A convección é unha das tres formas de transmisión de calor e caracterízase porque se produce por intermedio dun fluído (aire, auga) que transporta a calor entre zonas de diferentes temperaturas a través de correntes chamadas correntes de convección. A convección prodúcese unicamente por medio de materiais fluídos. Estes, ó quentarse, aumentan de volume, diminuen a súa densidade e ascenden desprazando o fluído que se atopa na parte superior e que está a menor temperatura. O que se chama convección en si, é o transporte de calor por medio de correntes ascendente e descendente do fluído. A transferencia de calor nun volume e a mestura de elementos macroscópicos de porcións quentes e frías dun gas ou dun líquido. Inclúese tamén o intercambio de enerxía entre unha superficie sólida e un fluído ou por medio dunha bomba, un ventilador ou outros dispositivos mecánicos (convección mecánica ou asistida). Na transferencia de calor libre ou natural na cal un fluído é máis quente ou máis frío e en contacto cunha superficie sólida, causa unha circulación debido ás diferenzas de densidade que resultan do gradiente de temperaturas no fluído.

Movemento por convección
Correntes convectivas no mar (circulación termohalina)

A transferencia de calor por convección exprésase coa Lei de Enfriamento de Newton:

Onde é o coeficiente de convección (ou coeficiente de película), é a Área do corpo no contacto co fluído, é a temperatura na superficie do corpo e é a temperatura do fluído lonxe do corpo.