Fontes bibliográficas

Procurar fontes bibliográficas
Atallo:
WP:FB

Pode atopar información sobre o libro co número de ISBN nalgún dos lugares que aparecen citados a continuación. Teña en conta que o número de ISBN identifica unha edición dun libro en particular, e que para moitos títulos poden existir varias edicións, con varios ISBN distintos tanto en lingua galega coma noutras linguas. Wikipedia non mantén ningunha relación coas editoriais e librarías reseñadas nesta páxina.

Libros en galego e recursos en Galicia

Librarías

Bibliotecas e arquivos

Buscadores xerais

Texto en liña

Bases de datos en liña

Buscadores en librarias internacionais

Referencias bibliográficas