Diferenzas entre revisións de «Amilosa»

sen resumo de edición
{{entradución}}
[[Ficheiro:Amylose2.svg|thumb|right|300 px|Unidade estrutural da amilosaAmilosa.]]
 
A '''amilosa''' é un dos [[polímero]]s que forman parte do [[amidón]], xunto coa [[amilopectina]]. É un [[polisacárido]] liñal formado por unidades de D-[[glicosa]].
'''Amylose''' is a linear [[polymer]] made up of D-[[glucose]] units.
 
ThisEste [[polysaccharide]]polisacárido issupón onedo of2 theao two30 components of [[starch]], making up approximately 2-30% ofdo thepeso structure. The other component is [[amylopectin]], which makes up 7-80%dun ofgránulo thede structureamidón.<ref>http://www.gmo-compass.org/eng/glossary/</ref>
 
BecauseComo often itsunha tightlyestrutura packedmoi structureempaquetada, amylosea isamilosa moreé resistantmáis toresistente digestioná thandixestión otherca starcha moleculesamilopectina ande isé thereforeun antipo important form ofde [[resistantamidón starchresistente]], whichutilizado has been found to be an effectivecomo [[prebioticprebiótico]]. <ref>http://www.healthyeatingclub.org/info/articles/nutrients/resisstarch.htm</ref>.
 
==Estrutura==
AmyloseA isamilosa madeestá upconstituída ofpor α(1→4)moléculas boundde glucoseglicosa molecules.unidas Thepor carbon[[enlace atomsglicosídico|enlace on glucose are numbered, starting at the aldehyde (C=O) carbon, so, in amylose, the 1-carbonglicosídico]] on one glucose molecule is linked to the 4-carbon on the next glucose molecule (α(1→4) bonds).<ref>Nelson, David , and Michael M. Cox. Principles of Biochemistry. 5th ed. New York: W. H. Freeman and Company , 2008.</ref> The [[structural formula]] of amylose is pictured at right. O Thenúmero numberde ofunidades repeatedrepetidas glucosede subunitsglicosa (n) isé usuallynormalmente inde the range ofentre 300 toe 30003.000, butpero canpode beser manyde thousandsmilleiros.
 
ThereAs arecadeas threede mainamilosa formspoden of amyloseadoptar chainstres canformas takeprincipais. ItPode canpresentarse existnunha inconformación aamorfa disordereddesordenada amorphousou conformationen ordúas twoformas differenthelicoidais helical formsdistintas. ItPode canunirse bindconsigo withmesma itselfformando inunha adobre [[doublehélice helix]](formas (A orou B form), orou itpode canunirse binda withoutras anothermoléculas hydrophobichidrofóbicas guestcomo molecule such aso [[iodineiodo]], aun [[fattyácido acidgraxo]], orou anun [[aromaticcomposto compoundaromático]]. ThisEsta iscoñécese knowncomo as theforma V forme andé iscomo howa [[amylopectinamilopectina]] bindsse toune amyloseá toamilosa formnos gránulos de [[starchamidón]]. WithinDentro thisdo group,grupo therede areformas manyV differenthai variationsmoitas variacións posibles. EachCada isunha notateddenomínase withcomo V andcun thensubíndice aque subscriptindica indicatingo thenúmero numberde ofunidades glucosede unitsglicosa perpor turncada volta da hélice. TheA mostforma commonmáis iscomún theé V6a formV<sub>6</sub>, whichque hasten sixseis glucoseunidades unitsde aglicosa turnpor volta. V8Existe andtamén possiblya V7forma formsV<sub>8</sub> existe asposiblemente wella V<sub>7</sub>. TheseEstas provideproporcionan anun evenespazo largeraínda spacemaior forpara theque guestse moleculeuna tooutra molécula á amilosa bind.<ref>Cohen, R., Kovalev, M., Orlova, Y., Shimon, E., and Y. Ungar. 2008. Structural and Functional Properties of Amylose Complexes with Genistein. J. Agric. Food Chem. 56: 4212-4218.</ref> .
 
ThisEsta linearestrutura structureliñal canpode havesufrir somealgunha rotationrotación aroundarredor thedos ángulos [[phifi]] ande [[psi]] angles, butpero, forna thesúa mostmaior partparte, boundos glucoseosíxenos ringdos oxygensaneis liedas onglicosas oneestán sidesituados oftodos thesobre structureo mesmo lado da molécula (na [[celulosa]], por exemplo, están xirados 180º). TheA estrutura α(1→4) structurepromove promotesa theformación formationda ofestrutura a [[helix]]en structurehélice, makingque itfai possibleposible forque hydrogense bondsformen form[[ponte betweende thehidróxeno|pontes oxygende atomshidróxeno]] boundentre atos 2-carbongrupos ofunidos oneao glucosecarbono molecule2 anddunha themolécula 3-carbonde ofglicosa thee nextdo glucosecarbono 3 da seguinte molecule.<ref>http://www1.lsbu.ac.uk/water/hysta.html</ref>.
 
==Propiedades físicas==
188.103

edicións