Wikipedia:Ficción

(Redirección desde «Wikipedia:FICCIÓN»)

A Galipedia posúe unha gran cantidade de artigos sobre temas relacionados coa ficción, universos de ficción e elementos dos mesmos. Cando se crea un artigo novo de tales características, debe establecerse a súa importancia no mundo real citando fontes independentes e verificables, que demostren que existe suficiente información relacionada como para redactar un artigo ben escrito, completo e baseado nos feitos.

O redactor debe considerar que escribir sobre o tema, e como presentar esa información. Ambas cuestións son complementarias, e deben considerarse de forma simultánea.

A perspectiva do mundo real editar

Os artigos de temas de ficción deben empregar o mundo real como o seu principal marco de referencia, e non o establecido polo propio traballo de ficción. A idea é describir o tema do artigo desde a perspectiva do mundo real, á que pertencen o traballo de ficción, a súa publicación e o contexto que lle dá orixe. Utilízanse fontes primarias e secundarias.

Por exemplo, considera o personaxe Bart Simpson. Unha forma correcta de describilo sería: "Bart Simpson é un personaxe ficticio da serie televisiva Os Simpson, creada pola XX Century Fox, e apareceu por primeira vez nunha curta no Tracy Ullman Show...". Unha forma incorrecta de describilo sería: "Bart Simpson é o fillo maior da familia Simpson, de Springfield, cursa cuarto grado da escola primaria e o seu mellor amigo é Milhouse Van Houten".

Algúns aspectos importantes da perspectiva do mundo real son os seguintes:

 • Diferenciar claramente o traballo de ficción en si e os aspectos da súa produción e publicación.
 • Diferenciación clara entre a época e contexto propios da trama, e a época e contexto da creación e publicación.
 • A presentación da historia. A mesma depende das características propias do medio no que se desenvolve o traballo de ficción: técnicas literarias no caso de libros, aspectos ou xéneros cinematográficos no caso do cine etc.
 • Descrición dos personaxes ficticios, lugares e elementos da obra como obxectos da narrativa.
 • Indicar a intención do autor, ou as analoxías deliberadas que o traballo estableza con situacións reais.

A perspectiva ficticia editar

A perspectiva ficticia describe a narración desde o punto de vista dos personaxes de devandito universo ficticio, tratándoa coma se fose real e omitindo o contexto do mundo real e as análises verificables. En liñas xerais, escribir desde a perspectiva ficticia é realizar calquera esforzo para recrear a ficción orixinal ou manter a ilusión da mesma omitindo a información do mundo real.

Moitos sitios de Internet relacionados, incluíndo algunhas wikis especializadas, toman devandito enfoque, pero isto pode resultar prexudicial para a Galipedia. A perspectiva ficticia é inexacta e potencialmente confusa, outorga importancia desproporcionada a información intranscendente e promove sacar conclusións orixinais.

Algúns problemas relacionados co uso dunha perspectiva ficticia son:

 • Unha trama descrita como un evento histórico.
 • Un personaxe ficticio descrito como unha biografía.
 • Un sitio ficticio descrito como un resumo xeográfico.
 • Uso incorrecto de modelos, categorías ou outros recursos reservados para temas reais (por exemplo, incluír Peter Parker en Categoría:Fotógrafos dos Estados Unidos de América).
 • Describir as facetas icónicas ou definitorias do personaxe e as suxeridas casualmente en escasas ocasións na mesma proporción.
 • Intentar brindar explicacións que compensen os erros ou omisións da trama ou continuidade, en lugar de indicalos como son.
 • Referirse ás épocas da trama, no canto da época de publicación real.
 • Ordenar traballos secuenciais exclusivamente pola súa cronoloxía ficticia sen ter tamén en conta a súa cronoloxía real.

Debe terse coidado coa descrición das tramas que apelen a recursos de meta-ficción, coma mencións dentro da mesma ao propio autor, circunstancias da publicación real ou paralelismos deliberados, ou temáticas como a prensa ou a opinión pública. A descrición debe ser clara e permitir apreciar con claridade cando se fala de algo real e cando dun elemento da obra, sexa esta completamente ficticia ou con elementos meta-ficticios.

O marcador {{Ficción}} editar

Cando un artigo ou sección usa en demasía a perspectiva ficticia, pódese empregar o marcador {{Ficción}}, que amosará a seguinte mensaxe:

Fontes primarias e secundarias editar

Información primaria editar

A información primaria é a información que se orixina en fontes primarias, coma o propio traballo de ficción ou outro traballo pertencente ao seu mesmo universo (por exemplo, outro episodio dunha mesma serie). Aínda mantendo un estrito seguimento do punto de vista do mundo real, todo artigo de ficción pode utilizar en certa medida a devanditas fontes primarias. Algúns exemplos de información con orixe en fontes primarias son:

 • Habilidades e limitacións de conceptos completamente ficticios (maquinarias de ciencia ficción, criaturas orixinais, superpoderes, maxia, etc.), necesarios para comprender a trama.
 • Contexto dos personaxes ficticios: motivacións, personalidade, relacións con outros personaxes.
 • Información de historias previas utilizada para alimentar a trama da historia concreta.
 • E, por suposto, o propio argumento da historia.

