Diferenzas entre revisións de «Axuda:Caracteres especiais»

sen resumo de edición
Des MediaWiki 1.5, todos os proxectos utilizan '''[[w:Unicode|Unicode]] ([[w:UTF-8|UTF-8]])'''.
 
<!---------UntilAté theo endfin ofde Junexuño de 2005, whencando thisa newnova versionversión camepasou intoa usecorrer onnos Wikimediaproxectos da projectsWikimedia, theas English,Wikipedias en Dutchinglés, Danishsueco, andneerlandés Swedishe Wikipediasdanés usedutilizaban [[w:Windows-1252|Windows-1252]] (theyelas declareddeclaraban themselvesseguir too beestándar [[w:ISO-8859-1|ISO-8859-1]], butpero inen realityverdade browsersos treatnavegadores thetrataban twoambos ascomo synonymoussinónimos ande theo MediaWikiprograma softwareda madeWikiMedia nonon attempttomou toningunha preventiniciativa usepara ofprevir characterso exclusiveuso tode símbolos do windows-1252). PreWikitexto pre-upgrade wikitextnaquelas inbases theirde databasesdatos remainscontinúan storedalmacenadas inen Windows-1252 ande isé convertedconvertido onna loadcarga (somealgúns ofdeles ittamén maypoden alsoser haveconvertidos beenen convertedcambios bygraduais gradualno changeshistórico inalmacenado). theEdicións wayfeitas historydende isa stored).actualización Editsserán madegravadas sincena thebase upgradede willdatos be stored ascomo UTF-8 in the database. ThisEsta conversionconversión oncorre loadnun processproceso istransparente invisiblepara toos usersusuarios. ItÉ istamén alsotransparente invisiblepara toreuso reusers asque Wikimedia now usesempregra [[m:Data dumps#What happened to the SQL dumps.3F|XML dumps rathermaís thanque database dumps]].
 
<!---------
 
;Unicode (UTF-8)
 
=== Ligazóns externas ===
* http://www.unicode.org/charts/ UnicodeGráficos characterde chartscaracteres Unicode; hexadecimalnúmeros numbersen onlyhexadecimal; Ficheiros PDF filesque mostran todos showingos allcaracteres charactersindependentes independentde ofcapacidades browserdo capabilitiesnavegador
* http://www.unicode.org/help/display_problems.html HelpAxuda forpara enablingactivación do soporte Unicode supportsobre ona mostmor platformsdas plataformas
* [http://unicode.coeurlumiere.com/ TableTáboa ofde carcteres Unicode, characters fromde 1 toa 65535]—shows, howmostra thecomo decimalaparecen characteras referencesreferencias lookde incarácter one'sen browserdecimais]
* [http://www.alanwood.net/demos/ent4_frame.html HTML 4.0 Character Entity References]—shows, howmostra thecomo namedaparecen andas decimalreferencias characterde referencescarácter lookpor innome one'se browserpor valores decimais]
* [http://www.fileformat.info/info/unicode/block/index.htm FileFormat.Info]—details, ofdetalles manyde Unicodemoitos characterscaracteres Unicode, includingincluíndo thea named,referencia decimalpor andnome hexadecimale characterpor reference,valores showingdecimais howe ithexadecimais, shouldexibindo lookaínda andcomo fordebería eachser e, howpor itcada un, lookscomo inaparecen one'sno browsernavegador
* [http://www.alanwood.net/unicode/index.html Alan Wood's Unicode resources]—comprehensive, resourcerecurso withcompleto charactercon páxinas de test pagesde forcarácter allpara Unicodetodas rangesas gamas Unicode, asasí wellcomo asinformación OS-specificde soporte Unicode supportpara informationcada OS ande linksligazóns topara fontsfontes ande utilitiesutilidades
* [http://www.tacowidgets.com/widgets/ CharacterPal]—Free Mac OS X Dashboard Widget thatgratis displaysque keymostra combinationscombinacións forclaves specialpara characterscarácteres especiais
* [http://rishida.net/tools/conversion/ Unicode Code Converter]—conversion betweenconversión copy-pasteableentre characterscarácteres des copiar e colar, Unicodenotación notationUnicode, html, percent encodings andde otherpor formats,cento helpfule outros formatos, whenútil tryingcando tointentando enterentrar orou interpretbuscar characterscaracteres
* [http://shapecatcher.com Shapecatcher]—ferramenta ferramenta ''online'' para atopar caracteres Unicode debuxándoos
 
<!--{{Help navigation}}-->
8.391

edicións