Oposición

Unha oposición é un procedemento selectivo no que varias persoas concorren para ocupar un ou máis postos nunha empresa ou organización. A oposición adoita constar de varias probas (tests, psicotécnicas, desenvolvemento de temas, supostos prácticos, idiomas etc) para avaliar a aptitude e capacidade dos aspirantes (opositores). A igualdade é un principio que debe rexer todo o desenvolvemento do proceso.

A oposición é un procedemento moi habitual para o ingreso na administración. Outros procedementos de ingreso son: concurso-oposición e concurso.

Oposicións públicasEditar

As oposicións públicas son os procesos selectivos mediante os cales as Administracións Públicas incorporan recursos humanos para o desempeño das súas funcións.

En primeiro lugar, as Administracións determinan as súas necesidades de persoal cada ano, o que se publica co nome de Ofertas de Emprego Público nos Boletíns Oficiais correspondentes. Esta é a razón de que se saiba as convocatorias que vai haber con tanta antelación.

Despois convócase aos que desexen aspirar a unha das prazas vacantes á realización de certos exames ou probas. A esta resolución, que igualmente se publica nos Boletíns Oficiais, chámaselle Convocatoria.

As Administracións están obrigadas a elixir ao seu persoal segundo os principios de igualdade, méritos e capacidade, por iso é polo que as decisións tomadas publíquense nos Boletíns Oficiais e selecciónese aos candidatos en función da súa nota neste exame.