Diferenzas entre revisións de «Persoa física»

traducido
(sigo traducindo)
(traducido)
{{entradución}}
'''Persoa física''' (ou persoa natural) é un concepto xurídico, elaborado fundamentalmente polos [[xurista]]s [[Antiga Roma|romano]]s. Cada [[ordeamento xurídico]] ten a súa propia definición de persoa, aínda que en tódolos casos é moi similar. En termos xerais é todo membro da [[ser humano|especie humana]] susceptible de adquirir [[dereitos]] e contraer [[obrigación xurídica|obrigacións]]. Nalgúns casos pódese facer referencia a estas como persoas de existencia visible, de existencia real, física ou natural.
 
En [[España]] as [[leis de Toro]] impuxeron un triple requisito para que un fillo se tivese por nacido: que nacese vivo todo, que vivise 24 horas despois de nacido e recibise bautismo. O artigo 60 da Lei do Matrimonio Civil de 1870 suprimiu o requisito do bautismo. O [[Código Civil de España|Código Civil]] establece no seu artigo 30 que "Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno". Da lectura deste artigo poderíase afirmar que o dereito español segue a teoría da viabilidade, pero o artigo 29 establece que "... el concebido se tiene por nacido a todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazcan con las condiciones del artículo siguiente". A doctrina española maioritaria entende que da compresión conxunta de ambos artigos o sistema español é ecléctico, xa que mentras acolle a teoría da viabilidade para determinar o inicio da personalidade, o artigo 29 garante dereitos ó concebido pero non nacido.
 
HayCómpre que tenerter en cuentaconta que enno derechodereito español losos [[feto]]s enno el vientreútero materno se denominandenomínanse ''nasciturus'', ye tienenteñen unaunha protección jurídicaxurídica específica para elo caso de que finalmente nazcannazan ye tenganteñan personalidadpersonalidade jurídicaxurídica plena. DeDeste esta formaxeito, un niñoneno aúnaínda nonon nacido puedepode llegarchegar a heredarherdar losos bienesbens dedo suseu padrepai, sise este hubiese muertomorrese durante sua súa gestaciónxestación. A efectos [[constitución española de 1978|constitucionalesconstitucionais]] sobre laa protección deldo feto ante laa posibilidadposibilidade de prácticas [[aborto|abortivas]], existe unaunha sentencia deldo [[Tribunal Constitucional de España|Tribunal Constitucional]] (STC 53/85) que declara aló feto como bienben jurídicamentexuridicamente protegidoprotexido ye exijeesixe sua súa protección, a todos lostódolos efectos civiles (para laa consideración como personapersoa se remite aremítese laá [[derecho civil|legislaciónlexislación civil]]).
 
===Fin de lada existencia de lada personapersoa física===
LaA existencia de lasdas personaspersoas físicas termina con lacoa [[muertemorte]] (oou sua súa presunción por ausencia oou accidente) de lasdas mismasmesmas. EnNas las antiguasantigas [[legislaciónlexislación|legislacioneslexislacións]] podían existir otrasoutras formas de finalización, tales como laa [[esclavitudescravitude]], laa [[muertemorte civil]] por [[condena perpetua]] oou profesión religiosarelixiosa.
 
==DivergenciaDiverxencia deldo concepto de DerechoDereito Penal==
===Fin de la existencia de la persona física===
A personalidade xurídica ten efectos dentro da esfera do [[Dereito privado]] da persoa xurídica, e por iso se regula normalmente no correspondente Código civil. Porén, o tratamento da persoa no [[Dereito penal]] é independente.
La existencia de las personas físicas termina con la [[muerte]] (o su presunción por ausencia o accidente) de las mismas. En las antiguas [[legislación|legislaciones]] podían existir otras formas de finalización, tales como la [[esclavitud]], la [[muerte civil]] por [[condena perpetua]] o profesión religiosa.
 
