Consello de Estado de Cuba

Consello da República de Cuba

O Consello de Estado de Cuba, estableceuse pola Constitución de 1976, é o órgano superior do Estado que actúa a nome da Asemblea Nacional do Poder Popular entre os seus períodos de sesións, executa os acordos desta e cumpre as demais funcións que lle confire a lei. É de carácter colexiado. As súas decisións tómanse polo voto de maioría simple dos seus membros.

A Asemblea Nacional do Poder Popular elixe, de entre os seus integrantes, o Consello de Estado na sesión constitutiva de cada lexislatura, cada 5 anos. Está integrado polo presidente, o primeiro vicepresidente, cinco vicepresidentes, un secretario e 23 membros máis. Durante o transcurso da lexislatura pode elixir novos membros en caso de falecemento, revogación ou renuncia.

Atribucións constitucionais do Consello de EstadoEditar

O Artigo 90 da Constitución establece as atribucións do Consello de Estado, que poden agruparse segundo a seguinte clasificación:

Facultade de convocatoria

 • dispoñer a celebración de sesións extraordinarias da Asemblea Nacional do Poder Popular
 • acordar a data das eleccións para a renovación periódica da Asemblea Nacional do Poder Popular
 • proporcionar o pertinente para realizar os referendos que acorde a Asemblea Nacional do Poder Popular

Competencias lexislativas

 • ditar decretos-lei, entre un e outro período de sesións da Asemblea Nacional do Poder Popular
 • exercer a iniciativa lexislativa
 • ratificar e denunciar tratados internacionais
 • aprobar a súa normativa

Facultades de control da constitucionalidade e a legalidade

 • dar ás leis vixentes, en caso necesario, unha interpretación xeral e obrigatoria
 • suspender as disposicións do Consello de Ministros e os acordos e disposicións das Asembleas Locais do Poder Popular que non se axusten á Constitución ou ás leis, ou cando afecten os intereses doutras localidades ou os xenerais do país, dando conta á Asemblea Nacional do Poder Popular na primeira sesión que celebre despois de acordada dita suspensión
 • revogar os acordos e disposicións das Administracións Locais do Poder Popular que contraveñan a Constitución, as leis, os decretos-leis, os decretos e demais disposicións ditadas por un órgano de superior xerarquía, ou cando afecten os intereses doutras localidades ou os xenerais do país

Facultades de nomeamento e condecoración

 • substituír, a proposta do seu presidente, aos membros do Consello de Ministros entre un e outro período de sesións da Asemblea Nacional do Poder Popular
 • designar e destituír, a proposta do seu presidente, os representantes diplomáticos de Cuba ante outros Estados
 • conceder ou denegar a aprobación a representantes diplomáticos doutros Estados
 • outorgar condecoracións e títulos honoríficos
 • nomear comisións

Facultades en estados excepcionais

 • decreta a mobilización xeral cando a defensa do país o esixa e asumir os poderes para declarar a guerra en caso de agresión ou concertar a paz, que a Constitución asigna á Asemblea Nacional do Poder Popular, cando esta estea en recesión e non poida ser convocada coa seguridade e urxencia necesarias

Facultades supraxudiciais

 • impartir instrucións xerais aos tribunais a través do Consello de Goberno do Tribunal Supremo do Pobo
 • impartir instrucións á Fiscalía Xeral da República
 • conceder indultos

Outras

 • as demais que lle confiren a Constitución e as leis ou que lle encomende a Asemblea Nacional do Poder Popular.

Atribucións do presidente do Consello de EstadoEditar

O artigo 93 da Constitución establece as competencias do presidente do Consello de Estado e xefe de goberno, que se poden agrupar do seguinte xeito:

Como xefe de Estado

 • representar o estado
 • organizar e dirixir as actividades, convocar e presidir as sesións do Consello de Estado
 • recibir as credenciais dos xefes das misións estranxeiras.
 • desempeñar a Xefatura Suprema de todas as institucións armadas e determinar a súa organización xeral
 • presidir o Consello Nacional de Defensa
 • asinar decretos-leis e outros acordos do Consello de Estado e as disposicións legais adoptadas polo Consello de Ministros ou o seu Comité Executivo e ordenar a súa publicación na Gaceta Oficial da República

