Pronome

clase de palabra

En lingüística e gramática, pódese denominar pronome a aquelas palabras que desenvolven unha función pronominal, é dicir, as que substitúen un sintagma nominal que se mencionou previamente ou que se sobreentende.

Por exemplo, eu, me, che, este, calquera etc.

Nalgúns pronomes exprésase o número, a persoa e en ocasións o xénero. Cando o pronome fai referencia a unha persoa, ao pronome denomínaselle pronome persoal. Cando o pronome indica posesión, denomínase pronome posesivo. Cando introduce unha proposición adxectiva denomínase pronome relativo, malia que estas subclases de palabras (posesivo, relativo) conforman xunto co artigo, demostrativo, numeral e indefinido a clase de palabra dos determinantes.

Pero ademais, existe un tipo de pronome que non fai referencia a ninguén nin nada, carece de significado léxico e denomínaselle expletivo ou pleonástico. En inglés, por exemplo, emprégase o pronome expletivo para cubrir a carencia dun suxeito en oracións impersoais, por exemplo o pronome it na oración "It rains" ("Chove" ). En galego é posible o uso dun el pleonástico: "El chove".

Véxase tamén

editar

Colocación do pronome átono en galego