Por elloisto, en España aunqueaínda haganque sexan faltanecesarias 24 horas para que unaun bebé seasexa considerado personapersoa segúnsegundo elo Código civil, elo [[homicidio]], para ser considerado como tal, nonon necesita que se cumplancumprir esoseses requisitos, sinosenón que basta con que elo bebé haya nacidonacese. Si noSe hubiesenon nacidonacese, estaríamos antesería un posible [[delitodelicto]] de [[aborto]], pero nunca de homicidio....
==Divergencia del concepto de Derecho Penal==
La personalidad jurídica tiene efectos dentro de la esfera del [[Derecho privado]] de la persona jurídica, y por ello se regula normalmente en el correspondiente Código civil. Sin embargo, el tratamiento de la persona en el [[Derecho penal]] es independiente.
 
Por loPolo tanto, podemospode tenerhaber casos en losnos que unaunha personapersoa humana esé personapersoa desde elo punto de vista penal pero nonon civil (nacido con sólo unasunhas pocaspoucas horas de vida). SuO seu homicidio oou [[asesinatoasasinato]] daría lugar a consecuencias penalespenais, pero nonon civiles (por ejemploexemplo, nonon habríahabería [[herenciaherdanza (derechodereito)|herenciaherdanza]]).
Por ello, en España aunque hagan falta 24 horas para que una bebé sea considerado persona según el Código civil, el [[homicidio]], para ser considerado como tal, no necesita que se cumplan esos requisitos, sino que basta con que el bebé haya nacido. Si no hubiese nacido, estaríamos ante un posible [[delito]] de [[aborto]], pero nunca de homicidio....
 
==Relación entre elo concepto de personapersoa física ye losos derechosdereitos humanos==
Por lo tanto, podemos tener casos en los que una persona humana es persona desde el punto de vista penal pero no civil (nacido con sólo unas pocas horas de vida). Su homicidio o [[asesinato]] daría lugar a consecuencias penales, pero no civiles (por ejemplo, no habría [[herencia (derecho)|herencia]]).
LosOs derechosdereitos de lada personalidadpersonalidade pertenecíanpertencían inicialmente aló campo deldo [[derechodereito civil]]. Porén, sin embargo elo [[Código de Napoleón]] que sirvióserviu de modelo para otrosoutros muchosmoitos, nonon desarrollodesarrollou esta categoría esencial de derechosdereitos.
 
LosOs derechosdereitos deda la personapersoa física hanalcanzaron alcanzadoo suseu reconocimientorecoñecemento graciasmercede a tratados internacionalesinternacionais, tales como laa [[Declaración Universal dedos los DerechosDereitos Humanos]] de lada [[ONU]] ye posteriormente mediante sua súa positivación como derechosdereitos fundamentalesfundamentais en lasnas diferentes constitucionesconstitucións, loo que ha impulsadoimpulsou suo respetoseu porrespecto lospolos poderes públicos.
==Relación entre el concepto de persona física y los derechos humanos==
 
En elNo caso deldo derechodereito español elo másmáis amplioamplo catálogo dedos losmesmos mismosencóntrase se encuentran en elno Título Primero dePrimeiro lada [[Constitución Española]] ye, especialmente, enno suseu '''artículoartigo 10''': “la dignidad"a dedignidade lada personapersoa, losos derechodereitos individualesindividuais que lelle son inherentes, elo libre desarrollo deda la personalidadpersonalidade, elo respetorespecto aá laLei Leye yós adereitos losdos derechos de los demásdemais son elo fundamento del ordenda políticoorde ypolítica dee lada paz social”social".
Los derechos de la personalidad pertenecían inicialmente al campo del [[derecho civil]], sin embargo el [[Código de Napoleón]] que sirvió de modelo para otros muchos no desarrollo esta categoría esencial de derechos.
 
==Véxase tamén==
Los derechos de la persona física han alcanzado su reconocimiento gracias a tratados internacionales, tales como la [[Declaración Universal de los Derechos Humanos]] de la [[ONU]] y posteriormente mediante su positivación como derechos fundamentales en las diferentes constituciones, lo que ha impulsado su respeto por los poderes públicos.
*[[Persoa xurídica]]
En el caso del derecho español el más amplio catálogo de los mismos se encuentran en el Título Primero de la [[Constitución Española]] y, especialmente, en su '''artículo 10''': “la dignidad de la persona, los derecho individuales que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social”.
 
[[Categoría:DerechoDereito]]
==Véase también==
*[[Persona jurídica]]
 
[[Categoría:Derecho]]
 
[[ca:Persona física]]