Diferenzas entre revisións de «ARN transferente-mensaxeiro»

 
===Estruturas tridimensionais===
[[ImageFicheiro:TDLcartoonstructure.png|thumbminiatura|leftesquerda|CartoonModelo ribbonde structurefitas ofda theestrutura tRNA-likedo domaindminio ofde tmRNAtipo ARNt do ARNtm. TheO domaindominio consistsconsta ofdos theextremos 3' ande 5' endsdo ofARNtm. theA tmRNA.imaxe Imagefoi wascreada createdusando usingo programa de imaxes moleculares Pymol molecularpara imagingestudantes softwaree foros studentsdatos andobtidos datado obtainedficheiro fromda thebase RCSBde Proteindatos Datade Bankproteínas RCSB filepara fora structureestrutura [http://www.pdb.org/pdb/explore/explore.do?pdbId=1J1H 1J1H]<ref name="TDLref">{{cite journal |author=Someya T, Nameki N, Hosoi H, ''et al.'' |title=Solution structure of a tmRNA-binding protein, SmpB, from Thermus thermophilus |journal=FEBS Lett. |volume=535 |issue=1–3 |pages=94–100 |year=2003 |month=January |pmid=12560085 |doi= 10.1016/S0014-5793(02)03880-2|url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014579302038802 |accessdate=2010-07-14}}</ref>]]
[[ImageFicheiro:SmpBcartoonstructure.png|thumbminiatura|rightdereita|CartoonModelo ribbonde structurefitas ofdo theARNtm tmRNAda dedicatedproteína bindingde protein,unión SmpB. ImageCreada wasco created usingprograma Pymol moleculare imagingdatos softwarede for students and data obtained from thePDB RCSB Protein Data Bank file forda structureestrutura [http://www.pdb.org/pdb/explore/explore.do?pdbId=1CZJ 1CZJ]<ref name="SmpBref">{{cite journal |author=Bessho Y, Shibata R, Sekine S, ''et al.'' |title=Structural basis for functional mimicry of long-variable-arm tRNA by transfer-messenger RNA |journal=Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. |volume=104 |issue=20 |pages=8293–8 |year=2007 |month=May |pmid=17488812 |pmc=1895943 |doi=10.1073/pnas.0700402104 |url=http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=17488812 |accessdate=2010-07-14}}</ref>]]
As estruturas de alta resolución das moléculas de ARNtm completas non están dispoñibles actualmente e poden ser difíciles de obter debido á flexibilidade inherente do MLR. En 2007,
High-resolution structures of the complete tmRNA molecules are currently unavailable and may be difficult to obtain due the inherent flexibility of the MLR. In 2007,
theobtívose crystala structureestrutura ofcristalina do TLD thede ''[[Thermus thermophilus]]'' TLDunido boundá to theproteína [[SmpB]] proteina wasunha obtainedresolución atde 3 Å resolution. ThisEsta structureestrutura showsmostra thatque SmpB mimicsimita theo talo D steme ando theanticodón anticodondun ofARNt acanónico, canonicalmentres tRNAque whereasa helicalsección sectionhelicoidal 2a ofdo tmRNAARNtm correspondscorresponde toao thebrazo variable arm ofdo tRNAARNt.<ref name="pmid17488812">{{cite journal | author = Bessho Y, Shibata R, Sekine S, ''et al'' | title = Structural basis for functional mimicry of long-variable-arm tRNA by transfer-messenger RNA | journal = Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. | volume = 104 | issue = 20 | pages = 8293–8 | year = 2007 | pmid = 17488812 | doi = 10.1073/pnas.0700402104| pmc = 1895943 }}</ref>
AUn estudo de [[cryo-electronmicroscopía microscopycrioelectrónica]] studydo ofARNtm tmRNAnunha atfase aninicial earlyda stage of [[#Trans-translation|''trans''-translation]]tradución showsmostra thea spatialrelación relationshipespacial betweenentre theo [[ribosomeribosoma]] ande thea tmRNPRNPtm (tmRNAARNtm boundunido toá theproteína [[EF-Tu]] protein). TheO TLD isestá localizado locatedpreto neardo thecentro asociado á GTPase-associated centerna insubunidade theribosómica de 50S; ribosomala subunit;hélice helix5 5e andos pseudoknotspseudonós pk2 toao pk4 formforman anun arcarco aroundarredor thedo beakpico ofda thesubunidade 30Sribosómica ribosomalde subunit30S.<ref>{{cite journal |author=Valle M, Gillet R, Kaur S, Henne A, Ramakrishnan V, Frank J |title=Visualizing tmRNA entry into a stalled ribosome |journal=Science |volume=300 |issue=5616 |pages=127–30 |year=2003 |month=April |pmid=12677067 |doi=10.1126/science.1081798 |url=http://www.sciencemag.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=12677067 |accessdate=2010-07-14}}</ref>
 
==''Trans''-tradución==
185.299

edicións