cs|Eslavonia
eslógan||slogan (sen acento)
eslovaquia|cs|Eslovaquia
eslovenia|cs|Eslovenia
eso||iso
éso||iso
esofago||esófago
esofagos||esófagos
esos||eses
ésos||eses
esoterica||esotérica
esóterica||esotérica
esotericas||esotéricas
esótericas||esotéricas
esoterico||esotérico
esóterico||esotérico
esotericos||esotéricos
esótericos||esotéricos
espabilado||espelido
espabilados||espelidos
espabilada||espelida
espabiladas||espelidas
espacia||espazan
espaciaba||espazaba
espaciaban||espazaban
espaciada||espazada
espaciadamente||espazadamente
espaciadas||espazadas
espaciado||espazado
espaciador||espazador
espaciadora||espazadora
espaciadoras||espazadoras
espaciadores||espazadores
espaciados||espazados
espacian||espazan
espaciando||espazando
espaciar||espazar
espaciara||espazara
espaciará||espazará
espaciaran||espazaran
espaciarán||espazaran
espaciaren||espazaren
espaciaria||espazaría
espaciaría||espazaría
espaciarian||espazarían
espaciarían||espazarían
espaciaron||espazaron
espaciase||espazase
espaciasen||espazasen
espacie||espace
espacien||espacen
espacio||espazo
espacios||espazos
espaciosa||espazosa
espaciosas||espazosas
espacioso||espazoso
espaciosos||espazosos
espaciou||espazou
espalda||lombo, costas
espaldas||lombos, costas
espaldeira||espaleira
espaldeiras||espaleiras
espana||España
espande||expande
espander||expandir
espandida||expandida
espandidas||expandidas
espandido||expandido
espandidos||expandidos
espandir||expandir
espanol||español
espanoles||españois
espantapajaros||espantallo
espantapájaros||espantallo
espantapaxaros||espantallos
espantapáxaros||espantallos
españa|cs|España
españoles||españois
esparcir||esparexer
esparta|cs|Esparta
espasmodica||espasmódica
espasmodicas||espasmódicas
espasmodico||espasmódico
espasmodicos||espasmódicos
espatula||espátula
espatulas||espátulas
espazaria||espazaría
espazarian||espazarían
especialidad||especialidade
especifica||específica (adxectivo), especifica (é correcto se é do verbo especificar)
específicamente||especificamente
especificas||específicas (adxectivo), especificas (é correcto se é do verbo especificar)
especifico||específico (adxectivo), especifico (é correcto se é do verbo especificar)
especificos||específicos (adxectivo)
especil||especial
especila||especial
especilaidades||especialidades
especilaistas||especialistas
especilamente||especialmente
especilidad||especialidade
especilidade||especialidade
especilista||especialista
especilistas||especialistas
especime||espécime
especimes||espécimes
especimen||espécime
espécimen||espécime
especimenes||espécimes
espécimenes||espécimes
especimens||espécimes
espécimens||espécimes
espectaculo||espectáculo
espectaculos||espectáculos
espectativa||expectativa
espectativas||expectativas
especulacion||especulación
especulacions||especulacións
espeluznante||arrepiante
espeluznantes||arrepiantes
espermatogenesis||espermatoxénese, espermatoxénese
espermatogénesis||espermatoxénese, espermatoxénese
espermatosoide||espermatozoide
espermatosoides||espermatozoides
espermatoxenesis||espermatoxénese, espermatoxénese
espermatoxénesis||espermatoxénese, espermatoxénese
esperrear||espirrar, esbirrar
espetacular||espectacular
espetáculo||espectáculo
espia||espía
espias||espías
espiracion||expiración
espiración||expiración
espiracions||expiracións
espiracións||expiracións
espirar||expirar
espiritu||espírito
espíritu||espírito
espíritual||espiritual
espiritus||espíritos
espíritus||espíritos
espisodio||episodio
espisodios||episodios
espontanea||espontánea
espontaneas||espontáneas
espontaneo||espontáneo
espontaneos||espontáneos
espolón||esporón
espolóns||esporóns
esprecion||expresión
espreción||expresión
esprecions||expresións
esprecións||expresións
espresa||expresa
espresaban||expresaban
espresada||expresada
espresadas||expresadas
espresado||expresado
espresados||expresados
espresamente||expresamente
espresan||expresan
espresar||expresar
espresara||expresara
espresarse||expresarse
espresas||expresas
esprese||exprese
espresion||expresión
espresión||expresión
espresions||expresións
espresións||expresións
espresiva||expresiva
espresivas||expresivas
espresivo||expresivo
espresivos||expresivos
espreso||expreso
espureo||espurio
espúreo||espurio
espureos||espurios
espúreos||espurios
esquela||necrolóxica
esquelas||necrolóxicas
esquelete||esqueleto
esqueletes||esqueletos
esqueletica||esquelética
esqueleticas||esqueléticas
esqueletico||esquelético
esqueleticos||esqueléticos
esquexe||esgallo
esquimal||esquimó, inuit
esquimales||esquimós, inuits
esquimais||esquimós, inuits
esquirol||crebafolgas
esquiroles||crebafolgas
esquirois||crebafolgas
esquisto||xisto
ésta||esta
estába||estaba
establecimento||establecemento
establecimentos||establecementos
establo||corte
establos||cortes
estacion||estación
estacions||estacións
estadia||estadía
estadío||estadio
estadistica||estadística
estadisticas||estadísticas
estadistico||estadístico
estadisticos||estadísticos
Estadounidense|cs|estadounidense
Estadounidenses|cs|estadounidenses
estadunidense||estadounidense
estadunidenses||estadounidenses
estafe||time (se é unha tradución incorrecta do inglés)
estafes||times (se é unha tradución incorrecta do inglés)
estambul||Istambul
estan||están
estandar||estándar
estandard||estándar
estándard||estándar
estandares||estándares
estandars||estándares
estanteria||estante
estantería||estante
estanterias||estantes
estanterías||estantes
estara||estará
estaria||estaría
estaríamos||estariamos
estarian||estarían
éstas||estas
estatica||estática
estaticas||estáticas
estatico||estático
estaticos||estáticos
estatistica||estatística
estatisticas||estatísticas
estátor||estator
estátua||estatua
estátuas||estatuas (substantivo), estatúas (se é do verbo estatuír)
estatus||status
esté||estea
éste||este
estefania||Estefanía
estefanía|cs|Estefanía
esten||estean
estén||estean
estension||extensión
estensión||extensión
estensions||extensións
estensións||extensións
estensivo||extensivo
estensivos||extensivos
esterea||estérea
estereas||estéreas
estereo||estéreo
estereos||estéreos
esteril||estéril
esteriles||estériles
esternón||esterno
esternóns||esternos
esterno||esterno (é correcto se é o óso), externo (exterior)
esternos||esternos (é correcto se son os ósos), externos (exteriores)
esterna||externa (exterior)
esternas||externas (exteriores)
éstes||estes
estés||esteas
estevez||Estévez
estévez|cs|Estévez
estilistícamente||estilisticamente
estilísticamente||estilisticamente
estimaronse||estimáronse
estimulo||estímulo (substantivo), estimulo (é correcto se é do verbo estimular)
estimulos||estímulos
ésto||isto
esto||isto
estocolmo|cs|Estocolmo
estomago||estómago
estomagos||estómagos
estomatologa||estomatóloga
estomatologass||estomatólogas
estomatologo||estomatólogo
estomatologos||estomatólogos
estomatoloxia||estomatoloxía
estomatoloxias||estomatoloxías
estoria||historia
estorias||historias
estos||estes
éstos||estes
estrambotica||estrambótica
estramboticas||estrambóticas
estrambotico||estrambótico
estramboticos||estrambóticos
estrana||estraña
estranas||estrañas
estrano||estraño, estrano (é correcto se é o esteroide)
estranos||estraños, estranos (é correcto se son os esteroides)
estratega||estratego
estratigrafia||estratigrafía
estratigrafias||estratigrafías
estrella||estrela
estremidad||extremidade
estremidades||extremidades
estremo||extremo, estremo (é correcto se é o límite dunha propiedade)
estremos||extremos, estremo (é correcto se son os límites dunha propiedade)
estreno||estrea
estrenos||estreas
estrenouse||estreouse
estreñir||estrinxir
estreñimiento||estrinximento, apertamento, constipación
estreñido||estrinxido, constipado
estreñidos||estrinxidos, constipados
estreñida||estrinxida, constipada
estreñidas||estrinxidas, constipadas
estriñir||estrinxir
estriñimiento||estrinximento, apertamento, constipación
estriñido||estrinxido, constipado
estriñidos||estrinxidos, constipados
estriñida||estrinxida, constipada
estriñidas||estrinxidas, constipadas
estreo||estrea (substantivo, sempre feminino), estreo (é correcto se é do verbo estrear)
estreos||estreas (substantivo feminino)
estrepito||estrépito
estrepitos||estrépitos
estres||estrés
estricta||estrita
estrictamente||estritamente
estrictas||estritas
estricto||estrito
estrictos||estritos
estribación||contraforte
estribaciones||contrafortes
estribacións||contrafortes
estropear||estragar
estropeado||estragado
estropeados||estragados
estropeada||estragada
estropeadas||estragadas
estructura||estrutura
estructuras||estruturas
estubo||estivo
estuche||estoxo
estuches||estoxos
estudiada||estudada
estudiadas||estudadas
estudiado||estudado
estudiados||estudados
estudiar||estudar (estudio, cun i, é o lugar onde se realizan actividades intelectuais ou profesionais)
estudio||estudo (se é de estudar), estudio (é correcto se é o local)
estudios||estudos (se é de estudar), estudios (é correcto se son os locais)
estuvo||estivo
esvaciar||baleirar
esvastica||esvástica
esvasticas||esvásticas
etcetera||etcétera
etceteras||etcéteras
etica||ética
eticas||éticas
etico||ético
eticos||éticos
etilica||etílica
etilicas||etílicas
etilico||etílico
etilicos||etílicos
etimoloxica||etimolóxica
etimoloxicas||etimolóxicas
etimoloxico||etimolóxico
etimoloxicos||etimolóxicos
etiope||etíope
etiopes||etíopes
etiopia||Etiopía
etiopía|cs|Etiopía
étnia||etnia
étnias||etnias
etnica||étnica
etnicas||étnicas
etnico||étnico
etnicos||étnicos
etnoloxia||etnoloxía
etnoloxica||etnolóxica
etnoloxicas||etnolóxicas
etnoloxico||etnolóxico
etnoloxicos||etnolóxicos
eufrates||Éufrates
eúfrates||Éufrates
éufrates|cs|Éufrates
europa|cs|Europa
europeu||europeo
europeus||europeos
euscara||éuscara, vasca
eúscara||éuscara, vasca
euscaras||éuscaras, vascas
eúscaras||éuscaras, vascas
euscaro||éuscaro, vasco
eúscaro||éuscaro, vasco
euscaros||éuscaros, vascos
eúscaros||éuscaros, vascos
euskera||éuscaro, vasco (lingua vasca)
euskeras||éuscaros, vascos (lingua vasca)
evaluacion||avaliación
evaluación||avaliación
evaluacions||avaliacións
evaluacións||avaliacións
evaluar||avaliar
evangelica||evanxélica
evangélica||evanxélica
evangelicas||evanxélicas
evangélicas||evanxélicas
evangelico||evanxélico
evangélico||evanxélico
evangelicos||evanxélicos
evangélicos||evanxélicos
evanxelica||evanxélica
evanxelicas||evanxélicas
evanxelico||evanxélico
evanxelicos||evanxélicos
evolucion||evolución
exacerbacion||exacerbación
exacoraliaria||hexacoraliaria
exacoraliarias||hexacoraliarias
exacoraliario||hexacoraliario
exacoraliarios||hexacoraliarios
exáctamente||exactamente
exaltacion||exaltación
examen||exame
exámen||exame
examenes||exames
exaustiva||exhaustiva
exaustivas||exhaustivas
exaustivo||exhaustivo
exaustivos||exhaustivos
excava||escava
excavada||escavada
excavadas||escavadas
excavado||escavado
excavados||escavados
excavar||escavar
excabacion||escavación
excabacions||escavacións
excavación||escavación
excavacións||escavacións
excelentisima||excelentísima
excelentisimas||excelentísimas
excelentisimo||excelentísimo
excelentisimos||excelentísimos
excena||escena
excenas||escenas
excenta||exenta
excentas||exentas
excento||exento
excentos||exentos
excentrica||excéntrica
excentricas||excéntricas
excentrico||excéntrico
excentricos||excéntricos
excepcionales||excepcionais
excepcionalidad||excepcionalidade
exceptuan||exceptúan
exclamacion||exclamación
exclamacions||exclamacións
excluida||excluída
excluidas||excluídas
excluido||excluído
excluidos||excluídos
excluise||excluíse
excluir||excluír
excluiu||excluíu
excluiuse||excluíuse
exclusion||exclusión
exclusions||exclusións
excomulgar||excomungar
excomunion||excomuñón
excomunión||excomuñón
excomunions||excomuñóns
excomunións||excomuñóns
excomuñon||excomuñón
excomuñons||excomuñóns
exelencia||excelencia
exelencias||excelencias
exelente||excelente
exelentes||excelentes
exentrica||excéntrica
exéntrica||excéntrica
exentricas||excéntricas
exéntricas||excéntricas
exentrico||excéntrico
exéntrico||excéntrico
exentricos||excéntricos
exéntricos||excéntricos
exepcion||excepción
exepción||excepción
exepcional||excepcional
exepcionales||excepcionais
exepcionalidad||excepcionalidade
exepcions||excepcións
exepcións||excepcións
exepsion||excepción
exepsión||excepción
exepsions||excepcións
exepsións||excepcións
exepto||excepto
exeptuando||exceptuando
exequatur||exequátur
exesiva||excesiva
exesivas||excesivas
exesivo||excesivo
exesivos||excesivos
exeso||exceso
exhibicion||exhibición
exhibicions||exhibicións
exhuberancia||exuberancia
exhuberante||exuberante
exibia||exhibía
exibiamos||exhibíamos
exibida||exhibida
exibidas||exhibidas
exibido||exhibido
exibidos||exhibidos
exibir||exhibir
exiptologa||exiptóloga
exiptologas||exiptólogas
exiptologo||exiptólogo
exiptologos||exiptólogos
exisite||existe
exisitía||existía
exisitían||existían
exisitido||existido
exisitir||existir
exisitirá||existirá
exisitiría||existiría
existia||existía
existian||existían
exitar||excitar
exito||éxito
exitos||éxitos
exodo||éxodo
exotica||exótica
exoticas||exóticas
exotico||exótico
exoticos||exóticos
expanción||expansión
expandemos||expandimos
expander||expandir
expanderá||expandirá
expanderán||expandirán
expanderás||expandirás
expandería||expandiría
expanderían||expandirían
expanderías||expandirías
expanderse||expandirse
expansion||expansión
expecie||especie
expecies||especies
expectacular||espectacular
expectáculo||espectáculo
expectaculo||espectáculo
expedicion||expedición
expedicions||expedicións
expiracion||expiración
expiracions||expiracións
explendido||espléndido
expléndido||espléndido
explendor||esplendor
explicacion||explicación
explicacions||explicacións
explicita||explícita (adxectivo), explicita (é correcto se é do verbo explicitar)
explícitamente||explicitamente
explicitas||explícitas (adxectivo), explicitas (é correcto se é do verbo explicitar)
explicito||explícito (adxectivo), explicito (é correcto se é do verbo explicitar)
explicitos||explícitos
exploracion||exploración
exploracions||exploracións
explosion||explosión
explóta||explota
explotar||estoupar, estourar, esbourar, explotar (é correcto se é sacar proveito)
explotacion||explotación
explotacions||explotacións
explóte||explote
exportacion||exportación
exportacions||exportacións
exposicion||exposición
exposicions||exposicións
exposita||expósita
expositas||expósitas
exposito||expósito
expositos||expósitos
expresion||expresión
expresions||expresións
exprimir||espremer, premer
exsite||existe
exsiten||existen
exsitía||existía
exsitían||existían
exsitido||existido
extaterrestre||extraterrestre
extaterrestres||extraterrestres
extende||estende
extenden||estenden
extendéndose||estendéndose
extender||estender (pero extenso, extensión)
extendes||estendes
exténdese||esténdese
extendíase||estendíase
extendida||estendida
extendidas||estendidas
extendido||estendido
extendidos||estendidos
extension||extensión
extensions||extensións
extincion||extinción
extincions||extincións
extingida||extinguida
extingidas||extinguidas
extingido||extinguido
extingidos||extinguidos
extracion||extracción
extración||extracción
extracions||extraccións
extracións||extraccións
extraeronse||extraéronse
extranjera||estranxeira
extranjeras||estranxeiras
extranjero||estranxeiro
extranjeros||estranxeiros
extrano||estraño
extranos||estraños
extrana||estraña
extranas||estrañas
extranxeira||estranxeira
extranxeiras||estranxeiras
extranxeiro||estranxeiro
extranxeiros||estranxeiros
extraña||estraña
extrañar||estrañar
extrañas||estrañas
extraño||estraño
extraños||estraños
extraorinaria||extraordinaria
extraorinarias||extraordinarias
extraorinario||extraordinario
extraorinarios||extraordinarios
extrarradio||arrabalde
extrarradios||arrabaldes
extremidad||extremidade
extricta||estrita
extrictamente||estritamente
extrictas||estritas
extricto||estrito
extrictos||estritos
extrovertida||extravertida
extrovertidas||extravertidas
extrovertido||extravertido
extrovertidos||extravertidos
extructura||estrutura
extructuras||estruturas
exumacion||exhumación
exumación||exhumación
exumacions||exhumacións
exumacións||exhumacións
exumada||exhumada
exumadas||exhumadas
exumado||exhumado
exumados||exhumados
exumar||exhumar
fabian||Fabián
fabián|cs|Fabián
fabio|cs|Fabio
fabregas||Fábregas
fábregas|cs|Fábregas
fabula||fábula (substantivo), fabula (é correcto se é do verbo fabular)
fabulas||fábulas (substantivo), fabulas (é correcto se é do verbo fabular)
facebook|cs|Facebook
facia||facía
facian||facían
facias||facías
facil||fácil
faciles||fáciles
fácilmente||facilmente
facinación||fascinación
facinacións||fascinacións
facinada||fascinada
facinadas||fascinadas
facinado||fascinado
facinados||fascinados
facinante||fascinante
facinantes||fascinantes
facinar||fascinar
facismo||fascismo
facista||fascista
facsimil||facsímile
facsímil||facsímile
facsimiles||facsímiles
factica||fáctica
facticas||fácticas
factico||fáctico
facticos||fácticos
faculdade||facultade
faculdades||facultades
fagundez||Fagúndez
fagúndez|cs|Fagúndez
falda||saia, faldra
falica||fálica
falicas||fálicas
falico||fálico
falicos||fálicos
falida||errada, marrada, fallada, infrutuosa
falido||errado, marrado, fallado, infrutuoso
falidas||erradas, marradas, falladas, infrutuosas
falidos||errados, marrados, fallados, infrutuosos
fallida||errada, marrada, fallada, infrutuosa
fallidas||erradas, marradas, falladas, infrutuosas
fallido||errado, marrado, fallado, infrutuoso
fallidos||errados, marrados, fallados, infrutuosos
falopear||folerpar
famelica||famélica
famelicas||famélicas
famelico||famélico
famelicos||famélicos
família||familia
famula||fámula
famulas||fámulas
famulo||fámulo
famulos||fámulos
fanatica||fanática
fanáticamente||fanaticamente
fanaticas||fanáticas
fanatico||fanático
fanaticos||fanáticos
fanerogama||fanerógama
fanerogamas||fanerógamas
fanerogamo||fanerógamo
fanerogamos||fanerógamos
fango||lama
fangoso||lameiro
fangosa||lameira
fantasia||fantasía
fantasmagoria||fantasmagoría
fantasmagorias||fantasmagorías
fantasmagorica||fantasmagórica
fantasmagoricas||fantasmagóricas
fantasmagorico||fantasmagórico
fantasmagoricos||fantasmagóricos
fantastica||fantástica
fantasticas||fantásticas
fantastico||fantástico
fantasticos||fantásticos
farallon||farallón
farallons||farallóns
farenheit||Fahrenheit
farinacea||farinácea
farinaceas||farináceas
farinaceo||farináceo
farinaceos||farináceos
farmaceutica||farmacéutica
farmaceuticas||farmacéuticas
farmaceutico||farmacéutico
farmaceuticos||farmacéuticos
farmaco||fármaco
farmacos||fármacos
farra||troula
farrago||fargallada
farragos||fargalladas
farrallon||farallón
farrallons||farallóns
farún||ferún
fasciculo||fascículo
fasciculos||fascículos
fasilitara||facilitara, facilitará
fasinación||fascinación
fasinacións||fascinacións
fasinada||fascinada
fasinadas||fascinadas
fasinado||fascinado
fasinados||fascinados
fasinante||fascinante
fasinantes||fascinantes
fasinar||fascinar
fasista||fascista
faterna||fraterna
faternas||fraternas
fatidica||fatídica
fatidicas||fatídicas
fatidico||fatídico
fatidicos||fatídicos
fatima||Fátima
fátima|cs|Fátima
fatricida||fratricida
faunistica||faunística
faunisticas||faunísticas
faunistico||faunístico
faunisticos||faunísticos
fé||fe
Febreiro|cs|febreiro
febrero||febreiro
febrifuga||febrífuga
febrifugas||febrífugas
febrifugo||febrífugo
febrifugos||febrífugos
february||febreiro
fecha||data (é correcto se é sinónimo de "grolo" ou de "pecha")
fechas||datas (é correcto se é sinónimo de "grolos" ou de "pechas")
fecula||fécula
feculas||féculas
federacion||federación
federacions||federacións
federico|cs|Federico
feedback||retroacción
feirado||festivo
feirados||festivos
feitoría||factoría (industria), falcatruada (mala acción)
feitorías||factorías (industria), falcatruadas (mala acción)
feirada||festiva
feiradas||festivas
feixista||fascista
feixistas||fascistas
feixismo||fascismo
feixismos||fascismos
feligres||fregués
feligrés||fregués
feligresa||freguesa
feligreses||fregueses
feligresas||freguesas
feligresía||freguesía
feligresías||freguesías
felix||Félix
félix|cs|Félix
femur||fémur
femures||fémures
fenix||fénix
fenomeno||fenómeno
fenomenos||fenómenos
feretro||féretro
feretros||féretros
feria||feira
ferias||feiras
feriado||festivo
feriados||festivos
feriante||feirante
feriantes||feirantes
fernandez||Fernández
fernández|cs|Fernández
ferrari|cs|Ferrari
ferreteria||ferretería
ferreterias||ferreterías
ferrocarriles||ferrocarrís
ferroviara||ferroviaria
ferroviaras||ferroviarias
ferroviaro||ferroviario
ferroviaros||ferroviarios
ferry||transbordador
fertil||fértil
fertiles||fértiles
ferula||férula
ferulas||férulas
festin||festín
fetida||fétida
fetidas||fétidas
fetido||fétido
fetidos||fétidos
ficcion||ficción
ficcions||ficcións
fidji||Fidxi
fiéis||fieis
fiji||Fidxi
fiambre||friame
fiambres||friames
filantropa||filántropa
filantropas||filántropas
filantropia||filantropía
filantropica||filantrópica
filantropicas||filantrópicas
filantropico||filantrópico
filantropicos||filantrópicos
filantropo||filántropo
filantropos||filántropos
filarmonica||filharmónica
filarmónica||filharmónica
filarmonicas||filharmónicas
filarmónicas||filharmónicas
filarmonico||filharmónico
filarmónico||filharmónico
filarmonicos||filharmónicos
filarmónicos||filharmónicos
filharmonica||filharmónica
filharmonicas||filharmónicas
filharmonico||filharmónico
filharmonicos||filharmónicos
filmografia||filmografía
filmografias||filmografías
filologa||filóloga
filologas||filólogas
filologia||filoloxía
filología||filoloxía
filologo||filólogo
filologos||filólogos
filoloxia||filoloxía
filosofa||filósofa
filosofas||filósofas
filosofia||filosofía
filosofica||filosófica
filosóficamente||filosoficamente
filosoficas||filosóficas
filosofico||filosófico
filosoficos||filosóficos
filosofo||filósofo
filosofos||filósofos
fín||fin
finaciera||financeira
financiera||financeira
finacieramente||financeiramente
financieramente||financeiramente
finacieras||financeiras
financieras||financeiras
finaciero||financeiro
financiero||financeiro
finacieros||financeiro
financieros||financeiro
finalize||finalice
financía||financia
financiacion||financiamento
financiación||financiamento
financiacions||financiamentos
financiacións||financiamentos
finca||leira, propiedade rústica, terreo, herdade, finca (é correcto se é do verbo fincar)
fincas||leiras, propiedades rústicas, terreos, herdades, fincas (é correcto se é do verbo fincar)
finiquito||liquidación
finiquitos||liquidacións
finlandes||finlandés
finlandia|cs|Finlandia
fio||fío
fiordo||fiorde
fiordos||fiordes
fisica||física
físicamente||fisicamente
fisicas||físicas
fisico||físico
fisicoquimica||fisicoquímica
físicoquimica||fisicoquímica
fisicoquimicas||fisicoquímicas
físicoquimicas||fisicoquímicas
fisicoquimico||fisicoquímico
físicoquimico||fisicoquímico
fisicoquimicos||fisicoquímicos
físicoquimicos||fisicoquímicos
fisicos||físicos
fisiocrata||fisiócrata
fisiocratas||fisiócratas
fisionomia||fisionomía
fisionomica||fisionómica
fisionomicas||fisionómicas
fisionomico||fisionómico
fisionomicos||fisionómicos
fisonomia||fisionomía
fisonomias||fisionomías
fisonomica||fisionómica
fisonomicas||fisionómicas
fisonomico||fisionómico
fisonomicos||fisionómicos
fistula||fístula (substantivo), fistula (verbo)
fistulas||fístulas (substantivo), fistula (verbo)
fitofaga||fitófaga
fitofagas||fitófagas
fitofago||fitófago
fitofagos||fitófagos
fiyi|cs|Fidxi
fraile||freire
frailes||freires
flamenco||flamenco (é correcto se é o canto), flamengo (ave ou de Flandres)
flamencos||flamencos (é correcto se é o canto), flamengos (ave ou de Flandres)
flamenca||flamenca (é correcto se é o canto), flamenga (de Flandres)
flamencas||flamencas (é correcto se é o canto), flamengas (de Flandres)
