Nova Galiza

Nova Galiza foi unha publicación galeguista en galego que se editou en Barcelona durante a guerra civil española, promovida por Castelao e Ramón Suárez Picallo e financiada polo Comisariado de Propaganda da Generalitat de Cataluña, os primeiros números repartíanse gratuitamente, maioritariamente entre soldados galegos do exército republicano.

Tiña o subtítulo de Boletín quincenal dos escritores galegos antifascistas pero o certo é que a súa periodicidade era bimensual e entre os colaboradores estiveron Basilio Álvarez, Eduardo Blanco Amor, Ramón Cabanillas, Arturo Cuadrado, Ramón Rey Baltar, Ramón Suárez Picallo, Luís Seoane, Serafín Ferro ou Manuel Colmeiro. O primeiro número saíu o 5 de abril de 1937 e o último (nº18) en xuño de 1938, os últimos números estiveron dirixidos por Rafael Dieste.

Rematada a guerra a maior parte dos colaboradores marcharon cara ó exilio e a revista deixouse de publicar.