Diferenzas entre revisións de «Wikipedia:Edita con afouteza»

sigo traducindo
(en tradución desde https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Viquip%C3%A8dia:Llanceu-vos-hi!&oldid=11625514)
(sigo traducindo)
 
==Páxinas que non son artigos==
Aínda que animamos aos editorseditores a que sexan atrevidos á hora de modificar artigos, ás veces é necesaria unha certa precaución cando se trata doutros tipos de páxinas que non son artigos. Este tipo de páxinas identifícanse polo prefixo de [[Wikipedia:Espazo de nomes|espazo de nomes]]. PerPor exempleexemplo, aquestaesta mateixamesma pàginapáxina, ''ViquipèdiaWikipedia:Llanceu-vos-hiEdita con afouteza'', ten elo prefixprefixo «ViquipèdiaWikipedia:»; sise s'anomenésse chamase simplementsimplemente ''Llanceu-vos-hiEdita con afouteza'' (sensesen prefixprefixo) seriasería un articleartigo.
 
Poden sortiraparecer problemesproblemas perpor diferentsdiferentes motiusmotivos segonsusando l'espaio espazo de nomsnomes forafóra deldo principal d'articlesdos artigos. CalCómpre conèixersaber elscales possiblesson problemeseses perposibles problemas para decidir siata unque s'hipunto llançate o finsatreves a quin punt s'hi pot llançarlanzarte.
 
===Espazo Espai Viquipèdia Wikipedia===
LaA precaucióprecaución de «nonon llançar-selanzarse temeràriamenttemerariamente a laá piscina» calcómpre tenir-latela en compteconta quancando esse tractatrata de [[Wikipedia:Políticas e normas|políticas e normas da Wikipedia]], ononde elsos puntspuntos clauimportantes poden estar expressatsexpresados d'unadun maneraxeito determinadadeterminado que reflecteixreflexa elo consenso acadado, aen vegadesocasións logo de formamoito difíciltraballo, ie que potnon nopode ser obviobviado pelspor aquelas persoas que desconeguindescoñecen elo fons.fondo Enda aquestscuestión. Nestes casos, sovintadoita ésser millorpreferible proposarpropor abansantes elsos canviscambios substancialssubstanciais perpara a discutir-losdiscutilos. TanmateixPor suposto, s'hauriensempre d'arreglaré immediatamentrecomendable elsarranxar errorsde d'ortografiainmediato ios gramaticalserros de ortografía e gramática, aixíasí comcomo millorarmellorar elsos puntspuntos que nonon siguinsexan clausclaves i noe esnon desvirtuïdesvirtúan elo significatsignificado.
 
ÉsÉ unaunha bonaboa pràcticapráctica explicar elos canviscambios ennas les pàginespáxinas de discussióconversa dedo l'espaiespazo ViquipèdiaWikipedia. SiSe nonon hihai ha objeccionsobxeccións, quedaràquedará constànciaconstancia deldo motiumotivo delsdos canviscambios percomo a referènciareferencia posterior sensesen necessitatnecesidade de andar a d'anarrepetir repetintos argumentsargumentos.
 
===Espazo Espai Plantilla Modelo===
Llançar-seLanzarse a ferfacer canviscambios en [[Wikipedia:Modelos|modelos]] potpode tenirter conseqüènciesconsecuencias de grangrande abastalcance. AixòIsto ésde´bese perquèa elsque canvisos encambios unanun plantillamodelo poden afectar a un gran nombrenúmero de pàginespáxinas ambcunha unasoa sola modificaciómodificación; aamais mésalgúns algunes plantillesmodelos formenforman partparte de sistemessistemas estesosextensos ie uniformes de plantillesmodelos, comcomo as [[Wikipedia:Táboas|táboas]] ou os [[Wikipedia:Borrador|borradores]]. APor mésoutra a mésbanda, lesos plantillesmodelos poden tenirter un codicódigo fontfonte complexcomplexo que esse potpode trencarromper fàcilmentfacilmente ambcon canviscambios nonon provatsprobados (encaraaínda que afortunadamentafortunadamente esse potpoden recuperar amb unacunha simple reversióreversión).
 
PerPor aquestsestes motiusmotivos, moltesmoitos plantillesmodelos àmpliamentamplamente utilitzadesutilizados espoden protegeixenestar indefinidamentprotexidos perde aforma noindefinida modificar-lespara non modificalos. AbansAntes de modificar unaun plantillamodelo, considereupensa proposaren elspropor canvisos encambios lana pàginapáxina de discussióconversa corresponent icorrespondente, sie ésse elé caso caso, anunciar-hoanuncialo en elno [[Wikipedia:Wikiproxecto|Wikiproxecto]] involucratcorrespondente.
 
===Espazo Espai Categoria Categoría===
Crear categoriescategorías novesnovas oou reorganitzarreorganizar a l'estructuraestrutura de categoriescategorías potpode suposarsupor canviarcambiar moltesmoitas pàginespáxinas. ConsidereuConsidera lesas directriusdirectrices sobre [[Wikipedia:Categorización|categorización]], ie sobrecategoritzaciósobrecategorización, ie sise elo que esteuestás a fentfacer esse podriapodería considerar controvertitcontrovertido (especialmentespecialmente sise afecta a personespersoas vivesvivas), llavorsentón proposeupropón abansantes elsos canviscambios.
 
===Espazo Espai Fitxer Ficheiro===
Atrévete a incluír información na descrición dunha imaxe existente. E ten en conta que os ficheiros novos deben subirse con nomes novos en vez de cargar unha nova versión sobre unha imaxe vella para evitar confusións.
Llanceu-vos a afegir informació en la descripció d'una imatge existent. Tanmateix, els fitxers nous s'haurien de carregar amb noms nous en lloc de carregar una nova versió sobre el vell, llevat que hi hagi un bon motiu i no hi hagi confusió entre el fitxer nou i el vell.
 
===Espazo Espai Usuari Usuario===
En generalxeral, nonon estàestá recomanatrecomendado modificar laa [[Wikipedia:Páxina de usuario|páxina de usuario]] d'undoutra altrepersoa viquipedistaou oos elscomentarios comentarisdeixados deixats ennas [[Wikipedia:Páxina de conversa|páxinas de conversa]] (excepteagás elsos propispropios, peròpero, totmesmo i aixíasí, ambcon prudènciaprudencia). NetejarDesfacer elos [[Wikipedia:Vandalismo|vandalismovandalismos]] sempre ésé oportúoportuno, finstamén inas totpáxinas ende pàgines d'usuariusuario. ElsOs usuarisusuarios afectatse jausuarias usafectadas faranxa sabervos sifarán saber trobense elsconsideran vostresoportunos canvisos noteus apropiatscambios oe sise nodeches heuou donatnon informacióinformación correcta.
 
=== EspaiEspazo Portal ===
PerPara a canviscambios de dissenydeseño, vegeubótalle laun seccióollo següentá sección seguinte. Fixeu-vosFíxate en que l'o esquema de colorscores utilitzatsutilitadas en [[Portal:Portada|portals]] pot no ser necessàriament arbitrari. Per exemple, un portal relacionat amb un país per utilitzar els colors de la bandera pròpia. És una bona pràctica proposar abans els canvis de disseny en la pàgina de discussió.
 
=== Canvis de disseny ===
*[[Wikipedia:Ignore todas as reglas]]
 
[[CategoriaCategoría:Wikipedia|Edita con afouteza]]
128.466

edicións