flandes|cs|Flandres
Flandes|cs|Flandres
flautin||frautín, piccolo
flautín||frautín, piccolo
frautin||frautín
flecha||frecha, seta
flechas||frechas, setas
flema||flegma
flemas||flegmas
floracion||floración
floracions||floracións
flóres||flores
floresta||foresta
florestas||forestas
florestal||forestal
florestales||forestales
florez||Flórez
flórez|cs|Flórez
floristería||floraría
floristerías||florarías
flota||frota (substantivo), flota (é correcto se é do verbo flotar)
flotas||frotas (substantivo), flotas (é correcto se é do verbo flotar)
fluida||fluída
fluidas||fluídas
fluido||fluído
fluidos||fluídos
fluor||flúor
fogonazo||luzada
fogonazos||luzadas
fogoneira||fogueira
fogoneiras||fogueiras
fogoneiro||fogueiro
fogoneiros||fogueiros
folclorica||folclórica
folcloricas||folclóricas
folclorico||folclórico
folcloricos||folclóricos
foliculo||folículo
foliculos||folículos
folklore||folclore (pero folk, ó ser un anglicismo)
folklorica||folclórica
folklórica||folclórica
folkloricas||folclóricas
folklóricas||folclóricas
folklorico||folclórico
folklórico||folclórico
folkloricos||folclóricos
folklóricos||folclóricos
follar||foder
follalateiro||latoeiro
follalateira||latoeira
follalateiros||latoeiros
follalateiras||latoeiras
fonetica||fonética
foneticas||fonéticas
fonetico||fonético
foneticos||fonéticos
fonica||fónica
fonicas||fónicas
fonico||fónico
fonicos||fónicos
fonografica||fonográfica
fonograficas||fonográficas
fonografico||fonográfico
fonograficos||fonográficos
foranea||foránea
foraneas||foráneas
foraneo||foráneo
foraneos||foráneos
forcexear||forcexar
forcexeo||forcexo
forcexeos||forcexos
formacion||formación
formacions||formacións
formula||fórmula (se é substantivo), formula (é correcto se é do verbo formular)
fornea||enforna
forneaba||enfornaba
forneabas||enfornabas
forneada||enfornada
forneadas||enfornadas
forneado||enfornado
forneados||enfornados
fornean||enfornan
forneando||enfornando
fornear||enfornar
forneara||enfornara
forneará||enfornará
fornearan||enfornaran
fornearán||enfornarán
fornearen||enfornaren
fornearia||enfornaría
fornearía||enfornaría
fornearian||enfornarían
fornearían||enfornarían
fornearon||enfornaron
fornease||enfornase
forneasen||enfornasen
fornee||enforne
forneen||enfornen
forneou||enfornou
fornido||rexo
fornidos||rexos
fornida||rexa
fornidas||rexas
fornillo||fornelo
fornillos||fornelos
fortachón||baril
fortachóns||barís
fortalesa||fortaleza
fortalezer||fortalecer
fortificacion||fortificación
fortificacions||fortificacións
fortin||fortín
fortins||fortíns
fosca||fusca
foscas||fuscas
fosco||fusco
foscos||fuscos
fosforo||fósforo
fosforos||fósforos
fosil||fósil
fosiles||fósiles
fosilifera||fosilífera
fosiliferas||fosilíferas
fosilifero||fosilífero
fosiliferos||fosilíferos
fosilizacion||fosilización
fosilizacions||fosilizacións
fotografa||fotógrafa, fotografa (é correcto se é do verbo fotografar)
fotografas||fotógrafas, fotografas (é correcto se é do verbo fotografar)
fotografia||fotografía
fotografias||fotografías
fotografiar||fotografar
fotografica||fotográfica
fotograficas||fotográficas
fotografico||fotográfico
fotograficos||fotográficos
fotografo||fotógrafo
fotografos||fotógrafos
fotosintese||fotosíntese
fotosintesis||fotosíntese
fotosíntesis||fotosíntese
foulard||fular
foulards||fulares
fulard||fular
fulards||fulares
fragancia||fragrancia
fragancias||fragrancias
fraguandose||fraguándose
frambuesa||framboesa
frambueso||framboeseiro
frambuesas||framboesas
frambuesos||framboeseiros
frances||francés
francfort||Fráncfort
francfórt||Fráncfort
fráncfort|cs|Fráncfort
francia|cs|Francia
francisco|cs|Francisco
francofila||francófila
francofilas||francófilas
francofilo||francófilo
francofilos||francófilos
francofona||francófona
francofonas||francófonas
francofono||francófono
francofonos||francófonos
franela||flanela
franquicia||franquía
franquicias||franquías
fransisco||Francisco
Franza|cs|Francia, Franza (parroquia de Mugardos)
franza|cs|Francia, Franza (parroquia de Mugardos)
fray||frei
freatica||freática
freaticas||freáticas
freatico||freático
freaticos||freáticos
fregadeiro||vertedoiro
fregadeiros||vertedoiros
freir||fritir
freír||fritir
frenar||frear
frenazo||freada
frenazos||freadas
frenetica||frenética
freneticas||frenéticas
frenetico||frenético
freneticos||frenéticos
frente||fronte
frentes||frontes
fria||fría
frias||frías
friccion||fricción
friccions||friccións
fricion||fricción
frición||fricción
fricions||friccións
fricións||friccións
frio||frío
frios||fríos
frunce||engurra, prega
fruncen||engurran, pregan
fruncia||engurraba, pregaba
fruncía||engurraba, pregaba
fruncian||engurraban, pregaban
fruncían||engurraban, pregaban
fruncida||engurrada, pregada
fruncidas||engurradas, pregadas
fruncido||engurrado, pregado
fruncidos||engurrados, pregados
fruncindo||engurrando, pregando
fruncir||engurrar, pregar
fruncira||engurrara, pregara
fruncirá||engurrará, pregará
frunciran||engurraran, pregaran
fruncirán||engurrarán, pregarán
frunciren||engurraren, pregaren
frunciria||engurraría, pregaría
frunciría||engurraría, pregaría
fruncirian||engurrarían, pregarían
fruncirían||engurrarían, pregarían
frunciron||engurraron, pregaron
fruncise||engurrase, pregase
fruncisen||engurrasen, pregasen
frunciu||engurrou, pregou
frunza||engurre, pregue
frunzan||engurren, preguen
fuciño||fociño
fuciños||fociños
fucion||función, fusión
fución||función, fusión
fuente||fonte
fuentes||fontes
fueron||foron
fuerza||forza
fuerzas||forzas
fúgase||foxe
fugaba||fuxía
fugabas||fuxías
fugábase||fuxía
fugábanse||fuxían
fugada||fuxida, fugada (é correcto se é de fuga, música)
fugadas||fuxidas, fugadas (é correcto se é de fuga, música)
fugado||fuxido, fugado (é correcto se é de fuga, música)
fugados||fuxidos, fugados (é correcto se é de fuga, música)
fugan||foxen
fúganse||foxen
fugando||fuxindo
fugandose||fuxindo
fugándose||fuxindo
fugar||fuxir
fugara||fuxira
fugará||fuxirá
fugaran||fuxiran
fugarán||fuxirán
fugaranse||fuxirán
fugáranse||fuxiran
fugarase||fuxirá
fugárase||fuxira
fugaren||fuxiren
fugárense||fuxiren
fugaria||fuxiría
fugaría||fuxiría
fugarian||fuxirían
fugarían||fuxirían
fugarianse||fuxirían
fugaríanse||fuxirían
fugariase||fuxiría
fugaríase||fuxiría
fugaron||fuxiron
fugaronse||fuxiron
fugáronse||fuxiron
fugase||fuxise
fugasen||fuxisen
fugue||fuxa
fuguen||fuxan
fugou||fuxiu
fugouse||fuxiu
fulgida||fúlxida
fúlgida||fúlxida
fulgidas||fúlxidas
fúlgidas||fúlxidas
fulgido||fúlxido
fúlgido||fúlxido
fulgidos||fúlxidos
fúlgidos||fúlxidos
fumo||fume
fumos||fumes
funcion||función
funcions||funcións
fundacion||fundación
fundacions||fundacións
fundarian||fundarían
fundicion||fundición
fundicions||fundicións
fundiria||fundiría
fundirian||fundirían
funebre||fúnebre
funebres||fúnebres
furruxe||ferruxe
furruxes||ferruxes
fusion||fusión
futbol||fútbol
futbolin||futbolín
fútbolista||futbolista
fútbolistas||futbolistas
futbolistica||futbolística
futbolísticamente||futbolisticamente
futbolisticas||futbolísticas
futbolistico||futbolístico
futbolisticos||futbolísticos
futebol||fútbol
futil||fútil
futiles||fútiles
futon||futón
futurologa||futuróloga
futurologas||futurólogas
futurologia||futuroloxía
futurología||futuroloxía
futurologo||futurólogo
futurologos||futurólogos
futuroloxia||futuroloxía
gabacha||gavacha
gabachas||gavachas
gabacho||gavacho
gabachos||gavachos
gabañon||gabañón
gabañons||gabañóns
gábea||gabia
gábeas||gabias
gabearia||gabearía
gabearian||gabearían
gabela||gavela (porción herba, palla, etc.), gabela (é correcto se é o imposto que se pagaba ao Estado)
gabelas||gavelas (porción herba, palla, etc.), gabelas (é correcto se é o imposto que se pagaba ao Estado)
gabón|cs|Gabón
gabones||gabonés
gafas||lentes
gajo||cuarteirón
gajos||cuarteiróns
galactica||galáctica
galacticas||galácticas
galactico||galáctico
galacticos||galácticos
galapagos||Galápagos
galápagos|cs|Galápagos
galardon||galardón
galeira||galera
galeiras||galeras
galeria||galería
galerias||galerías
galibo||gálibo
galibos||gálibos
galipedia|cs|Galipedia
gallope||galope
gallopes||galopes
galpón||pendello
galpóns||pendellos
galvan||Galván
galván|cs|Galván
galvez||Gálvez
gálvez|cs|Gálvez
gamberro||vándalo
gamberros||vándalos
gamberra||vándala
gamberras||vándalas
gamberrada||falcatruada
gamberradas||falcatruadas
gametexenese||gametexénese
gametogenesis||gametoxénese, gametoxéneses
gametogénesis||gametoxénese, gametoxéneses
gametoxenesis||gametoxénese, gametoxéneses
gametoxénesis||gametoxénese, gametoxéneses
ganacia||ganancia
ganacias||ganancias
ganaderia||ganadería
ganaderias||ganaderías
ganchillo||gancho
gandeiría||gandaría, gandería
gandeirías||gandarías, ganderías
gandra||gándara
gandras||gándaras
ganés||ghanés
ganeses||ghaneses
ganesa||ghanesa
ganesas||ghanesas
gañancia||ganancia
gañancias||ganancias
gañote||garneato
gañotes||garneatos
garabanzo||garavanzo
garabanzos||garavanzos
garabata||gravata, garavata
garabatas||gravatas, garavatas
gardaespaldas||gardacostas
garantizar||garantir
garbanzo||garavanzo
garbanzos||garavanzos
gardamallas||gardameta
garcia||García
garcía|cs|García
garderia||gardería
garderias||garderías
garfield|cs|Garfield
gargola||gárgola
gargolas||gárgolas
garrapata||carracha
garrapatas||carrachas
garvanzo||garavanzo
garvanzos||garavanzos
gaseoducto||gasoduto
gaseoduto||gasoduto
gasoducto||gasoduto
gasoil||gasóleo
gasometro||gasómetro
gasometros||gasómetros
gasteropoda||gasterópoda
gasteropodas||gasterópodas
gasteropodo||gasterópodo
gasteropodos||gasterópodos
gaston||Gastón
gastón|cs|Gastón
gastrica||gástrica
gastricas||gástricas
gastrico||gástrico
gastricos||gástricos
gastronoma||gastrónoma
gastronomas||gastrónomas
gastronomia||gastronomía
gastronomica||gastronómica
gastronomicas||gastronómicas
gastronomico||gastronómico
gastronomicos||gastronómicos
gastronomo||gastrónomo
gastronomos||gastrónomos
gatuxa||garatuxa
gatuxas||garatuxas
gávea||gabia
gavea||gabea (verbo 'gabear'), gabia (subst. 'cuneta', 'foxo')
gaveas||gabeas (verbo 'gabear'), gabias (subst. 'cuneta', 'foxo')
gaveaba||gabeaba
gaveaban||gabeaban
gaveado||gabeado (verbo, participio)
gavean||gabean
gaveando||gabeando
gavear||gabear
gaveara||gabeara
gaveará||gabeará
gavearan||gabearan
gavearán||gabearán
gavearen||gabearen
gavearia||gabearía
gavearía||gabearía
gavearian||gabearían
gavearían||gabearían
gavearon||gabearon
gáveas||gabias
gavease||gabease
gaveasen||gabeasen
gavee||gabee
gaveen||gabeen
gaveou||gabeou
gaveta||gabeta
gavetas||gabetas
gavián||gabián
gaviáns||gabiáns
gazapo||cazapo
gazapos||cazapos
gegrafia||xeografía
gegrafía||xeografía
gegrafica||xeográfica
gegráfica||xeográfica
gegraficas||xeográficas
gegrafícas||xeográficas
gegrafico||xeográfico
gegrafíco||xeográfico
gegraficos||xeográficos
gegrafícos||xeográficos
german||Germán
ghana|cs|Ghana
gipuzkoa||Guipúscoa
gibraltar||Xibraltar
gibraltareño||xibraltareño
gibraltareños||xibraltareños
gibraltareña||xibraltareña
gibraltareñas||xibraltareñas
gladiolo||gladíolo
gladiolos||gladíolos
glandula||glándula
glandulacion||glandulación
glandulacions||glandulacións
glandulas||glándulas
globulo||glóbulo
globulos||glóbulos
glotón||larpeiro, lambón, comellón
glotóns||larpeiros, lambóns, comellóns
glotona||larpeira, lambona, comellona
glotonas||larpeiras, lambonas, comellonas
glutea||glútea
gluteas||glúteas
gluteo||glúteo
gluteos||glúteos
gnoseologia||gnoseoloxía
gnoseología||gnoseoloxía
gnoseoloxia||gnoseoloxía
gnoseoloxica||gnoseolóxica
gnoseoloxicas||gnoseolóxicas
gnoseoloxico||gnoseolóxico
gnoseoloxicos||gnoseolóxicos
gnostica||gnóstica
gnosticas||gnósticas
gnostico||gnóstico
gnosticos||gnósticos
gobernabel||gobernábel
gobernacion||gobernación
gobernacions||gobernacións
gobiernador||gobernador
gobiernadores||gobernadores
gobiernadora||gobernadora
gobiernadoras||gobernadoras
gobierno||goberno
gobiernos||gobernos
golo||goro
golos||goros
golondrina||andoriña
golondrinas||andoriñas
gomez||Gómez
gómez|cs|Gómez
gomina||brillantina
gomita||vomita
gomitaba||vomitaba
gomitaban||vomitaban
gomitada||vomitada
gomitadas||vomitadas
gomitado||vomitado
gomitados||vomitados
gomitan||vomitan
gomitando||vomitando
gomitar||vomitar
gomitara||vomitara
gomitará||vomitará
gomitaran||vomitaran
gomitarán||vomitarán
gomitaren||vomitaren
gomitaria||vomitaría
gomitaría||vomitaría
gomitarian||vomitarían
gomitarían||vomitarían
gomitaron||vomitaron
gomitase||vomitase
gomitasen||vomitasen
gomite||vomite
gomiten||vomiten
gomitiva||vomitiva
gomitivas||vomitivas
gomitivo||vomitivo
gomitivos||vomitivos
gomitou||vomitou
gondola||góndola
gondolas||góndolas
gonzalez||González
gonzález|cs|González
google|cs|Google
gorgulla||gurgulla
gorgullaba||gurgullaba
gorgullaban||gurgullaban
gorgullan||gurgullan
gorgullando||gurgullando
gorgullar||gurgullar
gorgullara||gurgullara
gorgullará||gurgullará
gorgullaran||gurgullaran
gorgullarán||gurgullarán
gorgullaren||gurgullaren
gorgullaria||gurgullaría
gorgullaría||gurgullaría
gorgullarian||gurgullarían
gorgullarían||gurgullarían
gorgullaron||gurgullaron
gorgullase||gurgullase
gorgullasen||gurgullasen
gorgulle||gurgulle
gorgullen||gurgullen
gorgullou||gurgullou
gornicion||gornición
gornicions||gornicións
gotica||gótica
goticas||góticas
gotico||gótico
goticos||góticos
governada||gobernada
governado||gobernado
governadas||gobernadas
governados||gobernados
governar||gobernar
governador||gobernador
governadores||gobernadores
governadora||gobernadora
governadoras||gobernadoras
governo||goberno
governos||gobernos
govierno||goberno
goviernos||gobernos
gozne||aldraba
goznes||aldrabas
grabacion||gravación
grabación||gravación
grabacions||gravacións
grabacións||gravacións
grabar||gravar
grabata||gravata
grabatas||gravatas
gracia||graza
gracias||grazas
grada||bancada, chanzo
gradas||bancadas, chanzos
graderío||bancada
graderíos||bancadas
graduacion||graduación
graduacions||graduacións
graduandose||graduándose
grafia||grafía
grafias||grafías
grafica||gráfica
graficas||gráficas
grafico||gráfico
graficos||gráficos
grafitacion||grafitación
grafitica||grafítica
grafiticas||grafíticas
grafitico||grafítico
grafiticos||grafíticos
gramatica||gramática
gramaticas||gramáticas
gramatico||gramático
gramaticos||gramáticos
grammy|cs|Grammy
gramofonica||gramofónica
gramofonicas||gramofónicas
gramofonico||gramofónico
gramofonicos||gramofónicos
gramofono||gramófono
gramofonos||gramófonos
grán||gran
grana||engraia (verbo 'engraiar')
granaba||engraiaba
granaban||engraiaban
granan||engraian
granando||engraiando
granar||engraiar
granara||engraiara
granará||engraiará
granaran||engraiaran
granarán||engraiarán
granaren||engraiaren
granaria||engraiaría (verbo 'engraiar')
granaría||engraiaría (verbo 'engraiar')
granarian||engraiarían (verbo 'engraiar')
granarían||engraiarían (verbo 'engraiar')
granaron||engraiaron (verbo 'engraiar')
granase||engraiase (verbo 'engraiar')
granasen||engraiasen (verbo 'engraiar')
grane||engraie (verbo 'engraiar')
granen||engraien (verbo 'engraiar')
granicela||gradicela
granicelas||gradicelas
granizo||sarabia
granizada||sarabiada
granizadas||sarabiadas
granizar||sarabiar
granou||engraiou
grandiozo||grandioso
granuxa||pillabán
granuxas||pillabáns
grasa||graxa
grasas||graxas
graso||graxo
grasos||graxos
grasoso||graxento
grasosa||graxenta
grasosos||graxentos
grasosas||graxentas
grasienta||graxenta
grasientas||graxentas
grasiento||graxento
grasientos||graxentos
grasumada||graxumada
gratuita||gratuíta
gratuitas||gratuítas
gratuito||gratuíto
gratuitos||gratuítos
gravacion||gravación
gravacions||gravacións
gravilla||grava
gravillas||gravas
graxea||pastilla
graxeas||pastillas
graznar||grallar
graznido||gralla
graznidos||grallas
grecia|cs|Grecia
grei||grea
grenlandés||groenlandés
grenlandes||groenlandés
grenlandesa||groenlandesa
grenlandeses||groenlandeses
grenlandesas||groenlandesas
grial||graal
griega||grega
griegas||gregas
griego||grego
griegos||gregos
grifo||billa (de auga), grifón (ser mitolóxico)
grifos||billas (de auga), grifóns (seres mitolóxicos)
grill||grella
grills||grellas
grillo||grilo, grillo (é correcto se é un aro de ferro)
grillos||grilos, grillos (é correcto se son uns aros de ferro)
grinalda||grilanda
grinaldas||grilandas
grisacea||agrisada
grisácea||agrisada
grisaceas||agrisadas
grisáceas||agrisadas
grisaceo||agrisado
grisáceo||agrisado
grisaceos||agrisados
grisáceos||agrisados
gritería||balbordo
griterío||balbordo
groseria||grosería
groserias||groserías
grudo||engrudo
grs||g
grulla||grou, grúa
grullas||grous, grúas
guajardo|cs|Guajardo
guarani||guaraní
guaranies||guaranís
guaranis||guaranís
guarda||garda
guardabarros||paralama, gardalama
guardar||gardar
guardaropa||gardarroupa
guardaropas||gardarroupas
guardarropa||gardarroupa
guardarropas||gardarroupas
guardaroupa||gardarroupa
guardaroupas||gardarroupas
guardarroupa||gardarroupa
guardarroupas||gardarroupas
guarderia||gardería
guardería||gardería
guarderias||garderías
guarderías||garderías
guarismo||algarismo
guarismos||algarismos
guarnicion||gornición
guarnicions||gornicións
guarro||porco
guarra||porca
guarros||porcos
guarras||porcas
guarrada||porcallada, cochada
guarradas||porcalladas, cochadas
guasa||retranca, chacota
guasas||retranca, chacota
guatemala|cs|Guatemala
gubernabilidade||gobernabilidade
gubernabilidades||gobernabilidades
gubernamental||gobernamental
gubernamentais||gobernamentais
guelfa||belfa
guelfas||belfas
guelfo||belfo
guelfos||belfos
guera||guerra
guerilla||guerrilla, guerilla (é correcto se é o apelido)
guerillas||guerrillas
guerillera||guerrilleira
guerilleras||guerrilleira
guerillero||guerrilleiro
guerilleros||guerrilleiros
guerrillera||guerrilleira
guerrilleras||guerrilleiras
guerrillero||guerrilleiro
guerrilleros||guerrilleiros
guia||guía
guias||guías
guindilla||pemento picante
guindillas||pementos picantes
guiñapo||farrapo
guiñapos||farrapos
guiñar||chiscar
guiño||chiscadela
guiños||chiscadelas
guiñol||monicreque
guiñois||monicreques
guiñoles||monicreques
guion||guión
guipúscoa|cs|Guipúscoa
guipuzcoa||Guipúscoa
guipúzcoa||Guipúscoa
guirnalda||grilanda
guirnaldas||grilandas
guisante||chícharo, ervella
guisantes||chícharos, ervellas
gules||goles
gurgullaria||gurgullaría
gurgullarian||gurgullarían
gusano||verme
gusanos||vermes
gusma||usma
gusmas||usmas
gustaria||gustaría
gutierrez||Gutiérrez
gutiérrez|cs|Gutiérrez
guzman||Guzmán
guzmán|cs|Guzmán
habaneira||habanera
habaneiras||habaneras
haberia||habería
haberian||haberían
habia||había
habian||habían
habil||hábil
habiles||hábiles
habitacion||habitación
habitacions||habitacións
habitat||hábitat
habitats||hábitats
habría||habería
habrían||haberían
hacea||cara a
hachádego||achado
hachádegos||achados
hachemí||haxemita
hachemís||haxemitas
hachemita||haxemita
hachemitas||haxemitas
hachís||haxix
hachuela||desaparafusador
hachuelas||desaparafusadores
hacia||cara a
hacinar||amorear
hada||fada
hadas||fadas
haia||faia, haia (hai + a, pron. per. átono)
haias||faias, haias (hai + as, pron. per. átono)
haiti||Haití
haití|cs|Haití
halago||afago
halagos||afagos
halito||hálito
halitos||hálitos
hall||vestíbulo, ástrago
halls||vestíbulos, ástragos
hallazgo||achado
hallazgos||achados
hamster||hámster
hamsters||hámsteres
hámsters||hámsteres
hamsteres||hámsteres
hanster||hámster
hánster||hámster
hansteres||hámster
hánsteres||hámsteres
hansters||hámsteres
hánsters||hámsteres
harakiri||haraquiri
harem||harén
harems||haréns
harmuñía||harmonía
harmuñías||harmonías
harpa||arpa
harpas||arpas
harpón||arpón
harpóns||arpóns
hasta||ata, até (prep.), hasta (é correcto se é un corno ou un pau longo)
hay||hai
hectarea||hectárea
hectareas||hectáreas
hectarias||hectáreas
hectometro||hectómetro
hectometros||hectómetros
hector||Héctor
héctor|cs|Héctor
helado||xeado
helados||xeados
helicoptero||helicóptero
helicopteros||helicópteros
helsinki||Helsinqui
helvetica||helvética
helveticas||helvéticas
helvetico||helvético
helveticos||helvéticos
hemacía||hemacia
hemacías||hemacias
hemati||hemacia
hematí||hemacia
hematís||hemacias
hematies||hemacias
hematíes||hemacias
hepatica||hepática
hepaticas||hepáticas
hepatico||hepático
hepaticos||hepáticos
heptagono||heptágono
heptagonos||heptágonos
heptathlón||héptatlon
héptathlon||héptatlon
heptathlon||héptatlon
heptatlón||héptatlon
heptatlon||héptatlon
heraldica||heráldica
heraldicas||heráldicas
heraldico||heráldico
heraldicos||heráldicos
herbacea||herbácea
herbaceas||herbáceas
herbaceo||herbáceo
herbaceos||herbáceos
herbibora||herbívora
herbíbora||herbívora
herbiboras||herbívoras
herbíboras||herbívoras
herbiboro||herbívoro
herbíboro||herbívoro
herbiboros||herbívoros
herbíboros||herbívoros
herbivora||herbívora
herbivoras||herbívoras
herbivoro||herbívoro
herbivoros||herbívoros
herbolario||herboristaría, herborista, boticario
herbolarios||herboristarías, herboristas, boticarios
herbolaria||herborista, boticaria
herbolarias||herboristas, boticarias
heredar||herdar
heredeiro||herdeiro
heredeira||herdeira
heredeiros||herdeiros
heredeiras||herdeiras
herencia||herdanza
herencias||herdanzas
herenza||herdanza
herenzas||herdanzas
hermetica||hermética
hermeticas||herméticas
hermetico||hermético
hermeticos||herméticos
hermida||ermida
hermidas||ermida
hermita||ermida
hermitas||ermida
hernandez||Hernández
hernández|cs|Hernández
héroe||heroe
héroes||heroes
heróica||heroica
heróicas||heroicas
heróico||heroico
heróicos||heroicos
herreria||ferrería
herrería||ferrería
herrerias||ferrerías
herrerías||ferrerías
hervibora||herbívora
hervíbora||herbívora
herviboras||herbívoras
hervíboras||herbívoras
herviboro||herbívoro
hervíboro||herbívoro
herviboros||herbívoros
hervíboros||herbívoros
hervivora||herbívora
hervívora||herbívora
hervivoras||herbívoras
hervívoras||herbívoras
hervivoro||herbívoro
hervívoro||herbívoro
hervivoros||herbívoros
hervívoros||herbívoros
hortera||charramangueiro
horteras||charramangueiros
heteroclamidea||heteroclamídea
heteroclamideas||heteroclamídeas
heteroclamideo||heteroclamídeo
heteroclamideos||heteroclamídeos
heuristica||heurística
heuristicas||heurísticas
heuristico||heurístico
heuristicos||heurísticos
hexagono||hexágono
hexagonos||hexágonos
hiba||ía
hibas||ía
hibrida||híbrida (adxectivo), hibrida (é correcto se é do verbo hibridar)
hibridas||híbridas (adxectivo), hibridas (é correcto se é do verbo hibridar)
hibridización||hibridación
hibridizacións||hibridacións
hibridizacion||hibridación
hibridizacions||hibridacións
hibridizada||hibridada
hibridizadas||hibridadas
hibridizado||hibridado
hibridizados||hibridados
hibridizan||hibridan
hibridizar||hibridar
hibridizaron||hibridaron
hibridizarse||hibridarse
hibridizase||hibridarse, hibridase
hibrido||híbrido (adxectivo), hibrido (é correcto se é do verbo hibridar)
hibridos||híbridos
hidraulica||hidráulica
hidraulicas||hidráulicas
hidraulico||hidráulico
hidraulicos||hidráulicos
hidrogeno||hidróxeno
hidrógeno||hidróxeno
hidrogenos||hidróxeno
hidrógenos||hidróxeno
hidrografia||hidrografía
hidrografica|| hidrográfica
hidrograficas||hidrográficas
hidrografico||hidrográfico
hidrograficos||hidrográficos
hidroxeno||hidróxeno
hidroxenos||hidróxenos
hierarca||xerarca
hierarcas||xerarcas
hierarquía||xerarquía
hierarquías||xerarquías
hierarquia||xerarquía
hierarquias||xerarquías
hieroglifo||xeróglifo
hieróglifo||xeróglifo
hieroglifos||xeróglifos
hieróglifos||xeróglifos
higado||fígado
hígado||fígado
higados||fígados
hígados||fígados
hincapie||fincapé
hincapié||fincapé
hincapies||fincapés
hincapiés||fincapés
hinchada||inchada
hinchadas||inchadas
hinchado||inchado
hinchados||inchados
hinchando||inchando
hinchar||inchar
hinchazón||inchazón, inchazo
hindu||hindú
hindues||hindús
hindúes||hindús
hinduismo||hinduísmo
hinduista||hinduísta
hinduistas||hinduístas
hindus||hindús
hioides||hioide
