Padrón municipal

rexistro administrativo onde consta a veciñanza dun concello

O padrón municipal é un rexistro administrativo onde constan os veciños dun municipio.

Xestión editar

En España, corresponde aos concellos a súa creación, mantemento, revisión e custodia e ao Insituto Nacional de Estatística a coordinación dos padróns de todos os concellos, así como realizar as comprobacións oportunas.

O Padrón municipal é a única fonte a partir da que se obteñen cifras oficiais de poboación que o Goberno aproba mediante Real Decreto a proposta do INE.

A partir da lei 4/1996 de 10 de xaneiro o Padrón pasou de ser un documento público a ser un Rexistro Administrativo (sendo unicamente públicos os certificados e volantes que se emiten a partir dos datos que figuran no padrón). A definición de Padrón reflíctese exactamente no artigo 16, punto 1 da devandita lei, como segue:

"O Padrón Municipal é o rexistro administrativo no que constan os veciños do concello. Os seus datos constitúen proba da súa residencia no concello e do domicilio habitual no mesmo."

Estatuto xurídico dos veciños: Dereitos de obrigas editar

No Real Decreto 2612/1996 de 20 de decembro no título II, capítulo I, artigo 54 establécese a obriga de se inscribir nun único concello, e os dereitos e deberes que confire o feito de se empadroar. Son os que aparecen no artigo 56 deste Real Decreto.

 • a) Ser elector e elixible segundo o disposto pola lexislación electoral.
 • b) Participar na xestión municipal de acordo ó disposto polas leis.
 • c) Utilizar os servizos públicos municipais de xeito acorde coa súa natureza e acceder ós aproveitamentos comunais conforme ás normas aplicables.
 • d) Contribuír mediante as prestacións económicas e persoais legalmente previstas á realización das competencias municipais.
 • e) Ser informados, previa petición razoada, e dirixir solicitudes á administración municipal en relación cos expedientes e mais a documentación municipal, de acordo ó previsto no artigo 105 da Constitución.
 • f) Pedir consultas populares nos termos previstos pola lei.
 • g) Solicitar a prestación, e no seu caso, o establecemento do correspondente servizo público, así como esixilos no suposto de constituír unha competencia municipal propia de carácter obrigado.
 • h) Todos os outros dereitos e deberes establecidos pola lei.

Ademais deberá terse en conta a súa repercusión no Censo Electoral para todos os maiores de idade.

Confección do Padrón editar

No ano 1996 tivo lugar a derradeira Renovación Padronal, que se viña facendo cada 5 anos desde 1981. A actualización desde ese ano faise de xeito continuo.

A xestión continua do padrón facilita en gran medida a xestión do Censo Electoral, pois nas renovacións padronais producíanse moitas altas e baixas que eran ficticias.

Os datos que se recollen no padrón con carácter obrigado son os que figuran no artigo 16, punto 2 da lei 4/1996.

 • Nome e apelidos.
 • Sexo.
 • Domicilio habitual.
 • Lugar e data de nacemento.
 • Nacionalidade.
 • Nº de DNI ou tratándose de estranxeiros, do documento que o substitúa.
 • Certificado do título escolar ou académico que posúa.
 • Cantos outros datos puidesen cumprir para a elaboración do Censo Electoral, sempre que se garanta o respecto ós dereitos fundamentais recollidos na Constitución.

O deber de colaboración dos cidadáns editar

O Real Decreto 2612/1996 de 20 de decembro no título II, capítulo I, artigo 54, establece que:

"Toda persoa ten a obriga de se inscribir no padrón do concello no que reside habitualmente. Quen viva en varios municipios, deberase inscribir no que habita durante máis tempo ó ano".

A negativa a encher as follas de inscrición padronal e as falsidades producidas nestas follas, serán sancionadas polo Alcalde conforme ó artigo 59 de Real Decreto lexislativo 781/1986 de 18 de abril.