Diferenzas entre revisións de «Lista ordenada de elementos químicos»

ligazóns
(correccion de dúas ligazóns)
(ligazóns)
Aínda que a [[Táboa periódica]] é a disposición natural de ordenación dos [[elemento]]s [[química|químicos]], hai veces en que preferimos buscalos pola súa orde alfabética, ben de símbolo, ben de nome. Neste segundo caso pode haber algunha variación, por se admitiren dúas posibilidades:
*[[Ac (elemento)|Actinio]]
*[[Al (elemento)|Aluminio]]
*[[Am (elemento)|
Americio]]
*[[Sb (elemento)|
Antimonio]]
*[[Ar (elemento)|
Argón]]
*[[As (elemento)|
Arsénico]]
*[[At (elemento)|
Astato]]
*[[Hg (elemento)|
Azogue]]
*[[Ba (elemento)|
Bario]]
*[[Be (elemento)|
Berilio]]
*[[Bk (elemento)|
Berquelio]]
*[[Bi (elemento)|
Bismuto]]
*[[Bohrio_(elemento)|
Bohrio]]
*[[Boro_(elemento)|
Boro]]
*[[Br (elemento)|
Bromo]]
*[[Cf (elemento)|
Californio]]
*[[Ca (elemento)|
Calcio]]
*[[C (elemento)|
Carbono]]
*[[Cd (elemento)|
Cadmio]]
*[[Ce (elemento)|
Cerio]]
*[[Cs (elemento)|
Cesio]]
*[[Pb (elemento)|Chumbo]]
*[[Zn (elemento)|
Cinc]]
*[[Zr (elemento)|
Circonio]]
*[[cl (elemento)|
Cloro]]
*[[Co (elemento)|
Cobalto]]
*[[Cu (elemento)|
Cobre]]
*[[Kr (elemento)|Criptón]]
*[[Cr (elemento)|
Cromo]]
*[[Cm (elemento)|
Curio]]
*[[Dy (elemento)|
Disprosio]]
*[[Db (elemento)|Dubnio]]
*[[Es (elemento)|
Einstenio]]
*[[Er (elemento)|
Erbio]]
*[[Sc (elemento)|
Escandio]]
*[[Sn (elemento)|
Estaño]]
*[[Sr (elemento)|
Estroncio]]
*[[Eu (elemento)|
Europio]]
*[[Fm (elemento)|
Fermio]]
*[[Fe (elemento)|Hierro]]
*[[F (elemento)|
Flúor]]
*[[P (elemento)|
Fósforo]]
*[[Fr (elemento)|
Francio]]
*[[Gd (elemento)|
Gadolinio]]
*[[Ga (elemento)|
Galio]]
*[[Hf (elemento)|
Hafnio]]
*[[Hs (elemento)|
Hasio]]
*[[He (elemento)|
Helio]]
*[[H (elemento)|Hidróxeno]]
*[[Ho (elemento)|
Holmio]]
*[[In (elemento)|
Indio]]
*[[I (elemento)|
Yodo]]
*[[Ir (elemento)|
Iridio]]
*[[Yb (elemento)|
Iterbio]]
*[[Y (elemento)|
Itrio]]
*[[La (elemento)|
Lantano]]
*[[Lr (elemento)|
Laurencio]]
*[[Li (elemento)|
Litio]]
*[[Lu (elemento)|
Lutecio]]
*[[Mg (elemento)|
Magnesio]]
*[[Mn (elemento)|
Manganeso]]
*[[Mt (elemento)|
Meitnerio]]
*[[Md (elemento)|
Mendelevio]]
*[[Mo (elemento)|
Molibdeno]]
*[[Nd (elemento)|
Neodimio]]
*[[Ne (elemento)|
Neón]]
*[[Np (elemento)|
Neptunio]]
*[[Nb (elemento)|Niobio]]
*[[Ni (elemento)|
Níquel]]
*[[N (elemento)|
Nitrógeno]]
*[[No (elemento)|
Nobelio]]
*[[O (elemento)|
Osíxeno]]
*[[Au (elemento)|
Ouro]]
*[[Os (elemento)|
Osmio]]
*[[Pd (elemento)|
Paladio]]
*[[Pt (elemento)|
Platino]]
*[[Pu (elemento)|
Plutonio]]
*[[Po (elemento)|
Polonio]]
*[[K (elemento)|
Potasio]]
*[[Pr (elemento)|
Praseodimio]]
*[[Ag (elemento)|
Prata]]
*[[Pm (elemento)|
Prometio]]
*[[Pa (elemento)|
Protactinio]]
*[[Ra (elemento)|
Radio]]
*[[Rn (elemento)|
Radón]]
*[[Re (elemento)|
Renio]]
*[[Rh (elemento)|
Rodio]]
*[[Ru (elemento)|
Rubidio]]
*[[ (elemento)|
Rutenio]]
*[[Rf (elemento)|
Rutherfordio]]
*[[Sm (elemento)|
Samario]]
*[[Sg (elemento)|
Seaborxio]]
*[[Se (elemento)|
Selenio]]
*[[Si (elemento)|
Silicio]]
*[[Na (elemento)|
Sodio]]
*[[Tl (elemento)|
Talio]]
*[[Ta (elemento)|
Tántalo]]
*[[Tc (elemento)|
Tecnecio]]
*[[Te (elemento)|
Teluro]]
*[[Te (elemento)|Terbio]]
*[[Ti (elemento)|
Titanio]]
*[[Th (elemento)|
Torio]]
*[[Tm (elemento)|
Tulio]]
*[[Uub (elemento)|
Ununbio]]
*[[Uuh (elemento)|
Ununhexio]]
*[[Uun (elemento)|
Ununnilio]]
*[[Uuo (elemento)|
Ununoctio]]
*[[Uuq (elemento)|
Ununquadio]]
*[[Uuu (elemento)|
Unununio]]
*[[U (elemento)|
Uranio]]
*[[V (elemento)|
Vanadio]]
*[[W (elemento)|
volframio]]
*[[Xe (elemento)|
Xenón]]
*[[Ge (elemento)|
Xermanio]]
*[[S (elemento)|Xofre]]
 