hipertension||hipertensión
hipertensions||hipertensións
hipocondria||hipocondría
hipocondrias||hipocondrías
hipocresía||hipocrisía
hipocrita||hipócrita
hipocritas||hipócritas
hipodromo||hipódromo
hipodromos||hipódromos
hipolito||Hipólito
hipólito|cs|Hipólito
hipotalamo||hipotálamo
hipotalamos||hipotálamos
hipotension||hipotensión
hipotensions||hipotensións
hipotese||hipótese
hipoteses||hipóteses
hipotesis||hipótese
hipótesis||hipótese, hipóteses
hipotéticamente||hipoteticamente
hirta||irta
hirtas||irtas
hirto||irto
hirtos||irtos
hiso||fixo, iso
hispanica||hispánica
hispanicas||hispánicas
hispanico||hispánico
hispanicos||hispánicos
hispanoamerica||Hispanoamérica
hispanoamérica|cs|Hispanoamérica
histerica||histérica
histericas||histéricas
histerico||histérico
histericos||histéricos
histologia||histoloxía
histología||histoloxía
histologias||histoloxías
histologías||histoloxías
histoloxia||histoloxía
histoloxias||histoloxías
história||historia
historica||histórica
históricamente||historicamente
historicas||históricas
historico||histórico
historicos||históricos
históridos||históricos
hitoria||historia
hitorias||historias
hizo||fixo
hoi||hoxe
hola||ola
hollywood|cs|Hollywood
holywood||Hollywood
hombro||ombreiro, ombro
hombros||ombreiros, ombros
homonima||homónima
homonimas||homónimas
homonimo||homónimo
homonimos||homónimos
homoxenea||homoxénea
homoxeneas||homoxéneas
homoxeneo||homoxéneo
homoxeneis||homoxéneos
hongo||fungo
hongos||fungos
honorifica||honorífica
honorificas||honoríficas
honorifico||honorífico
honorificos||honoríficos
horchata||orchata
horchatas||orchatas
horfa||orfa
horfas||orfas
horfo||orfo
horfos||orfos
horible||horrible
horibles||horribles
hormigon||formigón
hormigón||formigón
hormigons||formigón
hormigóns||formigón
hornacina||fornelo
hornillo||fornelo
hornillos||fornelos
hostelería||hostalaría, hostalería
hosteleiro||hostaleiro
hosteleira||hostaleira
hosteleiros||hostaleiros
hosteleiras||hostaleiras
hostigar||fustrigar
hoteles||hoteis
hoxaldre||follado
hoxaldres||follados
hoxendia||hoxe en día
hoxendía||hoxe en día
hoy||hoxe
huella||pegada, sinal
huellas||pegadas, sinais
huerfana||orfa
huérfana||orfa
huerfanas||orfas
huérfanas||orfas
huerfano||orfo
huérfano||orfo
huerfanos||orfos
huérfanos||orfos
humadera||fumareda
humaderas||fumaredas
humán||humano
humareda||fumareda
humaredas||fumaredas
humeda||húmida
húmeda||húmida
humedad||humidade
humedada||humidade
humedades||humidades
humedas||húmidas
húmedas||húmidas
humedo||húmido
húmedo||húmido
humedos||húmidos
húmedos||húmidos
húmero||úmero
húmeros||úmeros
humero||úmero
humeros||úmeros
humida||húmida
humidal||zona húmida
humidais||zonas húmidas
humidas||húmidas
humido||húmido
humidos||húmidos
hundio||afundiu
hundió||afundiu
hundir||afundir
hungara||húngara
hungaras||húngaras
hungaro||húngaro
hungaros||húngaros
hungria||Hungría
hungría|cs|Hungría
huracan||furacán
huracán||furacán
huracanes||furacáns
huracans||furacáns
huracáns||furacáns
hurna||urna
hurnas||urnas
huraño||túzaro
huraños||túzaros
huraña||túzara
hurañas||túzaras
ibañez||Ibáñez
ibáñez|cs|Ibáñez
iberica||ibérica
ibericas||ibéricas
iberico||ibérico
ibericos||ibéricos
icono||icona
iconos||iconas
iconografia||iconografía
iconografias||iconografías
iconografica||iconográfica
iconograficas||iconográficas
iconografico||iconográfico
iconograficos||iconográficos
icorporaron||incorporaron
icorporarón||incorporaron
idolo||ídolo
idolos||ídolos
illano||insular,illán
illanos||insulares, illáns
inamobible||inamovible
inamobibles||inamovibles
incorruta||incorrupta
incorrutas||incorruptas
incorruptibel||incorruptíbel
incorrutibeis||incorruptíbeis
incorrutíbeis||incorruptíbeis
incorrutibel||incorruptíbel
incorrutíbel||incorruptíbel
incorrutibilidade||incorruptibilidade
incorrutibilidades||incorruptibilidades
incorrutible||incorruptible
incorrutibles||incorruptibles
incorruto||incorrupto
incorrutos||incorruptos
independiente||independente
independientemente||independentemente
interdicción||interdición
interdiccións||interdicións
internacionales||internacionais
inusual||infrecuente
inusualmente||infrecuentemente
invadíu||invadiu
idelfonso||Ildefonso
identica||idéntica
identicas||idénticas
identico||idéntico
identicos||idénticos
identificacion||identificación
identificacions||identificacións
ideoloxia||ideoloxía
ideoloxias||ideoloxías
ideoloxica||ideolóxica
ideolóxicamente||ideoloxicamente
ideoloxicas||ideolóxicas
ideoloxico||ideolóxico
ideoloxicos||ideolóxicos
idoiro||doiro
idoiros||doiros
idonea||idónea
idoneas||idóneas
idoneo||idóneo
idoneos||idóneos
idustrial||industrial
idustriales||industriais
igar||iguar
iglesia||igrexa
iglesias||igrexas
iglesario||igresario
iglesarios||igresarios
iglexa||igrexa
iglexas||igrexas
igresia||igrexa
igresias||igrexas
igloo||iglú
igloos||iglús
iglu||iglú
iglus||iglús
ignifuga||ignífuga
ignifugas||ignífugas
ignifugo||ignífugo
ignifugos||ignífugos
iguazu||Iguazú
iguazú|cs|Iguazú
il||el
iles||eles
ilexitima||ilexítima (adxectivo), ilexitima (é correcto se é do verbo ilexitimar)
ilexitimas||ilexítimas (adxectivo), ilexitimas (é correcto se é do verbo ilexitimar)
ilexitimo||ilexítimo (adxectivo), ilexitimo (é correcto se é do verbo ilexitimar)
ilexitimos||ilexítimos
illustrada||ilustrada
illustradas||ilustradas
illustrado||ilustrado
illustrados||ilustrados
ilucion||ilusión
ilución||ilusión
ilucionada||ilusionada
ilucionadas||ilusionadas
ilucionado||ilusionado
ilucionados||ilusionados
ilucions||ilusións
ilucións||ilusións
ilustracion||ilustración
ilustracions||ilustracións
ilustrasion||ilustración
ilustrasión||ilustración
ilustrasions||ilustracións
ilustrasións||ilustracións
imaxen||imaxe
imaxén||imaxe
imáxen||imaxe
imaxenes||imaxes
imaxens||imaxes
imaxinacion||imaxinación
imaxinacions||imaxinacións
imbensible||invencible
imbensibles||invencibles
IMDB|cs|IMDb
imensa||inmensa
imensas||inmensas
imenso||inmenso
imensos||inmensos
imigrante||inmigrante
imigrantes||inmigrantes
immigrante||inmigrante
immigrantes||inmigrantes
immortalidad||inmortalidade
impago||non pagamento, falta de pagamento
impagos||non pagamentos, falta de pagamentos
impavida||impávida
impavidas||impávidas
impavido||impávido
impavidos||impávidos
imperterrita||impertérrita
imperterritas||impertérritas
imperterrito||impertérrito
imperterritos||impertérritos
impetigo||impetixe
impetigos||impetixes
impeto||ímpeto
impetos||ímpetos
impetu||ímpeto
ímpetu||ímpeto
impetus||ímpetos
ímpetus||ímpetos
implicacion||implicación
implicacions||implicacións
imponente||impoñente
imponentes||impoñentes
imposibel||imposíbel
implorarón||imploraron
importacion||importación
importacions||importacións
ímportante||importante
importasion||importación
importasión||importación
impulsador||impulsor
impulsadora||impulsora
impulsadoras||impulsoras
impulsadores||impulsores
inabilitada||inhabilitada
inabilitadas||inhabilitadas
inabilitado||inhabilitado
inabilitados||inhabilitados
inacesible||inaccesible
inacesibles||inaccesibles
inaguración||inauguración
inaguracións||inauguracións
inagurada||inaugurada
inaguradas||inauguradas
inagurado||inaugurado
inagurados||inaugurados
inagural||inaugural
inagurales||inaugurais
inagurar||inaugurar
inalambrica||inalámbrica
inalambricas||inalámbricas
inalambrico||inalámbrico
inalambricos||inalámbricos
inanime||inánime
inanimes||inánimes
inarámica||sen fíos
inarámicas||sen fíos
inarámico||sen fíos
inarámicos||sen fíos
inasequible||inaccesible, inalcanzable
inasequibles||inaccesibles, inalcanzables
inauguracion||inauguración
inauguracions||inauguracións
incapas||incapaz
incapases||incapaces
incapie||fincapé
incapié||fincapé
incapies||fincapés
incapiés||fincapés
incautacion||incautación
incautacions||incautacións
incertidume||incerteza
incertidumes||incertezas
inchenta||enchente
inchentas||enchentes
incia||inicia
inciaba||iniciaba
inciaban||iniciaban
inciada||iniciada
inciadas||iniciadas
inciado||iniciado
inciados||iniciados
incial||inicial
inciales||iniciais
incialmente||inicialmente
incian||inician
inciando||iniciando
inciandose||iniciándose
inciándose||iniciándose
inciar||iniciar
inciara||iniciara
inciaran||iniciaran
inciaron||iniciaron
incienso||incenso
inciensos||incensos
incieso||incenso
inciesos||incensos
inciio||inicio (substantivo), inicio, iniciou (verbo)
incio||inicio (substantivo), inicio, iniciou (verbo)
incios||inicios
incision||incisión
inclide||incluíde
inclua||inclúa
incluas||inclúas
incluan||inclúan
inclucion||inclusión
inclución||inclusión
incluia||incluía
incluias||incluías
incluiamos||incluïamos
incluíamos||incluïamos
incluiades||incluïades
incluíades||incluïades
incluian||incluían
incluida||incluída
incluidas||incluídas
incluido||incluído
incluidos||incluídos
incluin||incluín
incluiches||incluíches
incluimos||incluímos
incluistes||incluístes
incluiron||incluíron
incluindo||incluíndo
incluir||incluír
incluira||incluirá
incluiria||incluiría
inclurias||incluirías
incluria||incluiría
incluiríamos||incluiriamos
incluiríades||incluiriades
incluirian||incluirían
incluise||incluíse
incluises||incluíses
incluisen||incluísen
incluires||incluíres
incluirmos||incluírmos
incluirdes||incluírdes
incluiren||incluíren
incluiu||incluíu
incluo||inclúo
inclues||inclúes
inlcue||inclúe
incluides||incluídes
incluen||inclúen
inclusion||inclusión
inclusions||inclusións
incognita||incógnita
incognitas||incógnitas
incognito||incógnito
incognitos||incógnitos
incolume||incólume
incolumes||incólumes
inconciente||inconsciente
inconcientes||inconscientes
inconita||incógnita
incónita||incógnita
inconitas||incógnitas
incónitas||incógnitas
inconito||incógnito
incónito||incógnito
inconitos||incógnitos
incónitos||incógnitos
inconsiente||inconsciente
inconsientes||inconscientes
inconvinte||inconveniente
inconvintes||inconvenientes
incorporacion||incorporación
incorporacions||incorporacións
increible||incrible
increíble||incrible
increiblemente||incriblemente
increíblemente||incriblemente
increibles||incribles
increíbles||incribles
incrementádose||incrementándose
incremetando||incrementando
incremetar||incrementar
incremetarían||incrementarían
incremetaron||incrementaron
incremtnra||incrementa
incribeis||incríbeis
incribel||incríbel
incribeles||incríbeis
incríble||incrible
incríbles||incribles
incríblemente||incriblemente
incricion||inscrición
incricions||inscricións
incripción||inscrición
incripcións||inscricións
incrustacion||incrustación
incrustacions||incrustacións
incursion||incursión
incursions||incursións
incustracion||incrustación
incustración||incrustación
incustracions||incrustacións
incustracións||incrustacións
incustrada||incrustada
incustradas||incrustadas
incustrado||incrustado
incustrados||incrustados
incustran||incrustan
indecision||indecisión
indecisions||indecisións
independiencia||independencia
independiencias||independencias
independientista||independentista
independientistas||independentistas
indianápolis|cs|Indianápolis
indice||índice
indices||índices
indico||Índico (océano), indico (verbo)
indiferencia||indiferenza
indiferencias||indiferenzas
indivíduo||individuo
indivíduos||individuos
indixena||indíxena
indixenas||indíxenas
indixienas||indíxenas
indixienista||indixenista
indixienistas||indixenistas
indole||índole
indoles||índoles
induccion||indución
inducción||indución
induccions||inducións
induccións||inducións
inducion||indución
inducions||inducións
industriales||industriais
inedita||inédita
ineditas||inéditas
inedito||inédito
ineditos||inéditos
inerva||innerva
inervación||innervación
inervado||innervado
inervada||innervada
inervados||innervados
inervadas||innervadas
inervar||innervar
ines||Inés
inés|cs|Inés
inquedar||inquietar
interfaz||interface
ininterrumpidamente||ininterrompidamente
interrumpida||interrompida
interrumpidamente||interrompidamente
interrumpidas||interrompidas
interrumpido||interrompido
interrumpidos||interrompidos
infanteria||infantería
infanterias||infanterías
infeccion||infección
infeccions||infeccións
infeción||infección
infecións||infeccións
inefectiva||ineficaz
inefectivas||ineficaces
inefectivo||ineficaz
inefectivos||ineficaces
infima||ínfima
infimas||ínfimas
infimo||ínfimo
infimos||ínfimos
inflaccion||inflación
inflacción||inflación
inflacion||inflación
inflamacion||inflamación
inflitra||infiltra
inflitracion||infiltración
inflitración||infiltración
inflitrada||infiltrada
inflitradas||infiltradas
inflitrado||infiltrado
inflitrados||infiltrados
inflitran||infiltran
inflitrar||infiltrar
inflitraron||infiltraron
inflitrarse||infiltrarse
influenza||influencia (a acción de influír é influencia), influenza (é correcto se é a doenza)
influida||influída
influidas||influídas
influido||influído
influidos||influídos
influir||influír
informacion||información
informacions||informacións
informatibo||informativo
informatibos||informativos
informatica||informática
informatico||informático
infracion||infracción
infraestructura||infraestrutura
infraestructuras||infraestruturas
infraestuctura||infraestrutura
infraestucturas||infraestruturas
infrarroxo||infravermello
infrarroxa||infravermella
infrarroxos||infravermellos
infrarroxas||infravermellas
infrastructura||infraestrutura
infrastructuras||infraestruturas
infucion||infusión
infución||infusión
infucions||infusións
infucións||infusións
infula||ínfula
infulas||ínfulas
infusion||infusión
ingenierio||enxeñeiro
ingenierios||enxeñeiros
ingeniero||enxeñeiro
ingenieros||enxeñeiros
ingés||inglés
ingesa||inglesa
inglaterra|cs|Inglaterra
ingle||ingua
ingles||inglés (se é a lingua), ingua (se é a parte do corpo), inguas (se é a parte do corpo)
inglete||bispel
ingletes||bispeis
ingredente||ingrediente
ingredentes||ingredientes
igualemente||igualmente
inhalambrica||inalámbrica
inhalámbrica||inalámbrica
inhalambricas||inalámbricas
inhalámbricas||inalámbricas
inhalambrico||inalámbrico
inhalámbrico||inalámbrico
inhalambricos||inalámbricos
inhalámbricos||inalámbricos
inhibicion||inhibición
inhibicions||inhibicións
inhospita||inhóspita
inhospitas||inhóspitas
inhospito||inhóspito
inhospitos||inhóspitos
iniciales||iniciais
ininterrumpida||ininterrompida
ininterrumpidas||ininterrompidas
ininterrumpido||ininterrompido
ininterrumpidos||ininterrompidos
ininterumpida||ininterrompida
ininterumpidas||ininterrompidas
ininterumpido||ininterrompido
ininterumpidos||ininterrompidos
inlcluira||incluíra
incluiras||incluíras, incluirás
incluíramos||incluiramos
incluírades||incluirades
incluiran||incluíran, incluirán
inmaxinacion||imaxinación
inmaxinación||imaxinación
inmaxinacions||imaxinacións
inmaxinacións||imaxinacións
inmedacion||inmediación
inmedacions||inmediacións
inmersion||inmersión
inmigracción||inmigración
inmigracion||inmigración
inmortalidad||inmortalidade
inmovilizarán||inmobilizarán
innodoro||inodoro
innodoros||inodoros
innovacion||innovación
innovacions||innovacións
innumerabeis||innumerábeis
innumerabel||innumerábel
inospita||inhóspita
inóspita||inhóspita
inospitalaria||inhospitalaria
inospitalarias||inhospitalarias
inospitalario||inhospitalario
inospitalarios||inhospitalarios
inospitas||inhóspitas
inóspitas||inhóspitas
inospito||inhóspito
inóspito||inhóspito
inospitos||inhóspitos
inóspitos||inhóspitos
inrrenconciliable||irreconciliable
inrrenconciliables||irreconciliables
inscricion||inscrición
inscricions||inscricións
inscripcion||inscrición
inscripción||inscrición
inscripcions||inscricións
inscripcións||inscricións
insercción||inserción
inserccións||insercións
inserruccion||insurrección
inserruccions||insurreccións
insertar||inserir
insinua||insinúa
insinuan||insinúan
insinue||insinúe
insinuen||insinúen
insinuo||insinúo
insipida||insípida
insipidas||insípidas
insipido||insípido
insipidos||insípidos
insobornable||insubornable
insobornables||insubornables
inspiracion||inspiración
inspiracions||inspiracións
instáncia||instancia
instáncias||instancias
instantanea||instantánea
instantáneamente||instantaneamente
instantaneas||instantáneas
instantaneo||instantáneo
instantaneos||instantáneos
institucion||institución
instituición||institución
instituicións||institucións
instituida||instituída
instituidas||instituídas
instituido||instituído
instituidos||instituídos
instruccion||instrución
instrucción||instrución
instruccions||instrucións
instruccións||instrucións
instrucion||instrución
instrucions||instrucións
insumisión||insubmisión
insumisións||insubmisións
insumisa||insubmisa
insumisas||insubmisas
insumiso||insubmiso
insumisos||insubmisos
insurreccion||insurrección
insurreccions||insurreccións
intachable||irreprochable, irreprochábel
intachábel||irreprochable, irreprochábel
intachabel||irreprochable, irreprochábel
intachables||irreprochables, irreprochábeis
intachabeis||irreprochables, irreprochábeis
intantanea||instantánea
intantánea||instantánea
intantaneas||instantáneas
intantáneas||instantáneas
intantaneo||instantáneo
intantáneo||instantáneo
intantaneos||instantáneos
intantáneos||instantáneos
íntegramente||integramente
inteira||enteira
inteiras||enteiras
inteiro||enteiro
inteiros||enteiros
intencion||intención
intencions||intencións
intension||intención
intensión||intención
intensions||intencións
intensións||intencións
interaccion||interacción
interaccions||interaccións
interacion||interacción
interación||interacción
interacions||interaccións
interacións||interaccións
intercesion||intercesión
intercesions||intercesións
interes||interese
interés||interese
interim||ínterim
interím||ínterim
interims||ínterims
interíms||ínterims
interin||ínterim
interín||ínterim
ínterin||ínterim
interins||ínterims
interíns||ínterims
ínterins||ínterims
interlinea||entreliña
interlínea||entreliña
interlineas||entreliñas
interlíneas||entreliñas
interlineado||entreliña
interlineados||entreliñas
interogante||interrogante
interogantes||interrogantes
interperie||intemperie
interpretacion||interpretación
interpretarón||interpretaron
interprete||intérprete (substantivo), interprete (é correcto se é do verbo interpretar)
interpretes||intérpretes (substantivo), interpretes (é correcto se é do verbo interpretar)
interrupcion||interrupción
interrupcions||interrupcións
intertrigo||intertixe (inflamación da pel)
intertrigos||intertixes (inflamación da pel)
intérvalo||intervalo
intérvalos||intervalos
intervencion||intervención
intervencions||intervencións
interxeccion||interxección
interxeccions||interxeccións
íntimamente||intimamente
intrepida||intrépida
intrepidas||intrépidas
intrepido||intrépido
intrepidos||intrépidos
intrepreta||interpreta
intrepretaba||interpretaba
intrepretación||interpretación
intrepretacións||interpretacións
intrepretada||interpretada
intrepretadas||interpretadas
intrepretado||interpretado
intrepretados||interpretados
intrepretan||interpretan
intrepretando||interpretando
intrepretar||interpretar
intrepretaría||interpretaría
intrepretaron||interpretaron
intrepretativas||interpretativas
intrincada||intricada
intrincadas||intricadas
intrincado||intricado
intrincados||intricados
intrincar||intricar
intrinseca||intrínseca
intrinsecas||intrínsecas
intrinseco||intrínseco
intrinsecos||intrínsecos
introduccion||introdución
introducción||introdución
introduccions||introducións
introduccións||introducións
introducion||introdución
introducions||introducións
intromision||intromisión
intromisions||intromisións
intrucción||instrución
intruccións||instrucións
intrucion||instrución
intrucions||instrucións
inumerabel||innumerábel
inumerable||innumerable
inumerables||innumerables
inúmeros||innúmeros, numerosos
inumeros||innúmeros, numerosos
inutil||inútil
inutiles||inútiles
invasion||invasión
invasions||invasións
invensibeis||invencíbeis
invensibel||invencíbel
invensible||invencible
invensibles||invencibles
inverosimil||inverosímil
inversor||investidor (a persoa que fai investimentos), inversor (é correcto cando é que inverte)
inversores||investidores (as persoas que fan investimentos), inversores (é correcto cando é que inverte)
inversora||investidora (persoa que fai investimentos)
inversoras||investidoras (persoas que fan investimentos)
inversion||inversión
inversions||inversións
inversionista||investidor
inversionistas||investidores
inverter||investir (facer un investimento), inverter (é correcto se é dar a volta)
invertir||inverter (dar a volta a unha cousa)
investigacion||investigación
investigaciónes||investigacións
investigacions||investigacións
inxeccion||inxección
inxeccions||inxeccións
inxecion||inxección
inxeción||inxección
inxecions||inxeccións
inxecións||inxeccións
inxenieria||enxeñería
inxeniería||enxeñería
inxenierias||enxeñerías
inxenierías||enxeñerías
inxenio||enxeño
inxenios||enxeños
inxeniosa||enxeñosa
inxeniosas||enxeñosas
inxenioso||enxeñoso
inxeniosos||enxeñosos
inxeñeira||enxeñeira
inxeñeiras||enxeñeiras
inxeñeiro||enxeñeiro
inxeñeiros||enxeñeiros
inxeñería||enxeñería
inxeñerías||enxeñerías
inxeñio||enxeño
inxeñios||enxeños
inxeñiosa||enxeñosa
inxeñiosas||enxeñosas
inxeñioso||enxeñoso
inxeñiosos||enxeñosos
inxeño||enxeño
inxeños||enxeños
inxeñosa||enxeñosa
inxeñosas||enxeñosas
inxeñoso||enxeñoso
inxeñosos||enxeñosos
inxertaba||enxertaba
inxerta||enxerta
inxértaa||enxértaa
inxértaas||enxértaas
inxértalle||enxértalle
inxértalles||enxértalles
inxertábaa||enxertábaa
inxertábaas||enxertábaas
inxertáballe||enxertáballe
inxertáballes||enxertáballes
inxertaban||enxertaban
inxertábana||enxertábana
inxertábanas||enxertábanas
inxertábanlle||enxertábanlle
inxertábanlles||enxertábanlles
inxertábano||enxertábano
inxertábanos||enxertábanos
inxertábao||enxertábao
inxertábaos||enxertábaos
inxertada||enxertada
inxertado||enxertado
inxertados||enxertados
inxertan||enxertan
inxértana||enxértana
inxértanas||enxértanas
inxertando||enxertando
inxertándoa||enxertándoa
inxertándoas||enxertándoas
inxertándolle||enxertándolle
inxertándolles||enxertándolles
inxertándoo||enxertándoo
inxertándoos||enxertándoos
inxértanlle||enxértanlle
inxértanlles||enxértanlles
inxértano||enxértano
inxértanos||enxértanos
inxértao||enxértao
inxértaos||enxértaos
inxertar||enxertar
inxertara||enxertara
inxertará||enxertará
inxertaralle||enxertaralle
inxertáralle||enxertáralle
inxertaralles||enxertaralles
inxertáralles||enxertáralles
inxertaran||enxertaran
inxertarán||enxertarán
inxertaranlle||enxertaranlle
inxertáranlle||enxertáranlle
inxertaranlles||enxertaranlles
inxertáranlles||enxertáranlles
inxertaren||enxertaren
inxertárenlle||enxertárenlle
inxertárenlles||enxertárenlles
inxertaría||enxertaría
inxertaríalle||enxertaríalle
inxertaríalles||enxertaríalles
inxertarían||enxertarían
inxertaríanlle||enxertaríanlle
inxertaríanlles||enxertaríanlles
inxertarlle||enxertarlle
inxertarlles||enxertarlles
inxertaron||enxertaron
inxertáronlle||enxertáronlle
inxertáronlles||enxertáronlles
inxertárona||enxertárona
inxertáronas||enxertáronas
inxertárono||enxertárono
inxertáronos||enxertáronos
inxertase||enxertase
inxertasen||enxertasen
inxerte||enxerte
inxerten||enxerten
inxerto||enxerto
inxertou||enxertou
inxertoulle||enxertoulle
inxertoulles||enxertoulles
inxertouna||enxertouna
inxertounas||enxertounas
inxertouno||enxertouno
inxertounos||enxertounos
inxestion||inxestión
inxestions||inxestións
iorque||York
irak|cs|Irak
iran||irán
irani||iraniano, iraniana
iraní||iraniano, iraniana
iranis||iranianos, iranianas
iranís||iranianos, iranianas
iraq|cs|Iraq
iraqui||iraquí
iraquies||iraquís
iraquíes||iraquís
iria|cs|iría (verbo), Iria (nome)
irlandes||irlandés
irmanar||irmandar
ironia||ironía
irreemplazable||insubstituíble
irreemplazables||insubstituíbles
irreemprazable||insubstituíble
irreemprazables||insubstituíbles
irremplazable||insubstituíble
irremplazables||insubstituíbles
irremprazable||insubstituíble
irremprazables||insubstituíbles
