Abrir o menú principal

Cambios

sen resumo de edición
O termo '''herdanza''' é usado en [[Dereito]] para referirsese referir ao acto xurídico mediante o cal unha [[persoa física|persoa]] que falece traspasa os seus [[ben]]s, [[dereito subxectivo|dereitos]] e [[obriga]]s a outra ou outras persoas, que se denominan herdeiros. Así, enténdese por herdeiro a persoa física ou xurídica que ten dereito a unha parte dos bens dunha herdanza.
 
O herdeiro pode ser o que como tal figura nun [[testamento]], ou ben, aqueles a quen a [[lei]] lle recoñece tal condición legal, xaasí sexa por ausencia de testamento, ou por aplicación de normas imperativas como as [[lexítima]]s.
 
==Facultades do herdeiro==
 
*Aceptar ou renunciar á herdanza, ou aceptala a beneficio de inventario.
*DisporDispór por actos ''[[inter vivos]]'' ou ''[[mortis causa]]'' da mesma, aínda antes de entrar na súa posesión.
*Lexitimidade para impugnar o testamento, oporseopórse ao mesmo e cantas accións xudiciais considere necesarias para defender os seus dereitos.
 
==Outras acepcións==
Tamén se denomina '''herdanza''', por extensión, ao conxunto de [[ben]]s, dereitos e [[obriga]]s que se traspasan. Este conxunto de bens e dereitos, en ocasións, recibe o nome de ''caudal hereditario (caudal relictiorelitio)''. O caudal hereditario fórmao o [[patrimonio]] do causante no momento da morte, eliminando aqueles bens, dereitos e obrigaciónsobrigas que se extinguen polo feito da morte (dereitos e obrigaciónsobrigas personalísimas, por exemplo). Este caudal relaciónase no inventario de bens co seu correspondente pasivo.
 
Doutra banda, desde o punto de vista do herdeiro, denomínase '''herdanza''' ao conxunto de bens, dereitos e obrigaciónsobrigas que recibe, que pode ser unha porcentaxe menor do total do caudal hereditario.
 
Neste último caso (desde o punto de vista do herdeiro), enténdese que unha herdanza refíresese refíre a unha parte xenérica do [[patrimonio]] do testador. Por exemplo, a metade ou o total do caudal hereditario. Cando o testador decide dar uns bens concretos a un herdeiro, isto recibe o nome de [[legado]] e o herdeiro sería un legatario. O herdeiro, ás veces, confúndese coa figura do [[legado|legatario]]. Con todo, un legatario, como receptor dun simple legado, non ten os mesmos dereitos de defensa da herdanza queca o herdeiro, e non sucede ao causante a título universal.
 
== Características das herdanzas ==
Sendo a herdanza unha materia profusamente regulada, existen, con todo, dous tipos de normas aplicables á mesma:
* Normas dispositivas, que rexen en ausencia de vontade do testador (sucesión intestada).
* Normas imperativas, que rexen en todo caso, limitando a vontade do testador.
 
==Efectos fiscais==
A herdanza como acto xurídico é tamén un feito impoñible. Ao ser unha fonte de ingresos para o herdeiro, a maioría dos estados grávana en maior ou menor medida mediante [[imposto]]s.Cando se tramita unha herdanza hai que ter en conta que existen seis meses, desde a data da defunción, para liquidar todos os impostos que da herdanza dimanen.
 
Nalgunhas administracións pódese pedir, con antelación, unha prórroga no pago dos impostos, anteperante os organismo correspondentes, xustificando sempre a causa do atraso e evitando así sancións.
 
É de vital importancia asesorarse ben sobre o pagopagamento dos impostos, xa que ao estar transferidos enno EspañaEstado Español ás comunidadesComunidades Autónomas, é cada unha delas a que regula o pagopagamento das mesmas.
Polo xeral, depende a cantidade apara liquidar de tres factores principais, último domicilioenderezo do causante ou lugar de falecemento, cantidade que conforma a masa hereditaria e o grao de parentesco co causante de cada un dos herdeiros.
No caso das herdanzas con bens en varios países o tratamento fiscal complícase, xa que hai que estudar as implicacións en varias lexislacións.
 
Tamén en certas comunidades e segundo o grao de parentesco adoita haber exencións fiscais na súa totalidade; no caso da comunidadeComunidade de Madrid para o primeiro grao de consaguinidade ou reducións, como na comunidadeComunidade de Andalucía, de ata 175.000 euros da masa hereditaria para primeiro grao de parentesco, ou reducións por domicilioenderezo habitual, etc...
 
É importante, non esquecer o imposto sobre o incremento do valor osdos bens urbanos máis coñecido como [[Plusvalor|plusvalía]], imposto que se líquida en cada un dos concellos nos que o causante tivese unha propiedade urbana, e que dependen do valor catastral e dos anos de tenenciatenza do mesmo.
 
É importante ter sempre en conta o concepto de fiscalidade cando se ten dereito sobre unha herdanza, xa que, existehai catro anos e seis meses nos que llos poden reclamar e canto máis se tarda en liquidalos maior é a sanción que incrementa os mesmos
 
==Véxase tamén==
Usuario anónimo