Como xefe de goberno

 • dirixir a política xeral
 • organizar e dirixir as actividades e convocar e presidir as sesións do Consello de Ministros
 • controlar e atender o desenvolvemento das actividades dos ministerios e outros órganos centrais da Administración
 • asumir a dirección de calquera ministerio ou organismo central da Administración
 • propoñer á Asemblea Nacional do Poder Popular, unha vez elixidos por ela, os membros do Consello de Ministros
 • aceptar as dimisións dos membros do Consello de Ministros, ou propoñer á Asemblea Nacional do Poder Popular ou ao Consello de Estado, segundo proceda, a substitución dalgún deles e, en ambos os casos, dos correspondentes substitutos
 • declarar o Estado de emerxencia nos casos previstos por esta Constitución, dando conta da súa decisión, en canto as circunstancias o permitan, á Asemblea Nacional do Poder Popular ou ao Consello de Estado, de non poder reunirse aquela, aos efectos legais procedentes.

Composición histórica do Consello de Estado da I á VIII Lexislatura (1976-2018)Editar

[1]

PresidenteEditar

Titular Outros cargos Lexislaturas
Fidel Castro Ruz Comandante en xefe das FAR
Primeiro secretario do Comité Central do PCC
I-II-III-IV-V-VI
Raúl Castro Ruz Xeneral do Exército
Primeiro secretario do Comité Central do PCC dende 2011
VII-VIII

Primeiro vicepresidenteEditar

Titular Outros cargos Lexislaturas
Raúl Castro Ruz Xeral do Exército - Ministro das FAR
Segundo secretario do Comité Central do PCC
I-II-III-IV-V-VI
José Ramón Machado Ventura Segundo secretario do Comité Central do PCC dende 2011 VII
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez Membro do Buró Político do CC do PCC VIII

Vicepresidentes (5)Editar

Titular Outros cargos relevantes Lexislaturas
Juan Almeida Bosque Comandante da Revolución - Membro do Buró Político do PCC I-II-III-IV-V-VI-VII (falecido en 2009)
Ramiro Valdés Menéndez Comandante da Revolución - Ministro do Interior dende 1979 ata 1985 I-II-VII (Elixido en 2009) -VIII-IX
Blas Roca Calderío Presidente da A. Nacional ata 1981 - Membro do Buró Político I-II
Guillermo García Frías Comandante da Revolución - Ministro de Transportes ata 1986 I-II
Carlos Rafael Rodriguez Vicepresidente do Consello de Ministros I-II-III (falecido en 1997)
Osmany Cienfuegos Gorriarán Secretario do Consello de Ministros ata 1994 III
Pedro Miret Prieto Vicepresidente do Consello de Ministros III
José Ramón Machado Ventura Membro do Buró Político do PCC III-IV-V-VI-VIII (vicepresidente primeiro en VII)
Carlos Lage Dávila Secretario do Consello de Ministros ata 2009 IV-V-VI-VII (revogado en 2009)
Esteban Lazo Hernández Membro do Buró Político desde 1985 IV-V-VI-VII
Abelardo Colomé Ibarra Xeneral de Corpo do Exército - Ministro do Interior dende 1989 IV-V-VI-VII
Julio Casas Regueiro Ministro das FAR VII (falecido en 2011)
Gladys María Bejerano Portela Controlalora Xeral da República VII (Elixida en 2009) -VIII-IX
Mercedes López Acea Primeira secretaria do Comité Provincial da Habana VIII
Salvador Valdés Mesa Secretario xeral da CTC ata marzo de 2013 VIII

Secretario do Consello de EstadoEditar

Titular Lexislaturas
Celia Sánchez Manduley I (morreu en 1980)
José M. Miyar Barruecos II-III-IV-V-VI-VII (Substituído en 2009)
Homero Acosta Álvarez VII dende 2009 -VIII-IX

MembrosEditar

Primeiro Consello de Estado na I Lexislatura (decembro de 1976 - decembro de 1981)