irrenconciliable||irreconciliable
irrenconciliables||irreconciliables
irrevocable||irrevogable
irrevocables||irrevogables
irun||Irún
iruña||Pamplona
isa||esa
isas||esas
isabel|cs|Isabel
isaias||Isaías
isaías|cs|Isaías
isavel|cs|Isabel
ise||ese
ises||eses
isla||illa
islas||illas
Islam|cs|islam
islamabad|cs|Islamabad
islamica||islámica
islamicas||islámicas
islamico||islámico
islamicos||islámicos
islandes||islandés
islandia|cs|Islandia
isleño||insular
isleña||insular
isleños||insulares
isleñas||insulares
isolar||illar
isolado||illado
isolada||illada
isolados||illados
isoladas||illadas
isosceles||isósceles
israel|cs|Israel
israeli||israelí
israelies||israelís
israelíes||israelís
istalacion||instalación
istalacions||instalacións
ista||esta
istas||estas
iste||este
istes||estes
italia|cs|Italia
italián||italiano
italiáns||italianos
item||ítem
items||ítems
iunior||júnior
iúnior||júnior
iuniors||júniors
iúniors||júniors
iunque||engra, incre, zafra, bigornia (son todas femininas)
iunques||engras, incres, zafras, bigornias (son todas femininas)
IVA|cs|IVE (Imposto sobre o Valor Engadido)
ja||ha
jaen||Jaén
jaén|cs|Jaén
january||xaneiro
jalisco||Xalisco
jarcha||kharxa
jartum|cs|Jartum
javian||Javián
javián|cs|Javián
je||he
jehova||Jehová
jehová|cs|Jehová
jeremias||Jeremías
jeremías|cs|Jeremías
jesus||Jesús
jesús|cs|Jesús
ji||hi
jimenez||Jiménez
jiménez|cs|Jiménez
jo||ho
joaquin||Joaquín
joaquín|cs|Joaquín
jorge|cs|Jorge
jorje||Jorge
jose|cs|Jose
josé|cs|José
ju||hu
juán||Juan
juan|cs|Juan
july||xullo
julio||xullo
june||xuño
junio||xuño
junior||júnior
juniors||júniors
junta||xunta
juntas||xuntas
kabul||Cabul
kathmandu||Katmandú
katmandu||Katmandú
kazagistan||Casaquistán
kazagistán||Casaquistán
kazajistan||Casaquistán
kazajistán||Casaquistán
ke||que
kenia||Kenya
kermesse||quermese
kharkiv||Khárkiv
kherson||Khersón
kiev||Kíiv
kilo||quilo
kilocaloria||quilocaloría
kilocaloría||quilocaloría
kilocalorias||quilocalorías
kilocalorías||quilocalorías
kilociclo||quilociclo
kilociclos||quilociclos
kilogrametro||quilográmetro
kilográmetro||quilográmetro
kilogrametros||quilográmetros
kilográmetros||quilográmetros
kilogramo||quilogramo
kilogramos||quilogramos
kilohertz||quilohertz
kilohertzs||quilohertzs
kilolitro||quilolitro
kilolitros||quilolitros
kilometrar||quilometrar
kilometraxe||quilometraxe
kilometraxes||quilometraxes
kilometrica||quilométrica
kilométrica||quilométrica
kilometricas||quilométricas
kilométricas||quilométricas
kilometrico||quilométrico
kilométrico||quilométrico
kilometricos||quilométricos
kilométricos||quilométricos
kilometro||quilómetro
kilómetro||quilómetro
kilometros||quilómetros
kilómetros||quilómetros
kilopodos||quilópodos
kilópodos||quilópodos
kilos||quilos
kiloton||quilotón
kilotón||quilotón
kilotons||quilotóns
kilotóns||quilotóns
kilowatt||quilowatt
kilowatts||quilowatts
kilovolt||quilovolt
kilovolts||quilovolts
kitsch||charramangueiro
kuwait|cs|Kuwait
kuwaiti||kuwaití
la||a, la (é correcto cando é a nota musical, o pelo da ovella, o fío, o tecido)
las||as
laberíntico||labiríntico
laberínticos||labirínticos
laberíntica||labiríntica
laberínticas||labirínticas
laberintico||labiríntico
laberinticos||labirínticos
laberintica||labiríntica
laberinticas||labirínticas
laberinto||labirinto
laberintos||labirintos
laconica||lacónica
laconicas||lacónicas
laconico||lacónico
laconicos||lacónicos
lactea||láctea
lacteas||lácteas
lacteo||lácteo
lacteos||lácteos
ladilla||piollo pato
ladillas||piollos patos
ladron||ladrón
ladrons||ladróns
lagartixa||lagarta
lagartixas||lagartas
lamer||lamber
lamina||lámina (substantivo), lamina (é correcto se é do verbo laminar)
laminas||láminas (substantivo), laminas (é correcto se é do verbo laminar)
lampada||lámpada
lampadas||lámpadas
lampara||lámpada
lámpara||lámpada
lamparas||lámpadas
lámparas||lámpadas
languida||lánguida
languidas||lánguidas
languido||lánguido
languidos||lánguidos
lanzadó||lanzado
lapices||lapis
lápices||lapis
lapida||lápida (substantivo), lapida (é correcto se é do verbo lapidar)
lapidas||lápidas (substantivo), lapidas (é correcto se é do verbo lapidar)
lápis||lapis
lapislazuli||lapislázuli
lapiz||lapis
lápiz||lapis
lapón||saami (pobo e lingua), lapón (é correcto se é a persoa que come moito)
lapona||saami (muller de Laponia), lapona (é correcto se é a persoa que come moito)
laponas||saami (mulleres de Laponia), laponas (é correcto se é a persoa que come moito)
lapóns||saamis (pobo e lingua), lapóns (é correcto se é a persoa que come moito)
larchán||lerchán
larchana||lerchana
larchanas||lerchanas
larcháns||lercháns
largometraxe||longametraxe
largometraxes||longametraxes
larmeira||solermeira
larmeiras||solermeiras
larmeiro||solermeiro
larmeiros||solermeiros
laser||láser
lasers||láseres
lásers||láseres
latego||látego
lategos||látegos
latexa||late (se é unha tradución incorrecta do inglés)
latido||latexo
latigo||látego
látigo||látego
latigos||látegos
látigos||látegos
latin||latín
latinoámerica||Latinoamérica
latinoamerica||Latinoamérica
latinoamérica|cs|Latinoamérica
Latinoamericana|cs|latinoamericana (excepto nome de institución)
Latinoamericanas|cs|latinoamericanas (excepto nome de institución)
Latinoamericano|cs|latinoamericano (excepto nome de institución)
Latinoamericanos|cs|latinoamericanos (excepto nome de institución)
Latvia|cs|Letonia
latvijas||Letonia
latvio||letón
latvios||letóns
latvia||letona
latvias||letonas
laurel||loureiro
laureis||loureiros
lavadero||lavadoiro
lavaderos||lavadoiros
lavadeiro||lavadoiro
lavadeiros||lavadoiros
lavavaixelas||lavalouza
lástima||mágoa
lazaro||Lázaro
lázaro|cs|Lázaro
leccion||lección
leccions||leccións
leer||ler
legaxo||atado
legajo||atado
legendario||lendario
legendaria||lendaria
legendarios||lendarios
legendarias||lendarias
legaxos||atados
legajos||atados
lentexa||lentella
lentexas||lentellas
lentilla||lente de contacto
lentillas||lentes de contacto
leñazo||fungueirazo
leñazos||fungueirazo
leño||pau
leños||paus
leon||león
lepidoptero||lepidóptero
lepidopteros||lepidópteros
lesion||lesión
lesna||subela
lesnas||subelas
lesoto|cs|Lesoto
lesxilación||lexislación
lesxilacións||lexislacións
letanía||ladaíña
letanías||ladaíñas
leticia|cs|Leticia
letizia|cs|Leticia
leton||letón
letons||letóns
letonia|cs|Letonia
letrina||latrina
levadura||lévedo
levaduras||lévedos
lexano||afastado, distante, arredado
lexanos||afastados, distantes, arredados
lexendario||lendario
lexendaria||lendaria
lexendarios||lendarios
lexendarias||lendarias
lexía||lixivia
lexías||lixivias
lexia||lixivia
lexias||lixivias
lexica||léxica
lexicas||léxicas
lexico||léxico
lexicografa||lexicógrafa
lexicografas||lexicógrafas
lexicografia||lexicografía
lexicografias||lexicografías
lexicografica||lexicográfica
lexicograficas||lexicográficas
lexicografico||lexicográfico
lexicograficos||lexicográficos
lexicografo||lexicógrafo
lexicografos||lexicógrafos
lexicos||léxicos
lexion||lexión
lexions||lexións
lexos||lonxe
libano||Líbano
líbano|cs|Líbano
libelula||libélula
libelulas||libélulas
liberacion||liberación
liberia|cs|Liberia
liberrima||libérrima
liberrimas||libérrimas
liberrimo||libérrimo
liberrimos||libérrimos
libertade||liberdade
libertades||liberdades
líbido||libido
libreria||librería
librerias||librerías
libreta||caderno
libretas||cadernos
licantropa||licántropa
licantropas||licántropas
licantropia||licantropía
licantropo||licántropo
licantropos||licántropos
licencia||licenza, licencia (é correcto se é do verbo licenciar)
licencias||licenzas
licensia||licenza
licensias||licenzas
licitacion||licitación
lider||líder
lideres||líderes
lidiar||lidar
ligatura||ligadura
ligaturas||ligaduras
lija||lixa
lijas||lixas
lijado||lixado
lijar||lixar
limite||límite (substantivo), limite (é correcto se é do verbo limitar)
limites||límites (substantivo), limites (é correcto se é do verbo limitar)
limitrofe||limítrofe
limitrofes||limítrofes
limonada||limoada
limonadas||limoadas
limosna||esmola, caridade
limosnas||esmola, caridade
limpida||límpida
limpidas||límpidas
limpido||límpido
limpidos||límpidos
linaxe||liñaxe
linaxes||liñaxes
linea||liña
línea||liña
lineas||liñas
líneas||liñas
linfatica||linfática
linfaticas||linfáticas
linfatico||linfático
linfaticos||linfáticos
lingoaxe||lingua
lingoaxes||linguas
língua||lingua
línguas||linguas
linguista||lingüista
linguísta||lingüista
lingüísta||lingüista
linguistas||lingüistas
linguístas||lingüistas
lingüístas||lingüistas
linguistica||lingüística
linguística||lingüística
lingüistica||lingüística
linguisticas||lingüísticas
linguísticas||lingüísticas
lingüisticas||lingüísticas
linguistico||lingüístico
linguístico||lingüístico
lingüistico||lingüístico
linguisticos||lingüísticos
linguísticos||lingüísticos
lingüisticos||lingüísticos
linterna||lanterna
linternas||lanternas
lío||lea
líos||leas
liquida||líquida
liquidas||líquidas
liquido||líquido
liquidos||líquidos
lirica||lírica
liricas||líricas
lirico||lírico
liricos||líricos
lisonja||afago
lisonjas||afagos
lisonxa||afago
lisonxas||afagos
listado||listaxe, lista, listado (é correcto se é "de listas" ou do verbo listar)
listados||listaxes, listas, listados (é correcto se é "de listas" ou do verbo listar)
llama||lapa
llamas||lapas
llano||chan, accesible (figurado), sinxelo (figurado)
llana||chan, accesible (figurado), sinxela (figurado)
llanos||chans, accesibles (figurado), sinxelos (figurado)
llanas||chans, accesibles (figurado), sinxelas (figurado)
llanta||pina
llantas||pinas
llerga||legra
llergas||legras
lobrega||lóbrega
lobregas||lóbregas
lobrego||lóbrego
lobregos||lóbregos
localidad||localidade
localizacion||localización
localizase||localízase
lograria||lograría
lograrias||lograrías
logroño|cs|Logroño
londinense||londiniense
londinenses||londinienses
london||Londres
londres|cs|Londres
longometraxe||longametraxe
longometraxes||longametraxes
lontananza||distancia
lonxana||distante, arredada, afastada, apartada, remota
lonxanas||distantes, arredadas, afastadas, apartadas, remotas
lonxano||distante, arredado, afastado, apartado, remoto
lonxanos||distantes, arredados, afastados, apartados, remotos
lopez||López
lópez|cs|López
lorenzo|cs|Lorenzo
loro||papagaio
loros||papagaios
los||os
loubanza||loanza
loubanzas||loanzas
loureado||laureado (cando é do verbo laurear), loureado (é correcto se é do verbo lourear)
loureados||laureados (cando é do verbo laurear), loureados (é correcto se é do verbo lourear)
loureada||laureada (cando é do verbo laurear), loureada (é correcto se é do verbo lourear)
loureadas||laureadas (cando é do verbo laurear), loureadas (é correcto se é do verbo lourear)
lourear||laurear (cando é de premiar), lourear (é correcto, poñerse louro)
loxia||loxa
loxias||loxas
loxica||lóxica
lóxicamente||loxicamente
loxicas||lóxicas
loxico||lóxico
loxicos||lóxicos
loxitud||lonxitude
lt||l, tte (cando é a abreviatura de lieutenant)
ltrs||l
lts||l
luar||lunar (propio da Lúa ou unha mancha da pel), luar (é correcto se é a luz da Lúa)
ludica||lúdica
ludicas||lúdicas
ludico||lúdico
ludicos||lúdicos
lugubre||lúgubre
luís|cs|Luís
lúns||luns
lupulo||lúpulo
lupulos||lúpulos
luxemburgo|cs|Luxemburgo
luxemburgues||luxemburgués
Lyon|cs|Lión
madagascar|cs|Madagascar
madastra||madrasta
madastras||madrastas
madrdi||Madrid
madrid|cs|Madrid
madrugón||madruga
maduracion||maduración
maduracions||maduracións
maestria||mestría
maestría||mestría
maestrias||mestrías
maestrías||mestrías
maestro||mestre
maestra||mestra
maestros||mestres
maestras||mestras
magacin||magacín
magasin||magacín
magasín||magacín
magasins||magacíns
magasíns||magacíns
magazin||magazín
magnetica||magnética
magneticas||magnéticas
magnetico||magnético
magneticos||magnéticos
magulladura||mazadura
magulladuras||mazaduras
maices||millos
maíces||millos
mail||correo electrónico
mails||correos electrónicos
Maio|cs|maio
maiorazo||morgado
maiorazos||morgados
maioria|| maioría
maiorias|| maiorías
maiorista||grosista, comerciante por xunto
maioristas||grosistas, comerciantes por xunto
maipu||Maipú
maipú|cs|Maipú
maís||máis (adverbio), mais (conxunción, equivale a "pero")
maitíns||matíns, matinas
maiuscula||maiúscula
maiusculas||maiúsculas
maiusculo||maiúsculo
maiusculos||maiúsculos
maiz||millo
maíz||millo
maízes||millos
maizes||millos
malaga||Málaga
málaga|cs|Málaga
malasia|cs|Malaisia
malecon||dique
malecón||dique
malecons||diques
malecóns||diques
malefica||maléfica
maleficas||maléficas
malefico||maléfico
maleficos||maléficos
malevola||malévola
malevolas||malévolas
malevolo||malévolo
malevolos||malévolos
malquerencia||malquerenza
malquerencias||malquerenzas
malta||malte (grans de cereais xermolados, secos e torrados)
maltas||maltes (grans de cereais xermolados, secos e torrados)
maltes||maltés (propio da illa de Malta), maltes (é correcto se é de malte)
mamifera||mamífera
mamiferas||mamíferas
mamifero||mamífero
mamiferos||mamíferos
mampara||biombo, tabique
mamparas||biombos, tabiques
mamparo||tabique dunha embarcación
mamparos||tabiques dunha embarcación
mampostería||cachotaría
mamposterías||cachotarías
mamposteiro||canteiro
mamposteiros||canteiros
mamute||mamut
mamutes||mamuts
manada||manda
manadas||mandas
manager||preparador, director, representante
managers||preparadores, directores, representantes
mánager||preparador, director, representante
mánagers||preparadores, directores, representantes
managua|cs|Managua
manantial||manancial
manantiais||mananciais
manati||manatí
manatis||manatís
manuscripto||manuscrito
manuscriptos||manuscritos
mancion||mansión
manción||mansión
mandarin||mandarín
mandibula||mandíbula
mandibulas||mandíbulas
mandragora||mandrágora
mandragoras||mandrágoras
manglar||mangleiro
manglares||mangleiros
mango||manga (froita), mango (dun utensilio: 'mango da tixola')
mangos||mangas (froita), mangos (dun utensilio: 'mangos das tixolas')
máns||mans
manecilla||agulla
manecillas||agullas
manifestacion||manifestación
manifestacions||manifestacións
manillar||guiador
manillares||guiadores
maniobra||manobra
maniobraba||manobraba
maniobraban||manobraban
maniobran||manobran
maniobrando||manobrando
maniobrar||manobrar
maniobrara||manobrara
maniobrará||manobrará
maniobraran||manobraran
maniobrarán||manobrarán
maniobraren||manobraren
maniobraria||manobraría
maniobraría||manobraría
maniobrarian||manobrarían
maniobrarían||manobrarían
maniobraron||manobraron
maniobras||manobras
maniobrase||manobrase
maniobrasen||manobrasen
maniobre||manobre
maniobren||manobren
maniobrou||manobrou
manipulear||manipular
manipulearon||manipularon
maniqui||manequín
maniquí||manequín
maniquin||manequín
maniquín||manequín
maniquins||manequíns
maniquíns||manequíns
maniquis||manequíns
maniquís||manequíns
manitas||mañoso
manobraria||manobraría
manobrarian||manobrarían
manosea||soba, apalpa
manoseaba||sobaba, apalpaba
manoseaban||sobaban, apalpaban
manoseada||sobada, apalpada
manoseadas||sobadas, apalpadas
manoseado||sobado, apalpado
manoseados||sobados, apalpados
manosean||soban, apalpan
manoseando||sobando, apalpando
manosear||sobar, apalpar
manoseara||sobara, apalpara
manoseará||sobará, apalpará
manosearan||sobaran, apalparan
manosearán||sobarán, apalparán
manosearen||sobaren, apalparen
manosearia||sobaría, apalparía
manosearían||sobaría, apalparía
manosearian||sobarían, apalparían
manosearon||sobaron, apalparon
manosease||sobase, apalpase
manoseasen||sobasen, apalpasen
manosee||sobe, apalpe
manoseen||soben, apalpen
manoseou||sobou, apalpou
manriquez||Manríquez
mansion||mansión
mansions||mansións
manten||mantén
mantillo||humus
manzanilla||macela, camomila, manzanilla (é correcto se é o viño)
manzanillas||macelas, camomilas, manzanillas (é correcto se é o viño)
mañán||mañá
maoista||maoísta
maoistas||maoístas
maquina||máquina (substantivo), maquina (é correcto se é do verbo maquinar)
marafallada||marfallada
mapoula||papoula
mapoulas||papoulas
marafalladas||marfalladas
maraton||maratón
maratons||maratóns
maravedi||marabedí
maravedí||marabedí
maravedies||marabedís
maravedíes||marabedís
maravedis||marabedís
maravedís||marabedís
maravilla||marabilla
maravillas||marabillas
maravillosa||marabillosa
maravillosamente||marabillosamente
maravillosas||marabillosas
maravilloso||marabilloso
maravillosos||marabillosos
march||marzo
marejada||marusía
marexada||marusía
marexadiña||mar teso
marfín||marfil
maria||María
maría|cs|María
mariguana||marihuana
mariquita||xoaniña, reirrei
mariquitas||xoaniñas, reirreis
mariquiña||xoaniña, reirrei
mariquiñas||xoaniñas, reirreis
marinos||mariños
marina||mariña
marinas||mariñas
mariposa||bolboreta
mariposas||bolboretas
maritima||marítima
maritimas||marítimas
maritimo||marítimo
maritimos||marítimos
marketing||márketing ou mercadotecnia
marmol||mármore
mármol||mármore
marmoles||mármores
mármoles||mármores
marmore||mármore
marmores||mármores
marquesina||marquesiña
márquetin||márketing ou mercadotecnia
marquez||Márquez
márquez|cs|Márquez
marron||marrón
marroqui||marroquí
marroquis||marroquís
Marruecos|cs|Marrocos
mártes||martes
martin||Martín
martín|cs|Martín
martinez||Martínez
martínez|cs|Martínez
martir||mártir
martires||mártires
marxen||marxe
márxen||marxe
marxens||marxes
marxéns||marxes
Marzo|cs|marzo
más||máis (adverbio), más (é correcto se é sinónimo de malas)
mascara||máscara (substantivo), mascara (é correcto se é do verbo mascar), mascará (se é do verbo mascar)
mascaras||máscaras (substantivo), mascaras (é correcto se é do verbo mascar), mascarás (se é do verbo mascar)
mási||máis
mason||masón
masoneria||masonería
masonerias||masonerías
masonica||masónica
masonicas||masónicas
masonico||masónico
masonicos||masónicos
masons||masóns
master||máster
Máster|cs|máster
masticación||mastigación
mástil||mastro
mástiles||mastros
mastin||mastín
matematica||matemática
matemáticamente||matematicamente
matematicas||matemáticas
matematico||matemático
matematicos||matemáticos
matorral||matogueira
matorrais||matogueiras
matríces||matrices
matricula||matrícula (substantivo), matricula (é correcto se é do verbo matricular)
matriculas||matrículas (substantivo), matriculas (é correcto se é do verbo matricular)
matríz||matriz
matrízes||matrices
maullar||miañar, miar
mauricio|cs|Mauricio
maxestatica||maxestática
maxestaticas||maxestáticas
maxestatico||maxestático
maxestaticos||maxestáticos
maxestuoso||maxestoso
maxestuosa||maxestosa
maxestuosos||maxestosos
maxestuosas||maxestosas
maxica||máxica
maxicas||máxicas
maxico||máxico
maxicos||máxicos
maxima||máxima
maximas||máximas
maximo||máximo
maximos||máximos
may||maio
mayo||maio
mazmorra||alxube
mazmorras||alxubes
mazoneria||mazonería
mazonerias||mazonerías
mecanica||mecánica
mecánicamente||mecanicamente
mecanicas||mecánicas
mecanico||mecánico
mecanicos||mecánicos
medellin||Medellín
medellín|cs|Medellín
mediambiental||medioambiental
mediantes||mediante
mediatizacion||mediatización
mediatizacions||mediatizacións
mediatica||dos medios
mediaticas||dos medios
mediatico||dos medios
mediaticos||dos medios
mediática||dos medios
mediáticas||dos medios
mediático||dos medios
mediáticos||dos medios
medica||médica (substantivo, adxectivo), medica (é correcto se é do verbo medicar)
medicas||médicas (substantivo, adxectivo), medicas (é correcto se é do verbo medicar)
mediciña||medicina
mediciñal||medicinal
medicion||medición
medicions||medicións
medico||médico (substantivo, adxectivo), medico (é correcto se é do verbo medicar)
medicos||médicos
mediodia||mediodía
mediodias||mediodías
meditacion||meditación
meditacions||meditacións
meditarraneo||Mediterráneo
meditarráneo||Mediterráneo
mediterraneo||Mediterráneo
medoñento||medorento
medoñenta||medorenta
medoñentos||medorentos
medoñentas||medorentas
medoso||medorento
medosa||medorenta
medosos||medorentos
medosas||medorentas
médula||medula
médulas||medulas
meia||media
meias||medias
meio||medio
meios||medios
meixarigo||neixarigo
meixarigos||neixarigos
melancolia||melancolía
melancolias||melancolías
melancolica||melancólica
melancolicas||melancólicas
melancolico||melancólico
melancolicos||melancólicos
melifera||melífera
meliferas||melíferas
melifero||melífero
meliferos||melíferos
melodia||melodía
melodias||melodías
melodica||melódica
melodicas||melódicas
melodico||melódico
melodicos||melódicos
melon||melón
melons||melóns
membra||membro
membras||membros
membresia||membresía
membresias||membresías
membrete||cabeceira
membretes||cabeceiras
membrillo||marmelo
membrillos||marmelos
memorandum||memorándum
menbro||membro
menbros||membros
menchevique||menxevique
mencheviques||menxeviques
mencion||mención
mencions||mencións
mendez||Méndez
méndez|cs|Méndez
mendrugo||chusco
mendrugos||chuscos
menestra||minestra
menestras||minestras
menguar||minguar
mension||mención
mensión||mención
mensionar||mencionar
mensula||ménsula
mensulas||ménsulas
mentón||queixo, queixelo
mentóns||queixos, queixelos
mentras||mentres
menudo||miúdo
menuda||miúda
menudos||miúdos
menudas||miúdas
menu||menú
menues||menús
menúes||menús
menus||menús
meñisco||menisco
meñiscos||meniscos
meramente||soamente
mercader||comerciante, mercador, mercadora
mercaderes||comerciantes, mercadores, mercadoras
mercadeiro||mercador
mercadeira||mercadora
mercadeiros||mercadores
mercadeiras||mercadoras
mercancia||mercancía
mercancias||mercancías
mercoles||mércores
mércoles||mércores
merecia||merecía
merecian||merecían
merecias||merecías
merida||Mérida
mérida|cs|Mérida
merina||meiriña (cargo), meiriña (ovella)
merinas||meiriñas (cargo), meiriñas (ovellas)
merino||meiriño (cargo), meiriño (ovella)
merinos||meiriños (cargo), meiriños (ovellas)
merindad||meiriñado
merindades||meiriñados
merito||mérito
meritos||méritos
merma||mingua
mermaba||minguaba
mermaban||minguaban
mermada||minguada
mermadas||minguadas
mermado||minguado
mermados||minguados
merman||minguan
mermando||minguando
mermar||minguar
mermara||minguara
mermará||minguará
mermaran||minguaran
mermarán||minguarán
mermaren||minguaren
mermaria||minguaría
mermaría||minguaría
mermarian||minguarían
mermarían||minguarían
mermaron||minguaron
mermase||minguase
mermasen||minguasen
merme||mingüe
mermen||mingüen
mermou||minguou
meruxa||muruxa
mesianica||mesiánica
mesianicas||mesiánicas
mesianico||mesiánico
mesianicos||mesiánicos
mesias||mesías
mesilla||mesa de noite
mesillas||mesas de noite
mestruación||menstruación
mestruacións||menstruacións
mestrual||menstrual
metafisica||metafísica
metafisicas||metafísicas
metafisico||metafísico
metafisicos||metafísicos
metafora||metáfora
metaforas||metáforas
metalica||metálica
metalicas||metálicas
metalico||metálico
metalicos||metálicos
metalifera||metalífera
metaliferas||metalíferas
metalifero||metalífero
metaliferos||metalíferos
metalinguistica||metalingüística
metalinguística||metalingüística
metalingüistica||metalingüística
metalinguisticas||metalingüísticas
metalinguísticas||metalingüísticas
metalingüisticas||metalingüísticas
metalinguistico||metalingüístico
metalinguístico||metalingüístico
metalingüistico||metalingüístico
metalinguisticos||metalingüísticos
metalinguísticos||metalingüísticos
metalingüisticos||metalingüísticos
metalurxica||metalúrxica
metalurxicas||metalúrxicas
metalurxico||metalúrxico
metalurxicos||metalúrxicos
meteorologo||meteorólogo
meteorologos||meteorólogos
meteoroloxa||meteoróloga
meteoroloxas||meteorólogas
meteoroloxia||meteoroloxía
meteoroloxias||meteoroloxías
meteoroloxica||meteorolóxica
meteoroloxicas||meteorolóxicas
meteoroloxico||meteorolóxico
meteoroloxicos||meteorolóxicos
metereologa||meteoróloga
metereóloga||meteoróloga
metereologas||meteorólogas
metereólogas||meteorólogas
metereologo||meteorólogo
metereólogo||meteorólogo
metereologos||meteorólogos
metereólogos||meteorólogos
metéreologos||meteorólogos
metereoloxía||meteoroloxía
metereoloxías||meteoroloxías