Información secundaria editar

A información secundaria é externa ao universo de ficción, e provén de fontes secundarias que falan do tema, ou de fontes primarias ou secundarias sobre o autor ou as circunstancias da creación.

Aínda que o traballo de ficción en si é unha fonte primaria, pode ocorrer que inclúa información secundaria como parte dun mesmo produto. Por exemplo, un prólogo editorial nun libro ou reedición, ou un DVD que inclúa unha película xunto a detalles da súa filmación ou declaracións dos seus creadores.

Algúns exemplos de información secundaria útil son os seguintes:

 • Autor/es ou creador/es.
 • Outras figuras importantes do proceso creativo, como directores ou produtores.
 • A empresa que produce ou publica o produto.
 • Deseño e formato.
 • Factores do mundo real reflectidos na historia ou que inflúan na mesma ou nas circunstancias da súa publicación.
 • Dobraxes a outros idiomas, se a obra orixinal é en galego, ou os dobraxes ao galego si é noutro idioma diferente.
 • Recepción do público e crítica.
 • Número de exemplares vendidos.
 • No caso de obras polémicas, as diversas opinións sobre a mesma.

Para que un artigo sobre un tema ficticio teña espazo na Galipedia, debe existir suficiente información secundaria relacionada. Un bo artigo sobre un tema ficticio debería ter moita máis información secundaria que primaria.

Sección de trama editar

As tramas poden escribirse desde a perspectiva do mundo real situando os sucesos ficticios no sitio real onde teñen lugar ("Na introdución...", "Como desenlace...", "Nunha trama secundaria..." etc), desde a perspectiva do autor ou o lector ("O autor establece que...", "...o misterio resólvese no capítulo..." etc) ou describindo as técnicas narrativas empregadas na trama ("A historia finaliza...", "o impacto dramático resáltase mediante..." etc). Isto dálle á redacción un ton máis serio e accesible para os non familiarizados co tema do artigo. Esta linguaxe é máis importante nas tramas que comprenden varios traballos diferentes, coma historias noveladas. Non é tan importante nunha obra con principio e final nun único traballo, pero o uso desta clase de linguaxe é un bo estilo de escritura de todos os xeitos.

Extensión editar

A sección de trama debe describir a trama de forma completa, de principio a fin, sen omitir deliberadamente ou comentar en forma enigmática os aspectos máis transcendentes, aínda que a obra poida perder impacto dramático para o posible lector ou espectador se se indican desta forma. A Galipedia pode revelar tramas tódalas veces que se considere necesario para axudar a escribir un artigo veraz e completo.

Con todo, isto non significa que todo o que ocorra na trama deba describirse punto por punto e escena por escena. Evita dar voltas ao redor de aspectos intranscendentes, concéntrate en non perder de vista cales son os eixos da trama e procura que a sección non medre máis co resto do artigo.

Para definir se un aspecto ou detalle debería ser mencionado ou omitido, podes facer as seguintes preguntas.

 • É necesario? Hai puntos da trama que non se comprendan sen esa información?
 • É importante? Cambiaría significativamente a historia se ese detalle non pasase ou pasase doutra forma?
 • É intrínseco? Estaría incompleta a apreciación da trama por parte de alguén que non coñece obra se non estivese ao tanto diso?
 • É impactante? Hai seccións que falen dos aspectos do mundo real que se refiran a ese detalle da trama en forma específica?

Balance da importancia da información editar

Do mesmo xeito que con outros artigos, é importante utilizar a información realmente importante sobre os temas de ficción, e evitar prestar un excesivo detalle aos aspectos menores ou tanxenciais descritos de forma fugaz ou ocasional. Con todo, dita importancia depende do xénero do traballo ou do contexto propio da ficción. Por exemplo, nunha telenovela a relación dun personaxe cos seus pais pode ser información definitoria, mentres que nunha película ou serie de acción os pais dun personaxe poderían aparecer sendo só personaxes de apoio sen relevancia para a trama principal.

Elementos do mundo real editar

En varias ocasións unha historia ficticia recorre a incluír na súa trama elementos do mundo real, para diminuír a sensación de fantasía e aparecer como máis verosímil a ollos do lector. Algúns destes elementos poden ser lugares, edificacións, institucións, celebridades etc. En liñas xerais, débese evitar confundir a realidade e a ficción destes elementos.

Isto non é moi difícil cando os elementos reais exercen unha función de soporte e só dan contexto aos acontecementos da trama, pero é un detalle importante cando quedan nun primeiro plano narrativo.

Débese prestar máis atención ás obras ficticias (non documentais ou cun propósito biográfico) contextualizadas dentro de acontecementos ou épocas reais, de forma que se poida diferenciar con claridade que aspectos pertencen á ficción e que aspectos representan o contexto histórico real. Asume que o lector non coñece en profundidade o contexto, e non deas por sentado que saberá facer esta diferenciación por si mesmo.