Titular Outros cargos relevantes Lexislaturas
Vilma Espín Guillois Presidenta da Federación de Mulleres Cubanas I-II-III-IV-V-VI (falecido en 2007)
Armando Hart Dávalos Ministro de Cultura de 1976 a 1997. Director da Oficina do Programa Martiano I-II-III-IV-V-VI
Roberto Veiga Menéndez Secretario xeral da CTC ata 1989 I-II-III (revogado en 1989)
Jorge Lezcano Pérez Coordinador nacional dos CDR Eu
José Ramírez Cruz Presidente da Asociación Nacional de Pequenos Agricultores I-II-III
Luís Orlando Dominguez Muñiz Primeiro secretario Unión de Mozos Comunistas I-II
Diocles Torralbas González Vicepresidente do Goberno I-II
Senén Casas Regueiro Viceministro das FAR. Ministro de Transportes desde 1989 I-II-III-IV (falecido en 1997)
Osvaldo Dorticós Torrado Ex-presidente da República. Vicepresidente do Goberno e ministro de xustiza I-II (falecido en 1983)
Sergio del Valle Jiménez Ministro do Interior ata 1979 e Saúde Pública ata 1986 I-II (falecido en 2007)
Arnaldo Milián Castro Ministro de Agricultura I-II (falecido en 1983)
Marta Deprés Arozarena I-II
Haydée Santamaría Cuadrado Presidente da Cámara das Américas Eu (morreu en 1980)
Pedro Miret Prieto Vicepresidente do Goberno I-II-IV-V-VI (vicepresidente da CE en III) (falecido en 2016).
Belarmino Castilla Mas Vicepresidente do Goberno Eu
Flavio Bravo Pardo Vicepresidente do Goberno e presidente da ANPP dende 1981 I-II-III (falecido en 1988)
José Ramón Machado Ventura Membro do Buró Político do PCC I-II (vicepresidente da CE de III a VIII)
Abelardo Colomé Ibarra Primeiro viceministro das FAR I-II-III-VIII ata 2015 (vicepresidente da CE de IV a VII)
Joel Domenech Benítez Vicepresidente do Goberno I-II
Reynaldo Castro Yedra Heroe do Traballo da República I-II
Osmany Cienfuegos Gorriarán Secretario do Consello de Ministros I-II / IV (vicepresidente en III)
Juan Marinello Vidaurreta Presidente do Movemento Cubano pola Paz I (falecido en 1977)
Severo Aguirre de Cristo Embaixador da URSS. Vicepresidente da ANPP de 1981 a 1989 I-II-III (falecido en 1989)

Renovación do Consello de Estado na II Lexislatura (decembro de 1981 - decembro de 1986)

Titular Outros cargos relevantes Lexislaturas
Armando Acosta Cordero Coordinador nacional de CDR II-III
Raúl Roa García Ex-chanceler II (falecido en 1982)
José Ramón Fernández Álvarez Vicepresidente do Goberno II-III
Braulio Maza Oliva Heroe do Traballo da República II

Renovación do Consello de Estado na III Lexislatura (decembro de 1986 - febreiro de 1993)

Estendeuse a 6 anos e 2 meses debido aos proxectos de reforma constitucional e o inicio do período especial (crise económica).

Titular Outros cargos relevantes Lexislaturas
Ramiro Valdés Menéndez Ministro da Informática e as Comunicacións dende 2005 III / VI-VII ata 2009 (vicepresidente de 2009 e VIII)
Roberto Robaina González Primeiro secretario da UJC ata 1993 - Ministro de Asuntos Exteriores ata 1999 III-IV
Orlando Lugo Fonte Presidente da Asociación Nacional de Pequenos Agricultores ata outubro de 2012 III-IV-V-VI-VII
Guillermo García Frías Director do parque de Sierra Maestra III / VII-VIII (vicepresidente I a II)
José Ramón Balaguer Cabrera Membro do Buró Político e da Secretaría do PCC dende 2010 III-IV-V-VI-VII
Carlos Lage Dávila Membro do Grupo de Coordinación e Apoio III (vicepresidente IV a VII)
Pedro Chávez González Presidente provincial da cidade da Habana III
Lidia Tablada Romero Director do Centro de Sanidade Animal III
Félix Villar Bencomo III
Pedro Sáez Jova Enxeñeiro III
Lázaro Trensillo Fis - sen referencias - III
Zeida Suárez Premier Dirixente da UJC en Santiago de Cuba III
Mercedes Diaz Herrera Enfermeira III

Renovación do Consello de Estado na IV Lexislatura (febreiro de 1993 - febreiro de 1998)

