Abrir o menú principal

Cambios

No campo do [[silenciamento de xenes]], o [[PRC2|complexo represivo Polycomb 2]], que é unha das dúas clases da familia de [[proteínas do grupo Polycomb]] (PcG), cataliza a di- e trimetilación da [[histona]] H3 na lisina 27 (H3K27me2/me3).<ref name= "Christophersen"/><ref name = "Guenther">{{cite journal |pmid=20616255 |doi=10.1126/science.1193995 |author=Guenther MG, Young RA |title=Repressive Transcription |journal=Science |year=2010 |volume=329 |issue=5988 |pages=150–1 |pmc=3006433|bibcode = 2010Sci...329..150G }}</ref> Ao unirse ao nucleosoma etiquetado con H3K27me2/3, a PRC1 (que tamén é un complexo da familia de proteínas PcG) cataliza a mono-[[ubiquitina|ubiquitinilación]] da histona H2A na lisina 119 (H2AK119Ub1), bloqueando a actividade da [[ARN polimerase II]] e dando lugar a unha supresión transcricional.<ref name= "Christophersen"/> As células nais embrionais con [[knockout de xenes|knockout]] para PcG non se diferencian eficazmente nas tres capas xerminais, e a deleción dos xenes PRC1 e PRC2 produce un incremento da expresión de xenes afiliados a liñaxe e unha diferenciación fóra do programa normal.<ref name= "Christophersen"/> Presumiblemente, os complexos PcG son responsables da represión transcricional de xenes que promoven a diferenciación e o desenvolvemento.
 
=====TrithoraxGrupo groupde proteinsproteínas Trithorax (TrxG)=====
AlternatelyAlternativamente, upondespois receivingde differentiationrecibir signalssinais de diferenciación, as proteínas PcG proteinsrecrútanse arenos recruitedpromotores tode promotersfactores ofde pluripotencytranscrición transcriptionde factorspluripotencia. As células nais embrionais deficientes en PcG-deficient ESpoden cellsempezar cana begindiferenciarse differentiationpero butnon cannotpoden maintainmanter theo differentiatedfenotipo phenotypedifeenciado.<ref name= "Christophersen"/> SimultaneouslySimultaneamente, differentiationos andxenes development-promotingque genespromocionan area activateddiferenciación bye Trithoraxdesenvolvemento groupson activados polos reguladores da cromatina do grupo Trithorax (TrxG) chromatine regulatorsperden anda losesúa their repressionrepresión.<ref name= "Christophersen"/><ref name = "Guenther"/> TrxGAs proteinsproteínas TrxG areson recruitedrecrutadas aten regionsrexións ofcon highalta transcriptionalactividade activitytranscricional, wherena theyque catalyzecatalizan thea trimethylationtrimetilación ofda histonehistona H3 lysinena lisina 4 (H3K4me3) ande promove a activación de xenes promotepor genemedio activationda throughacetilación histonede acetylationhistonas.<ref name = "Guenther"/> PcG and TrxG complexes engage in direct competition and are thought to be functionally antagonistic, creating at differentiation and development-promoting loci what is termed a “bivalent domain” and rendering these genes sensitive to rapid induction or repression.<ref name = "Meissner">{{cite journal |pmid=20944600 |doi=10.1038/nbt.1684 |author=Meissner A |title=Epigenetic modifications in pluripotent and differentiated cells |journal=Nat Biotechnol |year= 2010 |volume=28 |issue=10 |pages=1079–88}}</ref>
 
=====Metilación do ADN=====
174.641

edicións