==Segundo os símbolos:==
[[category:Química]]
 
* [[Al (elemento)|Al]]
* [[Ac (elemento)|Ac]]
* [[Ag (elemento)|Ag]]
* [[Am (elemento)|Am]]
* [[Ar (elemento)|Ar]]
* [[As (elemento)|As]]
* [[At (elemento)|At]]
* [[Au (elemento)|Au]]
* [[Boro_(elemento)|B]]
* [[Ba (elemento)|Ba]]
* [[Be (elemento)|Be]]
* [[Bohrio_(elemento)|Bh]]
* [[Bi (elemento)|Bi]]
* [[Bk (elemento)|Bk]]
* [[Br (elemento)|Br]]
* [[C (elemento)|C]]
* [[Ca (elemento)|Ca]]
* [[Cd (elemento)|Cd]]
* [[Ce (elemento)|Ce]]
* [[Cf (elemento)|Cf]]
* [[Cl (elemento)|Cl]]
* [[Cm (elemento)|Cm]]
* [[Co (elemento)|Co]]
* [[Cr (elemento)|Cr]]
* [[Cs (elemento)|Cs]]
* [[Cu (elemento)|Cu]]
* [[Db (elemento)|Db]]
* [[Dy (elemento)|Dy]]
* [[Er (elemento)|Er]]
* [[Es (elemento)|Es]]
* [[Eu (elemento)|Eu]]
* [[F (elemento)|F]]
* [[Fe (elemento)|Fe]]
* [[Fm (elemento)|Fm]]
* [[Fr (elemento)|Fr]]
* [[Ga (elemento)|Ga]]
* [[Gd (elemento)|Gd]]
* [[Ge (elemento)|Ge]]
* [[H (elemento)|H]]
* [[He (elemento)|He]]
* [[Hf (elemento)|Hf]]
* [[Hg (elemento)|Hg]]
* [[Ho (elemento)|Ho]]
* [[Hs (elemento)|Hs]]
* [[I (elemento)|I]]
* [[In (elemento)|In]]
* [[Ir (elemento)|Ir]]
* [[K (elemento)|K]]
* [[Kr (elemento)|Kr]]
* [[La (elemento)|La]]
* [[Li (elemento)|Li]]
* [[Lr (elemento)|Lr]]
* [[Lu (elemento)|Lu]]
* [[Md (elemento)|Md]]
* [[Mg (elemento)|Mg]]
* [[Mn (elemento)|Mn]]
* [[Mo (elemento)|Mo]]
* [[Mt (elemento)|Mt]]
* [[N (elemento)|N]]
* [[Na (elemento)|Na]]
* [[Nb (elemento)|Nb]]
* [[Nd (elemento)|Nd]]
* [[Ne (elemento)|Ne]]
* [[Ni (elemento)|Ni]]
* [[No (elemento)|No]]
* [[Np (elemento)|Np]]
* [[O (elemento)|O]]
* [[Os (elemento)|Os]]
* [[P (elemento)|P]]
* [[Pa (elemento)|Pa]]
* [[Pb (elemento)|Pb]]
* [[Pd (elemento)|Pd]]
* [[Pm (elemento)|Pm]]
* [[Po (elemento)|Po]]
* [[Pr (elemento)|Pr]]
* [[Pt (elemento)|Pt]]
* [[Pu (elemento)|Pu]]
* [[Ra (elemento)|Ra]]
* [[Rb (elemento)|Rb]]
* [[Re (elemento)|Re]]
* [[Rf (elemento)|Rf]]
* [[Rh (elemento)|Rh]]
* [[Rn (elemento)|Rn]]
* [[Ru (elemento)|Ru]]
* [[S (elemento)|S]]
* [[Sb (elemento)|Sb]]
* [[Sc (elemento)|Sc]]
* [[Se (elemento)|Se]]
* [[Sg (elemento)|Sg]]
* [[Si (elemento)|Si]]
* [[Sm (elemento)|Sm]]
* [[Sn (elemento)|Sn]]
* [[Sr (elemento)|Sr]]
* [[Ta (elemento)|Ta]]
* [[Tb (elemento)|Tb]]
* [[Tc (elemento)|Tc]]
* [[Te (elemento)|Te]]
* [[Th (elemento)|Th]]
* [[Ti (elemento)|Ti]]
* [[Tl (elemento)|Tl]]
* [[Tm (elemento)|Tm]]
* [[U (elemento)|U]]
* [[Uub (elemento)|Unb]]
* [[Uuh (elemento)|Uuh]]
* [[Uun (elemento)|Uun]]
* [[Uuo (elemento)|Uuo]]
* [[Uuq (elemento)|Uuq]]
* [[Uuu (elemento)|Uuu]]
* [[V (elemento)|V]]
* [[W (elemento)|W]]
* [[Xe (elemento)|Xe]]
* [[Y (elemento)|Y]]
* [[Yb (elemento)|Yb]]
* [[Zn (elemento)|Zn]]
* [[Zr (elemento)|Zr]]
 