metereoloxica||meteorolóxica
metereolóxica||meteorolóxica
metereoloxicamente||meteoroloxicamente
metereoloxicas||meteorolóxicas
metereolóxicas||meteorolóxicas
metereoloxico||meteorolóxico
metereolóxico||meteorolóxico
metereoloxicos||meteorolóxicos
metereolóxicos||meteorolóxicos
metodica||metódica
metódicamente||metodicamente
metodicas||metódicas
metodico||metódico
metodicos||metódicos
metodo||método
metodoloxia||metodoloxía
metodoloxias||metodoloxías
metodos||métodos
metrica||métrica
metricas||métricas
metrico||métrico
metricos||métricos
metroplitana||metropolitana
metroplitanas||metropolitanas
metroplitano||metropolitano
metroplitanos||metropolitanos
metrópoli||metrópole
metropoli||metrópole
metrópolis||metrópoles
metropolis||metrópoles
mexico||México
mèxico||México
méxico|cs|México
mezcla||mestura
mezclas||mesturas
mezquina||mesquiña
mezquinas||mesquiñas
mezquino||mesquiño
mezquinos||mesquiños
mezquiña||mesquiña
mezquiñas||mesquiñas
mezquiño||mesquiño
mezquiños||mesquiños
mezquita||mesquita
mezquitas||mesquitas
meztiza||mestiza
meztizas||mestizas
meztizaxe||mestizaxe
meztizaxes||mestizaxes
meztizo||mestizo
meztizos||mestizos
mías||máis
michigan||Míchigan
míchigan|cs|Míchigan
michoacan||Michoacán
micra||micrómetro
micras||micrómetros
microfono||micrófono
microfonos||micrófonos
micronacion||micronación
micronacions||micronacións
microrganismo||microorganismo
miembra||membro
miembras||membros
miembro||membro
miembros||membros
miércoles||mércores
migracion||migración
migracions||migracións
miguel|cs|Miguel
míl||mil
mila||milla
milas||millas
milan||Milán
milano||miñato (ave), Milán
milanos||miñatos (aves)
miligacha||limacha, lesma
miligachas||limachas, lesmas
millon||millón
millons||millóns
millor||mellor
millores||mellores
milloría||melloría, mellora
millorías||mellorías, melloras
milpéndora||ouriolo (ave)
milpéndoras||ouriolos (aves)
mín||min
mineria||minería
minerias||minerías
minguaria||minguaría
minguarian||minguarían
mingue||mingüe
minguen||mingüen
minguilete||binguelete
minguiletes||bingueletes
minima||mínima
minimas||mínimas
minimo||mínimo
minimos||mínimos
minoria||minoría
minorias||minorías
minorista||retallista, comerciante, vendedor polo miúdo
minoristas||retallistas, comerciantes, vendedores polo miúdo
minoritária||minoritaria
minoritárias||minoritarias
minoritário||minoritario
minoritários||minoritarios
minte||mente (3ª persoa de singular do presente de indicativo do verbo mentir)
minuscula||minúscula
minusculas||minúsculas
minusculo||minúsculo
minusculos||minúsculos
minusválido||discapacitado
minusválida||discapacitada
minusválidos||discapacitados
minusválidas||discapacitadas
minuteiro||agulla dos minutos
minuteiros||agullas dos minutos
mirador||miradoiro
miradores||miradoiros
mirandes||mirandés
miruxa||muruxa
misantropa||misántropa
misantropas||misántropas
misantropia||misantropía
misantropias||misantropías
misantropo||misántropo
misantropos||misántropos
misil||mísil
misís||mísiles
mision||misión
misions||misións
misma||mesma
mismas||mesmas
mismo||mesmo
mismos||mesmos
misouri||Missouri
misoxina||misóxina
misoxinas||misóxinas
misoxino||misóxino
misoxinos||misóxinos
mistica||mística
místicamente||misticamente
misticas||místicas
mistico||místico
misticos||místicos
misturaba||mesturaba
misturada||mesturada
misturadas||mesturadas
misturado||mesturado
misturados||mesturados
misturar||mesturar
misuri||Missouri
mitad||metade
mitade||metade
mitades||metades
mitica||mítica
miticas||míticas
mitico||mítico
miticos||míticos
mitín||mitin
mítin||mitin
mitíns||mitins
mitoloxia||mitoloxía
mitoloxias||mitoloxías
mitoloxica||mitolóxica
mitolóxicamente||mitoloxicamente
mitoloxicas||mitolóxicas
mitoloxico||mitolóxico
mitoloxicos||mitolóxicos
mitomana||mitómana
mitomanas||mitómanas
mitomania||mitomanía
mitomanias||mitomanías
mitomano||mitómano
mitomanos||mitómanos
mixiricar||mexericar
miudo||miúdo
mobemento||movemento
mobementos||movementos
mobible||movible
mobibles||movibles
mobil||móbil
mobiles||móbiles
mobilidad||mobilidade
modalidad||modalidade
modais||modos
modelado||modelaxe (substantivo), modelado (é correcto se é do verbo modelar)
modelados||modelaxes (substantivo), modelado (é correcto se é do verbo modelar)
modem||módem
modems||módems
modernizacion||modernización
modernizacions||modernizacións
modica||módica
modicas||módicas
modico||módico
modicos||módicos
moflete||fazula
mofletes||fazulas
moitedume||multitude
moitedumes||multitudes
molecula||molécula
moleculas||moléculas
momentanea||momentánea
momentáneamente||momentaneamente
momentaneas||momentáneas
momentaneo||momentáneo
momentaneos||momentáneos
moneda||moeda
monedas||moedas
monedero||moedeiro, portamoedas
monederos||moedeiros, portamoedas
monedeiro||moedeiro, portamoedas
monedeiros||moedeiros, portamoedas
monica||Mónica
mónica|cs|Mónica
monitorizacion||monitorización
monitorizacions||monitorizacións
monografia||monografía
monografias||monografías
monolito||monólito
monolitos||monólitos
monosilaba||monosílaba
monosilabas||monosílabas
monosilabo||monosílabo
monosilabos||monosílabos
monotona||monótona
monotonas||monótonas
monotono||monótono
monotonos||monótonos
monstruo||monstro
monstruos||monstros
montevideo|cs|Montevideo
monticulo||montículo
monticulos||montículos
monton||montón
moraleja||ensinanza
moralejas||ensinanzas
moralexa||ensinanza
moralexas||ensinanzas
morango||amorodo
morangos||amorodos
morbida||mórbida
mórbidamente||morbidamente
morbidas||mórbidas
morbido||mórbido
morbidos||mórbidos
mordiscar||adentar
mordisco||dentada
mordiscos||dentadas
morcela||morcilla
morcelas||morcillas
moreria||mourería
morería||mourería
morerias||mourerías
morerías||mourerías
morfoloxia||morfoloxía
morfoloxias||morfoloxías
morfoloxica||morfolóxica
morfolóxicamente||morfoloxicamente
morfoloxicas||morfolóxicas
morfoloxico||morfolóxico
morfoloxicos||morfolóxicos
morillo||trasfogueiro (da lareira)
morillos||trasfogueiros (da lareira)
morisca||mourisca
moriscas||mouriscas
morisco||mourisco
moriscos||mouriscos
morralla||borralla
morrallas||borrallas
morria||morría
morrian||morrían
morrias||morrías
mortecino||apagado
mortecina||apagada
mortecinos||apagados
mortecinas||apagadas
mortifera||mortífera
mortiferas||mortíferas
mortifero||mortífero
mortiferos||mortíferos
moscú||Moscova
mostranse||móstranse
mostruo||monstro
mostruos||monstros
mostruosa||monstruosa
mostruosas||monstruosas
mostruosidad||monstruosidade
mostruosidade||monstruosidade
mostruosidades||monstruosidades
mostruoso||monstruoso
mostruosos||monstruosos
mote||alcume
motes||alcumes
motivacion||motivación
mounstro||monstro
mounstros||monstros
mounstrosa||monstruosa
mounstrosas||monstruosas
mounstrosidad||monstruosidade
mounstrosidade||monstruosidade
mounstroso||monstruoso
mounstrosos||monstruosos
mounstruo||monstro
mounstruos||monstros
moureria||mourería
mourerias||mourerías
moustro||monstro
moustros||monstros
movense||móvense
movil||móbil
móvil||móbil
moviles||móbiles
móviles||móbiles
movilidad||mobilidade
movilidade||mobilidade
movilidades||mobilidades
movimento||movemento
movimentos||movementos
mozarabe||mozárabe
mozarabes||mozárabes
mtrs||m
mts||m
mucilago||mucilaxe
muelle||peirao, resorte
muelles||peiraos, resortes
muestreo||mostraxe
muestreos||mostraxes
mugre||roña
muído||miúdo
muiño||muíño
muiños||muíños
muletilla||retrouso
muletillas||retrousos
mulo||macho (animal masc. de 'mula')
mulos||machos (animal masc. de 'mula')
multiple||múltiple
multiples||múltiples
mundiales||mundiais
munich||Múnic
múnich||Múnic
múnic|cs|Múnic
município||municipio
municípios||municipios
muñeca||pulso (se é a parte do corpo), boneca (se é o xoguete)
muñecas||pulsos (se é a parte do corpo), bonecas (se é o xoguete)
muñeco||boneco
muñecos||bonecos
muón||muon
murciegalo||morcego
murciégalo||morcego
murciegalos||morcegos
murciégalos||morcegos
murcielago||morcego
murciélago||morcego
murcielagos||morcegos
murciélagos||morcegos
murmullo||murmurio
murmullos||murmurios
murriñada||morriñada
musacea||musácea
musaceas||musáceas
musaceo||musáceo
musaceos||musáceos
musculo||músculo (substantivo), musculo (é correcto se é do verbo muscular)
musculos||músculos
museologa||museóloga
museologas||museólogas
museologo||museólogo
museologos||museólogos
museoloxia||museoloxía
museoloxias||museoloxías
museoloxica||museóloxica
museoloxicas||museóloxicas
museoloxico||museóloxico
museoloxicos||museóloxicos
musica||música (substantivo), musica (é correcto se é do verbo musicar)
musicál||musical
músical||musical
musicales||musicais
musicalizacion||musicalización
musicalizacions||musicalizacións
musicas||músicas (substantivo), musicas (é correcto se é do verbo musicar)
musico||músico (substantivo), musico (é correcto se é do verbo musicar)
musicos||músicos
muslo||coxa, zanco
muslos||coxas, zancos
musulma||musulmá
musulman||musulmán
musulmana||musulmá
musulmans||musulmáns
musulmas||musulmás
musulmano||musulmán
musulmanos||musulmáns
mutualmente||mutuamente
muxeriego||mullereiro
muxeriegos||mullereiros
nacarado||anacarado
nacencia||nacenza
nacencias||nacenzas
nacionales||nacionais
nadie||ninguén
naide||ninguén
nalgúnos||nalgúns
naranxa||laranxa
naranxas||laranxas
naranxada||laranxada
naranxadas||laranxadas
naranxal||laranxal
naranxais||laranxais
naranxeiro||laranxeiro
naranxeira||laranxeira
naranxeiros||laranxeiros
naranxeiras||laranxeiras
naranxo||laranxeira
naranxos||laranxeiras
narbonne||Narbona (cidade de Francia)
naquelo||naquilo
naquelos||naqueles
natilla||crema
natillas||crema de ovo
naturaleza||natureza
naturalezas||naturezas
navidade||Nadal
navidades||Nadal
navideño||de Nadal
navigaba||navegaba
navigando||navegando
navigar||navegar
navigaron||navegaron
navigase||navegase
navigou||navegou
naxarigo||neixarigo
naxarigos||neixarigos
nazón||nación
nazóns||nacións
necroloxica||necrolóxica
necroloxicas||necrolóxicas
necroloxico||necrolóxico
necroloxicos||necrolóxicos
negrillo||chopo negro
negrillos||chopos negros
negriña||letra grosa
negriñas||letras grosas
negrita||letra grosa
negritas||letras grosas
nen||nin
nembargante||porén, non obstante, con todo
nembargantes||porén, non obstante, a pesar diso, con todo, mais
nengún||ningún
nengunha||ningunha
nenguhna||ningunha
nenguhnas||ningunhas
nengúns||ningúns
nengunhas||ningunhas
neocelandés||neozelandés
neocelandesa||neozelandesa
neocelandesas||neozelandesas
neocelandeses||neozelandeses
neón||neon
neóns||neons
nervo||nervio
nervos||nervios
nervosa||nerviosa
nervosas||nerviosas
nervoso||nervioso
nervosos||nerviosos
neso||niso
nesos||neses
nesto||nisto
neumatico||pneumático
neumático||pneumático
neumaticos||pneumáticos
neumáticos||pneumáticos
neumonia||pneumonía
neumonía||pneumonía
neumonias||pneumonías
neumonías||pneumonías
neutrones||neutróns
néveda||nébeda
névedas||nébedas
nicaragüensa||nicaraguana
nicaragüensas||nicaraguanas
nicaragüense||nicaraguano
nicaragüenses||nicaraguanos
ninguhna||ningunha
ninguhnas||ningunhas
ningun||ningún
ninguns||ningúns
niñeira||neneira
niñeiras||neneiras
níscalo||níscaro
níscalos||níscaros
niscalo||níscaro
niscalos||níscaros
niscaro||níscaro
niscaros||níscaros
nomada||nómade
nómada||nómade
nomadas||nómades
nómadas||nómades
nomade||nómade
nomades||nómades
nombrar||nomear
nombre||nome
nombres||nomes
nomeadamente||especialmente
noménclator||nomenclátor
nominación||nomeamento
nominacion||nomeamento
nominacións||nomeamentos
nominacions||nomeamentos
nominar||nomear
nominado||nomeado
nominada||nomeada
nominados||nomeados
nominadas||nomeadas
noraboa||parabéns, en hora boa
norde||norte
noreste||noroeste (norte+oeste), nordés (norte+leste), nordeste (norte+leste)
norirlandés||norteirlandés
norirlandesa||norteirlandesa
norirlandeses||norteirlandeses
norirlandesas||norteirlandesas
norleste||nordés (norte+leste), nordeste (norte+leste)
noro||xenro
noros||xenros
noruego||noruegués
noruegos||noruegueses
november||novembro
Novembro|cs|novembro
novicia||noviza
novicias||novizas
novicio||novizo
novicios||novizos
noviembre||novembro
nuboso||nubrado
nubosos||nubrados
nuca||caluga, noca
nucas||calugas, nocas
nucleo||núcleo
nucleos||núcleos
nueve||nove
nueves||noves
num||nun (contracción de en + un), núm. (se é número)
nums||nuns (contracción de en + uns), núms. (se é número)
numa||nunha
numas||nunhas
numero||número
numeros||números
nutria||lontra
nutrias||lontras
nutrinte||nutriente
nutrintes||nutrientes
nylon||nailon
obertura||abertura
oberturas||aberturas
obispo||bispo
obispos||bispos
obligación||obriga, obrigación
obligada||obrigada
obligadas||obrigadas
obligado||obrigado
obligados||obrigados
obligatorio||obrigatorio
obligatorios||obrigatorios
obligatoria||obrigatoria
obligatorias||obrigatorias
obxetiva||obxectiva
obxetivas||obxectivas
obxetivo||obxectivo
obxetivos||obxectivo
obxeto||obxecto
obxetos||obxectos
oca||ganso (animal), oca (se é o xogo), oca (se é baleira)
ocas||gansos (animal), ocas (se é o xogo), ocas (se son baleiras)
ocho||oito
ochos||oitos
ocidentais||occidentais
ocidental||occidental
ocidente||occidente
octavilla||panfleto
octavillas||panfletos
octavo||oitavo
octavos||oitavos
octava||oitava
octavas||oitavas
october||outubro
octubre||outubro
ocurrir||ocorrer
odessa||Odesa
odometria||hodometría
odometría||hodometría
odometrias||hodometrías
odometrías||hodometrías
odometro||hodómetro
odómetro||hodómetro
odometros||hodómetros
odómetros||hodómetros
oferece||ofrece
oferecer||ofrecer
ofereceu||ofreceu
oficiña||oficina
oficiñas||oficinas
ola||onda, ola (é correcto se é saúdo ou recipiente)
olas||ondas, olas (é correcto se é saúdo ou recipiente)
olan||ulan (verbo "ulir")
oleada||vaga, ondada
oleadas||vagas, ondadas
olendo||ulindo
oleo||óleo, oleo (é correcto como elemento de formación coma en oleoduto ou oleografía)
oleos||óleos
oler||ulir
olera||ulira
olerá||ulirá
oleran||uliran
olerán||ulirán
oleren||uliren
olerían||ulirían
oleron||uliron
olese||ulise
olesen||ulisen
oleu||uliu
olfato||olfacto
olfatorio||olfactorio
olfatorios||olfactorios
olía||ulía
olían||ulían
olida||ulida
olidas||ulidas
olido||ulido
olidos||ulidos
olvidar||esquecer
olvidado||esquecido
olvidada||esquecida
olvidados||esquecidos
olvidadas||esquecidas
olvido||esquecemento
olvidos||esquecementos
omóplato||omoplata
omoplato||omoplata
omóplatos||omoplatas
omoplatos||omoplatas
oquedade||cavidade
oquedades||cavidades
orbitales||orbitais
orca||candorca
orcas||candorcas
ordea||ordena
ordeaba||ordenaba
ordeada||ordenada
ordeadas||ordenadas
ordeado||ordenado
ordeados||ordenados
ordear||ordenar
ordearon||ordenaron
ordeou||ordenou
ordeouse||ordenouse
ordeñar||muxir
orfebre||ourive
orfebres||ourives
orfebreiría||ourivaría
orfebreirías||ourivarías
orfelinato||orfanato
orfelinatos||orfanatos
orina||urina, ouriño
orinar||ouriñar, ouriñar
orinas||urinas, ouriños
orixen||orixe
orixenes||orixes
oríxenes||orixes
oruxo||bagazo, augardente
orquesta||orquestra
orquestas||orquestras
oscuridade||escuridade
oscura||escura
oscuras||escuras
oscurece||escurece
oscurecemento||escurecemento
oscurecementos||escurecementos
oscurecen||escurecen
oscurecendo||escurecendo
oscurecer||escurecer
oscurecera||escurecera
oscurecerá||escurecerá
oscureceran||escureceran
oscurecerán||escurecerán
oscureceren||escureceren
oscureceria||escurecería
oscurecería||escurecería
oscurecerian||escurecerían
oscureceron||escureceron
oscurecese||escurecese
oscurecesen||escurecesen
oscureceu||escureceu
oscurecia||escurecía
oscurecía||escurecía
oscurecian||escurecían
oscurecían||escurecían
oscurecida||escurecida
oscurecidas||escurecidas
oscurecido||escurecido
oscurecidos||escurecidos
oscurecimento||escurecemento
oscurecimentos||escurecementos
oscureza||escureza
oscurezan||escurezan
oscuro||escuro
oscuros||escuros
ósmose||osmose
ósmoses||osmoses
oso||óso (peza do esqueleto), oso (animal)
otomana||otomá
otomanas||otomás
otomano||otomán
otomanos||otománs
otorgada||outorgada
otorgadas||outorgadas
otorgado||outorgado
otorgados||outorgados
otorgar||outorgar
otra||outra
otras||outras
otro||outro
outa||outra
outo||outro
otros||outros
outas||outras
outos||outros
ourilucente||aurilucente
ourilucentes||aurilucentes
Outubro|cs|outubro
pabellón||pavillón
pabellóns||pavillóns
pachá||paxá
pachás||paxás
pacega||palaciana
pacegas||palacianas
pacego||palaciano
pacegos||palacianos
padastro||padrasto
padastros||padrastos
pagano||pagán
pagana||pagá
paganos||pagáns
paganas||pagás
pagaré||nota promisoria
pagarés||nota promisorias
pág||páx
págs||páxs
pg||px
pgs||pxs
página||páxina
páginas||páxinas
paiaso||pallaso
paiasa||pallasa
paiasos||pallasos
paiasas||pallasas
paira||para, paira (é correcto se é do verbo parir)
paises||países
paixon||paixón
paixons||paixóns
palacega||palaciana
palacegas||palacianas
palacego||palaciano, áulico, palatino
palacegos||palacianos
palaciega||palaciana
palaciegas||palacianas
palaciego||palaciano, áulico, palatino
palaciegos||palacianos
palanca||panca
palancas||pancas
palanqueta||panquiña
palanquetas||panquiñas
palear||padexar
paleto||pailán
paletos||pailáns
paliza||malleira
palizas||malleiras
palmeado||palmado
palmeados||palmados
palmeada||palmada
palmeadas||palmadas
pamplina||andrómena
pamplinas||andrómenas
panceta||touciño
pancetas||touciños
panteira||pantera
panteiras||panteras
panza||barriga
panzas||barrigas
panzudo||barrigudo
panzuda||barriguda
panzudos||barrigudos
panzudas||barrigudas
pañal||cueiro
pañais||cueiros
pao||pau
paos||paus
papeleo||papelame
papeleos||papelames
paradoxa||paradoxo
paradoxas||paradoxos
paragrafo||parágrafo (substantivo), paragrafo (é correcto se é do verbo paragrafar)
paragrafos||parágrafos
paragüeiro||paraugueiro
paragüeiros||paraugueiros
parásito||parasito
parásitos||parasitos
parexa||parella
parexas||parellas
parpadear||escintilar, pestanexar
parpadeo||pestanexo
parpadexar||escintilar, pestanexar
parpadexo||pestanexo
paris||París
parís|cs|París
Parides|cs|París (tradución errónea da capital
párking||aparcadoiro, aparcamento
párkings||aparcadoiros, aparcamentos
parking||aparcadoiro, aparcamento
parkings||aparcadoiros, aparcamentos
parlanchín||paroleiro
parlanchina||paroleira
parlanchíns||paroleiros
parlanchinas||paroleiras
parquin||aparcadoiro, aparcamento
parquins||aparcadoiros, aparcamentos
párpado||pálpebra
párpados||pálpebras
paroquia||parroquia
paroquias||parroquias
parrafo||parágrafo
párrafo||parágrafo
parrafos||parágrafos
párrafos||parágrafos
parranda||esmorga, xoldra, ruada
parrilla||grella
parrillas||grellas
partires||partir (se a expresión é "a partir de")
partixa||partilla
partixas||partillas
pasillo||corredor
pasillos||corredores
pasion||paixón
pasión||paixón
pasions||paixóns
pasións||paixóns
pastizal||pasto
pastizais||pastos
patán||paifoco
patáns||paifocos
patinazo||erro, esvarón
patinazos||erros, esvaróns
patizambo||pateño
patizamba||pateña
patizambos||pateños
patizambas||pateñas
patoso||zoupón
patosa||zoupona
patosos||zoupóns
patosas||zouponas
patronato||padroado
patronatos||padroados
pavonearse||fachendear
páxaro||paxaro
páxara||paxara
páxaros||paxaros
páxaras||paxaras
peaton||peón
peatón||peón
peatonal||peonil
peatonais||peonís
peatons||peóns
peatóns||peóns
pechina||pendente
pechinas||pendentes
pecoreador||carrexador
pecoreadora||carrexadora
pecoreadoras||carrexadoras
pecoreadores||carrexadores
pegatina||adhesivo
pegatinas||adhesivos
pegaxoso||pegañoso, pegañento
pegaxosos||pegañosos, pegañentos
pegaxosa||pegañosa, pegañenta
pegaxosas||pegañosas, pegañentas
peinar||peitear
peine||peite
peines||peites
pelambreira||pelame
pelambreiras||pelames
pelameira||pelame
pelameiras||pelames
peldaño||chanzo, banzo
peldaños||chanzos, banzos
pelegrín||peregrino
pelegríns||peregrinos
pelegrino||peregrino
pelegrinos||peregrinos
peliagudo||espiñento
peliaguda||espiñenta
peliagudos||espiñentos
peliagudas||espiñentas
pelicula||película
peliculas||películas
peligro||perigo
peligros||perigos
pelirroxo||roxo
pelirroxa||roxa
pelirroxos||roxos
pelirroxas||roxas
pendiente||pendente
pendientes||pendentes
peninsula||península
peninsulas||penínsulas
pentatlón||péntatlon
pentatlóns||péntatlons
pepino||cogombro
pepinos||cogombros
pepita|cs|pebida
percance||contratempo
percances||contratempos
percatarse||decatarse
percutor||percusor
percutora||percusora
percutoras||percusoras
percutores||percusores
pérdida||perda
peregrín||peregrino
peregrinaxe||peregrinación
peregrinaxes||peregrinacións
periodico||periódico
periodicos||periódicos
periodo||período
periodos||períodos
periostio||periósteo
periostios||periósteos
peritonitis||peritonite
pergamino||pergamiño, pergameo
pergaminos||pergamiños, pergameos
permete||permite
permitíu||permitiu
permitíulla||permitiulla
permitíullas||permitiullas
permitíullo||permitiullo
permitíullos||permitiullos
permitíullela||permitiullela
permitíullelas||permitiullelas
permitíullelo||permitiullelo
permitíullelos||permitiullelos
perpétua||perpetua
perpétuas||perpetuas
perreira||canceira
perreiras||canceiras
perruquería||salón de peiteado
perseverancia||perseveranza
persoalizar||personalizar
persoarse||comparecer, presentarse
persona||persoa
personas||persoas
personal||persoal
persoaxe||personaxe
persoaxes||personaxes
pertencia||pertencía (verbo), pertenza (substantivo)
pertencias||pertencías (verbo), pertenzas (substantivo)
pertenece||pertence
pertenecente||pertencente
pertenecentes||pertencentes
pertenecer||pertencer
perto||preto
pertrechada||abastecida, preparada
pertrechadas||abastecidas, preparadas
pertrechado||abastecido, preparado
pertrechados||abastecidos, preparados
pertrechar||abastecer, preparar
perxudica||prexudica, dana
perxudicaba||prexudicaba, danaba
perxudicaban||prexudicaban, danaban
perxudicada||prexudicada, danada
perxudicadas||prexudicadas, danadas
perxudicado||prexudicado, danado
perxudicados||prexudicados, danados
perxudican||prexudican, danan
perxudicando||prexudicando, danando
perxudicar||prexudicar, danar
perxudicara||prexudicara, danara
perxudicará||prexudicará, danará
perxudicaran||prexudicaran, danaran
perxudicarán||prexudicarán, danarán
perxudicaren||prexudicaren, danaren
perxudicaria||prexudicaría, danaría
perxudicaría||prexudicaría, danaría
perxudicarian||prexudicarían, danarían
perxudicarían||prexudicarían, danarían
perxudicaron||prexudicaron, danaron
perxudicase||prexudicase, danase
perxudicasen||prexudicasen, danasen
perxudicou||prexudicou, danou
perxudicial||prexudicial
perxudiciales||prexudiciais
perxudiciais||prexudiciais
perxudique||prexudique, dane
perxudiquen||prexudiquen, danen
perxuízo||prexuízo
perxuízos||prexuízos
pesares||pesar (se a expresión é "a pesares de")
pescadeiro||peixeiro
pescadeira||peixeira
pescadeiros||peixeiros
pescadeiras||peixeiras
pescadería||peixaría
pescaderías||peixarías
pescadilla||pescada, pixota, carioca
pescadillas||pescadas, pixotas, cariocas
pesquisa||indagación, investigación, pescuda
pesquisador||investigador
pesquisadores||investigadores
pesquisar||indagar, investigar
pesquisaron||indagaron, investigaron
pesquisas||indagacións, investigacións
pesquisou||indagou, investigou
petroglifo||petróglifo
petroglifos||petróglifos
peyorativo||pexorativo
peyorativa||pexorativa
peyorativos||pexorativos
peyorativas||pexorativas
pezón||mamila
pezóns||mamilas
pezuña||pezuño, uña
pezuñas||pezuños, uñas
picor||proído
picores||proídos
picotear||peteirar
pilar||piar (arquitectura)
pilares||piares (arquitectura)
píldora||pílula (pastilla), píldora (é correcto se é a ave)
píldoras||pílulas (pastilla), píldoras (é correcto se son as aves)
pilón||pío
pilóns||píos
pimenta||pementa
pimentas||pementas
pimento||pemento
pimentos||pementos
pinchazo||picada
pinchazos||picadas
pintarrajear||esborranchar
pinzón||pimpín
pinzóns||pimpíns
piñon||piñón
piñons||piñóns
pirado||tolo, louco
pirada||tola, louca
