Exclamación retórica

Unha exclamación retórica é unha figura estilística empregada para expresar sentimentos subxectivos conectados directamente coas súas máis íntimas sensacións. Adoita ir entre signos de exclamación. Un exemplo aparece no poema "Unha vez tiven un cravo..." da obra Follas Novas, de Rosalía de Castro:

Ese barro mortal que envolve o esprito
¡quen o entenderá, Señor...!