Diferenzas entre revisións de «BibTeX»

Traducido
(Traducido)
<math>{\mathrm{B{\scriptstyle{IB}} \! T\!_{\displaystyle E} \! X}}</math>,
{{Nongalego}}
escrito '''BibTeX''' en caracteres normais, é unha ferramenta para darlle formato ás [[bibliografía|listas bibliográficas]]. A ferramenta BibTeX utilízase normalmente xunto co sistema de preparación de documentos
<!-- <math>\mathsf{L\!\!^{{}_{\scriptstyle A}} \!\!\!\!\!\;\; T\!_{\displaystyle E} \! X}</math> -->
<math>\mathrm{L\!\!^{{}_{\scriptstyle A}} \!\!\!\!\!\;\; T\!_{\displaystyle E} \! X}</math>
([[LaTeX]]).
 
BibTeX foi creado por [[Oren Patashnik]] e [[Leslie Lamport]] en [[1985]]. BibTeX pretende que resulte doado citar fontes de maneira consistente separando a información bibliográfica da presentación desta información. O mesmo principio de separación de contido e presentación/estilo é o que empregan o mesmo LaTeX, [[XHTML]], [[Cascading Style Sheets|CSS]], etc.
'''BibTeX''' é unha ferramenta para dar formato [[bibliography|lists of references]] usada por [[LaTeX]] document preparation system.
 
== Ficheiro de información bibliográfica: <code>.bib</code> ==
BibTeX foi creada por [[Oren Patashnik]] e [[Leslie Lamport]] en [[1985]]. BibTeX makes it easy to cite sources in a consistent manner, by separating bibliographic information from the presentation of this information. his same principle of separation of content and presentation/style is used by LaTeX itself, by [[XHTML]] and [[Cascading Style Sheets|CSS]], etc.
 
BibTeX usa un formato de ficheiro baseado en texto e independente do estilo para listas de bibliográficas, como artigos, libros ou teses. Os ficheiros de bibliografías en BibTeX normalmente rematan en <code>.bib</code>.
== Bibliographic information file: <code>.bib</code> ==
BibTeX usa un estilo independente do texo [[file format]] para lists of bibliography items, such as articles, books, theses. BibTeX bibliography files usually end in <code>.bib</code>.
Bibliography items included in a <code>.bib</code> are split by types. The following types are understood by virtually all bibtex styles:
* <tt>article</tt>: An article from a journal or magazine.
* <tt>book</tt>: A book with an explicit publisher. Required fields: author or editor, title, publisher, year.
* <tt>booklet</tt>: A work that is printed and bound, but without a named publisher or sponsoring institution.
* <tt>conference</tt>: The same as <tt>inproceedings</tt>, included for [[Scribe (markup language)]] compatibility.
* <tt>inbook</tt>: A part of a book, which may be a chapter (or section or whatever) and/or a range of pages.
* <tt>incollection</tt>: A part of a book having its own title.
* <tt>inproceedings</tt>: An article in a conference proceedings.
* <tt>manual</tt>: Technical documentation.
* <tt>mastersthesis</tt>: A [[Master's degree|Master's]] [[thesis]].
* <tt>misc</tt>: For use when nothing else fits.
* <tt>phdthesis</tt>: A [[Doctor of Philosophy|Ph.D.]] thesis.
* <tt>proceedings</tt>: The proceedings of a conference.
* <tt>techreport</tt>: A report published by a school or other institution, usually numbered within a series.
* <tt>unpublished</tt>: A document having an author and title, but not formally published.
 
