Calendario armenio

No Calendario armenio, as datas están marcadas polas letras ԹՎ ou parecidas, habitualmente cunha liña sobre as letras, indicando "t'vin" ("no ano") seguido por unha ou até catro letras, cada unha significa un número baseado na orde do alfabeto. Na Idade Media, os armenios empregaban un calendario que comezaba no ano 552 a.C., como o comezo da era armenia. Para traducir en anos comúns, adicione 551 ao número. Ao ver a inscrición ԹՎ ՈՀԳ, olle na táboa dabaixo e vexa que a suma (600+70+3+551) é igual ao ano 1224.

Alfabeto
Nome Minúscula Maiúscula Transliteración Valor numérico
1 Ayb/Ayp ա Ա a 1
2 Ben/Pen բ Բ b/p 2
3 Gim/Keem գ Գ g/k 3
4 Da/Ta դ Դ d/t 4
5 Yech` ե Ե ye/ye 5
6 Za զ Զ z 6
7 Eh է Է ē/eh 7
8 Ët`/Ut ը Ը ə/ut 8
9 T`o/Toh թ Թ t῾/t 9
10 Zhe ժ Ժ ž/zh 10
11 Ini/Eenee ի Ի i/i ou e 20
12 Liun լ Լ l 30
13 Xeh/Kheh (aspirado) խ Խ x/kh 40
14 C'a/Dzah ծ Ծ tz/dz 50
15 Ken/Gen կ Կ k/g 60
16 Ho հ Հ h 70
17 Dz'a/Tsah ձ Ձ dz/ts 80
18 Ghat/Ghad (R francês) ղ Ղ ł/gh (R francés) 90
19 Cheh/Djeh ճ Ճ č/j 100
20 Men մ Մ m 200
21 Yi/Hee յ Յ y/h ou combinada con outras letras 300
22 Nu ն}} Ն n 400
23 Sha շ Շ sh/sh 500
24 Vo ո Ո vo/vo ou o 600
25 Ch`a չ Չ ch/ch 700
26 Peh/Beh պ Պ p/b 800
27 Jheh/Cheh ջ Ջ j/ch 900
28 Rra ռ Ռ rr/ r 1000
29 Seh ս Ս s 2000
30 Vew/Vev վ Վ v 3000
31 Tiun/Deoon տ Տ t/d 4000
32 Reh ր Ր r 5000
33 C`o/Tzoh ց Ց č/tz 6000
34 Hiun/hyun ւ Ւ w/v ou combinada con outras letras 7000
35 P`iur/Pure փ Փ p῾/p 8000
36 K`eh/Keh ք Ք q/k 9000
37 Oh օ Օ ō/o 10000
38 Feh ֆ Ֆ f 20000