Titular Outros cargos relevantes Lexislaturas
Pedro Ross Leal Secretario xeral da CTC ata 2007 IV-V-VI
Sixto Batista Santana Coordinador nacional dos CDR IV
Marcos Portal León Ministro de Industria Básica IV-V-VI (revogado en 2004)
Ulises Rosales del Toro Xefe do Estado Maior das FAR IV
Hipólito Abril Presidente do Consello Popular IV
Carlos Dotres González Ministro de Saúde Pública IV
Luis Abreu Mejías Secretario xeral do Sindicato de Educación IV
Enith Alerm Prieto Presidente da OPJM IV
Concepción Campa Huergo Presidente do Instituto Finlay IV
Juan Escalona Reguera Fiscal xeral IV
Rosa Elena Simeón Negrín Ministro de Ciencia, Tecnoloxía e Medio Ambiente IV-V-VI (falecida en 2004)
Nelson Torres Pérez Ministro do Azucre IV
Abel Prieto Jiménez Ministro de Cultura IV
Felipe Pérez Roque Ministro de Asuntos Exteriores desde 1999 IV-V-VI-VII (revogado en 2009)
Eslinda Orozco Presidente do Consello Popular IV

Renovación do Consello de Estado na V Lexislatura (febreiro de 1998 - febreiro de 2003)

Titular Outros cargos relevantes Lexislaturas
Juan Contino Aslán Coordinador nacional dos CDR V
Otto Rivero Torres Primeiro secretario da UJC ata 2003 - vicepresidente do goberno ata 2009 V-VI
Julio Casas Regueiro Primeiro viceministro das FAR V-VI (vicepresidente en VII)
Roberto Díaz Sotolongo Ministro de Xustiza V
Caridad Diego Bello Xefa de Atención a Asuntos Relixiosos do PCC V
Carlos Valenciaga Díaz Presidente da FEU e Xefe de Despacho do Presidente V-VI-VII (revogado en 2009)
María Caridad Abreu Ruiz Presidente municipal de Palmira V
Regla de Martínez Herrera V
Roberto Fernández Retamar Presidente da Casa das Américas V-VI-VII
José Luis Rodríguez García Ministro de Economía V
Salvador Valdés Mesa Ministro de Traballo - secretario xeral da CTC dende 2007 V-VII
Conrado Martínez Corona Presidente provincial de Cidade da Habana V
Sergio Corrieri Hernández Presidente do Instituto Cubano de Amizade cos Pobos V (falecido en 2008)
Marcos Raúl Aguilera Gueton Presidente de CUPET V

Renovación do Consello de Estado na VI Lexislatura (febreiro 2003 - febreiro 2008)

Titular Outros cargos relevantes Lexislaturas
Marta Hernández Romero Director provincial de educación na Cidade da Habana VI
Roberto I. González Planas Ministro de Tecnoloxías da Información e Comunicacións VI (revogado no 2006)
Nidia Diana Martínez Piti Directora do Hospital pediátrico William Soler VI
Francisco Soberón Valdés Ministro Presidente do Banco Central de Cuba VI-VII (revogado en 2009)
Iris Betancourt Telles Delegado do CITMA en Granma VI-VII
María Teresa Ferrer Madrazo Pedagoga VI
Julio Cristhian Jiménez Molina Presidente do INDER VI
Luís S. Herrera Martínez Director do Centro de Enxeñaría Xenética e Biotecnoloxía VI-VII
Pedro Sáez Montejo Primeiro secretario do Comité Provincial do PCC na Cidade da Habana VI-VII (revogado)

Renovación do Consello de Estado na VII Lexislatura (febreiro 2008 - febreiro 2013)