pirados||tolos, loucos
piradas||tolas, loucas
pirineo||Pireneo
pirineos||Pireneos
pisapapeis||calcapapeis
pisapapeles||calcapapeis
pisotear||tripar
pisotón||pisada
pisotóns||pisadas
pitorro||biquela, biquelo
pitorros||biquelas, biquelos
pivot||pivote
pivots||pivotes
pizarra||lousa (rocha), encerado (escola)
pizarras||lousas (rocha), encerados (escola)
pizca||chisco
pizcas||chiscos
plagada||chea, inzada
plagadas||cheas, inzadas
plagado||cheo, inzado
plagados||cheos, inzados
plancton||plancto
plaga||praga
plagas||pragas
plancha||ferro de pasar, prancha
planchas||ferros de pasar, pranchas
plantacion||plantación
plantacions||plantacións
planteis||cadros de persoal, cadros de xogadores
plantel||cadro de persoal, cadro de xogadores
plantexaba||expoñía, propoñía, suscitaba
plantexaban||expoñían, propoñían, suscitaban
plantexamento||plan
plantexar||expoñer, propoñer, suscitar, formular
plantexara||expuxera, propuxera, suscitara
plantexou||expuxo, propuxo, suscitou
plantexaron||expuxeron, propuxeron, suscitaron
plantilla||soleta, modelo, padrón, cadro de persoal, cadro de xogadores
plantillas||soletas, modelos, padróns, cadros de persoal, cadros de xogadores
plata||prata
platas||pratas
plateada||prateada
plateadas||prateadas
plateado||prateado
plateados||prateados
platear||pratear
plática||conversa
plato||prato
platos||pratos
playback||son pregravado
plaza||praza
plazas||prazas
pleistoceno||plistoceno
pleito||preito
pleitos||preitos
plomada||chumbada
plomadas||chumbadas
plomizo||plúmbeo
plomizos||plúmbeos
plumón||penuxe
plusvalor||plusvalía
plusvalores||plusvalías
pó||po (ex: unha nube de po)
pós||pos (ex: unha nube de pos)
población||poboación
poblaciones||poboacións
poboacion||poboación
poboacions||poboacións
poda||poida, poda (é correcto se é do verbo podar)
podan||poidan, podan (é correcto se é do verbo podar)
podium||podio
pódium||podio
podiums||podios
pódiums||podios
pocema||apócema
pócema||apócema
pocemas||apócemas
pócemas||apócemas
pocilga||cortello
pocilgas||cortellos
pocillo||cunca
pocillos||cuncas
pocima||apócema
pócima||apócema
pocimas||apócemas
pócimas||apócemas
podense||pódense
podese||pódese
podiase||podíase
podredume||podremia
podrido||podre
podrida||podre
podridos||podres
podridas||podres
proiecto||proxecto
proiectos||proxectos
polegada||polgada
polegar||polgar
poleo||poexo
poleos||poexos
polichinela||pulchinelo
polichinelas||pulchinelos
policiaca||policial
polilla||traza, couza
polillas||trazas, couzas
polison||polisón
polisons||polisóns
politica||política
politicas||políticas
politico||político
politicos||políticos
politóloga||politicóloga
politólogo||politicólogo
politólogas||politicólogas
politólogos||politicólogos
politoloxía||politicoloxía
polizon||polisón
polizón||polisón
polizons||polisóns
polizóns||polisóns
polrón||porlón
polróns||porlóns
polvareda||poeira
polvaredas||poeiras
polvo||po (se é sucidade), foguete (se é coito), polbo (se é o molusco cefalópodo)
polvorin||polvoreira
polvorín||polvoreira
polvorins||polvoreiras
polvoríns||polvoreiras
polvos||pos (se é sucidade), foguetes (se é coito), polbos (se é o molusco cefalópodo)
ponencia||relatorio
ponencias||relatorios
ponente||relator, relatora
ponentes||relatores, relatoras
poniente||poñente
ponto||punto
pontos||puntos
ponzoñoso||pezoñoso
ponzoñosos||pezoñosos
populación||poboación
populacións||poboacións
populacional||poboacional, demográfico
porche||soportal
porches||soportais
pordiosero||esmoleiro
pordioseros||esmoleiros
pordioseiro||esmoleiro
pordioseiros||esmoleiros
portaequipaxe||portavultos
portaequipaxes||portavultos
portanto||por tanto, polo tanto
portavións||portaavións
poseer||posuír
poselectoral||postelectoral
poselectorais||postelectorais
posicion||posición
posicions||posicións
posoperatorio||postoperatorio
posoperatorios||postoperatorios
postclásico||posclásico
postclásica||posclásica
postclásicos||posclásicos
postclásicas||posclásicas
postema||apostema
postemas||apostemas
postgraduado||posgraduado
postgraduada||posgraduada
postgraduados||posgraduados
postgraduadas||posgraduadas
postguerra||posguerra
postguerras||posguerras
postmarxista||posmarxista
postmarxistas||posmarxistas
postmodernismo||posmodernismo
postmodernismos||posmodernismos
postmodernista||posmodernista
postmodernistas||posmodernistas
postmoderno||posmoderno
postmoderna||posmoderna
postmodernos||posmodernos
postmodernas||posmodernas
postor||ofertante
postora||ofertante
postoras||ofertantes
postores||ofertantes
postpalatal||pospalatal
postpalatais||pospalatais
postproducción||posprodución
postproduccións||posproducións
postprodución||posprodución
postproducións||posproducións
postra||prostra
postraba||prostraba
postraban||prostraban
postracion||prostración
postración||prostración
postracións||prostracións
postrada||prostrada
postradas||prostradas
postrado||prostrado
postrados||prostrados
postran||prostran
postrando||prostrando
postrar||prostrar
postrara||prostrara
postrará||prostrará
postraran||prostraran
postrarán||prostrarán
postraren||prostraren
postraria||prostraría (verbo)
postraría||prostraría (verbo)
postrarian||prostrarían
postrarían||prostrarían
postraron||prostraron
postrase||prostrase
postrasen||prostrasen
postre||sobremesa
postren||prostren
postres||sobremesas
postrou||prostrou
posue||posúe
posuen||posúen
posues||posúes
posui||posúe (presente), posuíu (pretérito perfecto)
posuiron||posuíron
praca||placa
pracas||placas
pranchaba||pasaba o ferro
pranchaban||pasaban o ferro
pranchador||pasador
pranchadores||pasadores
pranchan||pasan o ferro
pranchando||pasando o ferro
pranchar||pasar o ferro
pranchara||pasara o ferro
pranchará||pasará o ferro
prancharan||pasaran o ferro
prancharán||pasarán o ferro
prancharen||pasaren o ferro
prancharia||pasaría o ferro
prancharía||pasaría o ferro
prancharian||pasarían o ferro
prancharían||pasarían o ferro
prancharon||pasaron o ferro
pranchase||pasase o ferro
pranchasen||pasasen o ferro
pranche||pase o ferro
pranchen||pasen o ferro
pranchou||pasou o ferro
pranta||planta
prantacion||plantación
prantanción||plantación
prantacions||plantacións
prantacións||plantacións
prantada||plantada
prantadas||plantadas
prantado||plantado
prantados||plantados
prantar||plantar
prantas||plantas
prantexar||formular, expoñer, propoñer, suscitar
prateresco||plateresco
prateresca||plateresca
praterescos||platerescos
praterescas||platerescas
prática||práctica
praticar||practicar
praticamente||practicamente
praticante||practicante
praticantes||practicantes
prático||práctico
práticas||prácticas
práticos||prácticos
preacordo||acordo previo
preacordos||acordos previos
preaviso||aviso previo
preavisos||avisos previos
precio||prezo
precios||prezos
precolombino||precolombiano
precolombina||precolombiana
preconcebida||preconcibida
preconcebidas||preconcibidas
preconcebido||preconcibido
preconcebidos||preconcibidos
precurar||procurar
precura||procura
preeliminar||preliminar
preeliminares||preliminares
prensil||prénsil
prescolar||preescolar
presencia||presenza (substantivo), presencia (é correcto se é do verbo presenciar)
presencias||presenzas
presiona||aperta, preme, pulsa, mete presión
presionan||apertan, premen, pulsan, meten presión
presionar||apertar, premer, pulsar, meter presión
presionaron||apertaron, premeron, pulsaron, meteron presión
presionou||apertou, premeu, pulsou, meteu presión
prevenida||previda
prevenidas||previdas
prevenido||prevido
prevenidos||previdos
prevíu||previu
prexudicaria||prexudicaría
prexudicarian||prexudicarían
prexuicio||prexuízo
prexuício||prexuízo
prexuizo||prexuízo
perxuicio||prexuízo
perxuício||prexuízo
perxuizo||prexuízo
prexuicios||prexuízos
prexuícios||prexuízos
prexuizos||prexuízos
perxuicios||prexuízos
perxuícios||prexuízos
perxuizos||prexuízos
primaveira||primavera
primaveiras||primaveras
primer||primeiro
primero||primeiro
primeros||primeiros
princípio||principio
princípios||principios
pringar||enzoufar, compremeter, apandar
priorizar||dar prioridade
prision||prisión
prisionera||prisioneira
prisioneras||prisioneiras
prisionero||prisioneiro
prisioneros||prisioneiros
prisions||prisións
procesion||procesión
proeis||proeiros
proel||proeiro
producción||produción
produccion||produción
produccions||producións
produccións||producións
producion||produción
producions||producións
producíuse||produciuse
producto||produto
productor||produtor
productora||produtora
productores||produtores
productoras||produtoras
productos||produtos
produxo||produciu
profundizar||profundar, afondar
prohome||home de prol
prohomes||homes de prol
promediar||calcular a media
promedio||media, termo medio
promedios||media, termo medio
pronosticar||prognosticar
pronóstico||prognóstico
pronósticos||prognósticos
pronunciamiento||pronunciamento
pronunciamientos||pronunciamentos
propóleo||própole
propóleos||própoles
propria||propia
proprias||propias
própria||propia
próprias||propias
propriedade||propiedade
propriedades||propiedades
proprio||propio
próprio||propio
próprios||propios
proprios||propios
prorratear||ratear
prorrateo||rateo
prorrateos||rateos
prostracion||prostración
prostracions||prostracións
prostraria||prostraría (verbo)
prostrarian||prostrarían
proteina||proteína
prova||proba
provable||probable
provablemente||probablemente
provables||probables
provas||probas
proveedor||provedor
proveedores||provedores
proveedora||provedora
proveedoras||provedoras
proveer||prover
provinte||proveniente
provintes||provenientes
proviñente||proveniente
proviñentes||provenientes
proxetada||proxectada
proxetadas||proxectadas
proxetado||proxectado
proxetados||proxectados
proxetar||proxectar
proxetista||proxectista
proxetistas||proxectistas
proxeto||proxecto
proxetos||proxectos
pruma||pluma
prumas||plumas
prumaxe||plumaxe
psicoanálise||psicanálise
psicoanalista||psicanalista
psicoanalistas||psicanalistas
psicoanalítico||psicanalítico
psicoanalíticos||psicanalíticos
psicoanalítica||psicanalítica
psicoanalíticas||psicanalíticas
psicoanalizar||psicanalizar
psoriase||psoríase
públicamente||publicamente
pubrico||público, publico (é correcto se é de publicar)
pubricos||públicos
púbrico||público, publico (é correcto se é de publicar)
púbricos||públicos
pudrir||podrecer
pueblo||pobo, vila
pueblos||pobos, vilas
puede||pode
pueden||poden
puente||ponte
puentes||pontes
puidendo||podendo
pulgada||polgada
pulgadas||polgadas
pulgar||polgar
pulgares||polgares
pulpa||polpa
pulpas||polpas
pulpo||polbo
pulpos||polbos
puntapé||patada
puntapés||patadas
puoca||pouca
puocas||poucas
puoco||pouco
puocos||poucos
purín||xurro, zurro
puríns||xurros, zurros
puxa||poxa
puxaba||poxaba
puxaban||poxaban
puxada||poxada
puxadas||poxadas
puxado||poxado
puxador||poxador
puxadora||poxadora
puxadoras||poxadoras
puxadores||poxadores
puxados||poxados
puxan||poxan, puxan (empuxan)
puxando||poxando, puxando (empuxando)
puxar||poxar, puxar (empuxar)
puxara||poxara, puxara (empuxara)
puxará||poxará, puxará (empuxará)
puxaran||poxaran, puxaran (empuxaran)
puxarán||poxarán, puxarán (empuxarán)
puxaren||poxaren, puxaren (empuxaren)
puxaria||poxaría, puxaría (empuxaría)
puxaría||poxaría, puxaría (empuxaría)
puxarias||poxarías, puxarías (empuxarías)
puxarías||poxarías, puxarías (empuxarías)
puxarian||poxarían, puxarían (empuxarían)
puxarían||poxarían, puxarían (empuxarían)
puxaron||poxaron, puxaron (empuxaron)
puxas||poxas, puxas (empuxas)
puxase||poxase, puxase (empuxase)
puxasen||poxasen, puxasen (empuxasen)
puxe||poxe, puxe (empuxe)
puxen||poxen (se é o verbo poxar), puxen (é correcto se é do verbo poñer ou (em)puxar)
puxou||poxou, puxou (empuxou)
qeu||que
qm||km
quebradeiro||preocupación, quebradizo
quebradeiros||preocupacións, quebradizos
queila||queira
queilas||queiras
queixica||laión, laiona
queixicas||laións, laionas
queixido||laio
queixidos||laios
queixoto||coxote
queixotos||coxotes
quenia|cs|Quenia
quenes||quen
querellarse||querelarse
querella||querela
querellas||querelas
querencia||querenza
querencias||querenzas
quicio||couzón
quinético||cinético
quinética||cinética
quinéticos||cinéticos
quinéticas||cinéticas
quirúrxico||cirúrxico
quirúrxicos||cirúrxicos
quirúrxica||cirúrxica
quirúrxicas||cirúrxicas
quisquilloso||melindroso
quisquillosa||melindrosa
quisquillosos||melindrosos
quisquillosas||melindrosas
quiza||quizais
quizá||quizais
quizas||quizais
quizáis||quizais
rábano||ravo
rábanos||ravos
racimo||acio
racimos||acios
racion||ración
racions||racións
radiactivo||radioactivo
radiactivos||radioactivos
radiactiva||radioactiva
radiactivas||radioactivas
radiactividade||radioactividade
raiña||raíña
raiñas||raíñas
rampa||rampla
rampas||ramplas
ranking||clasificación
rankings||clasificacións
ranura||rañura
ranuras||rañuras
rapera||rapeira
raperas||rapeiras
rapero||rapeiro
raperos||rapeiros
rapiña||rapina
rapiñas||rapinas
rapiñar||rapinar
rapsoda||rapsodo
rapsodas||rapsodos
raquis||raque
raseiro||rapadoira
raseiros||rapadoiras
rasgo||trazo
rasgos||trazos
rasguño||rabuñada
rasguños||rabuñadas
ratio||cociente, proporción
ratios||cocientes, proporcións
ratón||rato
ratóns||ratos
razoaria||razoaría
razoarian||razoarían
razona||razoa
razonaba||razoaba
razonaban||razoaban
razonable||razoable, razoábel
razonablemente||razoablemente, razoabelmente
razonables||razoables, razoábeis
razonada||razoada
razonadas||razoadas
razonado||razoado
razonados||razoados
razonamento||razoamento
razonamentos||razoamentos
razonan||razoan
razonando||razoando
razonar||razoar
razonara||razoara
razonará||razoará
razonaran||razoaran
razonarán||razoarán
razonaren||razoaren
razonaria||razoaría
razonaría||razoaría
razonarian||razoarían
razonarían||razoarían
razonaron||razoaron
razonase||razoase
razonasen||razoasen
razone||razoe
razonen||razoen
razonou||razoou
reacciós||reaccións
reacia||remisa, reticente
reacias||remisas, reticentes
reacio||remiso, reticente
reacios||remisos, reticentes
reación||reacción
reacións||reaccións
reacion||reacción
reacions||reaccións
realengo||reguengo
realengos||reguengos
reanudar||volver (a), reiniciar, retomar, restablecer
reanudaron||volveron (a), reiniciaron, retomaron, restableceron
reanudou||volveu (a), reiniciou, retomou, restableceu
reator||reactor
reatores||reactores
rebaño||rabaño
rebaños||rabaños
rebasar||rebordar
reboldá||rebordá
reboldás||rebordás
recabar||conseguir, obter, solicitar
recargo||recarga, recargo (é correcto se é do verbo recargar)
recargos||recargas
recaudar||recadar
recebe||recibe
recebeu||recibiu
recebida||recibida
recebidas||recibidas
recebido||recibido
recebidos||recibidos
recebía||recibía
recebirá||recibirá
recebiron||recibiron
recelo||roxelo (ovella), receo (sentimento)
recelos||roxelos (ovellas), receos (sentimento)
recén||acabado de, recentemente
recen||acabado de, recentemente, recen (é correcto se é do verbo rezar)
receta||receita
recetas||receitas
rechear||reencher
rechistar||chiar
recife||arrecife
recifes||arrecifes
recluta||recruta
reclutaba||recrutaba
reclutaban||recrutaban
reclutada||recrutada
reclutadas||recrutadas
reclutado||recrutado
reclutador||recrutador
reclutadora||recrutadora
reclutadoras||recrutadoras
reclutadores||recrutadores
reclutados||recrutados
reclutan||recrutan
reclutando||recrutando
reclutar||recrutar
reclutara||recrutara
reclutará||recrutará
reclutaran||recrutaran
reclutarán||recrutarán
reclutaren||recrutaren
reclutaria||recrutaría
reclutaría||recrutaría
reclutarian||recrutarían
reclutarían||recrutarían
reclutaron||recrutaron
reclutas||recrutas
reclutase||recrutase
reclutasen||recrutasen
reclute||recrute
recluten||recruten
reclutou||recrutou
reconstruccion||reconstrución
reconstrucción||reconstrución
reconstruccions||reconstrucións
reconstruccións||reconstrucións
reconstrucion||reconstrución
reconstrucions||reconstrucións
reconstruida||reconstruída
reconstruidas||reconstruídas
reconstruido||reconstruído
reconstruidos||reconstruídos
reconstruir||reconstruír
reconstruiu||reconstruíu
reconstruiuse||reconstruíuse
recopilación||recompilación
recopilacións||recompilacións
recopilatorio||recompilatorio
recopilatorios||recompilatorios
recopilar||recompilar
record||récord
records||récords
recorrer||percorrer (pero só no caso de andar un traxecto)
recorrido||percorrido (itinerario, traxecto)
recrudece||recrúa
recrudecen||recrúan
recrudecendo||recruando
recrudecendose||recruándose
recrudecéndose||recruándose
recrudecer||recruar
recrudecerse||recruarse
recrudeceu||recruou
recrudeceuse||recruouse
recrudeceron||recruaron
recrudeceronse||recruáronse
recrudecéronse||recruáronse
recrudescer||recruar
recrutaria||recrutaría
recrutarian||recrutarían
recurrente||recorrente
recurrentes||recorrentes
rector||reitor
rectora||reitora
rectores||reitores
rectoras||reitoras
recurrir||recorrer (a alguén, presentar recurso)
reducción||redución
reduccións||reducións
reemprazaba||substituía
reemprazaban||substituían
reemprace||substitúa
reempracen||substitúan
reempraza||substitúe
reemprazada||substituída
reemprazadas||substituídas
reemprazado||substituído
reemprazados||substituídos
reemprazan||substitúen
reemprazando||substituíndo
reemprazandose||substituíndose
reemprazándose||substituíndose
reemprazar||substituír
reemprazara||substituíra
reemprazará||substituirá
reemprazaran||substituíran
reemprazarán||substituirán
reemprazaren||substituíren
reemprazaria||substituiría
reemprazaría||substituiría
reemprazarian||substituirían
reemprazarían||substituirían
reemprazaron||substituíron
reemprazase||substituíse
reemprazasen||substituísen
reemprazou||substituíu
reestablece||restablece
reestablecemos||restablecemos
reestablecen||restablecen
reestablecer||restablecer
reestableceron||restableceron
reestableceu||restableceu
reestruturacion||reestruturación
reestruturacions||reestruturacións
referenza||referencia
referenzas||referencias
reflectiria||reflectiría
reflectirian||reflectirían
reflexa||reflicte
reflexaba||reflectía
reflexaban||reflectían
reflexada||reflectida
reflexadas||reflectidas
reflexado||reflectido
reflexados||reflectidos
reflexan||reflicten
reflexando||reflectindo
reflexar||reflectir
reflexara||reflectira
reflexará||reflectirá
reflexaran||reflectiran
reflexarán||reflectirán
reflexaren||reflectiren
reflexaria||reflectiría
reflexaría||reflectiría
reflexarian||reflectirían
reflexarían||reflectirían
reflexaron||reflectiron
reflexase||reflectise
reflexasen||reflectisen
reflexe||reflicta
reflexen||reflictan
reflexou||reflectiu
refois||redefoles
refol||redefol
refoles||redefoles
refriada||arrefriada
refriadas||arrefriadas
refriado||arrefriado
refriados||arrefriados
refriar||arrefriar
refriarse||arrefriarse
regaliz||regalicia
regalices||regalicias
regandixa||fenda, regaña
regandixas||fendas, regañas
regate||caneo
regates||caneos
regatear||canear
reglamentar||regulamentar
reglamento||regulamento
reglamentos||regulamentos
reigada||raigada
reigadas||raigadas
reigaña||raigaña
reigañas||raigañas
reir||rir
reír||rir
remite||remitente, remite (é correcto se é do verbo remitir)
remites||remitentes
remprazaba||substituía
remprazaban||substituían
remprace||substitúa
rempracen||substitúan
rempraza||substitúe
remprazada||substituída
remprazadas||substituídas
remprazado||substituído
remprazados||substituídos
remprazan||substitúen
remprazando||substituíndo
remprazandose||substituíndose
remprazándose||substituíndose
remprazar||substituír
remprazara||substituíra
remprazará||substituirá
remprazaran||substituíran
remprazarán||substituirán
remprazaren||substituíren
remprazaria||substituiría
remprazaría||substituiría
remprazarian||substituirían
remprazarían||substituirían
remprazaron||substituíron
remprazase||substituíse
remprazasen||substituísen
remprazou||substituíu
renacencia||renacenza
renacencias||renacenzas
renglón||liña
renglóns||liñas
renombrar||renomear
renombre||renome
rentable||rendible, rendíbel
rentables||rendibles, rendíbeis
reñir||rifar
repanchigarse||estomballarse
reparto||repartimento, repartición (elenco de actores, distribución de papeis, actor secundario)
repartos||repartimentos, reparticións
replegue||repregamento
replegues||repregamentos
reporte||informe
reproducción||reprodución
reproducciones||reproducións
reproductor||reprodutor
reproductora||reprodutora
reproductores||reprodutores
reproductoras||reprodutoras
reptil||réptil
reptiles||réptiles
reptís||réptiles
republican||republicano
republicans||republicanos
republicán||republicano
republicáns||republicanos
republica||república
republicas||repúblicas
requerida||requirida
requeridas||requiridas
requerido||requirido
requeridos||requiridos
requerir||requirir
requeriu||requiriu
requeriume||requiriume
requeriuse||requiriuse
requireu||requiriu
requereu||requiriu
resbalar||esvarar
resbalón||esvarón
resbalóns||esvaróns
resbaladizo||esvaradizo
resbaladiza||esvaradiza
resbaladizos||esvaradizos
resbaladizas||esvaradizas
resentemento||resentimento
reseñar||facer unha recensión
reseña||recensión
reseñas||recensións
resfriada||arrefriada
resfriadas||arrefriadas
resfriado||arrefriado
resfriados||arrefriados
resfriar||arrefriar
resfriarse||arrefriarse
resgate||rescate
resgates||rescates
resonar||resoar
resoplido||bufido
resoplidos||bufidos
resoprar||bufar, refolgar
resoprido||bufido
resopridos||bufidos
respaldar||apoiar, protexer, amparar
respeitar||respectar
respeito||respecto
respeituoso||respectuoso
respeto||respecto
respetar||respectar
respetuoso||respectuoso
respiradeiro||respiro, respiradoiro
respiradeiros||respiros, respiradoiros
respostar||responder
resquicio||físgoa
resquicios||físgoas
restregar||refregar
restruturacion||reestruturación
restruturación||reestruturación
restruturacions||reestruturacións
restruturacións||reestruturacións
resume||resumo (só no caso de ser substantivo), resume (é correcto se é do verbo resumir)
resumes||resumos (só no caso de ser substantivo), resumes (é correcto se é do verbo resumir)
resumen||resumo (só no caso de ser substantivo), resumen (é correcto se é do verbo resumir)
retábulo||retablo
retábulos||retablos
retabulo||retablo
retabulos||retablos
retama||retallo
retamas||retallos
retortixón||retorzón
retortixóns||retorzóns
retrasa||atrasa
retrasaba||atrasaba
retrasada||atrasada
retrasadas||atrasadas
retrasado||atrasado
retrasados||atrasados
retrasan||atrasan
retrasando||atrasando
retrasandose||atrasándose
retrasándose||atrasándose
retrasar||atrasar
retrasara||atrasara
retrasará||atrasará
retrasaran||atrasaran
retrasarán||atrasarán
retrasaren||atrasaren
retrasaria||atrasaría
retrasaría||atrasaría
retrasarian||atrasarían
retrasarían||atrasarían
retrasaron||atrasaron
retrasase||atrasase
retrasasen||atrasasen
retrase||atrase
retrasen||atrasen
retraso||atraso
retrasos||atrasos
retrasou||atrasou
retrieved||consultado
reubica||recoloca
reubicada||recolocada
reubicadas||recolocadas
reubicado||recolocado
reubicados||recolocados
reubicar||recolocar
reubícase||recolocarse
reuníu||reuniu
reuníuse||reuniuse
revancha||desquite
revanchas||desquites
reventar||rebentar
revocar||revogar, revocar (é correcto se é revestir o exterior dun edificio)
revocable||revogable
revocación||revogación
revocables||revogables
revocacións||revogacións
revoldaina||rebuldaina
revoldainas||rebuldainas
rexeite||rexeitamento
rexeites||rexeitamentos
rexime||réxime
reximento||rexemento
reximentos||rexementos
reximes||réximes
rexímenes||réximes
rexurdíu||rexurdiu
rexir||rexer
rixir||rexer
rixer||rexer
ribete||reberete
ribetes||reberetes
ricino||rícino
ricinos||rícinos
rincón||recuncho, canto
rincóns||recunchos, canto
riñón||ril
rio||río
rios||ríos
risueño||riseiro
risueña||riseira
risueños||riseiros
risueñas||riseiras
roble||carballo
robles||carballos
rocío||resío, rosada
rodaxa||toro
rodaxas||toros
rodilla||xeonllo
rodillas||xeonllos
rodillo||rodete
