Fluído

subtancia que se deforma continuamente baixo tensión de corte; inclúe líquidos e gases

Un fluído é unha substancia ou medio continuo que se deforma continuamente no tempo ante a aplicación dunha solicitación ou esforzo cortante sen importar a magnitude desta. Tamén se pode definir un fluído como aquela substancia que, debido á súa pouca cohesión intermolecular, carece de forma propia e adoita a forma do recipiente que o contén.

Características editar

  • Os fluídos son substancias capaces de fluír.
  • A posición relativa das súas moléculas pode cambiar continuamente.
  • Todos os fluídos son compresibles en certo grao.
  • Teñen viscosidade

Clasificación editar

Os fluídos pódense clasificar de acordo a diferentes características que presentan en:

Ou tamén en:

Movemento editar

O movemento dos gases e os líquidos pode estudarse en forma aproximada mediante as ecuaciones da dinámica de fluídos baixo a hipótese do medio continuo. Con todo, para que dita hipótese sexa válida o percorrido libre medio das moléculas que constitúen os devanditos materiais debe ser moito menor que unha lonxitude característica do sistema físico no que se atopa o gas ou o líquido en cuestión. Deste xeito, as variables de estado do material, tales como a presión, a densidade e a velocidade poderán ser consideradas como funcións continuas do espazo e do tempo, conducindo naturalmente á descrición do material como un medio continuo.

Ó dividir a lonxitude do percorrido libre medio das moléculas pola lonxitude característica do sistema, obtense un número adimensional denominado número de Knudsen. Calculando o número de Knudsen é fácil saber cando pode describirse o comportamento de líquidos e gases mediante as ecuacións da dinámica dos fluídos. En efecto, se o número de Knudsen é menor á unidade, a hipótese do continuo poderá ser aplicada; se o número de Knudsen é semellante á unidade ou maior, deberá recorrerse ás ecuacións da mecánica estatística para describir o comportamento do sistema.

Cando o número de Knudsen é semellante ou maior á unidade, o percorrido libre medio das moléculas é do mesmo tamaño (aproximadamente) que o sistema físico que contén ó material. Nestas circunstancias, dada unha rexión do espazo do tamaño da lonxitude característica, só ocasionalmente pasará unha molécula por devandita rexión. É por iso que a rexión de números de Knudsen próximos ou maiores á unidade denomínase tamén rexión de gases rarificados.