Rede de computadoras

Denomínase rede de computadores a unha serie de host autónomos e dispositivos especiais intercomunicados entre eles. Os diferentes compoñentes que van formar unha rede pódense conectar de diferente forma. A disposición dos diferentes compoñentes dunha rede coñécese co nome de topoloxía de rede.

 • As redes poden clasificarse atendendo a diferentes criterios:
  • Segundo o seu tamaño e extensión.
  • Segundo a tecnoloxía de transmisión.
  • Segundo o tipo de transferencia de datos que soportan.

Rede segundo o tamaño e a extensión

editar
 1. Redes LAN: (Local Area Network) A súa extensión varía entre os 10 metros e 1 quilómetro aproximadamente. Este tipo de redes son habituais en oficinas, colexios e empresas pequenas, que xeralmente usan a tecnoloxía broadcast, é dicir, aquela na que a un só cable se conectan todas as máquinas.
 1. Redes MAN:(Metropolitan Area Network). O seu tamaño é superior o das LAN xa que poden abarcar unha cidade enteira. Son habituais en empresas e organizacións que posúen distintas oficinas repartidas nunha mesma área metropolitana, polo que o seu tamaño máximo comprende unha área duns 10 quilómetros.
 2. Redes WAN:(Wide Area Network). O seu tamaño e superior o da MAN e consiste nunha colección de hosts o de redes LAN conectadas por unha subrede. Esta subrede está formada por unha serie de liñas de transmisión interconectadas por medio de routers. O seu tamaño pode oscilar entre 100 e 1000 quilómetros.
 3. Redes Internet:Unha Internet é unha rede de redes,vinculadas mediante ruteadores gateways. O seu tamaño vai desde os 10000 quilómetros en adiante.O exemplo mais claro deste tipo de redes é Internet, a rede de redes mundial.
 4. Redes inalámbricas: Son redes cuxos medios físicos no son fíos de cobre de ningún tipo, o que as diferenza das redes anteriores. Baséanse na transmisión de datos mediante ondas de radio, microondas, satélites ou infravermellos.

Rede segundo a tecnoloxía de transmisión

editar
 1. Rede de broadcast:Aquelas redes nas que a transmisión de datos realízase mediante un só canal de comunicación, compartido por todas as maquinas da rede.
 2. Rede punto a punto:Aquelas nas que existen moitas conexións entre parellas individuais de maquinas. Para que se poida transmitir os paquetes desde unha máquina a outra ás veces é necesario que estes pasen por maquinas intermedias, sendo obrigado en tales casos un trazado das rutas mediante dispositivos routers.

Rede segundo o tipo de transferencia de datos que soporta

editar
 1. Rede de transmisión simple(Simplex):Aquelas redes nas que os datos só poden viaxar nun sentido.
 2. Rede Half-Duplex:Aquelas nas que os datos poden viaxar en ambos sentidos, pero só nun deles nun momento dado. E dicir, só pode haber transferencia dos datos nun sentido a vez.
 3. Rede Full-Duplex:Aquelas nas que os datos poden viaxar nos dous sentidos a vez.