rodillos||rodetes
romá||romana
romás||romanas
román||romano
románs||romanos
romeno||romanés
romena||romanesa
romenos||romaneses
romenas||romanesas
romero||romeu
romeo||romeu
rompecabezas||crebacabezas
rompexeos||quebraxeos
ronca||rouca (adx.), ronca (verbo, "roncar")
roncas||roucas (adx.), roncas (verbo, "roncar")
ronco||rouco (adx.), ronco (subs., 'becho', verbo, "roncar")
roncos||roucos (adx.), roncos (subs., 'bechos')
ronqueira||rouquén
ronqueiras||rouquéns
roteiro||ruta, itinerario
roteiros||rutas, itinerarios
roxizo||arrubiado
roxiza||arrubiada
roxizos||arrubiados
roxizas||arrubiadas
ruido||ruído
ruidos||ruídos
ruina||ruína
ruinas||ruínas
rumiante||ruminante
rumiantes||ruminantes
rumanía||Romanía
rumano||romanés
rumana||romanesa
rumanos||romaneses
rumanas||romanesas
rutinaria||rutineira
rutinarias||rutineiras
rutinario||rutineiro
rutinarios||rutineiros
sabañon||frieira
sabañón||frieira
sabañons||frieiras
sabañóns||frieiras
sabiendas||sabendas
Saboia|cs|Savoia
sabotear||sabotar
sable||sabre (arma branca), sable (heráldica)
sables||sabres (arma branca), sables (heráldica)
sabroso||saboroso
sabrosa||saborosa
sabrosos||saborosos
sabrosas||saborosas
saeteira||seteira
saeteiras||seteiras
Sahara|cs|Sáhara
saindo||saíndo
sair||saír
salgue||sae
salguen||saen
salir||saír
saltamontes||saltón
salud||saúde
salvoconducto||salvoconduto, salvagarda
salvoconductos||salvocondutos, salvagardas
sami||saami (pobo e lingua)
samis||saamis (pobo e lingua)
sangrento||sanguento
sangrenta||sanguenta
sangrentos||sanguentos
sangrentas||sanguentas
sangriento||sanguento
sangrienta||sanguenta
sangrientos||sanguentos
sangrientas||sanguentas
sanguesuga||samesuga
sanguesugas||samesugas
sanguijuela||samesuga
sanguijuelas||samesugas
sarten||tixola, tixela
sartén||tixola, tixela
sartens||tixolas, tixelas
sarténs||tixolas, tixelas
santotomense||santomense
santotomenses||santomenses
savia||zume
savias||zumes
sea||sexa
sean||sexan
seba||ceba
sebas||cebas
secano||secaño
secretismo||segredismo
secta||seita
sectas||seitas
seculo||século
seculos||séculos
sedal||sedela
sedais||sedelas
seglar||segrar
seglares||segrares
segudo||segundo
seguemento||seguimento
seguementos||seguimentos
seguíron||seguiron
seguite||seguinte
seguites||seguintes
seguíu||seguiu
seguíulle||seguiulle
seguíuna||seguiuna
seguíunas||seguiunas
seguíuno||seguiuno
seguíunos||seguiunos
seguíuse||seguiuse
según||segundo
seique||seica
seiturar||segar
seiva||zume
seivas||zumes
semá||semana
seman||semana
semán||semana
semans||semanas
semáns||semanas
semás||semanas
semen||seme
sencillez||sinxeleza
seno||seo, seno (é correcto se é o termo matemático)
senos||seos, senos (é correcto se é o termo matemático)
señal||sinal
señais||sinais
señalar||sinalar
señuelo||reclamo
señuelos||reclamos
sé||sede (se non é unha igrexa principal)
sés||sedes (se non é unha igrexa principal)
semblante||cara
semblantes||caras
semblanza||descrición
semblanzas||descricións
sembra||sementeira
sembras||sementeiras
sembradura||sementeira
sembraduras||sementeiras
sembrante||cara
sembrantes||caras
sembranza||descrición
sembranzas||descricións
sembrar||sementar
semilla||semente
semillas||sementes
senior||sénior
seniores||séniores, séniors
seniors||séniors, séniores
senon||senón
sentencia||sentenza
sentencias||sentenzas
september||setembro
septentrional||setentrional
septiembre||setembro
séptimo||sétimo
septimo||sétimo
séptimos||sétimos
septimos||sétimos
séptima||sétima
septima||sétima
séptimas||sétimas
septimas||sétimas
sequedade||secura
sequedades||securas
sequía||seca
sequías||secas
serrería||serradoiro, serra
serrerías||serradoiros, serras
serrin||serraduras
serrín||serraduras
serrins||serraduras
serríns||serraduras
servicial||servizal
servicio||servizo
servicios||servizos
servilleta||pano de mesa
servilletas||panos de mesa
sesgo||nesgo (cortar ó través), desviación, dirección, sentido, orientación, tendencia
seso||miolos
sesos||miolos
seta||cogomelo, seta (é correcto se é unha frecha)
setas||cogomelos, setas (é correcto se son frechas)
Setembro|cs|setembro
setor||sector
setores||sectores
setorial||sectorial
setoriais||sectoriais
setuaxésimo||septuaxésimo
setuaxésima||septuaxésima
setuaxésimos||septuaxésimos
setuaxésimas||septuaxésimas
sharia||xaria
si||se (condicional), si (afirmación)
sí||si (afirmación)
siareira||seareira
siareiras||seareiras
siareiro||seareiro
siareiros||seareiros
sierra||serra
sierras||serras
siete||sete
sietes||setes
sífile||sífilis
sigue||segue (cando é presente do indicativo), sigue (cando é imperativo)
siguiente||seguinte
siguientes||seguintes
siglo||século
siglos||séculos
silbato||asubío, chifre, subiote
silbatos||asubíos, chifres, subiotes
silla||cadeira (para sentarse), sela (para montar a cabalo)
sillas||cadeiras (para sentarse), selas (para montar a cabalo)
sillar||perpiaño
sillarejo||perpiaño
sillares||perpiaños
sillarejos||perpiaños
sillaría||cadeirado, de cadeiras, perpiaños de pedras
sillería||cadeirado, de cadeiras, perpiaños de pedras
sillín||asento
sillíns||asentos
sillon||cadeira de brazos
sillón||cadeira de brazos
sillons||cadeiras de brazos
sillóns||cadeiras de brazos
similaridade||similitude, semellanza
similaridades||similitudes, semellanzas
simultanea||simultánea
simultaneámente||simultaneamente
simultaneas||simultáneas
simultaneo||simultáneo
simultaneos||simultáneos
sin||sen
sinceira||sincera
sinceiras||sinceras
sinceiro||sincero
sinceiros||sinceros
sinte||sente (3ª persoa de singular do presente de indicativo do verbo sentir)
sinten||senten (3ª persoa de plural do presente de indicativo do verbo sentir)
sintes||sentes (2ª persoa de singular do presente de indicativo do verbo sentir)
síntese||séntese (se é do verbo reflexivo sentir), síntese (é correcto se é o substantivo)
síntense||séntense, do verbo sentir
sintoismo||xintoísmo
sintoísmo||xintoísmo
sintoista||xintoísta
sintoísta||xintoísta
sipela||erisipela
sipelas||erisipelas
sique||psique
siques||psiques
sirvente||servente
sirventes||serventes
situa||sitúa
situan||sitúan
situas||sitúas
slalom||slálom
slaloms||sláloms
smart||intelixente
smartphone||teléfono intelixente
smartphones||teléfonos intelixentes
sob||so
sobreiro||sobreira
sobreiros||sobreiras
sobrepasa||supera, excede, adianta
sobrepasaba||superaba, excedía, adiantaba
sobrepasaban||superaban, excedían, adiantaban
sobrepasada||superada, excedida, adiantada
sobrepasadas||superadas, excedidas, adiantadas
sobrepasado||superado, excedido, adiantado
sobrepasados||superados, excedidos, adiantados
sobrepasan||superan, exceden, adiantan
sobrepasando||superando, excedendo, adiantando
sobrepasar||superar, exceder, adiantar
sobrepasara||superara, excedera, adiantara
sobrepasaría||superaría, excedería, adiantaría
sobrepasou||superou, excedeu, adiantou
sobresainte||sobresaínte
sobresaintes||sobresaíntes
sobreviviente||sobrevivente
sobrevivientes||sobreviventes
sobrevivinte||sobrevivente
sobrevivintes||sobreviventes
soborna||suborna
sobornaba||subornaba
sobornaban||subornaban
sobornada||subornada
sobornadas||subornadas
sobornado||subornado
sobornador||subornador
sobornadora||subornadora
sobornadoras||subornadoras
sobornadores||subornadores
sobornados||subornados
sobornan||subornan
sobornando||subornando
sobornar||subornar
sobornara||subornara
sobornará||subornará
sobornaran||subornaran
sobornarán||subornarán
sobornaren||subornaren
sobornaria||subornaría
sobornaría||subornaría
sobornarían||subornarían
sobornaron||subornaron
sobornase||subornase
sobornasen||subornasen
soborne||suborne
sobornen||subornen
soborno||suborno
sobornou||subornou
sobreseído|| sobresido
sobreseída|| sobresida
sobreseídos|| sobresidos
sobreseídas|| sobresidas
sobreseer||sobreser
sobreseimento||sobresemento
sobretodo||sobre todo
socarronaria||retranca
socarronaría||retranca
socarronarias||retrancas
socarronarías||retrancas
socarroneria||retranca
socarronería||retranca
socarronerias||retrancas
socarronerías||retrancas
soedade||soidade
soedades||soidades
soer||adoitar, acostumar
soler||adoitar, acostumar
soez||malfalado, malfalada
soeces||malfalados, malfaladas
sofoca||sufoca
sofocaba||sufocaba
sofocaban||sufocaban
sofocada||sufocada
sofocadas||sufocadas
sofocado||sufocado
sofocados||sufocados
sofocan||sufocan
sofocando||sufocando
sofocar||sufocar
sofocara||sufocara
sofocará||sufocará
sofocaran||sufocaran
sofocarán||sufocarán
sofocaren||sufocaren
sofocaria||sufocaría
sofocaría||sufocaría
sofocarian||sufocarían
sofocarían||sufocarían
sofocaron||sufocaron
sofocou||sufocou
sofoque||sufoque
sofoquen||sufoquen
soledade||soidade
solidaridade||solidariedade
solomillo||solombo
solomillos||solombos
sombrilla||antuca, parasol
sombrillas||antucas, parasois
sombriña||antuca, parasol
sombriñas||antucas, parasois
somente||soamente, só
somentes||soamente, só
soamentes||soamente, só
solana||solaina
solanas||solainas
solar||terreo, patrucial, soar (substantivo), solar (adx. relativo ó Sol 'sistema solar', 'mancha solar', verbo)
solares||terreos, patruciais, soares (substantivo), solares (adx. 'manchas solares')
soluzar||saloucar
soluzo||salouco
soluzos||saloucos
somera||superficial
somero||superficial
someras||superficiais
someros||superficiais
somerxia||somerxía
somerxian||somerxían
somerxeria||somerxería
somerxerian||somerxerían
somnanbula||somnámbula
somnánbula||somnámbula
somnanbulas||somnámbulas
somnánbulas||somnámbulas
somnanbulismo||somnambulismo
somnánbulo||somnámbulo
somnanbulos||somnámbulos
somnánbulos||somnámbulos
sonambula||somnámbula
sonámbula||somnámbula
sonambulas||somnámbulas
sonámbulas||somnámbulas
sonambulismo||somnambulismo
sonámbulo||somnámbulo
sonambulos||somnámbulos
sonámbulos||somnámbulos
sonanbula||somnámbula
sonánbula||somnámbula
sonanbulas||somnámbulas
sonánbulas||somnámbulas
sonanbulismo||somnambulismo
sonánbulo||somnámbulo
sonanbulos||somnámbulos
sonánbulos||somnámbulos
sondeo||sondaxe
sondeos||sondaxes
soneira||somnolencia
sonicar||adormecerse, adurmiñarse
sonido||son
sonidos||sons
sonroxar||ruborizar
sortija||sortella
sortijas||sortellas
sortixa||sortella
sortixas||sortellas
sosa||eslamiada
sosas||eslamiadas
soso||eslamiado, insulso
sosos||eslamiados, insulsos
sostener||soster
sostenible||sostible, sostíbel
sostenibles||sostibles, sostíbeis
sostenida||sostida, díese (música)
sostenidas||sostida, díeses (música)
sostenido||sostido, díese(música)
sostenidos||sostidos, díeses (música)
sótano||soto
sótanos||sotos
soupa||sopa
soupas||sopas
sovietico||soviético
sovieticos||soviéticos
sovietica||soviética
sovieticas||soviéticas
soxa||soia
soxulgada||subxugada
soxulgadas||subxugadas
soxulgado||subxugado
soxulgados||subxugados
soxulgar||subxugar
stress||tensión, estrés
sua||súa
suas||súas
subasta||poxa
subastaba||poxaba
subastaban||poxaban
subastada||poxada
subastadas||poxadas
subastado||poxado
subastador||poxador
subastadora||poxadora
subastadoras||poxadoras
subastadores||poxadores
subastados||poxados
subastan||poxan
subastando||poxando
subastar||poxar
subastara||poxara
subastará||poxará
subastaran||poxaran
subastarán||poxarán
subastaren||poxaren
subastaria||poxaría
subastaría||poxaría
subastarian||poxarían
subastarían||poxarían
subastaron||poxaron
subastas||poxas
subastase||poxase
subastasen||poxasen
subaste||poxe
subasten||poxen
subastou||poxou
subcampeon||subcampión
subcampeón||subcampión
subcampeons||subcampións
subcampeóns||subcampións
subcampeona||subcampioa
subcampeonas||subcampioas
subcampeonato||subcampionato
subcampeonatos||subcampionatos
subscriptor||subscritor
subscriptora||subscritora
subscriptoras||subscritoras
subscriptores||subscritores
subscripción||subscrición
subscripcións||subscricións
submariña||submarina
submariño||submarino
submariños||submarinos
subministraria||subministraría
subministrarian||subministrarían
subministro||subministración
subministros||subministracións
subornaria||subornaría
subornarian||subornarían
subraiar||subliñar
subraiado||subliñado
subraiada||subliñada
subraiados||subliñados
subraiadas||subliñadas
subsanación||amaño, arranxo, corrección, emenda, rectificación, reparación, solución
subsanacións||amaños, arranxos, correccións, emendas, rectificacións, reparacións, solucións
subsanar||amañar, arranxar, corrixir, emendar, gobernar, rectificar, reparar, resolver, solucionar
substituida||substituída
substituidas||substituídas
substituido||substituído
substituidos||substituídos
substituir||substituír
substituiron||substituíron
substituiu||substituíu
substrae||subtrae
substraen||subtraen
substraeu||subtraeu
substraia||subtraia
substraian||subtraian
substraida||subtraída
substraída||subtraída
substraidas||subtraídas
substraídas||subtraídas
substraido||subtraído
substraído||subtraído
substraidos||subtraídos
substraídos||subtraídos
substraendo||subtraendo
substraer||subtraer
substraera||subtraera
substraerá||subtraerá
substraeran||subtraeran
substraerán||subtraerán
substraeren||subtraeren
substraeria||subtraería
substraería||subtraería
substraerian||subtraerían
substraerían||subtraerían
substraeron||subtraeron
substraese||subtraese
substraesen||subtraesen
subtraida||subtraída
subtraidas||subtraídas
subtraido||subtraído
subtraidos||subtraídos
sucesion||sucesión
sucesions||sucesións
suciedade||sucidade
sucre||azucre, sucre (é correcto se é a moeda)
sudacion||sudación
sudacions||sudacións
sudafrica||Suráfrica
sudáfrica||Suráfrica
sudadeira||suadoiro
sudadeiras||suadoiros
sudadeiro||suadoiro
sudadeiros||suadoiros
sudadoiro||suadoiro
sudadoiros||suadoiros
sudador||suador
sudadores||suadores
sudadora||suadora
sudadoras||suadoras
sudafricano||surafricano
sudafricanos||surafricanos
sudafricana||surafricana
sudafricanas||surafricanas
sudamérica||Suramérica
sudamericán||suramericano
sudamericáns||suramericanos
sudamerican||suramericano
sudamericans||suramericanos
sudamericano||suramericano
sudamericanos||suramericanos
sudamericana||suramericana
sudamericanas||suramericanas
sudamericá||suramericano
sudamericás||suramericanos
sudamerica||suramericano
sudamericas||suramericanos
sudar||suar
sudarábico||surarábigo
sudarábicos||surarábigos
sudarábica||surarábiga
sudarábicas||surarábigas
sudarabico||surarábigo
sudarabicos||surarábigos
sudarabica||surarábiga
sudarabicas||surarábigas
sudasiático||surasiático
sudasiáticos||surasiáticos
sudasiática||surasiática
sudasiáticas||surasiáticas
sudasiatico||surasiático
sudasiaticos||surasiáticos
sudasiatica||surasiática
sudasiaticas||surasiáticas
sudoeste||suroeste
sudoestes||suroestes
sugar||zugar, azucre
sugo||zume
sugos||zumes
suíno||porcino
suína||porcina
suínos||porcinos
suínas||porcinas
suiza||suíza, Suíza
suizas||suízas
suizo||suízo
suizos||suízos
suoeste||suroeste
suoestes||suroestes
sudeste||sueste
sudestes||suestes
sudor||suor
sudoroso||suoroso
sudorosos||suorosos
sudorosa||suorosa
sudorosas||suorosas
sudoracion||sudación
sudoración||sudación
sudoracions||sudacións
sudoracións||sudacións
suela||sola
suelas||solas
sueldo||soldo
sueldos||soldos
suelo||chan
suelos||chans
suero||soro
sueros||soros
sufocaria||sufocaría
sugerencia||suxestión
sugerencias||suxestións
suleste||sueste
sulestes||suestes
sumerxa||somerxa, mergulle
sumerxan||somerxan, mergullen
sumerxe||somerxe, mergulla
sumerxen||somerxen, mergullan
sumerxendo||somerxendo, mergullando
sumerxia||somerxía, mergullaba
sumerxía||somerxía, mergullaba
sumerxian||somerxían, mergullaban
sumerxían||somerxían, mergullaban
sumerxida||somerxida, mergullada
sumerxidas||somerxidas, mergulladas
sumerxido||somerxido, mergullado
sumerxidos||somerxidos, mergullados
sumerxir||somerxer, mergullar
sumerxira||somerxera, mergullara
sumerxirá||somerxerá, mergullará
sumerxiran||somerxeran, mergullaran
sumerxirán||somerxerán, mergullarán
sumerxiren||somerxeren, mergullaren
sumerxiria||somerxería, mergullaría
sumerxiría||somerxería, mergullaría
sumerxirian||somerxerían, mergullarían
sumerxirían||somerxerían, mergullarían
sumerxiron||somerxeron, mergullaron
sumerxise||somerxese, mergullase
sumerxisen||somerxesen, mergullasen
sumerxiu||somerxeu, mergullou
suministra||subministra
suministrada||subministrada
suministradas||subministradas
suministrado||subministrado
suministrados||subministrados
suministran||subministran
suministraba||subministraba
suministraban||subministraban
suministrando||subministrando
suministrar||subministrar
suministrara||subministrara
suministrará||subministrará
suministraran||subministraran
suministrarán||subministrarán
suministraria||subministraría
suministraría||subministraría
suministrarian||subministrarían
suministrarían||subministrarían
suministraren||subministraren
suministraron||subministraron
suministrase||subministrase
suministrasen||subministrasen
suministre||subministre
suministren||subministren
suministro||subministración
suministros||subministracións
suministrou||subministrou
sumisa||submisa
sumisamente||submisamente
sumisas||submisas
sumisión||submisión
sumiso||submiso
sumisos||submisos
superfície||superficie
superfícies||superficies
supersticion||superstición
supersticions||superstición
superticion||superstición
supertición||superstición
superticions||supersticións
superticións||supersticións
supervivinte||supervivente
supervivintes||superviventes
suráfrica|cs|Suráfrica
surdimento||xurdimento
sureste||sueste
surestes||suestes
surleste||sueste
surlestes||suestes
surro||xurro
surros||xurros
surxe||xorde
surxen||xorden
surxir||xurdir
surxiron||xurdiron
surxiu||xurdiu
surxíu||xurdiu
suxección||suxeición
suxeción||suxeición
suxerencia||suxestión
suxerencias||suxestións
suxestion||suxestión
suxestions||suxestións
sustancia||substancia, sustancia (é correcto para o sabor dunha comida ou para o caldo de galiña)
sustancial||substancial
sustanciais||substanciais
sustanciales||substanciais
substanciales||substanciais
sustantivo||substantivo
sustantivos||substantivos
sustitucion||substitución
sustitución||substitución
sustitucions||substitucións
sustitucións||substitucións
sustituida||substituída
sustituída||substituída
sustituidas||substituídas
sustituídas||substituídas
sustituido||substituído
sustituído||substituído
sustituidos||substituídos
sustituídos||substituídos
sustituir||substituír
sustituír||substituír
sustituíu||substituíu
susurrar||murmurar, musitar
susurro||murmurio
suxa||sucia
suxas||sucias
suxo||sucio
suxos||sucios
taba||chuca (xogo)
tabla||táboa
tablas||táboas
tabolete||tallo
taboletes||tallos
taburete||tallo, meso
taburetes||tallos, mesos
tachola||chatola
tacholas||chatolas
tacholar||chatolar
tais||tales
taladro||trade
taladros||trades
talar||tallar, cortar, pinchar (Exemplo: Non se pode tallar esa árbore ou Non se pode cortar esa árbore), talar (adx. vestidura que chega ata os talóns)
tala||talla, cortar, pinchar (Exemplo: A talla de árbores ou A corta de árbores), tala (subst. aparello que se emprega para pescar congro; pinzas de madeira que se usan para apañar e abrir os ourizos)
talas||tallas, cortar, pinchar (Exemplo: A talla de árbores ou A corta de árbores), talas (subst. aparellos que se empregan para pescar congro; pinzas de madeira que se usan para apañar e abrir os ourizos)
talla||talle, talla (é correcto se é "representación escultórica, especialmente en madeira", a corta das árbores ou un cántaro grande)
tallas||talles, tallas (é correcto se é "representación escultórica, especialmente en madeira", a corta das árbores ou un cántaro grande)
tambalear||cambalear
também||tamén
tambén||tamén
tambem||tamén
tamben||tamén
tamen||tamén
también||tamén
tambien||tamén
tamién||tamén
tamizar||bortelar, peneirar
tamiz||baruto
tamices||barutos
tanda||quenda, serie, vez
tandas||quendas, series, veces
tantear||tentear
taquilla||portelo, armario
taquillas||portelos, armarios
tarea||tarefa
tareas||tarefas
tarta||torta
tartas||tortas
tartrato||tartarato
tartratos||tartaratos
tasa||taxa
tasas||taxas
tática||táctica
táticas||tácticas
taza||cunca
tazas||cuncas
telequinesia||telecinesia
telequinesis||telecinesia
telequineticamente||telecineticamente
telequinético||telecinético
telequinética||telecinética
telequinéticos||telecinéticos
telequinéticas||telecinéticas
teloneiro||abreconcertos
teloneira||abreconcertos
teloneiros||abreconcertos
teloneiras||abreconcertos
temblar||tremer
templado||temperado, morno, tépedo
temprano||cedo
tención||intención, intento
tencións||intencións, intentos
tencionar||intentar
tendenza||tendencia
tendenzas||tendencias
tenedor||garfo
tenedores||garfos
teñense||téñense
teñir||tinguir, tinxir
teoria||teoría
teorias||teorías
tercer||terceiro
terciá||terzá
terciada||terzada
terciadas||terzadas
terciado||terzado
terciados||terzados
terciar||terzar
terciás||terzás
tercio||terzo
tercios||terzos
terciopelo||veludo
terciopelos||veludos
terca||testalana, testana, testuda
tercas||testalanas, testanas, testudas
terco||testalán, testán, testudo
tercos||testaláns, testáns, testudos
termino||termo
terminos||termos
terna||tenra (adxectivo), terna (substantivo)
ternas||tenras (adxectivo), ternas (substantivo)
terneira||tenreira
terneiras||tenreiras
terneiro||tenreiro
terneiros||tenreiros
terno||tenro (adxectivo), terno (substantivo)
ternos||tenros (adxectivo), ternos (substantivo)
terramoto||terremoto
terramotos||terremotos
terrapleno||terraplén
terraplenos||terrapléns
terraza||socalco (terra de cultivo contida por un valado), terraza (é correcto se é a cuberta dun edificio ou a parte dun bar)
terrazas||socalcos (terras de cultivo contidas por valados), terrazas (é correcto se é a cuberta dun edificio ou a parte dun bar)
terreno||terreo
terrenos||terreos
terron||terrón
terrons||terróns
tesina||tesiña, tese de doutoramento
tesinas||tesiñas, teses de doutoramento
textil||téxtil
textiles||téxtiles
tez||cute
tibio||morno, tépedo
tibia||morna, tépeda, tibia (é correcto se é o óso)
tibios||mornos, tépedos
tibias||mornas, tépedas, tibias (é correcto se son os ósos)
ticket||tícket,
tickets||tíckets, billetes
tifus||tifo
timada||estafada
timadas||estafadas
timado||estafado
timados||estafados
timar||estafar
timo||estafa, timo (é correcto se é a glándula do pescozo)
timos||estafas, timos (é correcto se é a glándula do pescozo)
tina||talla (cántaro de barro)
tinas||tallas (cántaro de barro)
tinte||tinta, tintura (produto), tinguidura, tintura (acción e efecto de tinguir(se)), tinturaría (comercio)
tintes||tintas, tinturas (produto), tinguiduras, tinturas (acción e efecto de tinguir(se)), tinturarías (comercio)
tiovivo||carrusel
tiovivos||carruseis
tirita||tira adhesiva, apósito adhesivo
tiritas||tiras adhesivas, apósitos adhesivos
tiritar||bracuñar, tremelicar, tremer
tiroides||tiroide
tixeira||tesoira
tixeiras||tesoiras
tixera||tesoira
tixeras||tesoiras
tixolo||ladrillo, tixolo (é correcto se é recipiente para asar castañas e unha tapa con furados)
tixolos||ladrillos, tixolos (é correcto se é recipiente para asar castañas e unha tapa con furados)
tiza||xiz
tizar||atizar
tizas||xices
tobillo||nocello, noelo, nortello
tobillos||nocellos, noelos, nortellos
tocador||toucador (moble), tocador (persoa que toca)
tocadores||toucadores (moble), tocadores (persoas que tocan)
todalas||tódalas
tódolas||tódalas
todolos||tódolos
todavia||aínda
todavía||aínda
toison||vélaro
toisón||vélaro
toisons||vélaros
toisóns||vélaros
tolva||moega
tolvas||moegas
tomba||tumba, tomba (é correcto se é mendo de tea)
tombas||tumbas, tombas (é correcto se é mendo de tea)
tono||ton
tonos||tons
tonta||parva
tontas||parvas
tonto||parvo
tontos||parvos
toponimo||topónimo
toponimos||topónimos
torbellino||remuíño
torbellinos||remuíños
torbeliño||remuíño
torbeliños||remuíños
tornillo||parafuso
tornillos||parafusos
torrezno||torresmo, torrezo
torreznos||torresmos, torrezos
torron||terrón (de terra, azucre, etc.)