Titular Outros cargos relevantes Lexislaturas
María Yolanda Ferrer Gómez Secretario xeral da FMC ata outubro de 2012 VII
María del Carmen Concepción González Ministro da industria alimentaria VII
Surina Acosta Brooks Membro da Secretaría Nacional da FMC VII
Juan José Rabilero Fonseca Coordinador Nacional dos CDR nacional ata 2011 VII
Leopoldo Cintra Frías Ministro das FAR dende 2011 VII-VIII-IX
Julio Martínez Ramírez Primeiro secretario da UJC ata 2009 VII (Renuncia)
Liudmila Álamo Dueñas Primeiro secretario da UJC de 2009 a setembro de 2012 VII
Álvaro López Miera Primeiro viceministro - Xefe do Estado Maior das FAR VII-VIII
Regla Dayamí Armenteros Mesa Delegado municipal en Santa Clara - Director de empresa turística VII
Kirenia Díaz Burke Especialista do Instituto Finlay VII
José M. Miyar Barruecos Ministro de Ciencia, Tecnoloxía e Medio Ambiente ata 2011 VII dende 2009
Inés María Chapman Waugh Presidente do INRH VII-VIII
Tania León Silveira Presidente da Asemblea Provincial de Matanzas VII-VIII
Dignora Montano Perdomo Vicerreitora universitaria VII
Sergio Rodríguez Morales Director do INIVIT VII-VIII
Marino Murillo Jorge Vicepresidente do Consello de Ministros VII-VIII
Isis Angelina Diez Duardo Vicepresidenta da Asemblea Provincial de Las Tunas VII

Renovación do Consello de Estado na VIII Lexislatura (febreiro 2013 - abril 2018)

Prorrogouse outros 2 meses debido á interrupción do proceso electoral polo paso do furacán Irma e as tarefas de recuperación.

Titular Outros cargos relevantes Lexislaturas
Lester A. Alemán Hurtado Director da refinería "Sergio Soto" de Sancti Spiritus VIII
Teresa Amarelle Boué Secretaria Xeral da Federación de Mulleres Cubanas VIII-IX
Yaramis Armenteros Medina Directora da Comercializadora de Medicamentos de Camagüey VIII
Miguel Barnet Lanza Presidente da Unión de Escritores e Artistas de Cuba VIII-IX
Yuniasky Crespo Baquero Primeiro secretario da Unión de Mozos Comunistas ata xullo de 2016 VIII ata 2016
Susely Morfa González Primeiro secretario da Unión de Mozos Comunistas dende xullo de 2016 VIII dende 2016 -IX
Jennifer Bello Martínez Presidente da Federación de Estudantes Universitarios de 2015 a 2017 VIII dende 2015
Ileana A. Flores Morales Directora da Compañía Industrial Mecánica "2 de Septiembre" de Matanzas VIII-IX
Félix González Viego Presidente da Asociación Nacional de Pequenos Agricultores. Morreu en febreiro de 2014 VIII ata 2014
Rafael Ramón Santiesteban Pozo Presidente da Asociación Nacional de Pequenos Agricultores. VIII dende 2014 -IX
Álvaro López Miera Viceministro 1º e Xefe do Estado Maior das FAR. VIII
Carmen R. López Rodríguez Secretario segundo da Central de Traballadores de Cuba VIII ata 2014
Ulisis Guilarte de Nacimiento Secretario Xeral da Central de Traballadores de Cuba VIII dende 2014 -IX
Martha del Carmen Mesa Valenciano Reitora da Universidade de Oriente e viceministra primeira do MES VIII-IX
Carlos Rafael Miranda Martínez Coordinador nacional dos Comités de Defensa da Revolución VIII-IX
Miriam Nicado García Reitor da Universidade de Ciencias Informáticas VIII-IX
Miladys Castelo Orraca Director Provincial de Saúde Pública de Pinar del Río VIII
Bruno Rodríguez Parrilla Ministro de Relacións Exteriores VIII-IX
Lyz Belkis Rosabal Ponce Directora de Laboratorio da Compañía de Proxectos de Enxeñaría e Electricidade, Cienfuegos VIII
Adel Yzquierdo Rodríguez Ministro de Economía e Planificación e Transportes VIII

Composición actual do Consello de Estado de CubaEditar

Presidente dos Consellos de Estado e Ministros (xefe de Estado e de Goberno)Editar

Miguel Díaz-Canel Bermúdez
(Deputado por Santa Clara)
Membro do Buró Político do Comité Central do PCC.