==Segundo os nomes: ==
* [[Ac (elemento)|Actinio]]
* [[Al (elemento)|Aluminio]]
* [[Am (elemento)|Americio]]
* [[Sb (elemento)|Antimonio]]
* [[Ar (elemento)|Argon]] (Argón)
* [[As (elemento)|Arsenio]]
* [[At (elemento)|Astato]]
* [[Ba (elemento)|Bario]]
* [[Bk (elemento)|Berkelio]]
* [[Be (elemento)|Berilio]]
* [[Bohrio_(elemento)|Bohrio]]
* [[Bi (elemento)|Bismuto]]
* [[Boro_(elemento)|Boro]]
* [[Br (elemento)|Bromo]]
* [[Cd (elemento)|Cadmio]]
* [[Ca (elemento)|Calcio]]
* [[Cf (elemento)|Californio]]
* [[C (elemento)|Carbono]]
* [[Ce (elemento)|Cerio]]
* [[Cs (elemento)|Cesio]]
* [[Pb (elemento)|Chumbo]]
* [[Zn (elemento)|Cinc]]
* Circonio (ver Zirconio)
* [[Cl (elemento)|Cloro]]
* [[Co (elemento)|Cobalto]]
* [[Cu (elemento)|Cobre]]
* Cripton (ver Kripton)
* [[Cr (elemento)|Cromo]]
* [[Cm (elemento)|Curio]]
* [[Dy (elemento)|Disprosio]]
* [[Db (elemento)|Dubnio]]
* Dysprosio (ver Disprosio)
* [[Es (elemento)|Einstenio]]
* [[Er (elemento)|Erbio]]
* [[Eu (elemento)|Europio]]
* [[Sc (elemento)|Escandio]]
* [[Sn (elemento)|Estaño]]
* [[Sr (elemento)|Estroncio]]
* [[Fm (elemento)|Fermio]]
* [[Fe (elemento)|Ferro]]
* [[F (elemento)|Flúor]]
* [[P (elemento)|Fósforo]]
* [[Fr (elemento)|Francio]]
* [[Gd (elemento)|Gadolinio]]
* [[Ga (elemento)|Galio]]
* [[Hf (elemento)|Hafnio]]
* [[Hs (elemento)|Hasio]] (Hassio)
* [[He (elemento)|Helio]]
* [[I (elemento)|Iodo]]
* [[In (elemento)|Indio]]
* [[Ir (elemento)|Iridio]]
* [[Y (elemento)|Itrio]]
* [[Kr (elemento)|Kripton]] (Kriptón)
* [[La (elemento)|Lantano]]
* [[Lr (elemento)|Laurencio]]
* [[Li (elemento)|Litio]]
* [[Lu (elemento)|Lutecio]]
* [[Mg (elemento)|Magnesio]]
* [[Mn (elemento)|Manganeso]]
* [[Mt (elemento)|Meitnerio]]
* [[Md (elemento)|Mendelevio]]
* [[Hg (elemento)|Mercurio]]
* [[Mo (elemento)|Molibdeno]]
* [[Nd (elemento)|Neodimio]]
* [[Ne (elemento)|Neon]] (Neón)
* [[Np (elemento)|Neptunio]]
* [[Nb (elemento)|Niobio]]
* [[Ni (elemento)|Niquel]]
* [[N (elemento)|Nitróxeno]]
* [[No (elemento)|Nobelio]]
* [[O (elemento)|Osíxeno]]
* [[Os (elemento)|Osmio]]
* [[Au (elemento)|Ouro]]
* [[Pd (elemento)|Paladio]]
* [[Po (elemento)|Polonio]]
* [[K (elemento)|Potasio]]
* [[Pt (elemento)|Platino]]
* [[Pu (elemento)|Plutonio]]
* [[Pr (elemento)|Praseodimio]]
* [[Ag (elemento)|Prata]]
* [[Pm (elemento)|Promecio]]
* [[Pa (elemento)|Protoactinio]]
* [[Ra (elemento)|Radio]]
* [[Rn (elemento)|Radon]] (Radón)
* [[Re (elemento)|Renio]]
* [[Rh (elemento)|Rhodio]]
* [[Rb (elemento)|Rubidio]]
* [[Ru (elemento)|Rutenio]]
* [[Rf (elemento)|Rutherfordio]]
* [[Sm (elemento)|Samario]]
* [[Sg (elemento)|Seaborgio]]
* [[Se (elemento)|Selenio]]
* [[Si (elemento)|Silicio]]
* [[Na (elemento)|Sodio]]
* [[Tl (elemento)|Talio]]
* [[Ta (elemento)|Tantalio]]
* [[Tc (elemento)|Tecnecio]]
* [[Te (elemento)|Teluro]]
* [[Tb (elemento)|Terbio]]
* [[Ti (elemento)|Titanio]]
* [[Th (elemento)|Torio]]
* [[Tm (elemento)|Tulio]]
* [[Uub (elemento)|Ununbio]]
* [[Uuh (elemento)|Ununhexio]]
* [[Uun (elemento)|Ununnilio]]
* [[Uuo (elemento)|Ununoctio]]
* [[Uuq (elemento)|Ununquadio]]
* [[Uuu (elemento)|Unununio]]
* [[U (elemento)|Uranio]]
* [[V (elemento)|Vanadio]]
* [[W (elemento)|Volframio]] (Wolframio)
* [[Xe (elemento)|Xenon]] (Xenón)
* [[Ge (elemento)|Xermanio]]
* [[S (elemento)|Xofre]]
* [[Yb (elemento)|Yterbio]]
* [[Zr (elemento)|Zirconio]]
 
