Momento magnético

En física, o momento magnético ou momento do dipolo magnético é unha medida da intensidade dun campo magnético. No caso mais simple dunha espira pola que circula unha corrente constante:

ou

onde A é o vector area do lazo de corrente, e a corrente, I, é constante. Por convención, a dirección do vector area vén dada pola regra da man dereita.

Torque editar

 

Onde   é o torque,   o momento magnético, e   o campo magnético. O aliñamento do momento magnético co campo crea unha diferenza na enerxía potencial U:  

Momento magnético de spin editar

Os electróns e moitos núcleos atómicos tamén teñen momentos magnéticos intrínsecos, cuxa explicación requer tratamento mecanocuántico e que se relaciona co momento angular das partículas. Son estes momentos magnéticos intrínsecos os que dan lugar a efectos macroscópicos de magnetismo, e a outros fenómenos como a resonancia magnética nuclear.

O momento magnético de spin é unha propiedade intrínseca ou fundamental das partículas, como a masa ou a carga eléctrica. Este momento está relacionado co feito de que as partículas elementais teñen momento angular intrínseco ou spin, para partículas cargadas iso leva inevitabelmente a que se comporten de modo similar a un pequeno circuíto con cargas en movemento. Porén, tamén existen partículas neutras sen carga eléctrica como o neutrón que teñen momento magnético (de feito o neutrón non se considera realmente elemental mas formado por tres quarks cargados).

Momento magnético   de algunhas partículas elementais
Neutrón