Vicepresidente primeiro dos Consellos de Estado e de MinistrosEditar

Salvador Valdés Mesa
(Deputado por Güines )
Membro do Buró Político do CC do PCC

Vicepresidentes (5) do Consello de EstadoEditar

1 Gladys María Bejerano Portela Deputada por Guantánamo Controladora Xeral da República. Membro do CC do PCC.
2 Inés María Chapman Waugh Deputado de Frank País Vicepresidente do Consello de Ministros. Membro do CC do PCC.
3 Roberto Tomás Morales Ojeda Deputado por Cienfuegos Vicepresidente do Consello de Ministros. Membro do Buró Político do CC do PCC.
4 Ramiro Valdés Menéndez Deputado por Artemisa Comandante da Revolución. Vicepresidente do Consello de Ministros. Membro do Buró Político do CC do PCC.
5 Beatriz Jhonson Urrutia Deputado por Santiago de Cuba Presidente da Asemblea Provincial de Santiago de Cuba. Membro do CC do PCC.

Secretario do Consello de EstadoEditar

Homero Acosta Álvarez Deputado por San José de las Lajas

Membros (23) do Consello de EstadoEditar

1 Teresa Amarelle Boué Deputado por Puerto Padre Secretaria Xeral da Federación de Mulleres Cubanas. Membro do Buró Político do CC do PCC.
2 Miguel Barnet Lanza Deputado por Guanabacoa Presidente da Unión de Escritores e Artistas de Cuba. Membro do CC do PCC.
3 Leopoldo Cintra Frías Deputado por Arroyo Naranjo Xeneral do Corpo do Exército. Ministro das FAR. Membro do Buró Político do CC do PCC.
4 Susely Morfa González Deputado por Rodas Primeiro secretario da Unión de Mozos Comunistas. Membro do CC do PCC.
5 Ileana A. Flores Morales Deputado por Jovellanos Director da Empresa Industrial Mecánica "2 de Septiembre" de Matanzas.
6 Guillermo García Frías Deputado polo Pilón Comandante da Revolución. Director da Compañía Nacional de Flora e Fauna. Membro do CC do PCC.
7 Rafael Santiestaban Pozo Deputado por Calixto García Presidente da Asociación Nacional de Pequenos Agricultores. Membro do CC do PCC.
8 Ulises Guilarte de Nacimiento Deputado por Guanabacoa Secretario xeral da CTC. Membro do Buró Político do CC do PCC.
9 Martha del Carmen Mesa Valenciano Deputado por Santiago de Cuba Primeiro viceministro de educación superior. Membro do CC do PCC.
10 Carlos Rafael Miranda Martínez Deputado por Mantua Coordinador nacional dos Comités para a Defensa da Revolución. Membro do CC do PCC.
11 Miriam Nicado García Deputada por La Lisa Reitor da Universidade de Informática. Membro do Buró Político do CC do PCC.
12 Bruno Rodríguez Parrilla Deputado por Diez de octubre Ministro de Asuntos Exteriores Membro do Buró Político do CC do PCC.
13 Raúl Alejandro Palmero Fernández Deputada por Marianao Presidente da Federación de Estudantes Universitarios.
14 Jorge Amador Berlanga Acosta Deputado de Playa Xefe de proxecto do Centro de Enxeñaría Xenética e Biotecnoloxía, A Habana.
15 Yipsy Moreno González Deputada por Camaguey Metodóloga da Comisión Nacional de Atletismo.
16 Elízabeth Peña Turruellas Deputada por Contramaestre Director nacional de agricultura urbana, suburbana e familiar.
17 Yoerkis Sánchez Cuellar Deputado por Manicaragua Director do xornal Juventud Rebelde. Membro do CC do PCC.
18 Ivis Niuba Villa Milán Deputada por Bayamo Presidenta da CPA Primer Soviet de América
19 Bárbara Alexi Terry Depestre Deputada por Bolivia Xuíz da Audiencia Provincial de Ciego de Ávila
20 Reina Salermo Escalona Deputada por Báguano Director de Zafra Provincial de Holguín .
21 Rosalina Fournier Frómeta Deputada por Maisí Directora Xeral da Empresa de Proxectos de Construción.
22 Carlos Alberto Martínez Blanco Deputado por Arroyo Naranjo Director do Hospital Universitario Calixto García, A Habana.
23 Felicia Martínez Suarez Deputada por Manzanillo Directora da Empresa de Aluminios Metálicos.

NotasEditar

 1. "Copia arquivada". Arquivado dende o orixinal o 28 de xaneiro de 1998. Consultado o 28 de outubro de 2019. 

Véxase taménEditar

Outros artigosEditar

Ligazóns externasEditar