==Segundo a orde numérica==
 
1 [[H (elemento)|H]]
 
2 [[He (elemento)|He]]
 
3 [[Li (elemento)|Li]]
 
4 [[Be (elemento)|Be]]
 
5 [[Boro_(elemento)|B]]
 
6 [[C (elemento)|C]]
 
7 [[N (elemento)|N]]
 
8 [[O (elemento)|O]]
 
9 [[F (elemento)|F]]
 
10 [[Ne (elemento)|Ne]]
 
11 [[Na (elemento)|Na]]
 
12 [[Mg (elemento)|Mg]]
 
13 [[Al (elemento)|Al]]
 
14 [[Si (elemento)|Si]]
 
15 [[P (elemento)|P]]
 
16 [[S (elemento)|S]]
 
17 [[Cl (elemento)|Cl]]
 
18 [[Ar (elemento)|Ar]]
 
19 [[K (elemento)|K]]
 
20 [[Ca (elemento)|Ca]]
 
21 [[Sc (elemento)|Sc]]
 
22 [[Ti (elemento)|Ti]]
 
23 [[V (elemento)|V]]
 
24 [[Cr (elemento)|Cr]]
 
25 [[Mn (elemento)|Mn]]
 
26 [[Fe (elemento)|Fe]]
 
27 [[Co (elemento)|Co]]
 
28 [[Ni (elemento)|Ni]]
 
29 [[Cu (elemento)|Cu]]
 
30 [[Zn (elemento)|Zn]]
 