Os elementos da bibliografía incluídos nun ficheiro <code>.bib</code> están divididos dependendo dos tipos. Practicamente todos os estilos bibtex recoñecen os tipos seguintes:
 
* <tt>article</tt>: Un artigo dunha [[publicación periódica]].An article from a journal or magazine.
== Bibliographic style file: <code>.bst</code>==
* <tt>book</tt>: Un libro con editora explicita. Campos requeridos: autor ou editor, título, editora, ano.
BibTeX style files, for which the suffix <code>.bst</code> is common, are written in a simple, stack-based programming language that describes how bibliography items should be formatted. The BibTeX program <code>bibtex</code> will then format bibliographic items according to a style file, typically by generating TeX or LaTeX formatting commands. However, style files for generating [[HTML]] output also exist.
* <tt>booklet</tt>: Unha obra que está impresa e encadernada, mais sen editora ou institución coñecida.
* <tt>conference</tt>: O mesmo que <tt>inproceedings</tt>, incluído por compatibilidade coa linguaxe de etiquetaxe [[Scribe]].
* <tt>inbook</tt>: Unha parte dun libro, que pode ser un capítulo (sección, etc.) e/ou un rango de páxinas.
* <tt>incollection</tt>: AUnha partparte ofdun alibro bookcon havingtítulo its own titlepropio.
* <tt>inproceedings</tt>: AnUn articleartigo innas aactas conferencedun proceedingscongreso.
* <tt>manual</tt>: TechnicalDocumentación documentation.técnica
* <tt>mastersthesis</tt>: AUnha [[Master's degree|Master's]] [[thesistesiña]].
* <tt>misc</tt>: A utilizar se non cadra nengún dos outros.
* <tt>phdthesis</tt>: AUnha [[Doctortese of Philosophy|Ph.D.doutoral]] thesis.
* <tt>proceedings</tt>: TheAs proceedingsactas ofdun a conferencecongreso.
* <tt>techreport</tt>: Un informe publicado por un centro educativo ou outra institución, normalmente numerado dentro dunha colección.
* <tt>unpublished</tt>: Un documento con autor e título, mais non publicado formalmente.
 
== Ficheiro de estilo bibliográfico: <code>.bst</code>==
Os ficheiros de estilo de BibTeX, que normalmente teñen o prefixo <code>.bst</code>, escríbense nunha linguaxe de programación simple, baseada en pillas, que describe como habería que formatar os elementos da bibliografía. O programa de BibTeX <code>bibtex</code> daralles entón o formato aos elementos bibliográficos seguindo este ficheiro de estilo, normalmente xerando comandos de formato en TeX ou LaTex. Existen tamén ficheiros de estilo para xerar saída en [[HTML]].
 
==Exemplo==
 
AUn ficheiro <code>.bib</code> filepodería mightconter contain thea followingentrada entryseguinte, whichque describesdescribe un [[Abramowitz and Stegun|amanual mathematicalde handbookmatemáticas]]:.
 
@Book{abramowitz+stegun,
autorauthor = "Milton Abramowitz ande Irene A. Stegun",
títulotitle = "Handbook of Mathematical Functions with
Formulas, Graphs, and Mathematical Tables",
editorpublisher = "Dover",
anoyear = 1964,
direcciónaddres = "NewNova York",
ediciónedition = "ninthnovena Doverimpresión printingde Dover, tenthdécima GPOimpresión printingde GPO",
isbn = "0-486-61272-4"
}
 
IfSe aun documentdocumento referencesfai thisreferencia handbooka este manual, thea bibliographicinformación informationbibliográfica maypódese beformatar formattedde inmaneiras differentdistintas waysdependendo dependingdo onestilo whichde citationcitación styleque se empregue ([[APA style|APA]], [[The MLA style manual|MLA]], [[Chicago Manual of Style|Chicago]] etc.) is employed. The way LaTeX deals with this isespecifica byos specifyingcomandos <code>\cite</code> commandse ando theestilo desiredbibliográfico bibliographydesexado styleno in thedocumento LaTeX document. Se If theo commandcomando <code>\cite{abramowitz+stegun}</code> appearsaparece insidedentro adun documento LaTeX document, theo programa <code>bibtex</code> programincluirá willeste includelibro thisna booklista inde thereferencias listdo ofdocumento referencese forxerará theo documentcódigo andde generateformato appropriatede LaTeX formatting codeapropiado. Ao Whenver viewingo thedocumento formatteden LaTeX documentxa formatado, theo resultado resultpodería mightser lookalgo likeasí thiscomo:
 
: Abramowitz, Milton ande Irene A. Stegun (1964), ''Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables.'' NewNova York: Dover.
 