torrón||terrón (de terra, azucre, etc.)
torrons||terróns (de terra, azucre, etc.)
torróns||terróns (de terra, azucre, etc.)
torticolis||cabaleiro
tortícolis||cabaleiro
torticulis||cabaleiro
tortículis||cabaleiro
tos||tose
tosca||ruda, basta
toscas||rudas, bastas
tosco||rudo, basto
toscos||rudos, bastos
toulouse||Tolosa (cidade de Francia)
touron||tourón
tourons||touróns
toxico||tóxico
toxicos||tóxicos
toxica||tóxica
toxicas||tóxicas
traballista||laborista (partido político)
tracería||trazaría
traduccion||tradución
traducción||tradución
traduccions||traducións
traduccións||traducións
traducion||tradución
traducions||traducións
traductor||tradutor
traductores||tradutores
tragaluz||bufarda, bufarra, fachal, fachineiro
tragaluces||bufardas, bufarras, fachais, fachineiros
traicioada||traizoada
traicioadas||traizoadas
traicioado||traizoado
traicioados||traizoados
traicioeira||traizoeira
traicioeiramente||traizoeiramente
traicioeiras||traizoeiras
traicioeiro||traizoeiro
traicioeiros||traizoeiros
traicioando||traizoando
traicioar||traizoar
traición||traizón
traicionada||traizoada
traicionadas||traizoadas
traicionado||traizoado
traicionados||traizoados
traicionando||traizoando
traicioneira||traizoeira
traicioneiramente||traizoeiramente
traicioneiras||traizoeiras
traicioneiro||traizoeiro
traicioneiros||traizoeiros
traicionar||traizoar
traicións||traizóns
tramoia||tremoia
tramoias||tremoias
trance||transo
trances||transos
transcurra||transcorra
transcurran||transcorran
transcurre||transcorre
transcurren||transcorren
transcurría||transcorría
transcurrían||transcorrían
transcurrida||transcorrida
transcurridas||transcorridas
transcurrido||transcorrido
transcurridos||transcorridos
transcurrindo||transcorrendo
transcurrir||transcorrer
transcurrira||transcorrera
transcurrirá||transcorrerá
transcurriran||transcorreran
transcurrirán||transcorrerán
transcurriren||transcorreren
transcurriría||transcorrería
transcurrirían||transcorrerían
transcurrise||transcorrese
transcurrisen||transcorresen
transcurriu||transcorreu
transladar||trasladar
translado||traslado
transladas||trasladas
translada||traslada
transladamos||trasladamos
transladades||trasladades
transladan||trasladan
transladando||trasladando
transladado||trasladado
transtornada||trastornada
transtornadas||trastornadas
transtornado||trastornado
transtornados||trastornados
transtornando||trastornando
transtornar||trastornar
transtorno||trastorno
transtornos||trastornos
transvase||transvasamento (subst.), transvase (verbo)
transvases||transvasamentos (subst.), transvases (verbo)
transxenica||transxénica
transxenicas||transxénicas
transxenico||transxénico
transxenicos||transxénicos
tranvia||tranvía
tranvias||tranvías
tranxenica||transxénica
tranxénica||transxénica
tranxenicas||transxénicas
tranxénicas||transxénicas
tranxenico||transxénico
tranxénico||transxénico
tranxenicos||transxénicos
tranxénicos||transxénicos
tráquea||traquea
tráqueas||traqueas
trasatlántica||transatlántica
trasatlántico||transatlántico
trasatlánticas||transatlánticas
trasatlánticos||transatlánticos
trascendencia||transcendencia
trascendencias||transcendencias
travesaño||traveseiro
travesaños||traveseiros
trebo||trevo
trébol||trevo
trecho||treito
trechos||treitos
trévol||trevo
trebol||trevo
trevol||trevo
tréboles||trevos
trévoles||trevos
treboles||trevos
trevoles||trevos
tréma||trema
triatlon||tríatlon
triatlón||tríatlon
triatlones||tríatlons
triatlons||tríatlons
triatlóns||tríatlons
tribu||tribo
tribus||tribos
trinar||trilar
trinchera||trincheira
trincheras||trincheiras
trineo||zorra
trineos||zorras
trinidad|cs|Trinidad
trinidade||trindade (reunión), Trinidad (país)
trino||trilo
trinos||trilos
trintadous||trinta e dous
trintatres||trinta e tres
trintatrés||trinta e tres
trintacatro||trinta e catro
trintacinco||trinta e cinco
triple||triplo, tripla
triples||triplos, triplas
trisqueis||trísceles
trisquel||tríscele
trisqueles||trísceles
triúnfo||triunfo
triúnfos||triunfos
trivia||trivialidades
trizar||trinzar
trogallo||torgallo
trogallos||torgallos
troll||trol
trolls||troles
trombada||trompada
trombadas||trompadas
tropelía||acto violento
tropelías||actos violentos
troqueis||cuños
troquel||cuño
troqueles||cuños
troquisco||trocisco
troquiscos||trociscos
trova||troba
trovas||trobas
trovador||trobador
trovadora||trobadora
trovadores||trobadores
trovadoras||trobadoras
trovadorismo||trobadorismo
trovadorescos||trobadorescos
trovadoresco||trobadoresco
troxo||trocho (talo), trocho (feble)
troxos||trochos (talo), trocho (feble)
troxa||trocha (feble)
troxas||trochas (febles)
trozo||anaco, cacho
trozos||anacos, cacho
trueque||troco
trueques||trocos
trunfo||triunfo (vitoria), trunfo (é correcto se é do xogo de naipes)
trunfos||triunfos (vitoria), trunfos (é correcto se é do xogo de naipes)
tubería||tubo, cano
tuberías||tubos, canos
tuerca||porca, torca
tuercas||porcas, torcas
tuétano||miolo, medula
tuétanos||miolos, medulas
tullido||fanado
tullidos||fanados
tullida||fanada
tullidas||fanadas
tumular||tumulario (masculino), tumularia (feminino)
tumulares||tumularios (masculino), tumularias (feminino)
tunecina||tunisiana
tunecinas||tunisianas
tunecino||tunisiano
tunecinos||tunisianos
Túnez|cs|Tunisia
tupe||topete
tupè||topete
tupé||topete
tupes||topetes
tupès||topetes
tupés||topetes
turnarse||aquendarse, arroldarse
turno||quenda, vez, rolda, orde, serie
turnos||quendas, veces, roldas, ordes, series
turon||tourón
turón||tourón
turons||touróns
turóns||touróns
turreiro||torreiro
turreiros||torreiros
tvmovie||telefilme
tvmovies||telefilmes
ubica||localiza, sitúa
ubicada||localizada, situada
ubicadas||localizadas, situadas
ubicado||localizado, situado
ubicados||localizados, situados
ubicar||localizar, situar
ubicacion||localización, situación
ubicación||localización, situación
ubicacions||localizacións, situacións
ubicacións||localizacións, situacións
ubícase||localízase, sitúase
ufana||oufana
ufanas||oufanas
ufano||oufano
ufanos||oufanos
uhna||unha
uhnas||unhas
ultimatum||ultimato
ultimátum||ultimato
ultimatums||ultimatos
ultimátums||ultimatos
ultimo||último (se é derradeiro), ultimo (é correcto se é do verbo ultimar)
ultima||última (se é derradeiro), ultima (é correcto se é do verbo ultimar)
ultimos||últimos
ultimas||últimas (se é derradeiro), ultimas (é correcto se é do verbo ultimar)
ultrapasar||exceder, superar
umbrais||limiares, límites
umbral||limiar, límite
umbrales||limiares, limites
una||unha, una (é correcto se é do verbo unir)
unas||unhas, unas (é correcto se é do verbo unir)
uno||un, uno (é correcto se é do verbo unir)
unos||uns
únicamente||unicamente
uniformizar||uniformar
uníu||uniu
uníuse||uniuse
ungüis||ungüe
urba||urbana
urbá||urbana
urbán||urbano
urban||urbano
urbáns||urbanos
urbans||urbanos
urbas||urbanas
urbás||urbanas
urinar||ouriñar
urizo||orizo, ourizo (do castiñeiro), orizó (gran que sae na beira das pálpebras)
urizos||orizo, ourizos (do castiñeiro), orizós (gran que sae na beira das pálpebras)
usuária||usuaria
usuárias||usuarias
usuário||usuario
usuários||usuarios
úteis||útiles
vacía||bacía, baleira
vacías||bacías, baleiras
vacia||bacía, baleira
vacias||bacías, baleiras
vaciar||baleirar
vacio||baleiro
vacío||baleiro
vacios||baleiros, vacíos (espazo situado entre as falsas costelas e a cadeira: "Deume un punto no vacío de tanto correr")
vacíos||baleiros, vacíos (espazos situados entre as falsas costelas e a cadeira: "Deume un punto nos vacíos de tanto correr")
vacinacion||vacinación
vacinacions||vacinacións
vacun||vacún
vacuna||vacina (substancia que inmuniza), vacúa (relativo ó gando vacún)
vacunas||vacinas (substancia que inmuniza), vacúas (relativo ó gando vacún)
vacunacion||vacinación
vacunación||vacinación
vacunacions||vacinacións
vacunacións||vacinacións
vacunada||vacinada
vacunadas||vacinadas
vacunado||vacinado
vacunados||vacinados
vacunar||vacinar
vacuno||vacún
vacunos||vacúns
vacuns||vacúns
valeiro||baleiro
valeiros||baleiros
valeira||baleira
valeirar||baleirar
valdeirar||baldeirar
valdeiro||baldeiro
valdeira||baldeira
valdeiros||baldeiros
valdeiras||baldeiras
valeiras||baleiras
valerosa||valorosa
valerosas||valorosas
valeroso||valoroso
valerosos||valorosos
valona||valón, valoa
valonas||valóns, valoas
variedad||variedade
vários||varios
vasallo||vasalo, vasallo (é correcto cando é unha vasoira)
vasallos||vasalos, vasallos (é correcto cando son vasoiras)
vascona||vascón, vascoa
vasconas||vascóns, vascoas
vasixa||vasilla
vasixas||vasillas
vasoconstricción||vasoconstrición
vasoconstriccións||vasoconstricións
vasoconstrictor||vasoconstritor
vasoconstrictora||vasoconstritora
vasoconstrictores||vasoconstritores
vasoconstrictoras||vasoconstritoras
vaxilla||vaixela
vaxillas||vaixelas
véaxse||véxase
veber||beber
vecindade||veciñanza
vecindades||veciñanzas
vecindario||veciñanza
vecindarios||veciñanzas
vela||candea, vela (é correcto o uso como 'tea usada nos barcos', e como substantivo de 'velar')
velas||candeas, vela (é correcto o uso como 'tea usada nos barcos', e como substantivo de 'velar')
veleta||catavento, viraventos
veletas||cataventos, viraventos
velro||vérrago, verro
velros||vérragos, verros
vena||vea
venas||veas
venada||arroutada
venadas||arroutadas
veneno||veleno
venenos||velenos
venga||vinga
vengaba||vingaba
vengabase||vingábase
vengábase||vingábase
vengaban||vingaban
vengabanse||vingábanse
vengábanse||vingábanse
vengada||vingada
vengadas||vingadas
vengado||vingado
vengados||vingados
vengan||vingan
venganse||vínganse
vénganse||vínganse
vengando||vingando
vengándose||vingándose
venganza||vinganza
vengar||vingar
vengara||vingara
vengará||vingará
vengaran||vingaran
vengarán||vingarán
vengarase||vingarase
vengárase||vingárase
vengaranse||vingaranse
vengáranse||vingáranse
vengaren||vingaren
vengarense||vingárense
vengárense||vingárense
vengaria||vingaría
vengaría||vingaría
vengarian||vingarían
vengarían||vingarían
vengarianse||vingaríanse
vengaríanse||vingaríanse
vengariase||vingaríase
vengaríase||vingaríase
vengaron||vingaron
vengaronse||vingáronse
vengáronse||vingáronse
vengarse||vingarse
vengase||vingase
véngase||víngase
vengasen||vingasen
vengue||vingue
venguen||vinguen
vengou||vingou
vengouse||vingouse
venta||venda (do verbo vender)
ventana||fiestra, xanela, ventá
ventanas||fiestras, xanelas, ventás
ventanilla||portelo
ventanillas||portelos
ventas||vendas (do verbo vender)
ventaxa||vantaxe
ventaxas||vantaxes
ventisca||cifra, xistra, rebelaxe, brea, ciobra
ventiscas||cifras, xistras, rebelaxes, breas, ciobras
vereda||verea
veredas||vereas
veriño||albeiro, veriño (é correcto referido a 'veleno': "púxolle veriño aos ratos")
veriña||albeira
verlo||vérrago (porco), vélaro (conxunto de lá)
verlos||vérragos (porcos), vélaros (conxunto de lás)
version||versión
versions||versións
vertedeira||vertedoiro
vertedeiras||vertedoiros
vértigo||vertixe
verxa||enreixado
verxas||enreixados
vése||vese
vestíu||vestiu
vestuario||vestiario
vestuarios||vestiarios
vetis||Betis
vever||beber
véxse||véxase
vezes||veces
via||vía
vias||vías
viaducto||viaduto
viaductos||viadutos
vicaría||vigairía
vicarías||vigairías
vicecanciller||vicechanceler
vicecancilleres||vicechanceleres
vicerrector||vicerreitor
vicerrectora||vicerreitora
vicerrectoras||vicerreitoras
vicerrectores||vicerreitores
vicerrectorado||vicerreitorado
vicerrectoría||vicerreitoría
vicerrectorías||vicerreitorías
viciña||veciña
viciñas||veciñas
viciño||veciño
viciños||veciños
víctima||vítima
víctimas||vítimas
victoria||vitoria
victorias||vitorias
vidrio||vidro
vidrios||vidros
viernes||venres
vigario||vigairo
vigarios||vigairos
vikingo||viquingo
vikinga||viquinga
vikingos||viquingos
vikingas||viquingas
villa||vila
villas||vilas
vingaria||vingaría
vingarian||vingarían
vintedous||vinte e dous
vintecatro||vinte e catro
vintecinco||vinte e cinco
vintecuatro||vinte e catro
vintenove||vinte e nove
vinteoito||vinte e oito
vinteseis||vinte e seis
vintesete||vinte e sete
vintetres||vinte e tres
vintetrés||vinte e tres
vinteun||vinte e un
vinteún||vinte e un
virollo||birollo
virolla||birolla
virollos||birollos
virollas||birollas
virraiña||vicerraíña
virraíña||vicerraíña
virraiñas||vicerraíñas
virraíñas||vicerraíñas
virrei||vicerrei
virreinato||vicerreinado
virreinatos||vicerreinados
virreis||vicerreis
viruela||varíola
viruta||labra
virutas||labras
visconde||vizconde
viscondes||vizcondes
viscondesa||vizcondesa
viscondesas||vizcondesa
visillo||cortina
visillos||cortinas
víspera||véspera
vísperas||vésperas
vispera||véspera
visperas||vésperas
vistazo||ollada
vistazos||olladas
vitola||bitola
vitolas||bitolas
viúdo||viúvo
viúdos||viúvos
viúda||viúva
viúdas||viúvas
viudo||viúvo
viudos||viúvos
viuda||viúva
viudas||viúvas
víuse||viuse
vivaque||bivaque
vivaques||bivaques
vivia||vivía
vivian||vivían
vivíu||viviu
vixiancia||vixilancia
voadizo||beiril, saínte
voadizos||beirís, saíntes
voladizo||beiril, saínte
voladizos||beirís, saíntes
volcar||envorcar, entornar
voleo||ao chou, ao azar
volquete||con caixa abatible, con caixa abatíbel
volquetes||con caixas abatibles, con caixas abatíbeis
voltaba||volvía
voltar||volver
voltaría||volvería
voltaron||volveron
voltou||volveu
volvoreta||bolboreta
volvoretas||bolboretas
vorágine||voráxine
vorágines||voráxines
vorcallás||vorcalladas
vozal||bozo, embozo
vozais||bozos, embozos
water||váter
wáter||váter
wáteres||váteres
weblog||blog
weblogs||blogs
wikipedia|cs|Wikipedia
xabalí||xabaril
xabalís||xabarils
xabalina||xavelina
xabalinas||xavelinas
xabega||xávega
xábega||xávega
xabegas||xávegas
xábegas||xávegas
xadear||arfar
xah||xa
xalea||xelea (xelea real)
xaleas||xeleas (xelea real)
xaleo||troula, barullo
xaleos||troulas, barullos
xamáis||xamais
Xaneiro|cs|xaneiro
xapones||xaponés
xarabe||xarope
xarabes||xaropes
xardiñeiro||xardineiro
xardiñeiros||xardineiros
xardiñeira||xardineira
xardiñeiras||xardineiras
xaula||gaiola
xaulas||gaiolas
xanizaro||xanízaro
xanizaros||xanízaros
xargon||xergón
xargón||xergón
xargons||xergóns
xargóns||xergóns
xarron||floreiro, vaso
xarrón||floreiro, vaso
xarrons||floreiros, vasos
xarróns||floreiros, vasos
xelado||xeado
xelados||xeados
xelar||xear
xelo||xeo
xelos||xeos
xemides||xemedes
xemimos||xememos
xemindo||xemendo
xemir||xemer
xemiron||xemeron
xemistes||xemestes
xemiu||xemeu
xemíu||xemeu
xemeo||xemelgo
xemea||xemelga
xemeos||xemelgos
xemeas||xemelgas
xen||xene
xeneralmente||xeralmente
xenerada||xerada
xeneradas||xeradas
xenerado||xerado
xenerados||xerados
xeneral||xeral, xeneral (é correcto se é o militar ou o superior dunha orde relixiosa)
xenerando||xerando
xenerador||xerador
xeneradores||xeradores
xenerar||xerar
xeneraron||xeraron
xeneracion||xeración
xeneración||xeración
xeneracions||xeracións
xeneracións||xeracións
xenerou||xerou
xenizaro||xanízaro
xenízaro||xanízaro
xenizaros||xanízaros
xenízaros||xanízaros
xenra||nora
xenras||noras
xentuza||chusma
xeracion||xeración
xeracions||xeracións
xeralizada||xeneralizada
xeralizadas||xeneralizadas
xeralizado||xeneralizado
xeralizados||xeneralizados
xeralizar||xeneralizar
xerarquizacion||xerarquización
xerarquizacions||xerarquizacións
xérmolo||xermolo
xérmolos||xermolos
xergon||xergón
xergons||xergóns
xeroglifica||xeroglífica
xeroglificas||xeroglíficas
xeroglifico||xeroglífico
xeroglificos||xeroglíficos
xeroglifo||xeróglifo
xeroglifos||xeróglifos
xesuita||xesuíta
xesuitas||xesuítas
xiismo||xiísmo
xiismos||xiísmos
xiita||xiíta
xiitas||xiítas
xirola||deambulatorio
xirolas||deambulatorios
xirón||farrapo
xiróns||farrapos
Xoan|cs|Xoán
xoroba||carrumba, chepa, xiba
xorobas||carrumbas, chepas, xibas
xorobado||chepudo
xorobada||chepuda
xorobados||chepudos
xorobadas||chepudas
xorobar||amolar
xoven||xove, mozo, moza
xovenes||xoves, mozos, mozas
xóvenes||xoves, mozos, mozas
xudeo||xudeu
xudeos||xudeus
xudia||xudía (nacionalidade), feixón (legume), feixón verde (legume)
xudias||xudías (nacionalidade), feixóns (legume), feixóns verdes (legume)
xudio||xudeu
xudios||xudeus
xudío||xudeu
xudíos||xudeus
xueces||xuíces
xuez||xuíz
xueza||xuíza
xuezas||xuízas
xuices||xuíces
xuicio||xuízo
xuicios||xuízos
xuícios||xuízos
xuício||xuízo
xuiz||xuíz
xuiza||xuíza
xuizas||xuízas
xuizo||xuízo
xuizos||xuízos
xunca||engra, xunca (é correcto se é a planta)
xuncas||engras, xuncas (é correcto se son as plantas)
xunio||xuño
xunios||xuños
Xuño|cs|xuño
Xullo|cs|xullo
xunque||engra, incre, zafra, bigornia (son todas femininas)
xunques||engras, incres, zafras, bigornias (son todas femininas)
xurde||xorde
xurden||xorden
xurdes||xordes
xurisdicción||xurisdición
xurisdiccionais||xurisdicionais
xurisdiccións||xurisdicións
xuvenis||xuvenís
xuzgado||xulgado
xuzgada||xulgada
xuzgados||xulgados
xuzgadas||xulgadas
xuzgar||xulgar
y||e, y (é correcto se é o símbolo químico do itrio)
yunque||bigornia
yunques||bigornias
zaguán||vestíbulo
zambullida||mergullo
zambullidas||mergullos
zambullir||mergullar
zampar||chapar, chimpar, papar (se se refire a comer)
zanahoria||cenoria
zanahorias||cenorias
zanaoria||cenoria
zanaorias||cenorias
zancadilla||cambadela
zancadillas||cambadelas
zangano||abázcaro
zángano||abázcaro
zanganos||abázcaros
zánganos||abázcaros
zanxa||gabia
zanxas||gabias
zanxar||resolver, gabiar (facer unha gabia)
zar||tsar
zares||tsares
zariña||tsarina
zariñas||tsarinas
zarpa||pouta, gadoupa
zarpas||poutas, gadoupas
zarpar||levantar áncora
zarrapo||farrapo
zarrapos||farrapos
zelanda||Zelandia
zen||cen, zen (é correcto se é a rama do budismo)
zendo||cendo
zeolita||ceolita
zeolitas||ceolitas
zepelin||cepelín
zepelín||cepelín
zepelins||cepelíns
zepelíns||cepelíns
zeugma||ceugma
zeugmas||ceugmas
zigurat||cigurat
zigurats||cigurats
zingara||cíngara
zíngara||cíngara
zingaras||cíngaras
zíngaras||cíngaras
zingaro||cíngaro
zíngaro||cíngaro
zingaros||cíngaros
zíngaros||cíngaros
zinxiberaceas||cinxiberáceas
zinxiberáceas||cinxiberáceas
zoa||zona (substantivo), zoa (é correcto se é do verbo zoar)
zoas||zonas (substantivo), zoas (é correcto se é do verbo zoar)
zocalo||zócolo
zócalo||zócolo
zocalos||zócolos
zócalos||zócolos
zodiaco||zodíaco
zodiacos||zodíacos
zucre||azucre
zucres||azucres
zuleiro||celeiro
zuleiros||celeiros
zumbido||zunido
zumbidos||zunidos
zumo||zume
zumos||zumes
zurich||Zúric