31 [[Ga (elemento)|Ga]]
 
32 [[Ge (elemento)|Ge]]
 
33 [[As (elemento)|As]]
 
34 [[Se (elemento)|Se]]
 
35 [[Br (elemento)|Br]]
 
36 [[Kr (elemento)|Kr]]
 
37 [[Rb (elemento)|Rb]]
 
38 [[Sr (elemento)|Sr]]
 
39 [[Y (elemento)|Y]]
 
40 [[Zr (elemento)|Zr]]
 
41 [[Nb (elemento)|Nb]]
 
42 [[Mo (elemento)|Mo]]
 
43 [[Tc (elemento)|Tc]]
 
44 [[Ru (elemento)|Ru]]
 
45 [[Rh (elemento)|Rh]]
 
46 [[Pd (elemento)|Pd]]
 
47 [[Ag (elemento)|Ag]]
 
48 [[Cd (elemento)|Cd]]
 
49 [[In (elemento)|In]]
 
50 [[Sn (elemento)|Sn]]
 
51 [[Sb (elemento)|Sb]]
 
52 [[Te (elemento)|Te]]
 
53 [[I (elemento)|I]]
 
54 [[Xe (elemento)|Xe]]
 
55 [[Cs (elemento)|Cs]]
 
56 [[Ba (elemento)|Ba]]
 
57 [[La (elemento)|La]]
 
58 [[Ce (elemento)|Ce]]
 
59 [[Pr (elemento)|Pr]]
 
60 [[Nd (elemento)|Nd]]
 
61 [[Pm (elemento)|Pm]]
 
62 [[Sm (elemento)|Sm]]
 
63 [[Eu (elemento)|Eu]]
 
64 [[Gd (elemento)|Gd]]
 
65 [[Tb (elemento)|Tb]]
 
66 [[Dy (elemento)|Dy]]
 
67 [[Ho (elemento)|Ho]]
 
68 [[Er (elemento)|Er]]
 
69 [[Tm (elemento)|Tm]]
 
70 [[Yb (elemento)|Yb]]
 
71 [[Lu (elemento)|Lu]]
 
72 [[Hf (elemento)|Hf]]
 
73 [[Ta (elemento)|Ta]]
 
74 [[W (elemento)|W]]
 
75 [[Re (elemento)|Re]]
 
76 [[Os (elemento)|Os]]
 
77 [[Ir (elemento)|Ir]]
 
78 [[Pt (elemento)|Pt]]
 
79 [[Au (elemento)|Au]]
 
80 [[Hg (elemento)|Hg]]
 
81 [[Tl (elemento)|Tl]]
 
82 [[Pb (elemento)|Pb]]
 
83 [[Bi (elemento)|Bi]]
 
84 [[Po (elemento)|Po]]
 
85 [[At (elemento)|At]]
 
86 [[Rn (elemento)|Rn]]
 
87 [[Fr (elemento)|Fr]]
 
88 [[Ra (elemento)|Ra]]
 
89 [[Ac (elemento)|Ac]]
 
90 [[Th (elemento)|Th]]
 
91 [[Pa (elemento)|Pa]]
 
92 [[U (elemento)|U]]
 
93 [[Np (elemento)|Np]]
 
94 [[Pu (elemento)|Pu]]
 
95 [[Am (elemento)|Am]]
 
96 [[Cm (elemento)|Cm]]
 
97 [[Bk (elemento)|Bk]]
 
98 [[Cf (elemento)|Cf]]
 
99 [[Es (elemento)|Es]]
 
100 [[Fm (elemento)|Fm]]
 
101 [[Md (elemento)|Md]]
 
102 [[No (elemento)|No]]
 
103 [[Lr (elemento)|Lr]]
 
104 [[Rf (elemento)|Rf]]
 
105 [[Db (elemento)|Db]]
 
106 [[Sg (elemento)|Sg]]
 
107 [[Bohrio_(elemento)|Bh]]
 
108 [[Hs (elemento)|Hs]]
 
109 [[Mt (elemento)|Mt]]
 
110 [[Uun (elemento)|Uun]]
 
111 [[Uuu (elemento)|Uuu]]
 
112 [[Uub (elemento)|Unb]]
 
114 [[Uuq (elemento)|Uuq]]
 
116 [[Uuh (elemento)|Uuh]]
 
118 [[Uuo (elemento)|Uuo]]
 
==Segundo a orde alfabética do seu número atómico==
 
(en preparación)
 
== ver tamén ==
[[Elemento químico]]
 
[[Táboa periódica dos elementos]]
 
[[category:química]]
366

edicións