Dependendo do ficheiro de estilo, BibTex pode redistribuir os apelidos dos autores, usar só maiúsculas ou minúsculas, omitir algúnss campos presentes no ficheiro <code>.bib</code>, formatar o texto en cursiva, engadir puntuación, etc. Dado que se utiliza o mesmo ficheiro para toda unha lista de referencias, a estas dáselle un formato consistente co mínimo esforzo da parte dos autores ou editores.
Depending on the style file, BibTeX may rearrange authors' last names, change the case of titles, omit fields present in the <code>.bib</code> file, format text in italics, add punctuation, etc. Since the same style file is used for an entire list of references, these are all formatted consistently with minimal effort required from authors or editors.
 
==Ficheiros de estilo para diferentes usos==
==Style files for different uses==
ThereExisten aremoitos manyficheiros differentde styleestilo filesxa 'readymade'preparados forpara differentdiferentes journalspublicacións. IfPara youpersonalizar needos toestilos customizede citationcitación stylesainda evenmáis, furtherpódense youempregar canos use theprogramas [[natbib]] package, or use theou <code>makebst</code> package.
 
==ExternalLigazóns linksexternas==
* [http://www.2ndminute.org:8080/amatex Amatex]. UsesEmprega Amazon topara generatexerar BibTeXentradas entriesBibTeX automaticallyautomaticamente.
* [http://www.chaaban.info/wordpress-plugin/bibtex/ BibTex Plugin]. Extensión de BibTex Wordpresspara PluginWordpress.
* [http://www.ecst.csuchico.edu/~jacobsd/bib/formats/bibtex.html The BibTeX Format]. DescriptionDescrición ofdo theformato BibTeX format.
* [http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/index.html The Collection of Computer Science Bibliographies]. CanPode outputproducir BibTeX forpara searchresultados resultsde pesquisas.
* [http://citeseer.ist.psu.edu/ CiteSeer], anbase onlinede databasedatos ofen researchliña publicationspara whichprocurar canpublicacións produceque BibTeXpoden formatproducir citationscitacións en formato BibTeX.
* [http://www.CiteULike.org/ CiteULike], Aunha communitybase basedde bibliographydatos databasebibliográfica withbaseada BibTeXnunha outputcomunidade con saída en BibTeX.
* [http://www.hubmed.org/ HubMed] A versatile [[PubMed]] interface includingque BibTeXinclúe outputsaída en BibTeX.
* [http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/~mueller/TeXMed/ TeXMed] A BibTeXUnha interface forde BibTeX para [[PubMed]]
* [http://dmoz.org/Computers/Software/Typesetting/TeX/BibTeX/ BibTeXFerramentas toolsde BibTeX fromde Open Directory]
* [http://jabref.sourceforge.net JabRef]. AInterface Javaen front[[java]] endpara forxerir managingreferencias referencesno informato thede BibTeX, format incl.incluídos [[PubMed]] ande a interface de pesquisa de [[CiteSeer]] search interface
* [http://bibdesk.sourceforge.net BibDesk]. AInterface Mac OS X frontpara endxerir for managing referencesreferencias
* [http://www.ctan.org/ CTAN: the Comprehensive TeX Archive Network]
* [http://www.andy-roberts.net/misc/latex/latextutorial3.html BibTex tutorial]. Section from Getting to Grips with LaTeX tutorials.
* [http://www.bibtex.org www.bibtex.org]
 
17.175

edicións